Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yesaya 37 >> 

1E bakto meyarsa reppodanna oreng se katello rowa, Rato Hizkiya laju nyebbit rasoganna, pas ngagem kaen karong menangka tandha sossa, saellana jareya laju meyos ka Padalemman Socce.

2Saellana jareya laju ngotos Elyakim kapalana karaton, Sebna sekettarissa nagara ban para imam se apangkat epakon entar ka Nabbi Yesaya pottrana Amos. Reng-oreng jareya padha ngangguy kaen karong kabbi.

3Areya’ pessenna Hizkiya se epanapa’ ka Yesaya, "Are mangken are kasossa’an; kaula sareng sampeyan sadajana eokom sareng eya-seya. Sampeyan sareng kaula akadi babine’ se rembi’a, tape ta’ andhi’ kakowadan.

4Rato Asyur ngotos parwira tenggina kaangguy ya-nyeya Allah se odhi’. Pasera oneng GUSTE ALLAH ampon meyarsa ca’-oca’ se ya-nyeya Salerana gapaneka sareng ngokoma reng-oreng se makalowar oca’ gapaneka! Daddi ngereng adu’a ka Allah nyo’onnagi bangsana sampeyan se gi’ odhi’."

5Saellana narema pessen dhari Rato Hizkiya jareya,

6Yesaya makon otosan jareya mator kantha reya menangka jawabanna, "PANGERAN adhabu, rato ta’ osa tako’ meyarsa cacana nor-dunorra rato Asyur se ngoca’ ja’ PANGERAN ta’ kera bisa masalamet junandalem sareng abdidalem sadaja.

7Sareng PANGERAN rato Asyur epameyarsa’a kabar angen kantos salerana gubar ka nagarana dibi’, ban e ka’dhissa’ salerana badhi epateyana oreng."

8Parwira tenggina Asyur rowa ngedhing kabar ja’ ratona la meyos dhari Lakhis, ban parappa’na aperrang ban kottha Libna, ta’ jau dhari jadhiya. Daddi parwira jareya pas entar ka jadhiya nyabisa ka ratona jareya.

9Rato Asyur la narema kabar ja’ pasukan Messer se ekapalae Tirhaka dhari Sudan teppa’na dhateng nyerranga Asyur. Daddi rato Asyur ngerem serrat ka Hizkiya,

10rato Yehuda. Monyena kantha reya, "Ja’ ekenneng tepo bi’ janjina Allah se eandellagi sampeyan ja’ sampeyan ta’ kera gaggar ka tanang kaula.

11Sampeyan ampon meyarsa ja’ saneyap nagara se eserrang to-rato Asyur epaancor tadha’ karena. Sampeyan ja’ ngera bisa’a lopot.

12E bakto bangatowa kaula maancor kottha Gozan, Haran, ban Rezef, sarta mate’e reng-oreng Eden se ako-bengko e Telasar, tadha’ dibana reng-oreng ganeka maske settonga se masalamet reng-oreng ganeka.

13Badha e ka’imma to-ratona kottha Hamat, Arpad, Sefarwaim, Hena ban Iwa?"

14Hizkiya narema sorat jareya dhari para otosan, laju emaos. Saellana jareya laju meyos ka Padalemman Socce; sorat jareya ebarbar e ajunanna PANGERAN,

15laju adu’a, dhabuna, "PANGERAN Se Mahakobasa, Allahna Isra’il, se alenggi e attassa kerub, namong Junandalem Allah se ngobasane sadajana karaja’an e attas bume. Junandalem se abadhi langnge’ sareng bume.

16(37:15)

17GUSTE, ngereng oladi kadaddiyan ponapa se eadhebbi abdidalem sadaja. Peyarsa’agi oca’epon Sanherib se ya-nyeya Junandalem, Allah se odhi’.

18Abdidalem sadaja padha oneng, GUSTE, ja’ to-rato Asyur ampon mate’e bangsa sabannya’na sareng maancor nagarana sa-bangsa gapaneka.

19Ba-dibana jugan eobbar sareng epaancor, sabab ba-diba gapaneka ta’ gadhuwan kobasa pa-ponapa, kajabana namong arca dhari kaju sareng bato badhiyanna manossa.

20Adhu, GUSTE Allah, Pangeran kaula, palopottagi abdidalem sadaja dhari reng-oreng Asyur paneka, sopaja sa-bangsa e dunnya padha’a oneng ja’ namong Junandalem PANGERAN."

21Saellana jareya Yesaya akerem pessen ka Rato Hizkiya ja’ menangka jawaban ka du’ana rato,

22PANGERAN adhabu, "Ba’na ekala’-gella’ ban eco-koco bi’ kottha Yerusalim, Sanherib!

23Ba’ taowa ba’na, sapa se eca’-koca’e ban eya-seya bi’ ba’na jareya? Sengko’, Allahna Isra’il, Allah se socce.

24Ba’na ngerem otosan epasebbal ja’ kalaban kareta perrangnga se bannya’ ba’na la matellok nong-gunong se paleng tenggi e Libanon. Ba’na ngedirragi ja’ ba’na la moger ka-bungkana comarana se paleng tenggi ban se paleng bagus, sarta narabas las-alassa se paleng raja.

25Ba’na ngedirragi keya ja’ ba’na ngale somor ban ngenom aeng e ra-nagara manca, ban ja’ rit-parjuridda ba’na nyek-ngenyek Songay Nil sampe’ kerreng.

26Apa ba’na gi’ ta’ tao ngedhing ja’ jareya kabbi la erancana’agi bi’ Sengko’ molae lamba’? Ban sateya bi’ Sengko’ la ejalannagi. Sengko’ se aberri’ kobasa ka ba’na kaangguy maancor tha-kottha se abinteng sampe’ daddi jur-gujuran.

27Reng-oreng se enneng e jadhiya ta’ andhi’ kakowadan pa-apa; kabbi padha takerjat ban katako’en. Reng-oreng jareya akantha rebba e talon otaba rebba se tombu e ata’na bengko, se kerreng mon etongngo’ angen temor se panas.

28Tape Sengko’ tao sabarang parkara ba’na. Sengko’ tao apa se elakone ba’na ban entara dha’ emma ba’na. Sengko’ tao ja’ ba’na ce’ peggella ka Sengko’

29ban Sengko’ la ngedhing parkara kapeggellanna ban kasombonganna ba’na jareya. Sateya Sengko’ masang e’-kae’ ka elongnga ba’na ban masang tale kaddhali ka colo’na, sopaja bi’ Sengko’ ba’na ekennenga eret abali lebat e jalan se elebadi ba’na e bakto padhatengnga."

30Yesaya ngerem pessen reya keya ka Hizkiya, "Ka’dhinto menangka tandha ka junandalem. E taon mangken sareng e taon dhateng oreng bakal neddha’a gandum se tombu dibi’. Namong saamponna gapaneka oreng bakal kengenga namen gandum sareng anggur sarta ngarassa’agi kobassana hasella.

31Oreng Yehuda se gi’ odhi’ badhi ma’mora akadi tamennan se ramo’na ce’ dhalemma sareng ngasellagi buwa.

32E Yerusalim sareng e attassa Gunong Siyon bakal badha’a reng-oreng se salamet, sabab PANGERAN Se Mahakobasa ampon nantowagi ja’ gapaneka bakal kadaddiyana.

33Ka’dhinto se edhabuwagi PANGERAN parkara rato Asyur, ‘Rato Asyur jareya ta’ kera bisa maso’ ka Yerusalim otabana ngocol panana ka kottha jareya. Tadha’ parjurit se ngangguy tameng se nyemma’a ka kottha jareya, ban e sakalenglengnga tadha’ tanggul pangeppongan se epaddeggi oreng.

34Rato Asyur bakal moleya lebat e jalan se elebadi padhatengnga, ta’ kalaban maso’ ka kottha jareya. Sengko’ PANGERAN, la ngoca’.

35Kottha Yerusalim bi’ Sengko’ ebilla’ana ban eaobana bit kahormadanna Sengko’ dibi’ ban bit Tang parjanjiyan ban Daud Tang abdi rowa.’"

36E malem jareya keya malaekadda PANGERAN rabu ka parkemahanna oreng Asyur mate’e parjurit saratos ballung polo lema ebu oreng bannya’na. Kalagguwanna gu-laggu mayyidda reng-oreng jareya ajalamperran.

37Daddi Sanherib, rato Asyur, laju nyorot terros mole ka Niniwe.

38E settong are, e bakto teppa’na ajalannagi kabakteyan e dhalem kowella Diba Nisrokh, rato jareya epate’e ngangguy peddhang bi’ Adramelekh ban Sarezer, tra-pottrana. Saellana jareya se kadhuwa buru laju buru ka Ararat. Sanherib laju egante pottrana se laen se anyama Esarhadon se jumenneng rato Asyur.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yesaya 37 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran