Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Samuel 12 : 3 >> 

TB: si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya.


AYT: Namun, orang yang miskin tidak mempunyai apa-apa kecuali seekor anak domba betina kecil yang telah dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu tumbuh bersamanya dan bersama anak-anaknya, makan dari makanannya dan minum dari cawannya serta tidur di pangkuannya seperti anak perempuan baginya.

TL: Tetapi orang miskin itu tiada empunya melainkan hanya seekor anak domba yang telah dibelinya dan dipeliharakannya, sehingga ia itu menjadi besar bersama-sama dengan dia dan dengan anak-anaknyapun, maka ia itupun makanlah dari pada makanannya dan minumlah dari pada cawannya, dan tidurlah pada ribaannya dan adalah ia itu baginya seperti seorang anaknya.

MILT: Namun yang miskin tidak memiliki apa pun, kecuali seekor anak domba betina kecil yang telah dia beli dan pelihara. Dan anak domba itu tumbuh bersamanya, dan bersama dengan anak-anaknya, dan anak domba itu makan dari potongan makanannya dan minum dari cawannya, dan dia tidur di pangkuannya. Dan dia seperti seorang anak perempuan baginya.

Shellabear 2010: Tetapi si miskin tak memiliki apa pun selain dari seekor anak domba betina kecil, yang dibeli dan dipeliharanya, serta menjadi besar di rumahnya bersama-sama dengan anak-anaknya. Anak domba itu makan makanannya, minum dari cangkirnya, dan tidur di pangkuannya. Jadi, sudah seperti seorang anak perempuan saja baginya.

KS (Revisi Shellabear 2011): Tetapi si miskin tak memiliki apa pun selain dari seekor anak domba betina kecil, yang dibeli dan dipeliharanya, serta menjadi besar di rumahnya bersama-sama dengan anak-anaknya. Anak domba itu makan makanannya, minum dari cangkirnya, dan tidur di pangkuannya. Jadi, sudah seperti seorang anak perempuan saja baginya.

KSKK: sedangkan si miskin itu hanya mempunyai seekor anak domba betina yang baru dibelinya. Ia merawatnya dengan baik dan anak domba itu menjadi besar bersama-sama dengan dia dan anak-anaknya. Domba itu makan dari makanannya dan minum dari minumannya dan tidur dalam pelukannya. Domba itu bagaikan putrinya sendiri.

VMD: Yang miskin tidak mempunyai apa-apa kecuali seekor domba betina kecil yang dibelinya. Domba itu dipeliharanya sampai besar bersama anak-anaknya. Domba itu diberi makan oleh pemiliknya, minum dari gelasnya, tidur dalam pangkuannya. Hewan itu seperti anaknya sendiri.

BIS: sedang si miskin hanya mempunyai seekor anak domba, yang dibelinya. Anak domba itu dipeliharanya sampai menjadi besar dalam rumahnya bersama-sama dengan anak-anaknya. Anak domba itu diberi makan dari makanan orang itu, malahan minum dari cangkirnya, dan tidur dalam pangkuannya; pendek kata, dibuatnya seperti anak perempuannya sendiri.

TMV: tetapi si miskin itu hanya mempunyai seekor anak domba yang dibelinya. Dia memelihara anak domba itu di dalam rumahnya bersama dengan anak-anaknya. Anak domba itu diberi makan daripada makanan orang itu, minum daripada cawannya, dan tidur di pangkuannya. Pendek kata, anak domba itu diperlakukan seperti anak perempuannya sendiri.

FAYH: sedangkan si miskin tidak memiliki apa-apa, kecuali seekor anak domba betina yang mungil. Anak domba itu telah dibelinya dan menjadi binatang kesayangannya. Dia dan anak-anaknya memberinya makan dari piringnya dan minum dari cangkirnya. Ia menyayanginya dan memangkunya seperti putrinya sendiri.

ENDE: jang miskin tidak mempunjai apa2, selain anak-domba ketjil, jang telah dibelinja. Itu dihidupinja dan itu mendjadi besar bersama dengan dia serta anak2nja: itu makan dari hidangannja dan minum dari pialanja sendiri, dan tidur diatas pangkuannja, sudah mendjadi seperti puterinja sendiri.

Shellabear 1912: Tetapi kepada orang miskin itu tiada lain melainkan seekor anak domba betina yang telah dibelinya serta dipeliharakannya sehingga yaitu menjadi besar bersama-sama dengan dia dengan anak-anaknyapun maka anak domba itupun makanlah dari pada makanan dan minum air dari pada mangkoknya sendiri dan tidur pada ribaannya dan menjadi baginya serta seorang anaknya perempuan.

Leydekker Draft: Tetapi pada 'awrang miskin tijadalah barang sawatu pawn, hanja sa`ejkor 'anakh domba betina kitjil, jang telah debilinja dan depejaranja, sahingga 'itu sudah djadi besar lama-lama dengan dirinja, dan dengan 'anakh-anakhnja: 'itu pawn makanlah deri pada suwapnja, dan minomlah deri pada tjawannja, lalu baringlah pada riba`annja, dan 'adalah padanja penaka 'anakh parampuwan.

AVB: Tetapi si miskin tidak memiliki apa-apa pun selain seekor anak domba betina kecil, yang dibeli dan dipeliharanya, serta menjadi besar di rumahnya bersama-sama anak-anaknya. Anak domba itu makan makanannya, minum daripada cangkirnya, dan tidur di pangkuannya dan sudah menjadi seperti seorang anak perempuan sahaja baginya.


TB ITL: si miskin <07326> tidak mempunyai apa-apa <03605> <0369>, selain <0518> <03588> dari seekor <0259> anak domba betina <03535> yang kecil <06996>, yang <0834> dibeli <07069> dan dipeliharanya <02421>. Anak domba itu menjadi besar <01431> padanya <05973> bersama-sama <03162> dengan <05973> anak-anaknya <01121>, makan <0398> dari suapnya <06595> dan minum <08354> dari pialanya <03563> dan tidur <07901> di pangkuannya <02436>, seperti seorang anak perempuan <01323> baginya. [<01961>]


Jawa: Tiyang miskin punika boten gadhah punapa-punapa kejawi namung cempe estri alit satunggal, anggenipun tumbas lan dipun ingah. Cempe wau dados ageng sareng kaliyan anak-anakipun, nedha saking pulukanipun, ngombe saking tuwungipun lan tilemipun dipun keloni, prasasat anakipun estri kemawon.

Jawa 1994: déné ingkang miskin namung gadhah cempé setunggal, enggènipun tumbas. Cempé wau dipun opèni ngantos dados ageng, dipun kandhang ing griyanipun sesarengan kaliyan anak-anakipun. Cempé menika tumut nedha sareng kaliyan tiyang menika, ngombé saking cangkiripun lan tilem ing pangkonipun, cekakipun, kados anakipun èstri piyambak.

Sunda: Dupi si miskin mung gaduh anak domba bae sasiki kenging meser, diurus sareng digedekeun bareng sareng barudakna, diparaban tina dahareunana sorangan, nginumna bareng sacangkir, heesna ge dilalahun sapertos ka anak awewe.

Madura: dineng se mesken namong gadhuwan budhu’na dumba settong, ollena ngobange. Budhu’na dumba gapaneka epeyara kantos raja e compo’na epapolong sareng na’-ana’epon. Budhu’epon dumba gapaneka eteddhai teddha’anna oreng gapaneka, la’-mala’ eenome epangangguy cangkerrepon, sareng epatedhung e reba’annepon. Pandha’epon, dumba ka’dhinto epapadha sareng ana’ bine’na dibi’.

Bali: nanging anake sane tiwas punika wantah madue biri-biri asiki sane antuk ipun numbas. Biri-birinipune piara ipun jumahipune. Sayan sue biri-birine punika sayan ageng sasarengan ring pianak-pianakipune. Ipun ngwehin biri-birine punika neda saking pangan sane biasa tunas ipun, tur kawehin nginum antuk cangkiripune, saha tansah kaabin ring pabinanipune. Cutetipun biri-birine punika waluya sakadi pianakipune luh.

Bugis: na si kasiyasié banna mappunnai sikaju ana’ bimbala, iya naelliyé. Iyaro ana’ bimbala’é napiyarai narapi mancaji battowa ri lalempolana silaong sibawa ana’-ana’na. Iyaro ana’ bimbala’é napanréi polé ri inanréna iyaro tauwé, sibawa matinroi ri laleng wakkanna; riponcoki adaé, nagaukengngi pada-pada ana’ makkunrainna.

Makasar: nampa anjo kasi-asia poro sikayuji bawang ana’ gimbala’na naballia. Anjo ana’ gimbalaka naparakai sa’genna a’jari lompo lalang balla’na siagang ngaseng ana’-ana’na. Anjo ana’ gimbalaka nasarei kanre battu ri kanrena anjo taua, ba’lalo je’ne’ inung battu ri cangkiri’na, siagang attinroi lalang ri riwaanna; bodona kana, napareki sangkamma ana’ baine kalenna.

Toraja: Apa ia tinde to bongko tae’ apanna sangadinna misa’ri anak domba tu naalli sia napanu’du sakapuana dio kalena sola mintu’ anakna. Iatu anak domba iato ungkande kandena sia mangiru’ lan mai irusanna sia mamma’ diong rianna sia butung to kumua anakna baine.

Karo: sedang kalak musil ndai lit sada ngenca anak biri-birina, si itukurna. Ipiarana anak biri-biri e, ipebelin-belinna ras anakna i bas rumahna. Iberena man alu nakanna jine, ipelepasna minem tare cangkirna iangkipna i bas ampunna. Anak biri-biri e nggo bali ibanna ras anakna si diberu.

Simalungun: Tapi na masombuh ai seng dong bani sobali sada anak ni biri-biri na binolini, ipainum do ai, jadi gabe banggal ma ai rapkon anakni; somal do ai mangan hun pangananni, minum hun panginumanni anjaha modom i abinganni, usih songon boruni do ai ibahen.

Toba: Alai anggo di na pogos i ndang adong dungkon ni sada anak ni birubiru, na tinuhorna, jala dipadimundimun, asa balga di lambungna rap dohot anakna i muse; dipahan do i tu pangananna jala dipasobur tu panginumanna, dipapodompodom tu ampuanna, hira doshon boruna dibahen.


NETBible: But the poor man had nothing except for a little lamb he had acquired. He raised it, and it grew up alongside him and his children. It used to eat his food, drink from his cup, and sleep in his arms. It was just like a daughter to him.

NASB: "But the poor man had nothing except one little ewe lamb Which he bought and nourished; And it grew up together with him and his children. It would eat of his bread and drink of his cup and lie in his bosom, And was like a daughter to him.

HCSB: but the poor man had nothing except one small ewe lamb that he had bought. It lived and grew up with him and his children. It shared his meager food and drank from his cup; it slept in his arms, and it was like a daughter to him.

LEB: but the poor man had only one little female lamb that he had bought. He raised her, and she grew up in his home with his children. She would eat his food and drink from his cup. She rested in his arms and was like a daughter.

NIV: but the poor man had nothing except one little ewe lamb that he had bought. He raised it, and it grew up with him and his children. It shared his food, drank from his cup and even slept in his arms. It was like a daughter to him.

ESV: but the poor man had nothing but one little ewe lamb, which he had bought. And he brought it up, and it grew up with him and with his children. It used to eat of his morsel and drink from his cup and lie in his arms, and it was like a daughter to him.

NRSV: but the poor man had nothing but one little ewe lamb, which he had bought. He brought it up, and it grew up with him and with his children; it used to eat of his meager fare, and drink from his cup, and lie in his bosom, and it was like a daughter to him.

REB: the poor man had nothing of his own except one little ewe lamb he had bought. He reared it, and it grew up in his home together with his children. It shared his food, drank from his cup, and nestled in his arms; it was like a daughter to him.

NKJV: "But the poor man had nothing, except one little ewe lamb which he had bought and nourished; and it grew up together with him and with his children. It ate of his own food and drank from his own cup and lay in his bosom; and it was like a daughter to him.

KJV: But the poor [man] had nothing, save one little ewe lamb, which he had bought and nourished up: and it grew up together with him, and with his children; it did eat of his own meat, and drank of his own cup, and lay in his bosom, and was unto him as a daughter.

AMP: But the poor man had nothing but one little ewe lamb which he had bought and brought up, and it grew up with him and his children. It ate of his own morsel, drank from his own cup, lay in his bosom, and was like a daughter to him.

NLT: The poor man owned nothing but a little lamb he had worked hard to buy. He raised that little lamb, and it grew up with his children. It ate from the man’s own plate and drank from his cup. He cuddled it in his arms like a baby daughter.

GNB: while the poor man had only one lamb, which he had bought. He took care of it, and it grew up in his home with his children. He would feed it some of his own food, let it drink from his cup, and hold it in his lap. The lamb was like a daughter to him.

ERV: But the poor man had nothing except one little female lamb that he bought. The poor man fed the lamb, and the lamb grew up with this poor man and his children. She ate from the poor man’s food and drank from his cup. The lamb slept on the poor man’s chest. The lamb was like a daughter to the poor man.

BBE: But the poor man had only one little she-lamb, which he had got and taken care of: from its birth it had been with him like one of his children; his meat was its food, and from his cup it took its drink, resting in his arms, and it was like a daughter to him.

MSG: The poor man had nothing but one little female lamb, which he had bought and raised. It grew up with him and his children as a member of the family. It ate off his plate and drank from his cup and slept on his bed. It was like a daughter to him.

CEV: but the poor man had only one little lamb that he had bought and raised. The lamb became a pet for him and his children. He even let it eat from his plate and drink from his cup and sleep on his lap. The lamb was like one of his own children.

CEVUK: but the poor man had only one little lamb that he had bought and raised. The lamb became a pet for him and his children. He even let it eat from his plate and drink from his cup and sleep on his lap. The lamb was like one of his own children.

GWV: but the poor man had only one little female lamb that he had bought. He raised her, and she grew up in his home with his children. She would eat his food and drink from his cup. She rested in his arms and was like a daughter.


NET [draft] ITL: But the poor man <07326> had nothing <03605> <0369> except for <0518> a little <06996> lamb <03535> he had acquired <07069>. He raised <02421> it, and it grew up <01431> alongside <03162> him and his children <01121>. It used to eat <0398> his food <06595>, drink <08354> from his cup <03563>, and sleep <07901> in his arms <02436>. It was <01961> just like a daughter <01323> to him.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  2 Samuel 12 : 3 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran