Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 9 >> 

1Sabermula satelah sudah depanggilnja kaduwa belas muridnja berhimpon, maka dekarunjakan padanja khowat dan peng`awasa 'atas sakalijen djin, dan 'akan menjombohkan segala penjakit.

2Maka desurohnja marika 'itu pergi menchothbatkan karadja`an 'Allah, dan menjombohkan 'awrang jang dlaxif.

3Maka bersabdalah 'ija kapada marika 'itu: djanganlah kamu meng`ambil barang 'apa sertamu 'antara djalan, djangan tongkat 2, djangan barang banijan, djangan barang rawtij, djangan barang pejrakh: dan djangan sa`awrang deri pada kamu menaroh duwa badju.

4Maka kapada jang mana rumah kamu masokh garang, disana djuga hendakhlah kamu tinggal, dan deri sana djuga hendakhlah kamu kaluwar.

5Maka djikalaw barang sijapa tijada menjambot kamu, manakala kamu kaluwar deri dalam negerij 'itu djuga, hendakhlah kamu kibaskan duli deri pada kaki 2 mu, 'akan kasjaksijan 'atas marika 'itu.

6Maka kaluwarlah marika 'itu melintas samowa djadjahan sambil memberita 'Indjil, dan menjombohkan 'awrang saganap sana sini.

7Sabermula maka dengarlah Hejrawdejs 'Amiru-'lrubux 'itu segala sasawatu jang de`adakan 'awlehnja: maka bimbanglah hatinja, 'awleh karana sebab dekatakan 'awleh satengah 'awrang, bahuwa Jahhja sudahlah debangkitkan deri 'antara 'awrang mati 2.

8Dan 'awleh satengah 'awrang, bahuwa 'Ejlija sudahlah kalihatan: dan 'awleh satengah 'awrang, bahuwa sa`awrang Nabij deri pada segala 'awrang 'awleh zeman sudah bangon.

9Maka bersabdalah Hejrawdejs, 'aku 'ini sudah memantjong kapala Jahhja: 'antah sijapa 'ada dija 'ini 'akan jang mana 'aku 'ini dengar perkara 2 jang sabagejnja? maka sukalah 'ija melihat dija.

10Sabermula maka pulanglah segala Rasul, dan tutorlah padanja segala sasawatu jang telah debowatnja. Maka 'ija pawn 'ambillah marika 'itu sertanja, dan simpanglah sakuw 2 kapada sawatu tampat jang sunji diluwar negerij jang bernama Bejt TSajda.

11Dan tatkala dekatahuwij segala raxijet, maka de`ikotnjalah dija: maka 'ijapawn menjambotlah marika 'itu, dan bersabdalah padanja 'akan hhal karadja`an 'Allah: dan segala 'awrang jang haros de`ubatij 'itu desombohkannja.

12Maka harij pawn baharu lingsir: maka berdatanglah kaduwa belas 'awrang 'itu, dan sombahlah padanja: lepaskanlah raxijet, sopaja 'ija pergi berdjalan kapada djadjahan 2 jang kuliling 2, dan kapada duson 2, dan mentjaharij perhentijan, dan mendapat makanan: karana desini kamij 'ada dalam sawatu tampat jang sunji.

13Tetapi bersabdalah 'ija pada marika 'itu: hendakhlah kamu 'ini berij 'awrang 'itu makan. Maka sombahlah marika 'itu: bukan 'ada kamij lebeh deri pada lima bowah rawtij, dan duwa 'ejkor 'ikan, melajinkan kamij pergi membilij makanan guna saganap khawm 'ini:

14Karana bahuwa 'adalah sakira 2 lima ribu laki 2. Tetapi bersabdalah 'ija kapada murid 2 nja, hendakhlah mendudokhkan segala 'awrang 'itu sapadudokh sapadudokh, sasawatu lima puloh 'awrang banjakhnja.

15'Arkijen maka berbowatlah marika 'itu demikijen 'ini, dan mendudokhkanlah sakalijen 'awrang 'itu.

16Dan satelah sudah de`ambilnja lima bowah rawtij dan duwa 'ejkor 'ikan 'itu, maka detengadohnja kalangit meng`utjap tsalat 'akan sakalijen 'itu, dan depitjahkannja, lalu deberinja 'itu pada murid 2, 'akan sadjikan 'itu pada raxijet.

17Maka makanlah sakalijennja, dan djadilah kinnjang: maka ter`angkatlah sisa segala patah 2 an 'awrang 'itu duwa belas karandjang punoh.

18Sabermula djadi tatkala 'ija 'adalah munadjat sa`awrangnja, bahuwa murid 2 'adalah sertanja, maka 'ija pawn bertanjakan marika 'itu, sabdanja: sijapakah segala raxijet katakan 'aku 'ini 'ada?

19Maka sahutlah marika 'itu, dan sombahlah: Jahhja Permandij: dan satengah 'awrang 'Ejlij: dan satengah 'awrang, bahuwa Nabij 'anuw deri pada segala 'awrang 'awal zeman sudah bangon.

20Maka bersabdalah 'ija pada marika 'itu: tetapi kamu 'ini, sijapakah kamu katakan 'aku 'ada? maka sahutlah Petrus, dan sombahlah: 'Elmesehh 'urapan 'Allah 'itu.

21Maka detogorkannja marika 'itu sangat, dan detitahkannja, 'agar djangan dekatakannja 'itu pada barang sa`awrang.

22Sabdanja: bahuwa saharosnja 'Anakh 'Insan merasa banjakh sangsara, dan debowangkan 'awleh SJujuch, dan kapala 2 'Imam, dan Katib 2: lagi debunoh, dan debangkitkan pulah pada harij jang katiga.

23Maka bersabdalah 'ija kapada sakalijen 'awrang 'itu: djikalaw barang sa`awrang hendakh datang menurut 'aku, bajiklah 'ija menjangkal sendirinja, dan mendjondjong tsalibnja saharij 2, lalu meng`iring 'aku.

24Karana djikalaw barang sijapa mawu memalihara djiwanja, 'ija 'akan menghilang dija 'itu: tetapi djikalaw barang sijapa menghilang djiwanja 'awleh karana sebab 'aku, 'ija djuga 'akan memalihara dija 'itu.

25'Antah 'apatah berguna 'akan manusija mana 'ija bersabda saganap dunja, dan menghilang sendirinja, 'ataw merugij 'akan sendirinja?

26Karana djikalaw barang sijapa bermaluw 'akan daku, dan 'akan segala perkata`anku, maka 'Anakh 'Insan hendakh bermaluw 'akan dija 'itu, manakala 'ija 'akan datang masokh kamulija`an dirinja, dan bapanja, dan segala Mela`ikatnja jang khudus.

27Maka 'aku bersabda pada kamu dengan sabenarnja, bahuwa 'ada barang 'awrang deri pada segala 'awrang jang berdirij desini, jang tijada 'akan merasa mawt, sabulom 'ija melihat karadja`an 'Allah.

28Sabermula djadi sakira 2 dawlapan harij lamanja komedijen deri pada segala perkata`an 'ini, bahuwa 'ija meng`ambil sertanja Petrus, dan Jahhja, dan Jaxkhub, lalu najik ka`atas sabowah bukit hendakh munadjat.

29Dan samantara 'ija munadjat, maka djadilah rupa mukanja lajin, dan pakejannja pawn putih gilang gomilang.

30Maka bahuwa sasonggohnja berkata 2 lah dengan dija duwa 'awrang laki 2, jang 'adalah Musaj, dan 'Ejlija.

31Jang telah kalihatan dengan kamulija`an, dan sudah meng`atakan perij zawalnja 'itu, jang 'ija nanti mengganapij di-Jerusjalejm.

32'Adapawn Petrus dan 'awrang jang sertanja 'itu 'adalah meng`antokh terlalu sangat 'antokhnja, dan satelah sudah 'ija berdjaga, maka delihatnja kamulija`annja, dan kaduwa laki 2 jang berdirij sertanja 'itu.

33Maka djadi tatkala marika 'itu mawu bertjerej deri padanja, bahuwa sombahlah Petrus kapada Xisaj; hej DJondjongan, sabajik kamij 'ini 'ada desini: maka bejarlah kamij kardjakan tiga bowah taratakh, sabowah bagimu, dan bagi Musaj sabowah, dan sabowah bagi 'Ejlija: tijadalah 'ija tahu 'apa dekatanja.

34'Adapawn sedang 'ija 'adalah kata 2 demikijen 'itu, maka timbullah sawatu 'awan, dan menawongilah marika 'itu: maka takotlah 'awrang 'itu, tatkala marika 'itu masokh desaput 'awleh 'awan 'itu.

35Maka datanglah sawatu sawara deri dalam 'awan 'itu meng`atakan: 'ija 'ini 'ada 'anakhku jang kekaseh, dengarlah kamu 'akan dija.

36Dan satelah datang sawara 'itu, maka kadapatanlah Xisaj sa`awrangnja djuga: maka 'awrang 'itu sudah berdijam dirinja, dan pada barang sa`awrang pawn tijada dechabarkannja pada harij 2 'itu djuga sasawatu deri pada barang jang telah delihatnja.

37Bermula djadi pada ka`ejsokan harinja, tatkala marika 'itu turon deri 'atas bukit 'itu, bahuwa raxijet banjakh bertemulah dengan dija.

38Maka bahuwa sasonggohnja sa`awrang laki 2 deri dalam raxijet 'itu bersarulah, sombahnja: hej guruw, patek minta kapadamu, tiliklah kiranja 'akan 'anakhku laki 2, karana bahuwa tonggal 'adanja bagiku.

39Maka bahuwa sasonggohnja sawatu hantu kenakan dija, dan sakunjong 2 'ija berterijakh, dan menggontjang dija, sahingga 'ija membuhej mulutnja, dan djarang 2 'ija 'ondor deri padanja, sahingga detombokhnja dija 'antjor 2.

40Maka patek sudah minta kapada murid 2 mu, sopaja debowangkannja dija, hanja sudah tijada 'ija sampat.

41Maka sahutlah Xisaj, dan sabdalah: hej bangsa jang kurang 'iman dan terbalikh, barapa lama lagi 'aku 'akan tinggal serta kamu, dan mendirita kamu? bawalah 'anakhmu laki 2 kamarij.

42Maka lagi, tatkala 'ija berdatang, hantu sudah menombokh, dan menggontjang dija: maka Xisaj pawn menghardikhlah hantu jang nedjis 'itu, dan sombohkanlah 'anakh 'itu, dan kombalikanlah dija 'itu kapada bapanja.

43Maka dahsjatlah samowa 'awrang 'itu melihat maha besar perbowatan 'Allah: dan samantara sakalijennja hhejran 'akan segala sasawatu jang telah sudah deperbowat Xisaj, maka bersabdalah 'ija kapada murid 2 nja.

44Sambotlah 'awleh kamu segala perkata`an 'ini pada telinga 2 mu: karana 'Anakh 'Insan nanti desarahkan kapada tangan 2 manusija.

45Tetapi tijadalah marika 'itu meng`arti perkata`an 'ini, dan 'adalah 'itu tersembunji deri padanja, sahingga tijada 'ija menangkap 'itu: maka takotlah marika 'itu bertanjakan dija, 'akan 'arti perkata`an 'itu djuga.

46Sabermula maka berdirilah barang perbitjara`an di`antara marika 'itu, katahuwij, sijapa garang 'ada terbesar 'antara marika 'itu.

47Tetapi sedang Xisaj meng`atahuwij perbitjara`an hatinja, maka de`ambilnja sawatu ka`anakh, dan deperdirikannja 'itu desisinja:

48Maka bersabdalah 'ija pada marika 'itu; djikalaw barang sijapa menjambot ka`anakh 'ini dengan namaku, 'ija menjambot 'aku: dan djikalaw barang sijapa menjambot 'aku, 'ija menjambot dija, jang sudah menjuroh 'aku: karana sijapa jang 'ada terkitjil 'antara kamu sakalijen, 'ija duga 'akan 'ada besar.

49Sabermula sahutlah Jahhja, dan sombahlah: hej DJondjongan, kamij sudah melihat sa`awrang jang membowangkan djin 2 dengan namamu, maka kamij sudah melarangkan dija sebab tijada 'ija meng`iring kamij.

50Maka bersabdalah Xisaj kapadanja 'itu; djanganlah kamu larang. Karana barang sijapa jang bukan 'ada melawan kamij, 'ija 'ada baserta kamij.

51Sabermula per`istiwalah, manakala hampir 'akan deganapij segala harij tarsixnja, bahuwa 'ija 'ini sudah tudjukan mukanja, hendakh pergi berdjalan kapada Jerusjalejm.

52Maka desurohnja barang surohan dihadapan mukanja, maka pergilah marika 'itu berdjalan, dan masokhlah kadalam sawatu djadjahan 'awrang SJawmerawnij, 'akan melangkap pasanggarahan padanja.

53Maka tijadalah marika 'itu menjambot dija, 'awleh karana 'adalah rupanja sa`awleh 2 'ija mawu ber`angkat kapada Jerusjalejm.

54'Adapawn tatkala murid 2 nja Jaxkhub dan Jahhja melihat 'itu, maka sombahlah marika 'itu: ja Tuhan, 'adakah 'angkaw kahendakij kamij suroh 'apij turon deri dalam langit, dan menghabiskan marika 'itu, seperti lagi 'Ejlija sudah berbowat?

55Tetapi berpalinglah 'ija dirinja menghardikh marika 'itu, dan sabdalah: tijada kamu meng`atahuwij pada rohh mana kamu 'ini bertantu.

56Karana 'Anakh 'Insan sudah tijada datang menghilangkan, hanja memaliharakan djiwa 2 manusija. Maka pergilah marika 'itu berdjalan kapada djadjahan jang lajin.

57Sabermula djadi tatkala ber`angkatlah marika 'itu pada djalan, bahuwa sombahlah sa`awrang kapadanja 'itu: hej Tuhan, patek mawu meng`iring 'angkaw barang kamana kawpergi garang.

58Maka Xisaj pawn sabdalah padanja: pada rubah 2 'ada garonggong 2, dan pada burong 2 dilangit pawn sarang 2: tetapi pada 'Anakh 'Insan bukan 'ada barang tampat, dimana 'ija berbaringkan kapalanja.

59Maka sabdalah 'ija kapada sa`awrang lajin: 'iringlah 'aku. Tetapi sombahlah 'ija: ja Tuhan, berilah pada patek 'idzin 'akan pergi menanam dihulu bapaku.

60Tetapi Xisaj pawn sabdalah padanja; bejarlah 'awrang jang mati 2 'itu menanam 'awrangnja jang mati 2: tetapi pergilah 'angkaw 'ini berdjalan, dan chabarkanlah karadja`an 'Allah.

61Maka sombahlah lagi sa`awrang lajin; ja Tuhan, patek mawu meng`iring 'angkaw: tetapi berilah dihulu pada patek 'idzin, 'akan mohon kapada 'awrang 'isij rumahku.

62Maka bersabdalah Xisaj kapadanja 'itu: sasa`awrang jang membuboh tangannja pada tanggala, dan menulih kabalakang, 'itu bukan 'ada lajikh pada kardja karadja`an 'Allah.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran