Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TOBA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yakobus 5 : 3 >> 

Toba: Naung tasihon do sere dohot perakmuna, jala sitindangi dompak hamu do tasik i, na manggagat tu sibukmuna songon api. Dipapungu hamu do arta di angka ari na parpudi.


AYT: Emas dan perakmu telah berkarat, dan karat itu akan menjadi bukti yang memberatkanmu serta akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah menimbun harta pada hari-hari terakhir.

TB: Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir.

TL: Emas perakmu sudah berkarat dan karatnya akan naik saksi atasmu, dan memakan dagingmu sebagaimana api. Kamu sudah menghimpunkan harta pada akhir zaman.

MILT: Emas dan perakmu telah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian bagimu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah menimbun kekayaan pada hari-hari terakhir.

Shellabear 2010: Emas dan perakmu sudah berkarat, bahkan karatnya akan memberikan kesaksian tentang kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu sudah menimbun harta pada akhir zaman ini.

KS (Revisi Shellabear 2011): Emas dan perakmu sudah berkarat, bahkan karatnya akan memberikan kesaksian tentang kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu sudah menimbun harta pada akhir zaman ini.

Shellabear 2000: Emas dan perakmu sudah berkarat, bahkan karatnya akan memberikan kesaksian tentang kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu sudah menimbun harta pada akhir zaman ini.

KSZI: Emas perakmu akan berkarat, karatnya akan menjadi saksi menuduhmu dan akan menghanguskan tubuhmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada akhir zaman ini.

KSKK: Perak dan emasmu akan berkarat, dan karatnya akan menjadi saksi melawan kamu. Ia akan makan dagingmu laksana api, karena kamu telah menumpuk kekayaan untuk hari akhirat.

WBTC Draft: Emas dan perakmu akan berkarat dan karat itu menjadi bukti bahwa kamu bersalah. Karat itu seperti api yang akan memakan tubuhmu. Kamu telah mengumpulkan hartamu pada hari-hari terakhir ini.

VMD: Emas dan perakmu akan berkarat dan karat itu menjadi bukti bahwa kamu bersalah. Karat itu seperti api yang akan memakan tubuhmu. Kamu telah mengumpulkan hartamu pada hari-hari terakhir ini.

AMD: Emas dan perakmu akan berkarat. Karat itu akan menjadi bukti kesalahanmu, dan seperti api, karat itu akan memakan tubuhmu. Itulah yang akan terjadi pada harta yang telah kamu kumpulkan pada hari-hari terakhir ini.

TSI: Hartamu yang terbuat dari emas dan perak sudah tidak berharga lagi! Bahkan hartamu itu menjadi bukti di mata Allah bahwa kamu tidak jujur! Kamu menimbun harta hanya untuk dirimu sendiri saja tanpa peduli kepada sesamamu yang kekurangan. Jadi hartamu itu akan menjadi seperti penyakit kanker yang akan menghancurkan dan membakar tubuhmu sendiri seperti api.

BIS: Emas dan perakmu sudah ditutupi karat; karatnya akan menjadi saksi melawan kalian dan akan memakan habis tubuhmu seperti api. Kalian sudah menimbun harta pada zaman menjelang akhir.

TMV: Emas dan perak kamu akan berkarat; karatnya akan menjadi saksi untuk menuduh kamu dan akan membakar habis badan kamu seperti api. Kamu telah menimbun harta di dunia ini yang segera akan berakhir.

BSD: Emas dan perakmu sudah berkarat. Dan karatnya akan menjadi saksi dan melawan kalian dan akan memakan habis tubuhmu, seperti api. Namun demikian, kalian tetap saja menimbun harta di akhir zaman ini.

FAYH: Nilai emas dan perak Saudara merosot dengan pesatnya. Namun demikian, emas dan perak itu akan menjadi bukti yang memberatkan Saudara, dan akan memakan daging Saudara seperti api. Itulah yang telah Saudara simpan untuk diri sendiri dan yang akan Saudara terima pada Hari Penghakiman.

ENDE: Emas perakmu telah berkarat dan karatnja akan mendjadi saksi atasmu serta akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengharta-bendakan murka bagi dirimu untuk hari achirat.

Shellabear 1912: Maka mas perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan naik saksi atasmu dan makan dagingmu seperti api. Maka kamu sudah menaroh harta pada akhir zaman ini.

Klinkert 1879: Dan emas-perakmoe dimakan karat dan karatnja pon akan naik saksi atas kamoe dan saperti api akan dimakannja dagingmoe. Bahwa telah kamoe koempoelkan harta-benda maka ija-itoe pada achir zaman.

Klinkert 1863: Mas dan perakmoe soedah bertahinan, dan tahinja nanti naik saksi atasmoe, dan nanti makan dagingmoe saperti api. {Mat 6:19; Rom 2:5} Kamoe soedah koempoelken harta bagi hari jang diblakang.

Melayu Baba: Kamu punya mas-perak sudah berkarat; dan dia punya karat nanti jadi saksi atas kamu, dan makan kamu punya daging sperti api. Kamu sudah taroh herta tempo jman yang kmdian skali.

Ambon Draft: Kamu punja amas dan perak itu sudah bakulah, dan tahi-karatnja akan mendjadi satu kasaksi; an melawan ka-mu, dan akan makan isi da-ging kamu seperti api. Kamu sudah bakompol bagi kamu kakaja; an antara hari-hari peng habisan.

Keasberry 1853: Maka mas dan perak kamu sudah burkarat; maka karatnya itu kulak akan munjadi saksi atasmu, iya kulak mumakan dagingmu sapurti api. Kamu tulah mungampongkan purbundaramu bagei hari kumdian.

Keasberry 1866: Maka mas dan perak kamu sudah bŭrkarat, maka karatnya itu kŭlak akan mŭnjadi saksi atasmu, iya kŭlak mŭmakan dagingmu spŭrti api; kamu tŭlah mŭngampongkan pŭrbŭndaharanmu bagie hari kumdian.

Leydekker Draft: 'Amas dan pejrakh kamu sudah berkata: maka karatannja nanti 'ada pada kamu 'akan kasjaksi`an, dan nanti makan habis daging kamu saperij 'apij: kamu sudah berbendakan benda pada harij 2 jang terkomedijen.

AVB: Emas perakmu akan berkarat, karatnya akan menjadi saksi menuduhmu dan akan menghanguskan tubuhmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada akhir zaman ini.

Iban: Perengka emas enggau pirak kita udah betegar, lalu tegar nya deka nyadika saksi kena ngelaban kita, lalu deka makai isi kita baka api. Kita udah nugungka pengaya ba hari ti penudi.


TB ITL: Emas <5557> dan <2532> perakmu <5216> <696> sudah berkarat <2728>, dan <2532> karatnya <2447> <846> akan menjadi <1519> kesaksian <3142> terhadap kamu <5213> dan <2532> akan <1510> memakan <5315> dagingmu <4561> <5216> seperti <5613> api <4442>. Kamu telah mengumpulkan harta <2343> pada <1722> hari-hari <2250> yang sedang berakhir <2078>.


Jawa: Mas sarta salakamu kapangan ing timbrah lan timbrahe bakal dadi paseksen tumrap ing kowe kabeh, sarta bakal memangsa dagingmu kayadene geni. Kowe wus numpuk bandha ing dina-dina wekasan iki.

Jawa 2006: Mas sarta pérakmu kapangan timbrah lan timbrahé bakal dadi paseksi tumrap kowé kabèh, sarta bakal memangsa dagingmu kayadéné geni. Kowé wis numpuk bandha ing dina-dina wekasan iki.

Jawa 1994: Mas lan slakamu kena ing timbrah. Iya timbrah kuwi buktiné yèn bandha-bandha mau nglawan marang kowé lan bakal ngrokoti dagingmu, kaya geni sing ngobong awakmu. Kowé wis numpuk bandha ing dina-dina wekasan iki.

Jawa-Suriname: Barang-barangmu sing emas lan selaka pada rusak kabèh; kuwi nggambarké nèk uripmu bakal rusak uga lan Gusti Allah bakal mbuwang kowé nang neraka, awit senajan dinané enggoné Gusti Allah bakal ngrutu manungsa wis tyedek, kowé pada mempeng terus nglumpukké banda.

Sunda: emas perak geus tarai hiangan, tai hiangna bakal jadi saksi perkara aranjeun, bakal ngahakan daging aranjeun nepi ka beak kawas ku seuneu. Geus ahir jaman kieu numpuk-numpuk bae kabeungharan.

Sunda Formal: Emas perak aranjeun geus karahaan sarta karahana baris ngajadi saksi anu malik ngalawan, malah baris ngahuru lir seuneu, ngahakan daging aranjeun nepi ka beak! Taya gunana numpuk-numpuk kabeungharan lantaran aranjeun tereh enggeusan.

Madura: Emmas ban salakana sampeyan ampon tattaen. Tattaenna ganeka bakal daddiya sakse se nyala’agiya sampeyan, se matadha’a badanna sampeyan akadi apoy. Sampeyan ampon nompo’ dunnya e jaman se para’ napa’a ka aher paneka.

Bauzi: Labi laha etei digat folelo meedam di nibe um na dua dam labe vedi na ubuda feà lam na vabdate lodam faobuli gi vaheme esdam labe um soa maehena lam abo uho lab vahedaha emas modeo, perak modeo, amu alihi aam neà bak lam fa seddume fa alihi aam àboziedume ab vàhàdedamam bak. Labihadàmu ba diamut Alat dam bake uloodume aime neàdi dam fahedam digat fuhemu ame soa maehena labe ahali uba neha, “Dam na vabdate taho lodam vabate,” lahame uba vàlu gagoda tame. Labi laha vuat nazoh belu falavai seddam bakti ulohona Alat fa uba duana beodam labe um geàda tame.

Bali: Mas miwah perak semetone sampun pada amah barak, tur baraknyane pacang dados saksi marep ring semeton, tur ipun pacang neda ragan semetone sakadi api. Semeton sampun munduhang kasugihan ring masa-masa sane pacang puput puniki.

Ngaju: Amas tuntang perak ain keton jari inumbo tagar; tagar te kareh manjadi saksi malawan keton tuntang kilau apui ie kareh kuman lepah bitin keton. Keton jari manawon panatau tokep wayah je pangkalepahe toh.

Sasak: Emas dait perakde sampun bekarat; karatne gen jari saksi ngelawan side pade dait gen ngaken awakde jangke bis maraq api. Side pade sampun ngumpulang harte lẽq ahir jaman.

Bugis: Ulaweng sibawa péra’mu natongkoni taiseng; mancaji sabbiwi matu taisenna méwako sibawa manréi matu gangka cappu tubummu pada-pada apié. Mupaggoppoi waramparangngé ri esso-esso wettu paccappurengngé.

Makasar: Attaiammi bulaennu siagang pera’nu; iaminjo taianna la’jari sa’bi angngewayako siagang la’jari sanrapang pepe’ langkanreai tubunu sa’genna la’busu’. Nupattambung-tambummi pa’barang-barangannu ri anne allo kala’busanga.

Toraja: Ta’garammo tu bulaan sia salakami na iatu ta’ga’na la kendek titanan sa’bi umbalikomi, sia ungkande duku’mi susi api. Mangkamokomi urrampun eanan tonna ma’katampakanna attu.

Duri: Ia to bulawan sola salaka miampui naputu'mi ta'gah. Ia to ta'gahna la menjaji tanda kumua la nakande too kamu' api, nasaba' mipangmesamo ewananmi tonna la Kiama'mo tee lino.

Gorontalo: Hulawa wawu tala'a limongoli ma tila-tilato. Wawu tatiyo boyito ma mowali poela wawu tuwoto olimongoli wawu ma mongantulu batanga limongoli, odelo tulu mongantulu uhetuwa-tuwawuwa to dulahu ukiyama. Timongoli ma helohimoa harata wimbi-wimbidu pulito jamani boti.

Gorontalo 2006: Hulawa wau talaa̒mu matilau̒be lotaato; taatio mamowali sakusi moluwali olimongoli wau maa aloolio mopulito batangamu debo odelo tulu. Timongoli malomuntu halata tojamani mapulitio.

Balantak: Mosoni tia salaka'muu no'atakonmo, ka' atakna iya'a bo pinginti'ian sala'muu ka' men bo mangkaan wakamuu koi apu. Kuu nantambunmo kupang na ilio men kokomburi'annamo.

Bambam: Bulabam anna peha'mu naandem takka'. Anna indo takka'na la ussa'bii diona gau' kadakemu anna la susi api muä'bäikoa'. Aka balingkoa' iko untombom kulle illaam inde wattu diongei muampai kasuppisanna lino.

Kaili Da'a: Bulawa bo salakamu nikoni ntagaramo sabana aga niboli-boli wa'amo! Komi aga nompasiromu mpakadea mbara-mbara ri dunia, tapi dunia e'i ntora maopumo. Tagara bulawa bo salakamu etu kana majadi sabi mantujuraka salamu, pade kaopuna komi kana rasuku riara apu.

Mongondow: Buḷawan bo perakmu aing kinokoḷoban komintan ing kaliotaí, kaliotaí tatua im mobalií saksi moḷawang ko'i monimu bo daitonnya ka'anon in awakmu naonda bo tuḷu. Mo'ikow ain nosipun kong kapunya'an kon singgai mita pangabisan.

Aralle: Bulahang anna pera'mu naandeng tähkä'. Anna yato tähkä'na la umpatandaang kakarakeammu, dianto kadindingbosiammu. Aka' puhamokoa' untombong tomande' kulle yaling inde di tempo diongei ungngempei kapuhaanna lino, dianto anna la naämpu'ikoa' sinnoa api.

Napu: Bulawa hai salakami tagarami. Tagarana iti mopakanoto kamasalami mampopobundu kapebukumi. Ido hai ina rahuku mpuukau. Ikamu ina mewali nodo tauna au naande api. Morampukau anu-anu i dunia, agayana barapi mahae ina hawe kahopoa dunia ide!

Sangir: Bul᷊aeng dingangu sal᷊akang kamene seng natukusu taine; kụ taine tangu sarung makoạ sahidi rumokạ si kamene ringangu sarung kumaěng gẹ̌sing kamene kere putung. I kamene seng němpangěmmung arětạ su ěllo kasamuriange.

Taa: Pasi weyawa pasi pera to re’e resi komi roomo kataisi yau apa komi ojo mangkalisoka pei taa rani mangampake damangansawang sa’e. Wali ri tempo to darata, komi damampobuuka weyawa pasi pera to nakataisi yau etu panewa komi dasoso kojo raya ngkomi apa saba komi taa mangansawang sa’e. Wali soso ndaya to danurata ngkomi etu maya raporapaka ewa apu to mangkoni yau koro ngkomi, apa mapari kojo soso ndaya etu. Apa tempo si’i semo temponya mosumo danakarata i mPue. Pei gete, nempo ewa wetu komi tiroo kanjo’u-njo’u kaboro-boros kasugi to nukalisoka yau ngkomi!

Rote: Emi lilopila lilofulam, lulutu ka na'a basas; neukose lulutu na, ana da'di sakasii, fo ana laban seluk emi, fo na'aheni emi ao paa ma, sama leo ha'i a. Emi pe'da madodou hata-heto, nai le'do fai fo sanga basa nana.

Galela: De to ngini nia kaya lo asa isisa, maro o besi lo aku qakeho so ibaka. De lo ma orasika o Gikimoi done asa o nyawa manga laha de manga dorou ma sopo wafanggali, de ngini nia kaya maro o besi qakekehoka gena asa isikelelo ngini gena kanaga de nia salaka. Sababu ngaroko de nia kayaka, duma o bi nyawa isususaka gena niholu niariwo. So de to ngini nia dorou gena nia sininga ma sanangi lo yasisaka, maro o keho asa o besi yabaka sidago lo qamata. Gena maro o uku la o kia naga moi patupu so magena lo asa qamata. Ngini asa nia kaya niadiahi, ngaroko o Gikimoi asa o nyawa manga sopo wafanggali gena ma orasi he idumuka.

Yali, Angguruk: Ili ruruk angge men umbagpag turuk angge men ip orohole atisi. Ip orohole atisi ane ariyen hit siyag ulug inamap tirisireg hit hununu indoken naruk hag toho hinahu. Obog aruhu sambil ino horog arik ohoma mun angge man angge nungge fahet tug toho emberikip?

Tabaru: Nia guraci de nia saaka 'o mooko ya'omangukou, de 'o mooko ge'ena 'imadadi sakisii nilawani ngini de nia roese ya'odomo yabooto koge'ena 'o 'uku. Ngini nimadolomuokau 'o harataa ma 'orasi 'o dunia ma do-dogumu 'isori-sori ne'ena.

Karo: Emas ras pirakndu nggo tembesin, janah tembesina e me pagi ersaksi ngelawan kam. Itutungna me dagingndu bagi api. I bas wari-wari si arah pudi enda nggo ipepulungndu erta-erta.

Simalungun: Domma tasikon omas ampa pirak nasiam, anjaha tasik ai, saksi ma ai dompak nasiam, anjaha gagatonni ma daging nasiam songon apuy. Na patumpu-tumpu arta do hape nasiam sanggah panorang parpudi.

Dairi: Emmas dekket pirak ndènè i enggo karaten; karatna i nola ngo gabè saksi mengalo kènè janah kerri ngo ipangan karat idi daging ndènè i tosè bagè pemmaing api. Dak ipepulung-pulung kènè ngo harta mayak ari perpodi èn.

Minangkabau: Ameh jo perak angku-angku, lah disawok-i kurawek; kuraweknyo ka manjadi sasi, malawan angku-angku sarato ka mamakan abih tubuah angku-angku, bakcando dimakan api. Angku-angku lah manimbun arato di manjalang akie jaman.

Nias: Ana'a ba firõmi no i'a howu, howunia andrõ dania sasi solaw̃a ya'ami ba si manga õsimi si mane alitõ. No mihõna khõmi girõgirõ ba luo safuria andre.

Mentawai: Emas sambat perakmui amakaop'an; kaopnia néné te ibabailiu saksi, ilawan kam samba ikokom tubumui pat pí-pí kelé api. Aipoí anururúaké kam pukayoatmui ka legret iaili gogoi kalepakatnia.

Lampung: Emas rik perakmu radu disalok karat; karatni haga jadi saksi ngelawan keti rik haga nganik bela badanmu injuk apui. Keti radu nimbun harta pada waktu ngeredik akher zaman.

Aceh: Méuh ngon pirak gata ka habéh meugeuratan; sabab teuma jeuet keusaksi jilawan gata dan teuma jipajoh habéh tuboh gata lagée apui pajoh. Gata ka tapeusapat atra bak jamén karab pagée.

Mamasa: Bulawammu anna pera'mu naandemi ta'ga'. Anna inde ta'ga'nae la mendadi sa'bi kumua anggamokoa' untombon ewanan lino illalan attu ummampai katallananna lino! Iamo mungei la ullambi' kamaparrisan mabanda' susi api ussumpunnikoa'.

Berik: Emas ane perak imnaiserem mes ge sargwet-sargwetabarswebili. Ane nunu Uwa Sanbagiri Jei angtane seyafter aa jem tenebaabuwesaram umwefe, emasa yo peraka sargwet-sargweta jemnaiserem aamei ga is jei sene destabaabisi enggame, emas yo perak imna angtane nafsiserem jebe ijama kitulmiyen. Ane sargwet-sargweta jeiserem tifni imnaiserem ga is jem se taayipmisisi tokwana gamserem. Aamei galgala unggwanfer imsa orobaabili nunu umwef namwer aas jepserem.

Manggarai: Emas agu pérak de méu penong le ta’i-upas. Ta’i-upa situ te ciri saka-si latang te dungkang méu, cama ného api te pandé muntung weki de méu. Méu poli nongko bora du leso turung cemol.

Sabu: Ne mela-lara nga mela pudi unu mu he do keboro ke ri rutu, ne rutu ro he do jadhi ke ta hakahi tu ta pelawa nga mu, jhe do medae ke ta nga'a ne ngi'u mu, mii ri ai he. Do alla ke mu peudu nga ra'a ne unu-oha mu pa awe hedhape ne awe pedakka rahi dhe.

Kupang: (5:1)

Abun: Nin bi emas si perak, on git it. Bere Yefun syo sukye nai nin mo gato nin sum suk mwa wa nin dakai, nin sum sugum, emas si perak e ne. Karowa bur ré kru re, sarewo nin grem suk mwa ne wa nin dakai anato on git suk ne. Bere Yefun syo sukye tepsu bot git nin kaim dakai or mone.

Meyah: Noba yeyin fifi ongga eirirbi koma nomnaga motetesi et fob. Koma erek orocunc rot mar ongga emecirej iwa si. Jeska gij mona kahma tein Allah emeij iwa gij mahmei meren fogora ifora emeribseb nomnaga. Iwa idou eyet rot yeyin mareibra ofoukou gij mona ongga doida enja ejgwaga kef tein ojgomuja. Jefeda erek mar ongga mah ent fogora eribseb, beda yeyin mareibra ofoukou tein emejeseiseifa noba iwa tein imeita ifera okora eteb.

Uma: Bulawa pai' salaka' to niloju', ta'igaraa'-mi. Pai' ka'uaa'-ni to ta'igaraa' tetu mpai' jadi' tanda kahala' mpopake'-ni ka'uaa'-ni. Mpoloju'-koi rewa hi dunia', hiaa' dunia' toi neo' hudu-mi! Toe pai' rasesa' mpu'u-koi mpai', hewa to nakoni' apu.

Yawa: Wapa emasije, perakije ngkararira wadaen to. Arono munije ama akari, ananugo ngkararir umaso mo wapa waparadaive raroron kakavimbe. Maisyare omai ti, indati ngkararire umaso mo wasanasine raisy maisyare taname mo wasanen. Weapo ananuge ranugandive vayave weramu munije so ama akari mare mararai.


NETBible: Your gold and silver have rusted and their rust will be a witness against you. It will consume your flesh like fire. It is in the last days that you have hoarded treasure!

NASB: Your gold and your silver have rusted; and their rust will be a witness against you and will consume your flesh like fire. It is in the last days that you have stored up your treasure!

HCSB: your silver and gold are corroded, and their corrosion will be a witness against you and will eat your flesh like fire. You stored up treasure in the last days!

LEB: Your gold and silver have become corroded, and their corrosion will be a witness against you, and it will consume your flesh like fire. You have stored up treasure in the last days.

NIV: Your gold and silver are corroded. Their corrosion will testify against you and eat your flesh like fire. You have hoarded wealth in the last days.

ESV: Your gold and silver have corroded, and their corrosion will be evidence against you and will eat your flesh like fire. You have laid up treasure in the last days.

NRSV: Your gold and silver have rusted, and their rust will be evidence against you, and it will eat your flesh like fire. You have laid up treasure for the last days.

REB: your silver and gold have corroded, and their corrosion will be evidence against you and consume your flesh like fire. You have piled up wealth in an age that is near its close.

NKJV: Your gold and silver are corroded, and their corrosion will be a witness against you and will eat your flesh like fire. You have heaped up treasure in the last days.

KJV: Your gold and silver is cankered; and the rust of them shall be a witness against you, and shall eat your flesh as it were fire. Ye have heaped treasure together for the last days.

AMP: Your gold and silver are completely rusted through, and their rust will be testimony against you and it will devour your flesh as if it were fire. You have heaped together treasure for the last days.

NLT: Your gold and silver have become worthless. The very wealth you were counting on will eat away your flesh in hell. This treasure you have accumulated will stand as evidence against you on the day of judgment.

GNB: Your gold and silver are covered with rust, and this rust will be a witness against you and will eat up your flesh like fire. You have piled up riches in these last days.

ERV: Your gold and silver will rust, and that rust will be a proof that you were wrong. That rust will eat your bodies like fire. You saved your treasure in the last days.

EVD: Your gold and silver will rust, and that rust will be a proof that you were wrong. That rust will eat your bodies like fire. You saved your treasure in the last days.

BBE: Your gold and your silver are wasted and their waste will be a witness against you, burning into your flesh. You have put by your store in the last days.

MSG: Your greedy luxuries are a cancer in your gut, destroying your life from within. You thought you were piling up wealth. What you've piled up is judgment.

Phillips NT: your gold and silver are tarnished. Yes, their very tarnish will be evidence against you, and they will burn your flesh like fire. You have made a fine pile in these last days, haven't you?

DEIBLER: Your gold and silver are worthless [MET], as though they were corroded. When God judges you, this worthless wealth [MTY] of yours will be evidence [PRS] that you are guilty of being greedy, and as rust and fire destroy [MET, SYN] things, God will severely punish you [SIM]. You have …in vain/uselessly† …stored up/accumulated† wealth in a time when God is about to judge you [MTY].

GULLAH: Oona gole an silba done been kiba wid rust. An dat rust gwine condemn oona an gwine nyam op oona body jes like a fire kin do. Oona done sto op plenty ting een dis wol wa gwine end.

CEV: Your money has rusted, and the rust will be evidence against you, as it burns your body like fire. Yet you keep on storing up wealth in these last days.

CEVUK: Your money has rusted, and the rust will be evidence against you, as it burns your body like fire. Yet you keep on storing up wealth in these last days.

GWV: Your gold and silver are corroded, and their corrosion will be used as evidence against you. Like fire, it will destroy your body. You have stored up riches in these last days.


NET [draft] ITL: Your <5216> gold <5557> and <2532> silver <696> have rusted <2728> and <2532> their <846> rust <2447> will be <1510> a witness <3142> against <1519> you <5213>. It will consume <5315> your <5216> flesh <4561> like <5613> fire <4442>. It is in <1722> the last <2078> days <2250> that you have hoarded treasure <2343>!


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yakobus 5 : 3 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran