Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 7 >> 

1'Adapawn satelah sudah 'ija putus meng`utjap sakalijen perkata`annja katelinga 2 khawm, maka masokhlah 'ija ka-Kafernahhum.

2Maka hamba sa`awrang Pengratus 'anuw, jang 'adalah ter`indah padanja, 'itu 'adalah sakit pajah hampir mawu mati.

3Dan satelah sudah dedengarnja chabar Xisaj; maka desurohnja barang SJujuch 'awrang Jehudij pergi kapadanja sambil minta padanja sopaja 'ija datang menjombohkan hambanja.

4'Adapawn satelah sudah marika 'itu datang sampej kapada Xisaj, maka depohonkannja dija dengan 'usahanja, sombahnja: bahuwa 'ija djuga 'ada mustahhakh 'angkaw berbowat 'itu padanja.

5Karana 'ija meng`asehij 'umet kamij, dan 'ija djuga sudah per`usah Kanisah bagi kamij.

6'Arkijen maka berdjalanlah Xisaj serta marika 'itu. 'Adapawn tatkala sakarang tijadalah 'ija djawoh deri pada rumah 'itu, maka surohlah Pengratus 'itu barang tsohhbat pergi kapadanja meng`atakan padanja: ja Tuhan, djanganlah 'angkaw bersusah: karana patek bukan 'ada mustahhakh 'akan 'angkaw masokh kabawah 'atap rumahku.

7Maka sebab 'itu sudah tijada patek kira 2 kan patek mustahhakh datang kapadamu: hanja bersabdalah djuwa dengan sapatah kata, maka budakhku 'akan desombohkan.

8Karana lagi patek 'ini 'ada sa`awrang manusija taxalokh kabawah peng`awasa`an, dan debawah tangan patek 'ada babarapa lasjkar, maka patek suroh pada 'awrang 'ini, pergilah, maka 'ija pergi: dan pada 'awrang lajin, datanglah, maka 'ija datang: dan pada hambaku berbowatlah 'itu, maka 'ija berbowat.

9'Adapawn serta Xisaj dengar segala perkara 'ini, maka hhejranlah 'ija 'akan dija 'itu: lalu berpalinglah dirinja, dan katalah pada raxijet jang meng`iring dija: 'aku bersabda pada kamu, songgohpawn di`antara 'awrang Jisra`ejl sudah tijada 'aku mendapat barang 'iman jang sabagejnja.

10Dan satelah segala 'awrang jang tersuroh 'itu pulang masokh rumah 'itu, maka dedapatnja hamba jang sudah sakit pajah 'itu njaman.

11Sabermula djadi pada ka`ejsokan harinja, bahuwa berdjalanlah 'ija kapada sawatu negerij, jang bernama Na`in: maka sertanja 'itu berdjalanlah babarapa 'awrang muridnja, dan raxijet banjakh.

12'Adapawn tatkala 'ija menghampir kapada pintu gerbang negerij, maka bahuwa sasonggohnja sa`awrang mati ter`usonglah kaluwar jang 'adalah 'anakh laki 2 tonggal bagi 'ibunja: maka parampuwan 'itu 'adalah baluw, dan babarapa kawan 'awrang 'isij negerij 'adalah menjerta`ij dija.

13Dan satelah Tuhan melihat parampuwan 'itu, maka berpilulah 'ija 'akan dija 'itu, dan bersabdalah padanja: djanganlah 'angkaw menangis.

14'Arkijen maka berdatanglah 'ija, dan mendjamahlah lejrang 2, (sedang segala 'awrang peng`usong 'itu berdirij) lalu berkatalah: hej 'awrang muda, 'aku bersabda padamu, bangonlah 'awlehmu.

15'Arkijen maka dudokhlah 'awrang jang sudahlah mati 'itu, dan mula`ilah berkata 2: maka deberikannja dija 'itu pada 'ibunja.

16Maka takot sudah kena sakalijen 'awrang 'itu, maka marika 'itu memulijakanlah 'Allah, 'udjarnja: bahuwa sa`awrang Nabij besar sudah bangon di`antara kamij, dan bahuwa 'Allah sudah meng`ondjongij khawmnja.

17Maka masjhurlah wartanja 'ini kaluwar kapada saluroh tanah Jehuda, dan kapada saluroh benowa jang kuliling 2.

18Sabermula maka pada Jahhja deberitakanlah murid 2 nja samowa hhal 'ahhwal 'ini.

19Dan satelah sudah Jahhja memanggil barang duwa 'awrang deri pada murid 2 nja 'itu datang hampir, maka desurohnja marika 'itu pergi kapada Xisaj, meng`atakan: 'angkawkah dija 'itu jang hendakh datang, 'ataw nantikah kamij sa`awrang lajin?

20Dan satelah sudah kaduwa laki 2 'itu datang sampej kapadanja, maka sombahlah 'ija: Jahhja Permandij 'itu sudah menjuroh kamij pergi kapadamu meng`atakan: 'angkawkah dija 'itu jang hendakh datang, 'ataw nantikah kamij sa`awrang lajin?

21Maka pada djam 'itu djuga desombohkannjalah banjakh 'awrang deri pada segala penjakit, dan bela, dan hantu jang djahat, dan pada banjakh 'awrang buta dekarunjakannjalah penglihat.

22Maka sahutlah Xisaj, dan sabdalah pada marika 'itu: pergilah kamu berchabarkan pula pada Jahhja barang jang kamu sudah melihat dan menengar, katahuwij, bahuwa 'awrang buta 'itu melihat pula, dan 'awrang timpang 'itu berdjalan 2, 'awrang kusta 'itu dethahirkan, 'awrang tulij 'itu dengar, 'awrang mati 'itu debangkitkan, dan 'Indjil deberitakan pada 'awrang miskin.

23Maka berbahagija 'ada barang sijapa jang tijada kena sjak padaku.

24Bermula satelah sudah kaduwa surohan Jahhja 'itu pergi berdjalan, maka baharu 'ija memula`ij kata 2 kapada raxijet 'akan perij hhal Jahhja: 'apatah kamu sudah kaluwar kapada padang bel`antara memandang? sabatang bulohkah jang tergontjang 'awleh 'angin?

25'Antah 'apatah kamu sudah kaluwar melihat? sa`awrang manusijakah jang terkena dengan kajin halus? bahuwa sasonggohnja 'awrang jang pakej kajin mulija dan hidop dengan ladzat 'itu 'ada didalam maligej Radja 2.

26'Antah 'apatah kamu sudah kaluwar melihat? sa`awrang Nabikah? belaj 'aku bersabda pada kamu, sahadja sa`awrang jang terlaku deri pada Nabij.

27'Ija 'inilah dija 'itu, 'akan sijapa telah tersurat: bahuwa sasonggohnja 'aku 'ini menjuroh 'utusanku dihadapan hhadleretmu, jang 'akan singgarahkan djalanmu dihadapanmu.

28Karana 'aku bersabda pada kamu, di`antara segala 'anakh bowah parampuwan bukan 'ada sa`awrang Nabij jang lebeh besar deri pada Jahhja Permandij: tetapi sijapa jang terkitjil didalam karadja`an 'Allah, 'ija 'ada lebeh besar deri padanja 'itu.

29Maka samowa khawm, serta dedengarnja 'itu, dan segala 'awrang pentjokej, jang telah sudah depermandikan dengan permandijan Jahhja, 'itu menjebutlah 'Allah xadil.

30Tetapi 'awrang Farisij dan Fakhih 'itu sudah membowang bitjara 'Allah, 'akan tjelaka sendirinja, sedang sudah tijada 'ija depermandikan 'awlehnja.

31Sabermula maka bersabdalah Tuhan: dengan sijapa garang 'aku 'akan meng`upamakan segala manusija di`antara bangsa 'ini? dan sa`upama dengan sijapa 'adanja?

32Sa`upama 'adanja dengan budakh 2 kitjil jang dudokh pada pakan, dan jang meruwah sa`awrang kapada sa`awrang, lalu berkata: kamij sudah berbangsij pada kamu, maka sudah tijada kamu menarij: kamij sudah meratap pada kamu, maka sudah tijada kamu menangis.

33Karana Jahhja Permandij sudah datang, tijada dengan makan rawtij, tijada dengan minom 'ajer 'angawr: maka kamu berkata; 'ija kena djin.

34'Anakh 'Insan sudah datang sambil makan dan minom: maka kamu berkata; lihatlah sa`awrang pentjarot, dan peng`irop 'ajer 'angawr, tsohhbat 'awrang pentjokej dan 'awrang berdawsa.

35Maka hhikmet djuga sudah debilang xadil 'awleh sakalijen 'anakh 2 nja.

36Sabermula maka sa`awrang deri pada segala 'awrang Farisij mintalah padanja, sopaja 'ija makan sama 2 dengan dija: 'arkijen maka masokhlah 'ija kadalam rumah 'awrang Farisij 'itu, lalu dudokhlah makan.

37Maka bahuwa sasonggohnja sa`awrang parampuwan didalam negerij 'itu, jang 'adalah 'awrang berdawsa, satelah dekatahuwinja, bahuwa 'ija dudokh pada hidangan didalam rumah 'awrang Farisij 'itu, bawalah sabowah tjumbul ber`isij minjakh bawu 2 an.

38Maka berdirilah parampuwan 'itu dibalakang pada kaki 2 nja dengan tangisnja, dan mula`ilah membasah kaki 2 nja dengan 'ajer matanja, dan menjapulah 'itu dengan rambot kapalanja, dan meng`utjopilah kaki 2 nja, dan gosokhlah dija dengan minjakh bawu 2 an 'itu.

39Dan serta 'awrang Farisij, jang sudahlah memadah dija, melihat 'itu, maka berkatalah 'ija sama sendirinja, 'udjarnja: 'awrang 'ini djikalaw Nabij 'adanja, sanistjaja dekatahuwinjalah sijapa 'adanja dan bagimana perinja parampuwan 'ini, jang mendjamah dija: karana bahuwa sa`awrang berdawsa 'adanja.

40Maka sahutlah Xisaj, dan sabdalah kapadanja: hej SJimawn, 'ada sapatah kata jang 'aku hendakh meng`atakan padamu. Maka sombahlah 'ija: ja guruw, sabdalah djuga.

41Bersabdalah Xisaj: duwa 'awrang berhutang 'adalah pada sa`awrang 'anuw jang 'ampunja hutang 'itu: sa`awrang berhutanglah lima ratus dinar, dan 'awrang lajin pawn lima puloh.

42Dan sedang marika 'itu tijadalah menaroh 'apa 2 'akan membajar, maka de`amponinja hutang 'itu pada kaduwanja 'itu. Katakanlah kalakh sijapa deri pada kaduwa 'awrang 'ini terlebeh 'akan tarima kaseh padanja 'itu?

43Maka sahutlah SJimawn, dan sombahlah: patek sangka, bahuwa 'ijalah dija 'itu, pada sijapa 'ija sudah meng`amponij terlebeh. Maka bersabdalah 'ija: 'angkaw sudah kira 2 dengan sabetulnja.

44Maka 'ija pawn berpaling dirinja kapada parampuwan 'itu, dan bersabda pada SJimawn: 'adakah 'angkaw melihat parampuwan 'ini? 'aku sudah masokh kadalam rumahmu, maka barang 'ajer 'akan membasoh kaki 2 ku sudah tijada kawberij: tetapi parampuwan 'ini sudah membasah kaki 2 ku dengan 'ajer matanja, dan dengan rambot kapalanja 'ija sudah menjapu 'itu.

45Barang sakutjop sudah tijada kawberij padaku: tetapi parampuwan 'ini, deri pada tatkala masokhnja,s udah tijada berhenti deri pada meng`utjopij kaki 2 ku.

46Dengan minjakh sudah tijada kawgosokh kapalaku: tetapi parampuwan 'ini sudah menggosokh kaki 2 ku dengan minjakh bawu 2 an.

47Maka sebab 'itu 'aku bersabda padamu, segala dawsanja jang banjakh 'itu telah ter`ampon padanja, karana 'ija sudah tarima kaseh banjakh 2: tetapi pada sijapa ter`ampon sedikit, 'ija tarima kaseh sedikit 2.

48Maka bersabdalah 'ija pada parampuwan 'itu: segala dawsamu sudah ter`ampon padamu.

49Maka baharu berkatalah 'awrang jang dudokh makan sahidangan 'itu sama sendirinja: sijapatah dija 'itu, jang sampat lagi meng`amponij dawsa 2?

50Tetapi bersabdalah 'ija kapada parampuwan 'itu: 'imanmu sudah memaliharakan dikaw, pergilah dengan salamet.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran