Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 19 >> 

Céar (Mr 10:1-12)

1Du cemold taung toing de Mori Yésus, itu kali ngon Hia oné mai Galiléan agu cai oné tana Yudéa ata besina mai waé Yordany.

2Ata do lako londang lut Hias agu Hia kolé pandé ina iséy nitu.

3Itu kali maid ata Parisi agu te damang Hia. Réi 1isé: “Ngancéng ata céar agu winan, landing apa kaut comongn?”

4Mai walé de Mori Yésus: “Toé bacang le méu, te Hiat dédékn manusia pu’ung du wangkan, dédék isét ata rona agu inéwai?”

5agu nenggo’o kolé taén: “Landing hitu ata rona ledong eman agu endén te neki ca agu winan, wiga isét sua ciri ca wekis.

6Nenggitu dé, isé toé sua kolés, maik cas kali ga. Landing hitu, apa ata poli neki cas le Mori Keraéng, toé ngancéng céar le manusiad.”

7Mai taé disé ngong Hia: “Émé nenggitu, apa weli rajan hi Musa tara jera te téing surak céar émé ata céar agu winan?”

8Mai taé de Mori Yésus agu isé: “Le ndingur bails méu tara sendos li Musa te céar agu winas, maik du wangka pu’ungn toé nenggitu.

9Maik aku taé agu méu: Céing kaut ata céar winan, aikn landing le loma, poli hitu kawing agu inéwai banay, hia pandé lomay.”

10Mai taé data nungkun situ agu Hia: “Émé nenggitu woé-joé wina rona, komé néka kaut kawing.”

11Landing hitu mai taé Diha agu isé: “Toé sanggén ata ita salangn curup hitu, hanang isét téing widang kali.

12Manga ata hitut toé ngancéng kawingn soho nenggitu kéta muing hia loas le endén, agu ata hitut nenggitu muing pandén lata bana, agu manga ata hitut pandé weki run nenggitu, ngoéng de run, landing kaut perénta Surga. Céing ata ngancéng pecing betuan paka tingoy.”

Mori Yésus Berkak Anak Koé (Mr 10:13-16; Luk 18:15-17)

13Itu kali ata, dadé anak koé oné Mori Yésus, kudut Hia témba limén béta isé agu ngaji latang te isé; maik ata nungkun rabo ata situ.

14Maik mai taé de Mori Yésus: “Ondangs anak koé situ, néka cakas te mai nggere-cé’é Aku; ai ata ného isé situ dé morin Adak Surga.”

15Itu kali Hia témba limén bétan isé agu poli hitu Hia ngog nitu main.

Ata Reba Ata Bora (Mr 10:17-27; Luk 18:18-27)

16Manga cengata ata mai oné Mori Yésus, agu mai taén: “Tuang Guru, apa ata di’an pandé daku, kudut haéng mosé tédéng lén?”

17Mai walé de Mori Yésus: “Apa rajan tara réi Akum hau te apa ata di’an? Ca kanang ata di’an. Maik émé nanang le hau ngo oné mosé, lut le hau sanggéd perénta de Mori Keraéng.”

18Mai taé data hitu agu Hia: “Perénta hiot niay?” Mai taé de Mori Yésus: “Néka paki ata, néka loma, néka tako, néka sabi nggopét,

19hiang ga emam agu endém, agu momang haé atam cama ného weki rum.”

20Mai taé data reba hitu agu Hia: “Sanggéd taung situ poli taungs laku pandéd, apa koléd ata toén?”

21Mai taé de Mori Yésus agu hia: “Émé ngoéng kudut jepekm hau, ngoh ga, pika kéta taungs paéngm agu téing isét lénggé, le hitu hau tiba paéng de Surga, poli hitu nggere-cé’é Aku agu lut Akuh.”

22Du dengé lata reba hitu curup hitu, itu kali ngon agu kémas kéta nain, ai do kéta paéngn.

23Mai taé de Mori Yésus agu ata nungkun: “Aku taé agu méu, moron tu’ung, toé kéta émong latang te cengata ata bora te ngo oné osang Surga.

24Te cengkalin kolé Aku taé agu méu, céwé émong can kaba ngo nggeroné lewo jarum itu po can ata bora ngo oné osang Surga.”

25Du dengé hitu lata nungkun gejék hitu, lenget kétas isé, agu mai taéd: “Émé nenggitu, céing weli ata ngancéng selamakn?”

26Mbeler kéta lélod isé le Mori Yésus, agu mai taén: “Latang te manusia paté ho’o toé ngancéng, maik latang te Mori Keraéng ngancéng sanggén taung.”

Lahén Lut Mori Yésus (Mr 10:28-31; Luk 18:28-30)

27Mai taé di Pétrus agu Mori Yésus: “Ami ho’o poli ledong sanggéd cao-cagm mai lut Itékm: aon weli ga, apay ata te tiba dami?”

28Mai taé de Mori Yésus agu isé: “Aku taé agu méu, moro matan, du leso dédékn kolé, du Anak Manusia lonto lobo seriga mésén, méu so’ot poli lut Akus, te lonto kolé lobo campulusua seriga latang te beté-bicar disét panga campulusua data Israél.

29Agu nété-néténg ata hitut ledong mbarud landing ngasang Daku, asé-ka’én ko wetan, eman ko endén, anakn ko uman, te tiba kolé ceratus ngkali mpalé agu te haéng mosé tédéng lén.

30Maik dod ata cai tekolo te ciri ata taki musi laings, agu ata teke musi ciri ata te kolo laings.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 19 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran