Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MILT]     [PL]  [PB] 
 <<  Titus 1 : 3 >> 

MILT: dan yang pada saatnya Dia telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan yang aku telah dipercaya berdasarkan perintah Allah (Elohim - 2316), Juruselamat kita.


AYT: Pada waktu-Nya, Ia telah menyatakan firman-Nya melalui pemberitaan yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita.

TB: dan yang pada waktu yang dikehendaki-Nya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juruselamat kita.

TL: (maka Firman-Nya itu sudah dinyatakan-Nya pada masa-Nya di dalam berita yang diamanatkan kepadamu menurut seperti firman Allah, Juruselamat kita),

Shellabear 2010: Firman-Nya itu telah dinyatakan pada masa yang dipandang-Nya tepat melalui pemberitaan Injil yang diamanatkan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Penyelamat kita.

KS (Revisi Shellabear 2011): Firman-Nya itu telah dinyatakan pada masa yang dipandang-Nya tepat melalui pemberitaan Injil yang diamanatkan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Penyelamat kita.

Shellabear 2000: Firman-Nya itu sudah dinyatakan pada masa yang dipandang-Nya tepat, melalui pemberitaan Injil yang diamanatkan kepadaku sesuai dengan Firman Allah, Juruselamat kita.

KSZI: Pada masa yang telah ditentukan, Allah menyatakan janji itu melalui perkhabaran-Nya yang diamanahkan kepadaku. Aku menyebarkan perkhabaran ini dengan perintah Allah Penyelamat kita,

KSKK: Dan ketika sudah tiba waktu yang telah ditetapkan Ia menyatakannya melalui warta yang dipercayakan-Nya kepadaku dengan sebuah perintah dari Allah, Penyelamat kita.

WBTC Draft: Pada saatnya Allah telah memberitahukan kepada dunia tentang hidup itu. Ia telah melakukannya melalui pemberitaan Kabar Baik. Dan Dia mempercayakan pekerjaan itu kepadaku. Aku memberitakan pesan itu kepada orang karena Allah Juruselamat kita yang memerintahkan aku.

VMD: Pada saatnya Allah telah memberitahukan kepada dunia tentang hidup itu. Ia telah melakukannya melalui pemberitaan Kabar Baik. Dan Dia mempercayakan pekerjaan itu kepadaku. Aku memberitakan pesan itu kepada orang karena Allah Juruselamat kita yang memerintahkan aku.

AMD: Pada waktu-Nya yang tepat, Ia menyatakan Firman-Nya melalui berita Kabar Baik yang dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Penyelamat kita.

TSI: (1:1)

BIS: Pada waktu yang tepat, Allah menyatakan janji-Nya itu dalam pesan-Nya. Pesan itu sudah dipercayakan kepada saya, dan saya memberitakannya atas perintah Allah Penyelamat kita.

TMV: Pada waktu yang tepat, Allah menyatakan janji itu dalam perkhabaran-Nya. Perkhabaran tersebut diamanahkan kepadaku dan aku mengisytiharkannya dengan perintah Allah Penyelamat kita.

BSD: Janji Allah itu sudah diberitahukan pada waktu yang tepat. Allah mempercayai saya untuk memberitahukan janji-Nya itu.

FAYH: Sekarang pada saat yang dikehendaki-Nya, Ia telah menyatakan Berita Kesukaan ini dan membolehkan aku mengabarkannya kepada setiap orang. Atas perintah Allah, Juruselamat kita, aku diberi kepercayaan melakukan pekerjaan ini untuk Dia.

ENDE: hendak menjatakan sabdaNja pada waktu jang djitu, dengan djalan pemakluman, jang telah dipertjajakan kepada aku menurut pesan Allah, penjelamat kita:

Shellabear 1912: maka perkataannya itu sudah dinyatakannya pada masa yang patut, dalam pekhabaran yang diamanatkan kepadaku, menurut seperti firman Juru-selamat kita Allah:

Klinkert 1879: Dengan pengadjaran jang di-amanatkan kapadakoe olih pirman Allah, Djoeroe salamat kita, ija-itoe datang apalah kapada Titoes, anakkoe jang betoel dalam sama pertjaja.

Klinkert 1863: Ija-itoe perkataannja dengan mengadjar, {Kis 20:21; Gal 1:1} jang soedah diserahken sama akoe, saperti prentah Allah. Djoeroe-Slamat kita, ija-itoe dateng sama {2Ko 2:12; 7:14; 8:6,16; Gal 2:3} Titoes, anakkoe jang soenggoeh-soenggoeh dalem sama pertjaja.

Melayu Baba: ttapi bila waktu-nya, dia sudah nyatakan dia punya perkata'an dalam khabar yang sudah di-srahkan k-pada sahya, turut sperti Juru-slamat kita Allah punya hukum;

Ambon Draft: (Ijaitu) perkata; annja awleh chotbat itu, jang telah desarah-kan kapadaku menurut titah Allah; Djuru salamat kami: ka-pada Titus, anakku laki-laki jang tulus, menurut iman, deri kami duwa-duwa;

Keasberry 1853: Tutapi pada masa yang turtuntu tulah dinyatakan purkataannya dungan mungajar, yang tulah diamanatkan padaku, sapurti hukom Allah Punulong kami itu;

Keasberry 1866: Tŭtapi pada masa yang tŭrtŭntu tŭlah dinyatakan pŭrkataannya itu dŭngan mŭngajar, yang tŭlah disŭrahkan padaku, mŭnurot hukum Allah pŭnulong kami itu.

Leydekker Draft: Jaxnij kalamnja, 'awleh chothbat jang telah tapertaroh padaku, turut titah 'Allah Muchalits kamij: kapada Titus 'anakhku laki 2 jang tulus pada hhal 'iman dan xam:

AVB: Pada masa yang telah ditentukan, Allah menyatakan janji itu melalui perkhabaran-Nya yang diamanahkan kepadaku. Aku menyebarkan perkhabaran ini dengan perintah Allah Penyelamat kita,

Iban: lalu ba maya ti patut, Iya udah mandangka semaya nya ngena pesan Iya. Pesan nya udah diserahka ngagai aku, lalu aku nusui pesan nya nitihka asuh Allah Taala ti Juruselamat kitai.


TB ITL: dan <1161> yang pada waktu <2540> yang dikehendaki-Nya <2398> telah menyatakan <5319> firman-Nya <3056> <846> dalam <1722> pemberitaan <2782> Injil yang <3739> telah dipercayakan <4100> kepadaku <1473> sesuai dengan <2596> perintah <2003> Allah <2316>, Juruselamat <4990> kita <2257>.


Jawa: tuwin kang ing wektu kang kinarsakake wus nglairake pangandikane ana ing pangundhanging Injil, kang wus kapitayakake marang aku cundhuk kalawan dhawuhing Allah, Pamarta kita,

Jawa 2006: Ing waktu kang kinersakaké, Panjenengané wis medhar pangandika ana ing pangundhanging Injil, kang wis kapitayakaké marang aku cundhuk karo dhawuhing Allah, Pamarta kita.

Jawa 1994: Ing wektu kang dikersakaké, Panjenengan wis medharaké janjiné mau ana ing Injil, sing dipitayakaké marang aku. Lan aku martakaké Injil mau atas dhawuhé Gusti Allah, Juru Slamet kita.

Jawa-Suriname: (1:1)

Sunda: tangtu nyata dina amanat-Na, lamun geus cunduk waktuna. Bapa diparentah ku Allah Jurusalamet urang, dipercaya ngembarkeun eta amanat Mantenna.

Sunda Formal: Sanggeus nitih kana wanci, eta jangji teh ku Mantenna dibuktikeun dina pangwawarana-Na. Eta pangwawaran teh dipercayakeun ka simkuring, ku Allah, Juru Salamet urang.

Madura: E bakto se teppa’ sa’adda, Allah anyata’agi janjina jareya e dhalem dhabuna. Dhabuna jareya la eparcaja’agi ka sengko’; ban sengko’ aberta’agi pessen jareya adhasar ka papakonna Allah Panyalamedda sengko’ ban ba’na.

Bauzi: Alat amu di iube Aho Am ahulat Ahamo ozo, “ ‘Meit akati modi Amti vahi gi ahe neàna bohu vuusdàla?’ laham bak lam damat biem bake Aho ba ahate modi fi zeam bitoi damat fà ozobohudese,” lahame Aho amu fet ozome esuhu bak lam fa gagom neà di fuhemu Am na meedam dam bake gagu ame Im Neàna lam ab vou vameatedamam bak. Labi iba Soat Vausu Fa Vei Neàdem Ala labe Ahamo eba neha, “Oho Em Im Neàna lam ve dam bake vou vameatedale,” lahame eba labi gagohemu eho ame baket ab meedamam bak.

Bali: Didina ane suba pastiang Ida, Ida Sang Hyang Widi Wasa suba nyinahang unduke ento sajeroning Orti Rahayun Idane, ane pisarayang Ida teken tiang muah ane ortaang tiang manut pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa, Juru Rahayun iragane.

Ngaju: Hong katika je buah, Hatalla mamparahan janjin Aie te huang peteh Ayue. Peteh te jari impelai Awie dengangku tuntang aku mambarita jete tagal parentah Hatalla Panyalamat itah.

Sasak: Lẽq waktu saq sampun Ie tentuang, Allah nyatayang janji-Ne nike lẽq dalem manik-Ne. Manik nike sampun tepercayeang lẽq tiang, dait tiang nyampẽang manik nike sesuai kance prẽntah Allah, Juruselamet ite.

Bugis: Ri wettu iya teppa’é, napannessai Allataala iyaro jancin-Na ri laleng pasen-Na. Iyaro pasenna purani nappaddettangeng ri iyya, sibawa uwabbirittangngi nasaba paréntana Allataala Pappassalama’ta.

Makasar: Punna narapi’mo wattunna, laNapa’nyatami anjo janjinNa Allata’ala lalang pappasanNa mae ri linoa. Anjo pappasanNa Napappirannuammi mae ri nakke, siagang kubirittakammi anjo pappasanga situru’ parentaNa Allata’ala Mappasalamatta.

Toraja: anna iatu bisaranNa mangkamo dipasombo tonna attunna lan tu kada dipa’peissanan tu dipatageranna’ situru’ pepasanNa Puang Matua, To pakarimmananta.

Duri: Ia joo basse-Na Puang Allataala napapajan tonna dete'mi wattunna. Dipabarakkannimo' situru' parenta-Na Puang Allataala, Tomangpasalama'ta', angkupangpeissenanni.

Gorontalo: To wakutu u ma tilatapu mayi lo Allahuta'ala, habari mopiyohe lonto o-Liyo ma lowali lopatato loli tawu-tawuwala ta helopotunggulayi lo habari boyito. Allahuta'ala ta mo'osalamati olanto lomaracaya olau mopotunggulo habari boyito motu'ude wolo parenta-Liyo.

Gorontalo 2006: Towakutu u tiluhata Allahu Taa̒ala lopoi̒laalo mai danti-Lio boito todelomo tahulii-Lio. Tahuli boito mapilo malacaya-Lio mai olau̒, wau wau̒ lopohabari uito topalenta lo Allahu Taa̒ala Tamoo-poa̒ahua olanto.

Balantak: Na tempo koi men kikira'na Alaata'ala, Ia nompopanasakonmo toon-Na iya'a, ka' i Ia nomokau i yaku', kada' mengelelekon Lele Pore. Alaata'ala men Pansalamatkon i kita nomosuu' men koiya'a.

Bambam: Anna illaam wattu puha napa'tantu, napa'paissangam Puang Allataala Battakadanna. Napalako umpolalam pa'pakahebaanna Kaheba Katilallasam puha napapassanniannä'. Ma'kale Puang Allataala To Mepasalama' ussuaä' la umpa'pakahebaanni.

Kaili Da'a: We'i-we'i ri tempo to nipakatantuna mboto I'a nompopanjani pojanjina etu ka manusia riara tesa to niuli Kareba Belo. Pade kareba etu niparasaya ka aku ala rakeni ka tau pura-pura nantuki parenta Alatala, Magau to Mompakasalama kita.

Mongondow: Sing ko wakutu inta ain sinantuí-Nya, pinonyata-Nyadon in dandi-Nya tatua kom bonu ing koyow-Nya. Koyow-Nya tatua inta pinokiaíid-Nya ko'inakoí, bo tuata im pinota'au-ta'auku makow podudui im parentah i Allah inta mopoposaḷamat naton.

Aralle: (1:1)

Napu: Mewali, i tempo au Napakanoto, Ia mampopaisaa mpuumoke rara molambi katuwo maroa, lawi Natuduhe suroNa mopahawe NgkoraNa. Hai ikomi ide hadua au mopahawe NgkoraNa iti, moula hawana Pue Ala, au mohoremake hangko i huku dosanta.

Sangir: Su tempone mapia-pia, Mawu Ruata e mạpakal᷊ahẹu kẹ̌don'E su ral᷊ungu hengetang'E. Hengetang'E seng nisarakang si siạ, kụ iạ hẹ̌dowe mapẹ̌dal᷊ahabaru ene ual᷊ingken laorom Mawu Ruata Měngangambang si kitẹ.

Taa: Wali rata temponya to napilis i mPue Allah, to Pansompo ngkita, Ia mampakarebaka kareba matao to mampaponsanika tau mangkonong katuwu to singkasaenya etu. Wali aku semo to nasarumakaka i mPue Allah mangika palaong to etu.

Rote: Manetualain nafa'da hehelu-balataan ndia, nandaa no fai na, nai hala hehelun dale. Manetualain fo ita Manasoi-manatefa na, namahele au de, Ana paleta au, fo au u tui-benga hala hehelun ndia.

Galela: De o orasi moi wahirika Una asa wasingangasu o bi nyawaka to Una Awi habari qaloloha, so kagena de Awi sosulo itagi isihabari. Komagena o habari qaloloha o Gikimoi nanga Salamati woidedemo ngohika, magena woisulo la ngohi totagi tosihabari o bi nyawaka.

Yali, Angguruk: Atam sali palfahon ino hikit toho ketiya Awene hiyag nisaruk lit selehap nisarisi. Wene aru ap hiyag isa lahun ulug Allah nit let neneptuk latisiyon inowen an mon naptisi.

Tabaru: Gee ma 'orasi ya'adono ma Jo'oungu ma Dutu wositotara 'awi demo ma ngekomo ngoi tosihabari 'o Habari ma Owa gee woisito-togumokau ngoino, de ngoi tosihabari moteke ma Jo'oungu ma Dutu wonasilaha-laha 'awi pareta.

Karo: Janah i bas paksa si ItetapkenNa, nggo IpetangkasNa kegeluhen e arah KataNa. Enda me si IendeskenNa man bangku. Emaka kupembarken KataNa e bekas persuruhen Dibata Si Engkelini kita.

Simalungun: anjaha ipatalar do hata-Ni in bani panorangni, marhitei parambilanon na dob niondoskon-Ni bangku, romban hubani pangkatahon ni Naibata, Sipaluah hita,

Toba: gabe dipapatar do hinatahonna i di tingkina i, marhite sian parjamitaon, na pinasahatna tu ahu, mangihuthon pandokkon ni Debata, Sipangolu hita,

Dairi: Ipetarar Dèbata ngo niperbagah-bagahNa i tupung ketikana ibas tennahNa. Enggo ipercayaken tennahna i bangku janah kusukutken ngo i merkitèken perèntah Dèbata Sipaluahken kita.

Minangkabau: Dikutiko nan tapek, Allah manyatokan janji-Nyo tu dalam pasan-Nyo. Pasan tu lah dipicayokan kabake ambo, nan ambo manyampaikannyo ateh parentah Allah Panyalamaik kito.

Nias: Ba ginõtõ si faudu, no Ifa'ele'õ wa'auri andrõ Lowalangi ba huhuo-Nia ba gulidanõ. Oroisa-Nia andrõ no Ifaduhusi tõdõ khõgu, ba u'ombakha'õ ia dali wareta Lowalangi Sangorifi ya'ita.

Mentawai: Ka sara gogoi sipasesese, patoilánangan nia pakerekat bagania néné, ka patonekatnia. Oto patonekat néné aiakéan ka tubukku kupaarepnia ka guglut Taikamanua Sipaarau sita.

Lampung: Waktu sai tepat, Allah nyatako janji-Ni ano delom luhot-Ni. Luhot udi radu dipercayako jama nyak, rik nyak ngabarkoni atas perintah-Ni Allah Penyelamat ram.

Aceh: Bak watée nyang paih, Allah geupeugah janji Gobnyan nyan lam peusan Geuh. Peusan nyan ka geupeucaya bak ulôn, dan ulôn britée nyan ateueh peurintah Allah Peuseulamat tanyoe.

Mamasa: Anna illaan attu mangka napatantu, umpakawanammi battakadanna diona lalan katuoan sae lako-lakona. Kaomo mesa to diponto bannangngi la umpalanda' inde battakadannae situru' parentana Puang Allata'alla To umpasalama'ki'.

Berik: (1:1)

Manggarai: Du rapak leson, Mori Keraéng si’ang rekéN oné pedéN hitu. Pedé hitu polig imbin oné aku te wéway le perénta de Mori Keraéng, Ata Sambé dité.

Sabu: Pa awe do petakka ri Deo do ta pete leo ma ne jaji No ne pa dhara litakka No. Ne litakka do naanne do jhole pa ya ke, jhe do pepeke ke ri ya pedute nga liperada Deo Mone ma'i-Mone golo di ne.

Kupang: (1:1)

Abun: Tepsu bi kam-i ne it, suk gato Yefun Allah tom ne bor wa yé mwa jam re. Suk ne bor mo suk gato An tarubot ji. Yefun Allah gato fro os ndo wa men kem ndo to kapyo mato kapyo, An syaugat ji ki subot sukdu ne. Sane ji ki subot sukdu gato An tarubot ji ne sor.

Meyah: Noba gij mona ongga Ofa esinsa anggot rot fob bera Ofa ocunc rot eiteij ah insa koma oisouska efen oga ongga oufamofa. Noba Ofa oncunc didif jeskaseda dijefesij rot efen oga insa koma gu rusnok enjgineg. Jefeda didif dita mar insa koma oisouska Ofa efen owesa efek ojgomuja.

Uma: Jadi', hi tempo to napakatantu, napopo'incai mpu'u-tamo ohea mporata katuwua' to lompe', apa' nahubui-ramo suro-na mpopalele Lolita-na. Pai' aku' toi-mi hadua to mpopalele Lolita-na toe, ntuku' hawa' Alata'ala, Magau' Tompohore-ta ngkai huku' jeko'-ta.

Yawa: Soamo Amisye apa masyoto po rapatimu ndea mamaisy ti Po apa Ayao Kove raroron kakavimbe to. Muno Po anakere raugaje rinai indamu syo Ayao Kove umaso ravovo vatano wanuije mansai. Wama Amisy, wepi po wansapaya ayao kakaije rai, Po inatutiro anakere so rai.


NETBible: But now in his own time he has made his message evident through the preaching I was entrusted with according to the command of God our Savior.

NASB: but at the proper time manifested, even His word, in the proclamation with which I was entrusted according to the commandment of God our Savior,

HCSB: and has in His own time revealed His message in the proclamation that I was entrusted with by the command of God our Savior:

LEB: but at the proper time has disclosed his message in the proclamation [with] which I was entrusted according to the command of God our Savior,

NIV: and at his appointed season he brought his word to light through the preaching entrusted to me by the command of God our Saviour,

ESV: and at the proper time manifested in his word through the preaching with which I have been entrusted by the command of God our Savior;

NRSV: in due time he revealed his word through the proclamation with which I have been entrusted by the command of God our Savior,

REB: and now in his own good time has openly declared in the proclamation entrusted to me by command of God our Saviour.

NKJV: but has in due time manifested His word through preaching, which was committed to me according to the commandment of God our Savior;

KJV: But hath in due times manifested his word through preaching, which is committed unto me according to the commandment of God our Saviour;

AMP: And [now] in His own appointed time He has made manifest (made known) His Word {and} revealed it as His message through the preaching entrusted to me by command of God our Savior;

NLT: And now at the right time he has revealed this Good News, and we announce it to everyone. It is by the command of God our Savior that I have been trusted to do this work for him.

GNB: and at the right time he revealed it in his message. This was entrusted to me, and I proclaim it by order of God our Savior.

ERV: At the right time, God let the world know about that life. He did this through the telling of the Good News message, and he trusted me with that work. I told people that message because God our Savior commanded me to.

EVD: At the right time God let the world know about that life. God did this through the telling of the {Good News} message. And he trusted me with that work. I told people that message because God our Savior commanded me to.

BBE: Who, in his time, made clear his word in the good news, of which, by the order of God our Saviour, I became a preacher;

MSG: And then when the time was ripe, he went public with his truth. I've been entrusted to proclaim this Message by order of our Savior, God himself.

Phillips NT: At the moment of his choice he made his Word known in the declaration which has been entrusted to me by the command of the God who saves us.

DEIBLER: Then at the time that he chose, he revealed to us his message. Specifically, God our Savior gave this message to me, and he trusted me to proclaim it to people.

GULLAH: An den, wen de right time come dat e done pick, e mek people know e wod ob Good Nyews wa e sen. E gii me e wod fa tell people. An cause God we Sabior chaage me fa go tell people de wod, A da tell um all roun.

CEV: So, at the proper time, God our Savior gave this message and told me to announce what he had said.

CEVUK: So, at the proper time, God our Saviour gave this message and told me to announce what he had said.

GWV: God has revealed this in every era by spreading his word. I was entrusted with this word by the command of God our Savior.


NET [draft] ITL: But <1161> now in his own <2398> time <2540> he has made <5319> his <846> message <3056> evident <5319> through <1722> the preaching <2782> I <1473> was entrusted <4100> with according to <2596> the command <2003> of God <2316> our <2257> Savior <4990>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Titus 1 : 3 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel