Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Raja-raja 7 : 2 >> 

TB: Ia mendirikan gedung "Hutan Libanon", seratus hasta panjangnya dan lima puluh hasta lebarnya dan tiga puluh hasta tingginya, disangga oleh tiga jajar tiang kayu aras dengan ganja kayu aras di atas tiang itu.


AYT: Dia juga membangun istana Hutan Lebanon, panjangnya 100 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta, disangga oleh 4 jajar tiang kayu aras serta balok kayu aras di atas tiang itu.

TL: Dan lagi dibangunkannya istana di rimba Libanon, panjangnya seratus hasta, lebarnya lima puluh hasta, tingginya tiga puluh hasta dilingkung dengan empat jajar tiang dari pada kayu araz, dan di atas tiang itu adalah lagi tiang dari pada kayu araz, bersulur batang.

MILT: Dan dia membangun istananya dari kayu yang berasal dari hutan Libanon. Panjangnya seratus hasta dan lebarnya lima puluh hasta serta tingginya tiga puluh hasta, disangga oleh empat jajar pilar kayu aras, dan balok kayu aras melintang di atasnya.

Shellabear 2010: Ia membangun gedung “Hutan Libanon,” seratus hasta panjangnya, lima puluh hasta lebarnya, dan tiga puluh hasta tingginya. Gedung ini disangga oleh empat deret tiang kayu aras dengan balok kayu aras di atas tiang-tiang itu.

KS (Revisi Shellabear 2011): Ia membangun gedung "Hutan Libanon," seratus hasta panjangnya, lima puluh hasta lebarnya, dan tiga puluh hasta tingginya. Gedung ini disangga oleh empat deret tiang kayu aras dengan balok kayu aras di atas tiang-tiang itu.

KSKK: Ia mendirikan Rumah Hutan Libanon yang berukuran seratus hasta panjang, lima puluh hasta lebar dan tiga puluh hasta tinggi. Istana ini didirikan di atas tiga baris tiang kayu aras dengan balok-balok kayu aras di atas tiang-tiang ini.

VMD: Ia juga mendirikan gedung dengan nama “Hutan Libanon” yang panjangnya 50 meter, lebarnya 25 meter, dan tingginya 15 meter dengan empat deretan kayu cedar penyangga. Di atas setiap tiang ada hiasan cedar.

BIS: Di istana itu Salomo membuat ruangan yang disebut "Balai Hutan Libanon". Ukurannya: panjang 44 meter, lebar 22 meter, dan tinggi 13,5 meter. Balai itu mempunyai tiga jajar tiang dari kayu cemara Libanon; tiap jajar terdiri dari lima belas tiang dan di atasnya dipasang kasau-kasau dari kayu cemara Libanon. Langit-langitnya terbuat dari kayu yang sama dan menutupi kasau-kasau itu.

TMV: Di dalam istana itu Raja Salomo membina sebuah dewan yang dinamakan Dewan Hutan Lebanon. Panjang dewan itu 44 meter, lebarnya 22 meter, dan tingginya 13.5 meter. Dewan itu mempunyai tiga baris tiang daripada kayu sedar, dan tiap-tiap baris mempunyai lima belas batang tiang untuk menunjang kasau-kasau. Silingnya juga dibuat daripada kayu sedar dan meliputi bilik-bilik stor, yang juga ditunjang oleh tiang-tiang itu.

FAYH: Salah satu ruang di dalam istana itu disebut Gedung Hutan Libanon. Gedung itu sangat besar -- panjangnya seratus hasta (45 meter), lebarnya lima puluh hasta (22,5 meter), dan tingginya tiga puluh hasta (13,5 meter). Balok-balok kayu aras pada langit-langitnya ditopang oleh tiga baris tiang kayu aras.

ENDE: Ia membangun balai "Hutan Libanon", jang pandjangnja seratus hasta, lebarnja limapuluh hasta dan tingginja tigapuluh hasta, diatas empat djadjar turus dari kaju aras dengan mal2 kaju aras diatas turus2 itu.

Shellabear 1912: Maka dibangunkannya rumah "Rimba Libanon" panjangnya seratus hasta dan lebarnya lima puluh hasta dan tingginya tiga puluh hasta bertiang kayu araz empat deret dan berasuk dari pada kayu araz juga.

Leydekker Draft: Karana deper`usahnjalah 'istana rimba Libanawn, jang saratus hasta pandjangnja, dan lima puloh hasta lejbarnja, dan tiga puloh hasta tingginja; di`atas 'ampat djadjar tijang-tijang deri pada kajuw 'araz, dan 'alang-alang deri pada kajuw 'araz di`atas tijang-tijang 'itu.

AVB: Bangunan yang dinamakannya “Istana Hutan Lebanon” itu sepanjang seratus hasta dan selebar lima puluh hasta, manakala tingginya tiga puluh hasta. Gedung ini disangga oleh empat deret tiang kayu araz dengan gelegar kayu araz di atas tiang-tiang itu.


TB ITL: Ia mendirikan <01129> gedung <01004> "Hutan <03293> Libanon <03844>", seratus <03967> hasta <0520> panjangnya <0753> dan lima puluh <02572> hasta <0520> lebarnya <07341> dan tiga puluh <07970> hasta <0520> tingginya <06967>, disangga oleh <05921> tiga jajar <02905> tiang <05982> kayu aras <0730> dengan ganja <03773> kayu aras <0730> di atas <05921> tiang <05982> itu. [<0702>]


Jawa: Panjenengane ngedegake kamar “Alas Libanon”, kang dawane satus asta lan ambane seket asta sarta dhuwure telung puluh asta, iku kasangga ing saka kayu eres telung larik mawa krebil kayu eres.

Jawa 1994: (7:2-3) Ing kedhaton mau ana bangsal sing disebut "Bangsal Alas Libanon". Bangsal mau dawané 44 mèter, ambané 22 mèter lan dhuwuré 13,5 mèter. Ing kono ana cagaké telung larik, sing digawé saka kayu cemara Libanon; saben larik cagaké limalas. Usuké uga kayu cemara Libanon. Usuk-usuk mau ditutupi nganggo pyan, kang uga kagawé saka kayu cemara Libanon.

Sunda: (7:2-3) Eta karaton disebutna "Karaton Leuweung Libanon", panjangna opat puluh opat meter, rubakna dua puluh dua meter, luhurna tilu belas satengah meter. Eta karaton ngadegna ku tilu jajar pilar tina kayu kiputri, sajajarna lima belas pilar, ti luhurna diamparan ku jajalur balok-balok kiputri. Lalangit kamar-kamarna oge ku kayu kiputri, ditunjang ku pilar-pilar.

Madura: E karatonna jareya Sulaiman abadhi bagiyan se enyamae "Mandhapa Alas Libanon". Okoranna: lanjangnga pa’ polo empa’ meter, lebarra dhu lekor meter, ban tenggina tello bellas meter satengnga. Mandhapa jareya ngangguy cangga tello jijir se ekagabay dhari kaju comara Libanon; jir-sajijirra badha lema bellas cangga ban e attassanna epobuwi ka-sasakana dhari kaju comara Libanon. Ata’na dhari kaju jareya keya epanotobi dar-balandar jareya.

Bali: Ida ngwangun gedong Libanon Wanadri, sane panjangnyane 44 meter, linggahipun 22 meter miwah tegehnyane 13,5 meter. Gedonge punika madaging sesaka taru aras tigang jajar, sabilang jajar madaging sesaka limolas, tur ring duur sesakane punika madaging legungan balok taru aras. Langit-langit gedonge punika malakar antuk taru aras, sane makebat ring duur legungan sane katatakin antuk sesakane punika.

Bugis: Ri saorajaéro mébbui Salomo bili’ iya riyasengngé "Baruga Ale Libanon". Ukkuranna: lampéna 44 météré, sakkana 22 météré sibawa tanréna 13,5 météré. Iyaro barugaé mappunnaiwi tellujjiji alliri polé ri aju camara Libanongngé; tungke jiji seppulo lima alliri sibawa ri yasé’na ripasangngi kaso-kaso polé ri aju camara Libanongngé. Sampe’na riyébbui polé ri aju iya padaé sibawa natongkoi iyaro kaso-kasoé.

Makasar: Ri anjo balla’ kakaraenganna Salomo, appare’ tommi kamara’ niarenga "Kamara’ Romang Libanon". Ukkuranna iamintu: la’buna 44 metere’, sangkara’na 22 metere’, siagang tinggina 13,5 metere’. Anjo kamaraka ammakei tallung barrisi’ benteng battu ri kayu camara Libanon; massing-massing barrisi’na nia’ sampulo allima benteng siagang irateanna nibonei pannahang-pannahang battu ri kayu camara Libanon. Palaponna iamintu battu ri kayu camara Libanon tonji siagang natongkoki anjo kayu-kayu pannahanga.

Toraja: Belanna nagaraga tu banua, tu disanga: Pangala’ Libanon; na iatu lambe’na saratu’ siku, babana limangpulo siku, na langka’na tallungpulo siku, natalimbung tama patang tibang lentong arasi’ na iatu daona lu lentong iato den tu pata’ kayu arasi’ dibingkung.

Karo: Gedung "Kerangen Libanon" gedangna empat pulu empat meter, belangna dua pulu dua meter, janah ganjangna 13,5 meter. Binangunna i bas kayu pinus si merim nari, lit telu baris, sepulu lima tiap baris, ras beloti kayu pinus si merim ipakuken ku je. Langit-langitna i bas kayu pinus si merim nari, terus ku kamar-kamarna, itatang binangun ndai.

Simalungun: Ipajongjong do homa rumah harangan Libanon, ganjangni saratus asta, bolagni lima puluh asta, anjaha gijangni tolu puluh asta; ipajongjong do ai bani tolu ristei tiang na hun bani hayu ares, anjaha i atas ni tohang na hun bani hayu ares.

Toba: Dipauli huhut bagas tombak Libanon saratus asta unjurna, limapulu asta bohangna, jala tolupulu asta timbona, ojak di atas ni opat rinte tiang sian hau Ares, jala di atas ni angka tiang i peak angka gulanggulang sian hau Ares.


NETBible: He named it “The Palace of the Lebanon Forest”; it was 150 feet long, 75 feet wide, and 45 feet high. It had four rows of cedar pillars and cedar beams above the pillars.

NASB: He built the house of the forest of Lebanon; its length was 100 cubits and its width 50 cubits and its height 30 cubits, on four rows of cedar pillars with cedar beams on the pillars.

HCSB: He built the House of the Forest of Lebanon. It was 150 feet long, 75 feet wide, and 45 feet high on four rows of cedar pillars, with cedar beams on top of the pillars.

LEB: He built a hall named the Forest of Lebanon. It was 150 feet long, 75 feet wide, and 45 feet high. It had four rows of cedar pillars supporting cedar beams.

NIV: He built the Palace of the Forest of Lebanon a hundred cubits long, fifty wide and thirty high, with four rows of cedar columns supporting trimmed cedar beams.

ESV: He built the House of the Forest of Lebanon. Its length was a hundred cubits and its breadth fifty cubits and its height thirty cubits, and it was built on four rows of cedar pillars, with cedar beams on the pillars.

NRSV: He built the House of the Forest of the Lebanon one hundred cubits long, fifty cubits wide, and thirty cubits high, built on four rows of cedar pillars, with cedar beams on the pillars.

REB: He built the House of the Forest of Lebanon, a hundred cubits long, fifty broad, and thirty high, constructed of four rows of cedar columns, on top of which were laid lengths of cedar.

NKJV: He also built the House of the Forest of Lebanon; its length was one hundred cubits, its width fifty cubits, and its height thirty cubits, with four rows of cedar pillars, and cedar beams on the pillars.

KJV: He built also the house of the forest of Lebanon; the length thereof [was] an hundred cubits, and the breadth thereof fifty cubits, and the height thereof thirty cubits, upon four rows of cedar pillars, with cedar beams upon the pillars.

AMP: He built also the Forest of Lebanon House; its length was a hundred cubits, its breadth fifty, and its height thirty cubits, upon four rows of cedar pillars, with cedar beams upon the pillars.

NLT: One of Solomon’s buildings was called the Palace of the Forest of Lebanon. It was 150 feet long, 75 feet wide, and 45 feet high. The great cedar ceiling beams rested on four rows of cedar pillars.

GNB: The Hall of the Forest of Lebanon was 150 feet long, 75 feet wide, and 45 feet high. It had three rows of cedar pillars, 15 in each row, with cedar beams resting on them. The ceiling was of cedar, extending over storerooms, which were supported by the pillars.

ERV: One building, called the Forest-of-Lebanon House, was 100 cubits long, 50 cubits wide, and 30 cubits high. It had four rows of cedar columns. On top of each column was a cedar capital.

BBE: And he made the house of the Woods of Lebanon, which was a hundred cubits long and fifty cubits wide and thirty cubits high, resting on four lines of cedar-wood pillars with cedar-wood supports on the pillars.

MSG: He built the Palace of the Forest of Lebanon a hundred and fifty feet long, seventy-five feet wide, and forty-five feet high.

CEV: Forest Hall was the largest room in the palace. It was one hundred fifty feet long, seventy-five feet wide, and forty-five feet high, and was lined with cedar from Lebanon. It had four rows of cedar pillars, fifteen in a row, and they held up forty-five cedar beams. The ceiling was covered with cedar.

CEVUK: Forest Hall was the largest room in the palace. It was forty-four metres long, twenty-two metres wide, and thirteen and a half metres high, and was lined with cedar from Lebanon. It had four rows of cedar pillars, fifteen in a row, and they held up forty-five cedar beams. The ceiling was covered with cedar.

GWV: He built a hall named the Forest of Lebanon. It was 150 feet long, 75 feet wide, and 45 feet high. It had four rows of cedar pillars supporting cedar beams.


NET [draft] ITL: He named <01129> it “The Palace <01004> of the Lebanon <03844> Forest <03293>”; it was 150 <02572> <03967> feet <0520> long <0753>, 75 feet <0520> wide <07341>, and 45 <07970> feet <0520> high <06967>. It had four <0702> rows <02905> of cedar <0730> pillars <05982> and cedar <0730> beams <03773> above <05921> the pillars <05982>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  1 Raja-raja 7 : 2 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran