Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 3 : 36 >> 

TB: Barangsiapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barangsiapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya."


AYT: Orang yang percaya kepada Anak memiliki hidup yang kekal, tetapi orang yang tidak menaati Anak tidak akan melihat kehidupan, melainkan murka Allah tetap ada padanya.”

TL: Barangsiapa yang percaya akan Anak itu, ia beroleh hidup yang kekal; tetapi barangsiapa yang mendurhaka kepada Anak itu, ia pun tiada akan nampak hidup, melainkan murka Allah tinggal di atasnya."

MILT: Siapa yang percaya kepada Putra, dia mempunyai hidup kekal, tetapi siapa yang tidak menaati Putra, dia tidak akan melihat hidup, sebaliknya murka Allah (Elohim - 2316) tinggal di atasnya."

Shellabear 2010: Siapa percaya kepada Sang Anak, ia memperoleh hidup yang kekal. Sebaliknya, siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap tinggal di atasnya."

KS (Revisi Shellabear 2011): Siapa percaya kepada Sang Anak, ia memperoleh hidup yang kekal. Sebaliknya, siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap tinggal di atasnya."

Shellabear 2000: Barangsiapa percaya kepada Sang Anak, ia memperoleh hidup yang kekal. Sebaliknya, barangsiapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, bahkan murka Allah tetap tinggal di atasnya.”

KSZI: Sesiapa yang percaya kepada Putera itu mendapat hidup yang kekal. Sesiapa yang tidak taat kepada-Nya tidak akan mendapat hidup yang kekal itu dan kemurkaan Allah kekal ke atasnya.&rsquo;

KSKK: Barang siapa percaya kepada Putra akan mempunyai kehidupan yang kekal. Tetapi orang yang tidak percaya kepada Putra tidak pernah akan melihat kehidupan dan akan selalu menghadapi pengadilan Allah.

WBTC Draft: Barangsiapa percaya kepada Anak akan menerima hidup yang kekal, tetapi orang yang tidak taat kepada Anak tidak akan memiliki hidup itu. Murka Allah tetap ada pada orang itu."

VMD: Barangsiapa percaya kepada Anak akan menerima hidup yang kekal, tetapi orang yang tidak taat kepada Anak tidak akan memiliki hidup itu. Murka Allah tetap ada pada orang itu.”

AMD: Siapa yang percaya kepada Anak memiliki hidup yang abadi. Sebaliknya, siapa yang tidak taat kepada Anak, tidak akan melihat hidup, karena murka Allah tinggal atasnya.”

TSI: Oleh karena itu, setiap orang yang percaya kepada Anak Allah sudah mempunyai hidup untuk selama-lamanya. Tetapi semua orang yang tidak taat kepada Anak Allah tidak akan mendapat hidup selama-lamanya. Melainkan mereka akan terus-menerus mengalami kemarahan Allah.

TSI3: Oleh karena itu, setiap orang yang percaya kepada Anak Allah sudah mempunyai hidup yang kekal. Tetapi semua orang yang tidak taat kepada Anak Allah tidak akan mendapat hidup itu, melainkan akan terus mengalami kemarahan Allah.

BIS: Orang yang percaya kepada Anak itu akan mendapat hidup sejati dan kekal. Tetapi orang yang tidak taat kepada Anak itu tidak mendapat hidup. Ia dihukum Allah untuk selama-lamanya.

TMV: Sesiapa yang percaya kepada Anak itu beroleh hidup sejati dan kekal, tetapi sesiapa yang tidak taat kepada Anak itu tidak akan beroleh hidup itu. Dia akan dihukum oleh Allah selama-lamanya.

BSD: Orang yang percaya kepada Anak itu mempunyai hidup yang sejati dan kekal. Tetapi, orang yang tidak taat kepada Anak itu tidak akan mempunyai hidup yang sejati dan kekal. Allah akan terus menghukum dia.

FAYH: Dan semua yang percaya bahwa Ia, Anak Allah, berkuasa menyelamatkan mereka, memperoleh hidup yang kekal. Mereka yang tidak percaya dan tidak taat kepada-Nya tidak akan melihat surga, melainkan murka Allah tinggal di atas mereka."

ENDE: Barang siapa pertjaja akan Putera, mempunjai hidup abadi. Tetapi barang siapa jang mengingkari Putera, dia tak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada diatasnja.

Shellabear 1912: Adapun orang yang percaya akan Anak itu, yaitu beroleh hidup yang kekal; tetapi orang yang tiada menurut perintah Anak itu, yaitu tiada akan melihat hidup, melainkan murka Allah jua tinggal di atasnya.

Klinkert 1879: Barang-siapa jang pertjaja akan Anak itoe, padanja djoega adalah hidoep jang kekal, tetapi barang-siapa jang tidak menoeroet perentah Anak itoe, ija-itoe tadapat melihat hidoep, melainkan moerka Allah tinggal djoega padanja.

Klinkert 1863: {Yoh 3:16; 6:47; 1Yo 5:10} Maka orang jang pertjaja sama jang Anak itoe ampoenja hidoep jang kekel; tetapi orang jang tidak pertjaja sama jang Anak itoe tidak dapet melihat hidoep, melainken {Morka artinja: Marah} morka Allah tinggal di-atasnja.

Melayu Baba: Orang yang perchaya sama Anak itu, dia ada hidop yang kkal; ttapi orang yang t'ada turut prentah Anak itu, dia t'ada nanti tengok hidop, ttapi Allah punya marah ada tinggal atas dia.

Ambon Draft: Barang sijapa pertjaja di dalam Anak laki-laki, ija djuga berpunja kahidopan ka-kal; tetapi barang sijapa dur-haka pada Anak laki-laki, tijada akan memandang kahi-dopan, tetapi morka Allah bertinggal atasnja.

Keasberry 1853: Maka orang yang purchaya akan Anak itu, burulih hidop yang kukal: dan orang yang tiada purchaya akan anak itu, maka tiadalah iya akan mundapat slamat itu; mulainkan morka Allah juga diatasnya.

Keasberry 1866: Maka orang yang pŭrchaya akan Anak itu bŭrulih hidop yang kŭkal, dan orang yang tiada pŭrchaya akan Anak itu, maka tiadalah iya akan mŭndapat slamat itu, mŭlainkan morka Allah tŭrtanggong juga diatasnya.

Leydekker Draft: Sijapa jang pertjaja 'akan 'Anakh laki 2, 'ija ber`awleh kahidopan kakal: tetapi sijapa jang durhaka kapada 'Anakh laki 2, tijada 'ija 'akan melihat kahidopan; hanja morka 'Allah tinggal dijam 'atasnja.

AVB: Sesiapa yang percaya kepada Anak itu mendapat hidup yang kekal. Sesiapa yang tidak taat kepada-Nya tidak akan mendapat hidup yang kekal itu dan kemurkaan Allah kekal ke atasnya.

Iban: Barang sapa arapka Anak, bulih pengidup ti meruan belama iya. Barang sapa enda ngasika Anak, nadai bulih pengidup, tang deka natka pengeringat Allah Taala.


TB ITL: Barangsiapa percaya <4100> kepada <1519> Anak <5207>, ia beroleh <2192> hidup <2222> yang kekal <166>, tetapi <1161> barangsiapa tidak taat <544> kepada Anak <5207>, ia <3700> <0> tidak <3756> akan melihat <0> <3700> hidup <2222>, melainkan <235> murka <3709> Allah <2316> tetap <3306> ada di atasnya <1909> <846>."


Jawa: Sing sapa pracaya marang Sang Putra, iya nduweni urip langgeng, nanging sing sapa ora mituhu marang Sang Putra, iku bakal ora weruh ing urip, nanging malah langgeng anggone kataman ing bebenduning Allah.”

Jawa 2006: Sing sapa pracaya marang Sang Putra, iku nduwèni urip langgeng, nanging sing sapa ora mituhu marang Sang Putra, iku bakal ora ngalami urip, nanging malah langgeng anggoné nampani bebenduné Allah."

Jawa 1994: Wong sing precaya marang Sang Putra ngalami urip sejati. Nanging wong sing ora precaya marang Sang Putra ora bakal ngalami urip sejati, lan bebenduné Gusti Allah tetep nempuh marang wong mau."

Jawa-Suriname: Wong sing pretyaya marang Anaké Gusti Allah kuwi nduwèni urip langgeng, sing ora gelem pretyaya ora bakal ngrasakké urip iki, nanging bakal nyangga setrapané Gusti Allah sak terusé.”

Sunda: Saha bae anu percaya ka Putra-Na bakal meunang hirup langgeng; tapi anu teu anut ka Putra-Na, moal boga hirup, sabalikna bakal tetep aya dina hukuman Allah.

Sunda Formal: Anu percaya ka eta Putra, tangtu tinemu jeung hirup langgeng. Tapi anu henteu anut ka Putra mah, moal papanggih jeung hirup; sabalikna, pinasti nandangan hukuman Allah.”

Madura: Oreng se parcaja ka Pottra jareya bakal olleya odhi’ se saongguna tor langgeng. Tape oreng se ta’ ta’at ka Pottra jareya ta’ narema odhi’, ban eokom bi’ Allah saterrossa.

Bauzi: Labi meit Alam Adat laba uledi tu vuzehemeam làhà Alat ame da laba modi Amti vahi gi ahe neàna bohu vuusdam bak. Lahana meit Am Adat laba uledi tu vuzehem vabameam ba Alati vahi ahe neàna bohu vuusdam vabak. Gi ame da laba Alat fakem bohu vuusdam bak. Ba vaitom kaio,” lahame Yohanesat ab vameadaham.

Bali: Nyenja pracaya teken Ida Sang Putra, anake ento lakar molih urip langgeng. Nanging nyenja ane piwal teken Ida Sang Putra, anake ento tusing lakar nemu urip tur kena pidukan Ida Sang Hyang Widi Wasa salawas-lawasnya.

Ngaju: Oloh je percaya dengan Anak te, kareh mandino pambelom je bujur tuntang katatahie. Tapi oloh je dia mamenda Anak te jaton mandino pambelom. Ie ihukum Hatalla sampai katatahie.

Sasak: Dengan saq percaye lẽq Bije nike gen mauq idup sejati dait kekel. Laguq dengan saq ndẽq taat lẽq Bije nike ndẽqne mauq idup. Ie tehukum siq Allah selaẽq-laẽqne.

Bugis: Tau iya mateppe’é ri Ana’éro lolongengngi matu atuwong mannennungeng. Iyakiya tau iya dé’é namatinulu ri Ana’éro dé’ nalolongeng atuwong. Rihukkungngi ri Allataala lettu mannennungeng.

Makasar: Inai-nai ampatappaki anjo Anaka, iami langgappai katallassang satunggu-tunggua. Mingka inai-nai tamannurukia ri anjo Anaka, talanagappayai katallassanga. Iami lanihukkung ri Allata’ala sa’genna satunggu-tungguna.

Toraja: Minda-minda umpatonganNi tu Anak, ia unnampui tu katuoan tontong sae lakona; apa minda-minda tang umperangii tu Anak, tae’ nala sikita katuoan, sangadinna tontong dio kalena tu kasengkeanNa Puang Matua.

Duri: Na ia to tomatappa' lako Anak, la nnampa' katuoan melo te'da cappa'na. Apa ia to tote'da naturu'i to pakkaeloran-Na Anak, te'da nalannampa' katuoan melo, apa la nasessa tarruh Puang Allataala.

Gorontalo: Titalotita ta paracaya ode Wala'a boyito, ma mo'otapu tutumula kakali; bo titalotita ta dila modungohe to Wala'a boyito, tiyo dila mo'otapu tutumulo bo muruka lo Allahuta'ala u woluwo to oliyo.

Gorontalo 2006: Taa palacaya to Walao̒ boito mamoo̒tapu tutumulo ututuulio tutu wau ohiheo-hiheolo mao̒. Bo taa diila modungohe to Walao̒ boito diila moo̒tapu tutumulo. Tio hukuumanio lo Allahu Taa̒ala u ohiheo-hiheolo mao̒.

Balantak: Mian men mamarasaya Anak iya'a bo mantausi tutuo' men pore pataka sidutu. Kasee mian men sian malolo' na Anak-Na iya'a sian mantausi tutuo' men pore, gause maso'na Alaata'ala dauga' isian na ko'ona.”

Bambam: Menna-menna matappa' lako Änä'na Puang Allataala, ullambi'um ia katuboam sule lako salako-lakona. Anna menna-menna tä' manuhu' lako, tä' ia la ullambi' indo katuboam. Sapo' tontä liu ia nahua aha'na Puang Allataala.

Kaili Da'a: Isema-sema to nomparasaya Anana etu, kana mombarata katuwua mabelo sampe ri kasae-saena. Tapi isema-sema to da'a natundu ri ja'i Anana etu da'a mombarata katuwua mabelo etu. Ira aga rapawela ka rau rara nu Alatala sampe ri kasae-saena."

Mongondow: Intau inta mopirisaya kon Adií tatua, moko'uliíbií kong kobiagan mopia bo mononoi, ta'e intau inta diaí motoindudui kon Adií tatua, diaíbií doman moko'ulií kong kobiagan. Sia umuran hukumon i Allah."

Aralle: Dahi menna ang mampetahpa' pano di Puang Yesus la ullambi' katuhoang sapano-panona, ampo' tau ang dai mantahimbo daine' la ullambi' katuhoang, supung tahungkunna Puang Alataala ang la nalambi'."

Napu: Tauna au mepoinalai i AnaNa iti, molambimohe katuwo maroa au bara mokahopoa. Agayana tauna au bara mengkoru i Anana Pue Ala, barahe molambi katuwo. Molambirihe pehukuna Pue Ala au bara mokahopoa.

Sangir: I saing kụ mangimang su Ahusẹ̌ ene sarung makahombang pẹ̌bawiahẹ̌ tutune ringangu kakalẹ̌. Arawe i saing kụ tawẹ satiane su Ahusẹ̌ ene e tawe makahombang pẹ̌bawiahẹ̌. I sie ihukungu Mawu sarang karěngụe.

Taa: Wali i sema tau to mangaya AnaNya etu, tau etu re’e katuwu to singkasaenya. Pei i sema tau to taa mangaya AnaNya etu, tau etu taa damangarata katuwu to etu. Kasimbalinya yako etu, tau etu danahuku i mPue Allah rataka ri singkasaenya.” Wali etu semo gombo i Yohanes resi anagurunya.

Rote: Hataholi fo namahele neu Anak ndia, neukose ana hapu so'da matetu ka, ma manaketu basa ta ka. Tehu hataholi fo ta namahele Anak ndia, ana ta hapu maso'da ka fa. Te Manetualain hukun losa dodoo na.

Galela: So nakoso o nyawa la kanaga o Gikimoi ma Ngopa iwipiricayaka, ona magena asa yamake o oho ka sidutu ikakali. Duma kanaga o nyawa nakoso Una wihoholu, ona magena asa o oho ka sidutu ikakali gena yamakewa. Sababu ona wihoholu o Gikimoi asa wafanggali so dede o Gikimoi imakitinga ka sidutu ikakali."

Yali, Angguruk: Ap san Amloho fam wenggel haruk halug at ino Allah men mondabi oluk welaruhu. Ap san Amloho ele holtuk elehon onoluk wereg ambeg yet hahu fug, at ino Allahn olok perukon ubam welaruhu.

Tabaru: 'O nyawa gee yongaku de yomasiga-gao ma Jo'oungu ma Dutu 'awi Ngowaika gu'una, 'ona yamake 'o 'ahu 'ika-kakali. Ma 'o nyawa gee kowisingounuwa ma Jo'oungu ma Dutu 'awi Ngowaika gu'una, 'ona koyamakewa 'o 'ahu kaisi'ado-'adonika. 'Ona ma Jo'oungu ma Dutu tatapu kawakihukumosi."

Karo: Ise tek man Anak e ialokenna me kegeluhen si tuhu-tuhu si la erkeri-kerin. Tapi si ngelawan Anak e asa ndigan pe la ngaloken kegeluhen si rasa lalap e, janah ia lalap i teruh ukumen Dibata.

Simalungun: Na porsaya bani Anak in, dapotan hagoluhan na sadokah ni dokahni, tapi na so mambalosi Anak in, seng idahonni ai hagoluhan, tapi ringis ni Naibata do totap bani.”

Toba: Naung dapotan hangoluan na salelenglelengna do na mangkaporseai Anak i; alai na so mangoloi Anak i, ndang idaon ni i hangoluan; sai na mian do tahe rimas ni Debata di ibana.

Dairi: Barang isè percaya taba kalak idi, terolih nggelluh soh mi amman-sumendah ngo ia; tapi barang isè oda percaya taba Anak idi, oda irasai kalak sibagidi nggelluh situhunna. Ihukum Dèbata ngo ia soh sidekkah-dekkahna.

Minangkabau: Urang nan layi picayo kabake Anak tu, ka mandapek iduik sajati nan kaka. Tapi urang nan indak patuah kabake Anak tu, inyo indak ka mandapek doh iduik sajati nan kaka. Urang tu ka di ukun dek Allah untuak salamo-lamonyo.

Nias: Samati khõ Nono andrõ, zi falukha fa'auri sindruhu ba si lõ aetu. Lõ falukha wa'auri sindruhu ba si lõ aetu niha si lõ mamati khõ Nono andrõ, ba lõ mamalõ wõnu Lowalangi khõnia.

Mentawai: Oto kasei simatonem baga ka tubut Toga, tá isoppi rabakkati purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá. Tápoi sitaimareddet ka tubut Toga geti, bulat buji bagadda rabakkati purimanuaiat. Iuukum'aké lé sia Taikamanua teret buru-burú.

Lampung: Jelma sai percaya jama Sanak seno haga mansa hurik sejati rik kekal. Kidang jelma sai mak taat jama Sanak seno mak mansa hurik. Ia dihukum Allah untuk selama-lamani.

Aceh: Ureuëng nyang meuiman bak Aneuëk nyan teuma meuteumé udeb seujati dan keukai. Teuma ureuëng nyang hana taát keu Aneuëk nyan ureuëng nyan hana meuteumé udeb. Jihnyan geuhuköm lé Po teu Allah siumu masa.

Mamasa: Benna-benna mangngorean lako Anakna Puang Allata'alla, ullolongammi katuoan sae lako-lakona. Anna benna-benna tae' ummoreanni, tae' la ullambi' inde katuoanne, sapo la tontong narua ara'na Puang Allata'alla.”

Berik: Angtane Tane Uwa Sanbagirmana Jei aa jei gam tebanaram, jei ga waakenfer gwelaiserem jamer abak-abaksus ga jei gam domola. Jengga angtane Tane Uwa Sanbagirmana jes saribeyeneiserem, jei waakenfer gwelaiserem jamer abak-abaksus jei jam domolyan, aam temawer Uwa Sanbagiri angtane jeiserem gam nasbana jamer abak-abaksus.

Manggarai: Céing kaut ata imbi Anak, hia haéng mosé tédéng lén, maik céing kaut ata toé lorong Anak, hia toé manga ita mosén, maik ruak de Mori Keraéng téjé kin lobo hia.”

Sabu: Ddau do parahajha pa Ana ne do ta nara lua muri mada do petu nga do peloro ne. Tapulara ddau do dho pedhanno nga Ana ne nara dho muri mada. Do ta wole no ri Deo lohe la lodho do nami-mii ne.

Kupang: Ais orang yang parcaya sang itu Ana tu, dong dapa idop yang batúl yang sonde tau putus-putus. Ma orang yang sonde parcaya sang Dia, deng sonde bekin iko Dia pung pasán, dong sonde dapa itu idop, te Tuhan Allah tatáp kasi tunju Dia pung mara ko hukum sang dong.”

Abun: Ye to onyar kem mo Yefun Allah bi Gan yo, ye ne mbau to kapyo mato kapyo, wo ye to misyar An bi Gan ne yo, bere ye ne yo kem ndo mo nde, wo ye ne ku sukye mo Yefun Allah bi sukmaskwa ne sor to kapyo mato kapyo."

Meyah: Noba rusnok ongga ruroru Ofa efen oga rot tenten ojgomu bera rimesma eiteij ah ongga ah aibin ojgomuja. Tina rusnok ongga rukoja Ofa efen oga bera rinesma eiteij ah ongga efeinah jinaga guru. Noba Allah omofra mar okum keingg gu rua rot si."

Uma: Tauna to mepangala' hi Ana'-na toei, mporata-ramo katuwua' to lompe' duu' kahae–hae-na. Tauna to uma mengkoru hi Ana'-na toei, uma-ra mporata katuwua'. Mporata roe Alata'ala lau-rada duu' kahae–hae-na.

Yawa: Vatano are nawirati wanave Arikainyo Amisy napije ai, weamo awaura irati kovo nuge nuganuije rai. Yara vatano ponae beto irati Ai, weamo apaura kovo namije rai ramu, yara Amisye apa pari mangke Po raugaje aija nuge nuganui.


NETBible: The one who believes in the Son has eternal life. The one who rejects the Son will not see life, but God’s wrath remains on him.

NASB: "He who believes in the Son has eternal life; but he who does not obey the Son will not see life, but the wrath of God abides on him."

HCSB: The one who believes in the Son has eternal life, but the one who refuses to believe in the Son will not see life; instead, the wrath of God remains on him.

LEB: The one who believes in the Son has eternal life, but the one who disobeys the Son will not see life—but the wrath of God remains on him.

NIV: Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God’s wrath remains on him."

ESV: Whoever believes in the Son has eternal life; whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him.

NRSV: Whoever believes in the Son has eternal life; whoever disobeys the Son will not see life, but must endure God’s wrath.

REB: Whoever puts his faith in the Son has eternal life. Whoever disobeys the Son will not see that life; God's wrath rests upon him.

NKJV: "He who believes in the Son has everlasting life; and he who does not believe the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him."

KJV: He that believeth on the Son hath everlasting life: and he that believeth not the Son shall not see life; but the wrath of God abideth on him.

AMP: And he who believes in (has faith in, clings to, relies on) the Son has (now possesses) eternal life. But whoever disobeys (is unbelieving toward, refuses to trust in, disregards, is not subject to) the Son will never see (experience) life, but [instead] the wrath of God abides on him. [God's displeasure remains on him; His indignation hangs over him continually.]

NLT: And all who believe in God’s Son have eternal life. Those who don’t obey the Son will never experience eternal life, but the wrath of God remains upon them."

GNB: Whoever believes in the Son has eternal life; whoever disobeys the Son will not have life, but will remain under God's punishment.

ERV: Whoever believes in the Son has eternal life. But those who do not obey the Son will never have that life. They cannot get away from God’s anger.”

EVD: The person that believes in the Son has life forever. But the person that does not obey the Son will never have that life. God’s anger stays with that person.”

BBE: He who has faith in the Son has eternal life; but he who has not faith in the Son will not see life; God’s wrath is resting on him.

MSG: That is why whoever accepts and trusts the Son gets in on everything, life complete and forever! And that is also why the person who avoids and distrusts the Son is in the dark and doesn't see life. All he experiences of God is darkness, and an angry darkness at that."

Phillips NT: The man who believes in the Son has eternal life. The man who refuses to believe in the Son will not see life; he lives under the anger of God."

DEIBLER: Those who trust in God’s Son have eternal life. But those who reject God’s Son will never have eternal life. Instead, God is angry with them and he will surely punish them.

GULLAH: Ebrybody wa bleebe pon God Son, dey got de true life wa ain neba end. Bot ebrybody wa ain do wa God Son say, dey ain neba gwine git de true life, an God gwine be too bex wid um faeba.

CEV: Everyone who has faith in the Son has eternal life. But no one who rejects him will ever share in that life, and God will be angry with them forever.

CEVUK: Everyone who has faith in the Son has eternal life. But no one who rejects him will ever share in that life, and God will be angry with them for ever.

GWV: Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life. Instead, he will see God’s constant anger."


NET [draft] ITL: The one who believes <4100> in <1519> the Son <5207> has <2192> eternal <166> life <2222>. The one who rejects <544> the Son <5207> will <3700> not <3756> see <3700> life <2222>, but <235> God’s <2316> wrath <3709> remains <3306> on <1909> him <846>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Yohanes 3 : 36 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran