Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Petrus 1 >> 

1Alé kam Sasarainamai sapaamian sipiliy Taikamanua, sipukukuddu ka puekpangan ka laggai Pontus, Galatia, Kapadokia, ka Asia, sambat ka laggai Bitinia! Aku néné sipuoni si Petrus apostel Jesus Kristus, bulat aikukakaroni baga bulé iaké ka kam Taikamanua panukanan samba pabujaiat sipususukkra. Atupiliy kam bailiu sikauman Taikamanua siripot rencanat Ukkui Taikamanua. Samba aibailiuakéan kam néné, Ketsat Sipunenan, sapaamian sipunenan, sikokoiakenen ka Taikamanua, bulé numareddet kam ka tubut Jesus Kristus samba ibui kam logaunia.

2(1:1)

3Kau takua kam surá ka tubut Taikamanua, Ukkui Tuhanta Jesus Kristus! Bulat makopé nuntut bagania ka tubutta, iaté lulunia aiaké ka tubutta purimanuaiat sibau, ka pasisusuruakéna mitsá Jesus Kristus ka simamatei. Oto néné te masiaaké ka sita pukakaronan simaron.

4Takaroni kam baga, bulé tabakkati kam panukanan sinarek'akenen Taikamanua kaunennia ka sapaamiannia, iaté panukanan sikoiríakenennia ka manua, bailiu tá makakataí, elé tá mabubuté elé tá ilelebbei.

5Ka kam te sangamberinia nenda, kalulut tonem bagamui ka tubut Taikamanua. Oto kam néné, jagonangan kam geget Taikamanua, bulé nusiló kam puaragat simatatarek, patoilaketnia ka gogoi sialu.

6Kalulut néné, kau imagora bagamui, kenanen baí kineneiget ka oggak néné, buítá mureu-reu kam baga, kalulut iginia nuorik kam sene ngamata pasisiboat.

7Nenda geti ibabara kelé néné, iaté masipatoilá, kipa bulat matonem leú pá bagamui ka tubut Tuhan, elé tá. Beringan koí emas simakataiket, tuuji nia ka api. Oto tonem bagamui peilé makopé kepput saki ka emas, oto buítá tuuji leú et nia ka sia, bulé imaron. Samba kalulut nenda, bailiu tuumun'aké samba tuhormati samba tuabeuaké kam ka gogoi kaoijanannia mitsá Jesus Kristus.

8Manuntu bagamui ka tubunia, kenanen baí siburú tá anuitsó kam nia. Samba kineneiget mitsá matonem bagamui ka tubunia kenanen tá ainuiitsó kam nia kineneiget. Iaté lulunia numagogora kam baga, samba iagai tubumui angkat baga sabeu sitaioi tukua.

9Aipoí ailiakenen tonem bagamui asegéan, iaté puaragat ketsatmui.

10Puaragat kelé néné te ratataiko samba rabebesíaké ka sia tai nabi samba arapatup-tup pagalaiat panukanan akenen Taikamanua ka tubumui.

11Arabesíaké geti rataiko nia, bulé raagai kipa tubunia samba pigamoi ipuaaili sangamberinia néné, kelé sipinaatut Ketsat Kristus sikukuddu ka bagat paatuatda. Ka tetret nenda pusiblanangan Ketsatnia ka tubudda, pagalaiat pangoringan siloketda kalulut Kristus sambat pulatsanannia siooi ka tei-tei, lepá itulettu sangamberinia.

12Ka tubudda leú et ka sia tai nabi aikua ka matadda, sangamberi sigalaiakenenda, tá uktukra tápoi uktuknu lé: iaté kelé siarepmui simakolou kineneiget sibara ka tubudda sipaarep Katuareman Simaerú pagalaiat tubut Jesus Kristus. Ka geget Ketsat Sipunenan lé arasegéaké nia ka tubum sikoiniakenennia sibara ka manua. Mandé ka sia tai malaika leú et raobá raagai katuareman pagalaiat katuareman simaerú sipakakaradda néné.

13Oto kalulut néné, buítá matarek tubumui. Kau nupanuksuk kam samba kau mamuiné nukaroni kam panukanan Taikamanua ka tubumui ka tetret ioi Jesus.

14Kau numareddet kam ka nga-ngan Taikamanua, buí nupuparaboat kam kelé siobat bagamui siburú, kelé ka tetret tápei anuagai kam nia Taikamanua.

15Tápoi kau lé numaliná kam ka sangamberinia sigalaiakenenmui, kelé liná nia ka sia Taikamanua sipasisosogai kam.

16Ka Buko Sipunenan ai atusurat'aké kisé, "Buítá numaliná kam ka kam, aipoí simaliná lé aku kaku."

17Ka tetret ai kam maniniddou ka tubut Taikamanua, kuamuian nia Ukkui. Oto Taikamanua nenda te masihahakimi sirimanua siripot sigalaiakenennia, samba bulat tá irarasei sirimanuania. Oto kalulut néné, ka burut puririmanuamui peilé ka polak, buítá nuabeuaké kam onin Taikamanua ka bagat purimanuaiatmui.

18Nuagai leú kam, aponia atukau panebuimui, masibelaaké kam ka puririmanua siboboi, siikep'akenenmui sibara ka taikebbukatmui. Tá te apa pá atukau panebuimui, simalabbei makataí, kelé perak elé mas,

19tápoi simakopé kepput saki lé; iaté bulat tubut Kristus, sibailiu kelé biri-biri sibuluakenen ka tubut Taikamanua, sitá anai kuat tubu, elé loloiet.

20Tápei aibaraaké polak néné Taikamanua, aipiliyan nia Taikamanua, Kristus néné. Samba kei iaili kalepakatnia, oi nia ka polak néné, bulé ipaarau kam.

21Kalulunia te anumatonem kam baga ka tubut Taikamanua, sipasisusuruaké nia mitsá ka simamatei, samba latsat'akénangan leú nia. Oto Taikamanua lé katonemi kam baga, samba ka tubut Taikamanua leú nupukakaronan kam.

22Kalulut reddetmui ka nganturat Taikamanua, lináakémuian tubumui, samba pukatekimuian sia baga saalei sikeré putotonem baga, bulat sibara ka linat paatuatmui. Oto kau nupukaté kam baga pasasambamui bulat sibara ka sangamuinet paatuatmui.

23Aipoí kalulut tiboiet Taikamanua sipuririmanua samba sitaitatatá, bailiunangan kam sirimanua sibau, tá sipututú-tú mata ka sirimanua, tápoi sibara ka Ukkui sitaitatatá lé.

24Ka Buko Sipunenan ai atusurat'aké kisé, "Kelé turu-turu lé sia sangamberi sirimanua, samba sangamberi pulatsanannia kelé bobotsoket turu-turu lé. Malajú lé ka sia turu-turu, bobotsoketnia leú et laju;

25tápoi tiboiet Tuhan geti riu-riu lé teret buru-burú." Tiboiet néné, iaté Katuareman Simaerú sipinaarep ka tubumui.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Petrus 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2023
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel Dual Panel

Laporan Masalah/Saran