Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 20 : 23 >> 

TB: Yesus berkata kepada mereka: "Cawan-Ku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kanan-Ku atau di sebelah kiri-Ku, Aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya."


AYT: Yesus berkata kepada mereka, “Kamu memang akan minum dari cawan-Ku, tetapi untuk duduk kanan-Ku atau kiri-Ku, bukanlah hak-Ku memberikannya, melainkan bagi mereka yang telah dipersiapkan oleh Bapa-Ku.”

TL: Maka kata Yesus kepada mereka itu, "Sesungguhnya cawan minuman-Ku itu kelak kamu akan minum juga, tetapi akan hal duduk di sebelah kanan-Ku dan di sebelah kiri-Ku itu, bukannya hak bagi-Ku memberinya, hanyalah diberi kepada orang-orang, yang dipersediakan baginya oleh Bapa-Ku."

MILT: Dan Dia berkata kepada mereka, "Sesungguhnya kamu akan minum cawan-Ku, dan kamu akan dibaptis baptisan yang Aku dibaptiskan, tetapi untuk duduk di sebelah kanan-Ku dan di sebelah kiri-Ku bukanlah hak-Ku untuk memberikannya, melainkan bagi mereka yang telah dipersiapkan oleh Bapa-Ku."

Shellabear 2010: Sabda Isa kepada mereka, "Memang cawan berisi minuman yang akan Kuminum itu akan kamu minum juga. Akan tetapi, perihal duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri-Ku, bukan Aku yang berwenang memberikannya, karena tempat itu dipersiapkan Bapa-Ku bagi mereka yang akan menempatinya."

KS (Revisi Shellabear 2011): Sabda Isa kepada mereka, "Memang cawan berisi minuman yang akan Kuminum itu akan kamu minum juga. Akan tetapi, perihal duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri-Ku, bukan Aku yang berwenang memberikannya, karena tempat itu dipersiapkan Bapa-Ku bagi mereka yang akan menempatinya."

Shellabear 2000: Sabda Isa kepada mereka, “Memang cawan berisi minuman yang akan Kuminum itu akan kamu minum juga. Tetapi perihal duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri-Ku, bukan Aku yang berwenang memberikannya. Karena tempat itu dipersiapkan Bapa-Ku bagi mereka yang akan menempatinya.”

KSZI: Isa berkata kepada mereka, &lsquo;Memang kamu akan minum dari cawan-Ku dan diimadkan secara Aku diimadkan. Tetapi Aku tidak berhak menentukan siapa yang akan duduk di kiri kanan-Ku kerana tempat itu milik mereka yang telah ditentukan oleh Bapa-Ku.&rsquo;

KSKK: Jawab Yesus, "Memang kamu akan meminum piala-Ku. Tetapi untuk duduk di sisi kanan atau kiri-Ku bukanlah hak-Ku untuk menentukan. Tetapi tempat itu disediakan untuk orang yang dikehendaki Bapa-Ku."

WBTC Draft: Kata Yesus kepada mereka, "Memang kamu akan menderita sama seperti yang akan Kuderita, tetapi Aku tidak berhak menentukan siapa yang duduk di sebelah kanan-Ku atau sebelah kiri-Ku. Bapa-Ku yang menentukan siapa yang akan duduk di setiap tempat yang telah dipersiapkan-Nya."

VMD: Kata Yesus kepada mereka, “Memang kamu akan menderita sama seperti yang akan Kuderita, tetapi Aku tidak berhak menentukan siapa yang duduk di sebelah kanan-Ku atau sebelah kiri-Ku. Bapa-Ku yang menentukan siapa yang akan duduk di setiap tempat yang telah dipersiapkan-Nya.”

AMD: Yesus berkata kepada mereka, “Memang betul kamu akan minum cawan-Ku, tetapi bukan Aku yang berhak menentukan siapa yang akan duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri-Ku. Bapa-Kulah yang telah mempersiapkan siapa saja yang diinginkan-Nya.”

TSI: Kata Yesus kepada mereka, “Memang kalian akan mengalami penderitaan seperti yang akan Ku-alami. Tetapi Aku tidak berhak menentukan siapa yang akan duduk di sebelah kanan-Ku atau di sebelah kiri-Ku. Bapa-Ku yang akan memberikan kedua tempat itu kepada mereka yang sudah ditentukan-Nya.”

BIS: Yesus berkata, "Memang kalian akan minum juga dari piala-Ku. Tetapi mengenai siapa yang akan duduk di kiri dan kanan-Ku, itu bukan Aku yang berhak menentukan. Tempat-tempat itu adalah untuk orang-orang yang sudah ditentukan oleh Bapa-Ku."

TMV: Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan minum dari cawan penderitaan-Ku. Tetapi Aku tidak berhak menentukan orang yang akan duduk di sebelah kanan atau kiri-Ku. Bapa-Ku yang menentukan siapa orang yang akan duduk di tempat itu."

BSD: “Memang kalian akan menderita seperti Aku,” kata Yesus. “Tetapi mengenai siapa yang akan duduk di sebelah kiri atau kanan-Ku, itu bukan hak-Ku untuk menentukan. Tempat-tempat itu disediakan oleh Bapa-Ku bagi orang-orang yang sudah dipilih-Nya untuk itu.”

FAYH: "Sesungguhnya kelak kalian akan minum dari cawan itu," kata-Nya kepada mereka. "Tetapi Aku tidak berhak mengatakan siapa yang akan menduduki kedua takhta di sebelah takhta-Ku. Tempat itu disediakan untuk orang-orang yang dipilih oleh Bapa-Ku."

ENDE: Jesus bersabda pula: PialaKu akan kamu minum, tetapi duduk disebelah kanan atau kiriKu, bukan Aku jang berhak memberikannja, melainkan akan diberikan kepada mereka jang telah ditentukan oleh BapaKu.

Shellabear 1912: Maka kata 'Isa kepadanya, "Cawan minumanku itu kelak kamu akan minum juga: tetapi akan hal duduk disebelah kananku dan disebelah kiri itu, bukannya atas aku yang memberikan dia, hanyalah kepada orang yang yaitu sudah disediakan baginya oleh Bapaku."

Klinkert 1879: Maka oedjar Isa kapada mareka-itoe: Bahwa-sanja pialakoe akan kamoe minoem djoega dan kamoe pon akan dibaptiskan dengan baptisan jang saperti akoe dibaptiskan, akan tetapi perkara doedoek dikiri-kanankoe itoe boekannja atas akoe memberikan dia, melainkan ija-itoe akan diberikan kapada barang-siapa, bagainja djoega ija-itoe disadiakan olih Bapakoe.

Klinkert 1863: Toehan berkata sama dia-orang: Tjawankoe kamoe nanti minoem djoega, serta dengan permandian, saperti akoe dipermandiken, kamoe nanti dipermandiken djoega; tetapi akan perkara doedoek dikanankoe dan dikirikoe, boekan Akoe jang bolih kasih itoe, tetapi ija-itoe nanti dikasih sama orang jang soedah disediaken itoe dari {Mat 25:34} Bapakoe.

Melayu Baba: Isa kata sama dia-orang, "Deri sahya punya chawan juga kamu nanti minum: ttapi fasal dudok sblah kanan dan sblah kiri sahya, itu bukan atas sahya yang kasi, chuma sama orang-orang yang kerna-nya Bapa sahya sudah sdiakan itu."

Ambon Draft: Maka katalah Ija pada marika itu: Songgoh pawn, tjawan minomanku kamu a-kan minom, dan dengan per-mandian itu, dengan jang ma-na Aku dapat depermandi-kan, kamu djuga akan deper-mandikan; tetapi akan dudok pada kanaku dan pada ki-riku, tijada Ku kawasa akan kasi itu, tetapi pada sijapa sudah desadijakan awleh Ba-paku.

Keasberry 1853: Maka burkatalah iya pada marika itu, Sunggohpun chawan minumanku itu kamu akan muminum dia, dan dipurbaptisakan dungan baptisan yang aku dipurbaptisakan itu, akan tutapi duduk pada kiri kananku itu, bukannya atasku mumbri itu, mulainkan kapada barang siapa yang tulah disudiakan ulih Bapaku.

Keasberry 1866: Maka bŭrkatalah iya pada marika itu, Sungguhpun chawan minomanku itu kamu akan mŭminom dia, dan dipŭrbaptisakan dŭngan baptisan yang aku akan dipŭrbaptisakan itu, akan tŭtapi dudok pada kiri kananku itu, bukannya atasku mŭmbri itu, mŭlainkan kapada barang siapa yang tŭlah disŭdiakan ulih ayahku.

Leydekker Draft: Maka bersabdalah 'ija pada marika 'itu: songgohpawn tjawan minomanku kamu 'akan minom, dan depermandikan dengan permandijan 'itu, dengan jang mana 'aku 'ini depermandikan, tetapi dudokh pada kananku dan pada kiriku, bukan 'ada 'atasku memberij 'itu, melajinkan pada 'awrang jang kapadanja 'itu tertantu 'awleh bapaku.

AVB: Yesus berkata kepada mereka, “Memang kamu akan minum dari cawan-Ku. Tetapi untuk duduk di kiri dan kanan-Ku, bukanlah Aku memberikannya, tetapi tempat itu milik mereka yang telah disediakan oleh Bapa-Ku.”

Iban: Ku Jesus bejaku ngagai seduai iya, "Seduai deka ngirup ari mangkuk Aku, tang pasal duduk muak ari kanan enggau ari kiba Aku, Aku nadai kuasa ngeletak nya. Penuduk nya udah disediaka Apai Aku ke orang ke bempu kerusi nya."


TB ITL: Yesus berkata <3004> kepada mereka <846>: "Cawan-Ku <4221> <3450> memang <3303> akan kamu minum <4095>, tetapi <1161> hal duduk <2523> di sebelah kanan-Ku <1188> <3450> atau di sebelah kiri-Ku <2176>, Aku tidak <3756> berhak memberikannya <1325>. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa <3739> Bapa-Ku <3962> <3450> telah menyediakannya <2090>." [<1537> <2532> <1537> <1510> <1699> <235> <5259>]


Jawa: Pangandikane Gusti Yesus: “TuwungKu pancen bakal kokombe, nanging bab linggih ing tengenKu utawa ing kiwaKu, iku Aku ora wenang nglilani. Iku bakal kaparingake marang wong-wong, kang wis cinadhang dening RamaKu.”

Jawa 2006: Panjenengané paring pangandika marang sakabat loro iku, "Tuwungku pancèn bakal kokombé, nanging bab linggih ing tengenku utawa ing kiwaku, iku Aku ora wenang nglilani. Iku bakal kaparingaké marang wong-wong, kang wus cinadhang déning Ramaku."

Jawa 1994: Gusti Yésus tumuli ngandika: "Pancèn kowé iya bakal padha ngombé saka tuwung sing bakal Dakombé. Nanging bab sapa sing bakal lungguh ing sisih tengen lan ing sisih kiwa-Ku, kuwi Aku ora wenang netepaké. Kuwi bakal kaparingaké marang wong-wong sing wis dipilih déning Rama-Ku."

Jawa-Suriname: Gusti Yésus terus ngomong: “Pantyèn, kasangsaran sing bakal tak lakoni kowé uga bakal nglakoni. Nanging bab njagong nang sebelah tengen apa kiwaku, kuwi Aku ora nduwé kwasa ngarani. Jagongan kuwi wis dityawiské kanggo wong-wong sing wis dipilih karo Bapakku.”

Sunda: "Memang maraneh ge bakal nginum eusi lumur Kami," waler Yesus. "Tapi Kami henteu wenang nangtukeun saha nu kudu diuk di kenca katuhueun Kami. Tempat eta mah pikeun jelema-jelema anu geus ditangtukeun ku Rama Kami."

Sunda Formal: Saur Isa, “Lumur Kami memang bakal diinum ku maraneh. Tapi perkara tempat kenca katuhueun Kami, Kami teu kawasa ngidinan. Eta mah pikeun jelema-jelema anu geus ditangtukeun ku Rama Kami bae.”

Madura: Dhabuna Isa, "Ba’na pajat padha ngenoma dhari Tang piala. Tape parkara sapa se kodu toju’ e kangan ban e kacerra Sengko’, banne Sengko’ se andhi’ ha’ nantowagi. Kennengngan jareya esadhiya’agi kaangguy reng-oreng se la etantowagi bi’ Tang Rama."

Bauzi: Lahahat Yesusat fa neo vi gago, “Lo, imbo bak. Na im feàna Eba modi geàdamna lamti ulohona uba laha modi geàdam bak ehe bak. Lahana meia gagu fa Em ahi tot modeo, soi tot modeo, laba tau nusu vahi dam bake vuusu im vahokedam bak lam Ehemo gagu modem biem bak. Lam gi Em Aiat Ahamo fi hasi ahumdi ozome gagodam bak.”

Bali: Ida malih ngandika: “Sangsaran Tiange punika taler jaga tandangin meme miwah cening. Nanging indik dados pangabih ring kiwa tengen Tiange punika boyaja wewenang Tiange sane jaga maicayang. Punika Sang Aji sane pacang nglugrahang ring anake sane sampun sediaang Ida.”

Ngaju: Yesus hamauh, "Punae, keton kareh mihop kea bara cangkir-Ku. Tapi tahiu eweh je mondok hila sambil tuntang hila gantaung-Ku, jete dia Aku je tempon hak manukase. Kare eka te, ain kare oloh je jari inantu awi Bapa-Ku."

Sasak: Deside Isa bemanik, "Mule side pade gen nginem ẽndah lẽman cawan penderitean Tiang. Laguq mengenai sai saq gen tokol lẽq kanan atao kiri Tiang, nike ndẽqne Tiang saq berhak nentuang. Hal nike tesadangang tipaq dengan saq sampun tetentuang siq Bapa Tiang."

Bugis: Nakkeda Yésus, "Ménung tokko matu polé ri inungek-Ku. Iyakiya passalenna iya tudangngé ri abéyo-Ku iyaré’ga ri atauk-Ku, tenniya ha’-Ku pattentui. Iyaro sining onrongngé iyanaritu untu’ sining tau iya pura napattentué Ambo’-Ku."

Makasar: Nakanamo Isa, "Memang akkullejako ampisa’ringi passessa laKupisa’ringia. Mingka inai sallang lammempo ri sa’ri kairingKu siagang ri sa’ri kanangKu, teai iNakke lampattantui. Anjo tampaka lanipassareangi ri tau le’bakamo Napattantu Manggea."

Toraja: Nakuami lako tau iato: Tonganna iatu Kuiru’na lan mai irusan la miiru’ duka, apa iatu unno’ko’ dio kananKu sia dio kairingKu, tangia Aku ma’lalan inaanNa la umpa’benganni, sangadinna la Napa’bengan Ambe’Ku lako tu to inang Naparandanammo.

Duri: Nakuamo Puang Isa, "Nang la mipumaparri' ia to kamaparrisan-Ku'. Apa ia to la cumadokko jio kairi kanan-Ku', tangngia issen-Ku'. Ia joo pura napattantumo ia Ambe'-Ku' Puang Allataala, inda to la napajio."

Gorontalo: Ti Isa loloiya mao ode olimongoliyo, ”Tuwango halati u yilumo-U memangi ma yilumo limongoli, bo pasali lo umotihuloa to olowala-U meyalo to oloyihi-U Wau dila o haku mongohi mayi ode olimongoli, sababu uwito bo wohi lo Allahuta'ala ti Papa-U ode olimongoliyo ta ma tilantu-Liyo mayi motihuloa teto.”

Gorontalo 2006: Ti Isa lotahuda mao̒, "Memangi timongoli mamongilu olo monto hakati-U̒. Bo pasali lo tatoonu tamaa motihuloa̒ to oloihi meaanto to olowala-U̒ diila Wau̒ tao̒haku molantu. Tambati boito yito duo̒lo tamaa tilantu mao̒ li Paapa-U̒."

Balantak: Taeni Yesus soosoodo, “Daa mba'a. Kuu bo minginum na inuman repaan men bo inumon-Ku. Kasee ime a men bo umoruang na uanan-Ku kabai se' na kauri'-Ku taasi' i Yaku' a men bo pinginti'i. Tamang-Ku a men bo pinginti'i mian men taraion-Na oruangan men Ia poko toropotikonmo iya'a.”

Bambam: Natimba' pole oom Puang Yesus naua: "Tappa' tula'mu, abana la umpendudunna' duka' indo kamapi'disam la kupendudum. Sapo' anggam ia indo diona la muokko' dio tandai kanangku battu tandai kaihingku, taia Kao issangku. Aka ongeam ia too dipatokaam lako hupatau to puha napa'tantu Ambeku."

Kaili Da'a: Pade nanguli Yesus ka ira, "Nakono komi kana manggolo pepandasa nasimbayu ewa to rapawela ka Aku. Tapi da'a Aku to nakuasa mompakatantu isema masipato mekatoko ri pangganaku bara ri panggeiku. Peto'o etu bagia ira to nipakatantu Umaku."

Mongondow: Ki Yesus noguman ko'i monia, "Roriga-Ku memang inumonbí monimu, ta'e aka monantú limitú kon dotá ing koḷanan-Ku andeka kon dotá ing koḷoigi-Ku, diábí in hak-Ku mobogoi. Sin tua in ogoibí kon intau mita inta aindon pinoposadia'an i Amá-Ku."

Aralle: Naoa bunte Puang Yesus pano diii, "Ahana inang la ungngolairea'te' yato kamadahhaang ang la kuolai, ampo' didionane' menna ang la mohko' di hao di tando kuanangku anna tando kaihingku tadiaete'ne' Kodi' ang mampama'tantu, ampo' Ambekuete'ne' mampama'tantu pano di si mesa-mesa tau ang la sihatang nabea."

Napu: Nauli Yesu: "Tou, hangangaa nihalea kapari nodo au Kuhalea. Agayana bara Iko au mopakanoto hema au mohuda tanda i koanaNgku hai tanda i kabeoNgku. Batena pea UmaNgku au mopakanoto."

Sangir: Mawu Yesus něhengetang, "Těngadẹ̌ i kamene sarungbe manginung lai wọu panganginumang-Ku. Arawe mạanun i sai sarung kumaiang su kaihi'U ringangu su koaneng-Ku, ene wal᷊inewe Iạ mananilakehe. Manga tampạ ene kai waug'u taumata apan seng nitilakeh'i Amang-Ku."

Taa: Wali i Yesu manganto’oka sira, Ia manganto’o, “Monso pu’u komi darasesai sewaju pei Aku, pei Aku taa maya mangawaika komi dua matunda ri tondo ngkanangKu pasi ri tondo ngkiingKu. Tampa to bae angganya etu darawaika resi tau to roomo napakatantuka mPa’angKu.”

Rote: Boema Yesus nae, "Memak neukose emi minu neme Au nggala nga mai. Tehu soaneu see ka nde nangatuuk nai Au boboa kii nga, ma Au boboa kona nga ndia, Au ta anuu hak, aketu dede'ak ndia fa. Mamanak sila la, soaneu hataholi fo, Au Amang naketu basan so."

Galela: Mutuwade Una wotemo kali onaka, "Igogou! Ngini lo done asa niaudo o sangisara de o sone ma udo-udo, maro o kia Ngohi asa tauudo gena. Duma ma ngale nagoona asa imatami Ai girinaka eko Ai gubalika, magena Ngohi Ai hakuwa so tositatapuwa. Magena maha de Ai Baba, sababu Una ka wanako de wositatapuka nagoona asa imatami o riho magegenaka."

Yali, Angguruk: Ari ibagma Yesusen te, "Ik kubag Anden nahukon ari hiren oho nahup angge famen ninggik pikit fil hare fil hur arik maniyek uruk ane ari Anden uk fug teg lahi. Nikniyen unubale hale fuhureg tiya hur arik maniyek ulug Aren perukon eneg wol enebuhu," ibag.

Tabaru: 'O Yesus wongose, "Ma goungu ngini mita dua nia'okere 'ai sawokoka, ma gee dua nago'ona yogogere 'ai gubalika de 'ai ginirakoka, ge'ena ko ngoiwa tositantuu. 'O ngii ge'ena ma nyawa 'ai Dea wakisitantuuokau."

Karo: Nina ka Jesus man bana, "Payo katandu e, kam pe nandangi minem me tare calung kiniseranKu. Tapi kerna ise kundul arah kemuhen ras arah kawesKu labo Aku nentukenca. Ingan e pagi ibereken BapangKu man kalak si nggo IpilihNa."

Simalungun: Dob ai nini ma dompak sidea, “Tongon, inumonnima do siinumon-Kai, tapi seng saguru Bangku na mambahen hundul i siamun-Ku barang i sambilou-Hu, Bapa do pasirsirhon ai bani haondosanni.”

Toba: Dung i didok ma tu nasida: Tutu nian, inumonmuna do siinumonki; jala paridihononmuna do pandidion siparidihononki; alai ndang guru di Ahu na mambahen hundul di siamunhu dohot di hambirangku. Damang i do padirihon i tu angka panahatanna i.

Dairi: Nai idokken Jesus nola mo, "Tuhu ngi, iènum kènè ngo arap perènumenki. Tapi ukum terrèngèt isè kundul i kamuhunku barang i kambirangKu oda ngo guru bangku i. Iberèken Bapa pè bekkas i pellin taba sienggo itentuken kin ngo."

Minangkabau: Baliau bakato, "Batua angku-angku ka minun juwo dari cawan sansaro Ambo tu. Tapi, tantang siya nan ka duduak di sabalah kida, atau nan ka duduak di sabalah suwok Ambo, indak Ambo doh tu nan manantukan. Kaduwo tampaik tu adolah untuak urang-urang nan lah ditantukan dek Bapak Ambo."

Nias: Imane Yesu, "Mibadu sa dania nõsi mako andrõ khõ-Gu. Ba hiza, sanandrõsa ba wangiagõ ba gambõlõ ba ma ba gabera-Gu, tenga Ya'o zangahonogõi da'õ. Naha andrõ tebe'e ba niha si no Ihonogõi Ama-Gu."

Mentawai: Oto kuanangan mitsá ka matadda Jesus, "Kirénangan tedda nuloló kam ló sibara ka pulokatku. Tápoi masisaú-saú kasonia mukukuddu kai kattoetku samba kai katsiuku geti, tá aku masitetéuaké. Aipoí kudduatda lé sinaúsaú Ukkuiku sikuddu ka manua."

Lampung: Isa cawa, "Sangun keti haga nginum juga jak piala-Ku. Kidang mengenai sapa sai haga mejong di kiri rik kanan-Ku, ano lain Nyak sai berhak nantuko. Rang-rang seno untuk jelma-jelma sai radu ditantuko ulih Bapa-Ku."

Aceh: Geupeugah lé Isa, "Keubiet, gatanyoe teuma tajieb cit nibak piala Lôn. Teuma keuhai soe nyang duek di wie dan uneuen Lôn, nyan bukon Ulôn nyang meuhak peuteuntée. Teumpat nyan na kheueh keu ureuëng-ureuëng nyang ka geupeuteuntée lé Bapak Lôn."

Mamasa: Nakuamo Puang Yesus: “Innang la unduppakoa' duka' kamaparrisan la kuolai. Sapo la ummokko' dio tandai kanangku battu' tandai kairingku, tangngia issangku. Annu angngenan iatoo dipatokaan to mangka napatantu Ambeku.”

Berik: Jepga Yesus ga gitmini, "Jeiserem bunar kapkaiserem is ge gwirni Ai gemerserem. Jengga Am taasfola jei nwiniserem, ane Am gwejawer jei nwiniserem, angtane jeiserem Ai Ajam destabayan. Jeiserem gam ke baabeta Amna, jengga Uwa Sanbagirmana. Angtane jep aa jei ge nwiniserem, Uwa Amna Jener se destamini."

Manggarai: Taé de Mori Yésus agu isé: “Piala Daku kudut inung muingy le méu, landing latang te lonto oné racap wanang Daku, ko oné racap léog, Aku toé manga hakg te téingd. Situ kudut te téing ata situt poli nangketd le Ema Daku.”

Sabu: Ta lii ke Yesus pa ro, "Tarra, do medae ma ta nginu ri mu ngati kabha nginu Ya ne. Tapulara jhara lua petatu ta nadu ne do medae ta mejaddhi pa hebhakka keriu nga kedhanga Ya adho pa dhara higa Ya. Ne era do napuharre tu ddau-ddau do alla pepetakka ri Ama Ya we."

Kupang: Ais Dia manyao lai bilang, “Memang, bosong ju nanti pikol itu sangsara sama ke Beta. Ma sapa yang nanti dudu di Beta pung kanan deng kiri, itu bukan Beta yang putus. Itu Tuhan Allah yang pung hak putus. Dia su putus memang, sapa-sapa yang dudu di itu tampa.”

Abun: Yefun Yesus ki nai pa we ne do, "Sangge, bere nin ka we ku sukye tepsu Ji, sarewo Ji yo bi os wa Ji syo nat yo wa nin ka we kem mone nde, wo Yefun Allah sor ete fro ye gato bere kem tak Ji de syim ge si ye gato kem tak Ji de syim jam ne."

Meyah: Beda Yesus agot gu goga oida, "Tenten, gij mona kahma beda goga gemeita gefera okora erek Didif si. Tina Didif dinagot rot idu ongga engker gu dugnosk jera digris guru. Jeska Allah esinsiyai bera ongga omocunc rot idu ongga emeker gu dugnosk jera ongga emeker gu digris."

Uma: Na'uli' Yesus: "Makono mpu'u, bate nikolo mpai' kaparia hewa to kukolo. Aga hema to mohura hi mali ka'ana-ku pai' hi mali ki'ii-ku, bela Aku' to mpakatantu. Tuama-ku-hana to mpakatantu hema to mporata bagia tetu."

Yawa: Umba Yesus po raura nakananto yai pare, “Tugae, indati wuripamo itavono Inai ipo siurijo manakoe ranawan. Weramu are pirati tuna no inanem ngkove muno tuna no inanem ngkakai wemamo Risya syo rapatimuge ramu, yara Sya Injaya opi po rapatimugo are nairati jantuna rai.”


NETBible: He told them, “You will drink my cup, but to sit at my right and at my left is not mine to give. Rather, it is for those for whom it has been prepared by my Father.”

NASB: He *said to them, "My cup you shall drink; but to sit on My right and on My left, this is not Mine to give, but it is for those for whom it has been prepared by My Father."

HCSB: He told them, "You will indeed drink My cup. But to sit at My right and left is not Mine to give; instead, it belongs to those for whom it has been prepared by My Father."

LEB: He said to them, "You will indeed drink my cup, but to sit at my right hand and at my left—this is not mine to grant, but [is] for those for whom it has been prepared by my Father.

NIV: Jesus said to them, "You will indeed drink from my cup, but to sit at my right or left is not for me to grant. These places belong to those for whom they have been prepared by my Father."

ESV: He said to them, "You will drink my cup, but to sit at my right hand and at my left is not mine to grant, but it is for those for whom it has been prepared by my Father."

NRSV: He said to them, "You will indeed drink my cup, but to sit at my right hand and at my left, this is not mine to grant, but it is for those for whom it has been prepared by my Father."

REB: “You shall indeed drink my cup,” he said; “but to sit on my right or on my left is not for me to grant; that honour is for those to whom it has already been assigned by my Father.”

NKJV: So He said to them, "You will indeed drink My cup, and be baptized with the baptism that I am baptized with; but to sit on My right hand and on My left is not Mine to give, but it is for those for whom it is prepared by My Father."

KJV: And he saith unto them, Ye shall drink indeed of my cup, and be baptized with the baptism that I am baptized with: but to sit on my right hand, and on my left, is not mine to give, but [it shall be given to them] for whom it is prepared of my Father.

AMP: He said to them, You will drink My cup, but seats at My right hand and at My left are not Mine to give, but they are for those for whom they have been ordained {and} prepared by My Father.

NLT: "You will indeed drink from it," he told them. "But I have no right to say who will sit on the thrones next to mine. My Father has prepared those places for the ones he has chosen."

GNB: “You will indeed drink from my cup,” Jesus told them, “but I do not have the right to choose who will sit at my right and my left. These places belong to those for whom my Father has prepared them.”

ERV: Jesus said to them, “It is true that you will drink from the cup that I drink from. But it is not for me to say who will sit at my right or my left. My Father has decided who will do that. He has prepared those places for them.”

EVD: Jesus said to them, “Truly you will suffer the same things that I will suffer. But I cannot choose the person that will sit at my right side or my left side. My Father has decided who will have those places. He has prepared those places for those people. Those places belong to them.”

BBE: They say to him, We are able. He says to them, Truly, you will take of my cup: but to be seated at my right hand and at my left is not for me to give, but it is for those for whom my Father has made it ready.

MSG: Jesus said, "Come to think of it, you are going to drink my cup. But as to awarding places of honor, that's not my business. My Father is taking care of that."

Phillips NT: "Ah, you will indeed 'drink my drink',"Jesus told them, "But as for sitting on either side of me, that is not for me to grantthat is reserved for those for whom it has been prepared by my Father."

DEIBLER: Then Jesus said to them, “Yes, you will suffer as I will suffer [IDM]. But I am not the one who chooses the ones who will sit next to me and rule with me. God, my Father, will givethose places [MTY]to the ones whom he appoints.”

GULLAH: Jedus say, “Fa true oona gwine drink fom dat cup wa A gwine drink fom. Bot A ain got de tority fa say dat oona gwine seddown pon me right han side an pon me lef han side. Me Fada da keep dem place dey fa de people wa e done pick.”

CEV: Jesus replied, "You certainly will drink from my cup! But it isn't for me to say who will sit at my right side and at my left. That is for my Father to say."

CEVUK: Jesus replied, “You certainly will drink from my cup! But it isn't for me to say who will sit at my right side and at my left. That is for my Father to say.”

GWV: Jesus said to them, "You will drink my cup. But I don’t have the authority to grant you a seat at my right or left. My Father has already prepared these positions for certain people."


NET [draft] ITL: He told <3004> them <846>, “You will drink <4095> my <3450> cup <4221>, but <1161> to sit <2523> at <1537> my <3450> right <1188> and at <1537> my left <2176> is <1510> not <3756> mine <1699> to give <1325>. Rather <235>, it is for those for whom <3739> it has been prepared <2090> by <5259> my <3450> Father <3962>.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Matius 20 : 23 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran