Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TL]     [PL]  [PB] 
 <<  Galatia 5 : 20 >> 

TL: menyembah berhala, hobatan, perseteruan, perkelahian, cemburuan, kemarahan, perlawanan, perceraian, bidat,


AYT: penyembahan berhala, kuasa gelap, kebencian, perbantahan, iri hati, kemarahan yang tak terkendali, kepentingan diri sendiri, perselisihan, perpecahan,

TB: penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah,

MILT: penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perbantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, sekte-sekte,

Shellabear 2010: penyembahan berhala, ilmu sihir, perseteruan, pertengkaran, kecemburuan, amarah, pementingan diri, perpecahan, pemisahan,

KS (Revisi Shellabear 2011): penyembahan berhala, ilmu sihir, perseteruan, pertengkaran, kecemburuan, amarah, pementingan diri, perpecahan, pemisahan,

Shellabear 2000: penyembahan berhala, ilmu sihir, perseteruan, pertengkaran, kecemburuan, amarah, pementingan diri, perpecahan, pemisahan,

KSZI: menyembah berhala dan sihir; kebencian, perbalahan, hasad dengki, letusan kemarahan, cita-cita untuk kebesaran diri, perselisihan, berpuak-puak

KSKK: penyembahan berhala, sihir, kebencian, iri hati dan kekerasan, murka, pertentangan dan ingat diri, perpecahan,

WBTC Draft: menyembah berhala, sihir, benci, perkelahian, iri hati, marah, memikirkan diri sendiri, menghasut orang sehingga orang lain saling ribut, memecah-belah,

VMD: menyembah berhala, sihir, benci, perkelahian, iri hati, marah, memikirkan diri sendiri, menghasut orang sehingga orang lain saling ribut, memecah-belah,

AMD: penyembahan berhala, melakukan sihir, permusuhan, pertengkaran, iri hati, kemarahan, mementingkan diri sendiri, perpecahan,

TSI: menyembah berhala, terlibat dalam ilmu sihir, membenci orang lain, berkelahi, cemburu, gampang marah, mementingkan diri sendiri, menimbulkan perpecahan, terlibat dalam kelompok ajaran sesat,

BIS: dalam penyembahan berhala dan ilmu guna-guna; dalam bermusuh-musuhan, berkelahi, cemburu, lekas marah, dan mementingkan diri sendiri; perpecahan dan berpihak-pihak,

TMV: dalam penyembahan berhala dan penggunaan ilmu sihir. Orang bermusuhan dan berkelahi; mereka cemburu, lekas marah, dan mementingkan diri sendiri. Mereka berpecah dan berpihak-pihak,

BSD: Mereka akan menyembah berhala dan melakukan ilmu sihir. Mereka bermusuhan, berkelahi, cemburu, marah, dan berusaha meninggikan diri. Mereka terpecah-pecah dan saling bertentangan.

FAYH: penyembahan berhala, kepercayaan kepada roh-roh jahat, kebencian dan perkelahian, iri hati dan amarah, usaha untuk memperoleh yang paling baik untuk diri sendiri, keluhan dan celaan, perasaan bahwa semua orang bersalah kecuali kelompoknya sendiri -- dan akan timbul ajaran yang salah,

ENDE: pemudjaan berhala, penjihiran, permusuhan, perkelahian, tjemburuan, pemberangan, pertjektjokan, tantangan, perpetjahan,

Shellabear 1912: menyembah berhala, hobatan, perseteruan, perkelahian, cemburuan, amarah, perlawanan, perbalahan, pertengkaran,

Klinkert 1879: Kabaktian kapada berhala, hobatan, perseteroean, perbantahan, hiri-hati, kamarahan, perkalahian, pertjideraan, bidat,

Klinkert 1863: Penjembah brahala, dan hobatan, dan persatroean, dan perbantahan, dan hiri-hati, dan marah, dan perkalahian, dan pertjidraan, dan pikiran salah dalem agama.

Melayu Baba: smbahyang datok, obat-guna, permusohan, perklahian, chmburu, marah, perlawanan, perchraian, pertngkaran,

Ambon Draft: Penjombahan berhala-berhala, mawi-mawi, persa-taruwan, iri-hati, kadangke; an, amarah-nafsu, bakalahi, baku-tjidera, dan adjaran agama jang salah-salah,

Keasberry 1853: Munyumbah burhala dan hubatan, dan pursutruan, dan purbantahan, dan iri hati, dan purkalahian, dan purchidraan, dan fikiran salah dalam agama,

Keasberry 1866: Mŭnyŭmbah bŭrhala, dan hubatan, dan pŭrsŭtruan, dan pŭrbantahan, dan iri hati, dan pŭrkŭliehan, dan pŭrchŭdraan, dan salah fikiran dalam agama;

Leydekker Draft: Penjombahan berhala 2, peratjonan, babarapa persataruwan, babarapa perbantahan, babarapa 'irij hati, babarapa ka`amarahan, babarapa perkalahijan, babarapa pertjidera`an, babarapa bidxat.

AVB: menyembah berhala dan sihir; kebencian, perbalahan, hasad dengki, letusan kemarahan, cita-cita untuk kebesaran diri, perselisihan, berpuak-puak

Iban: besembahka engkeramba, bemanang, bemunsuh, charut enggau pangan diri, kepapas, belaya, bepechah-belah, beripih,


TB ITL: penyembahan berhala <1495>, sihir <5331>, perseteruan <2189>, perselisihan <2054>, iri hati <2205>, amarah <2372>, kepentingan diri sendiri <2052>, percideraan <1370>, roh pemecah <139>,


Jawa: nyembah brahala, sihir, sesatron, pasulayan, meri, brangasan, mung mikir awake dhewe, cidra, roh kang memecah,

Jawa 2006: panyembah brahala, sihir, sesatron, pasulayan, kamèrèn, kanepson, pamrih, padudon, cecongkrahan,

Jawa 1994: nyembah brahala, ilmu sihir, memungsuhan, seneng padu, mèri, brangasan, gumunggung, seneng gawé crah, lan tukar padu.

Jawa-Suriname: (5:19)

Sunda: muja brahala, sihir, ngamusuh, gelut, dengki, ngumbar amarah, mentingkeun sorangan, papecah,

Sunda Formal: muja brahala, ngelmu sihir, mumusuhan, pasea, sirik-pidik, panasan, mentingkeun maneh, resep ribut, ngabengkahkeun,

Madura: e dhalem nyemba ka brahala ban elmo wa’-duwa’; so-mosowan, atokaran, tamburuwan, lekkas peggel ban ngotama’agi aba’na dibi’; aca-pecca ban aha’-piha’;

Bauzi: Labi ostamna anekehàt modi alalehena laba ahu adat iedi vou baedam bak ame. Labi mei otem bak modi mei oddam bak ame. Labi, “Mei fà beose,” lahame ot fakiam bak ame. Labi daet ot beidam bak ame. Labi damat neha, “Na lam eho laha vaha vabate,” lahame vi ozome meia ahu adat faki teidem bak ame. Labi im gi koena aihina ahu gukeme gi kehàm vabna tufamoholem bak ame. Labi meit neha, “Amota ee abada vousai damat aba fà vou baedase,” lahame vi ozome meedam bak ame. Labi dam modi faheme ahu ot odosiame meedam bak ame. Labi dam aba tau gagom dam lamota deeli fa vahe vahedam bak ame.

Bali: nyungsung arca, ngiwa, mameseh-mesehan, masogsag, iri ati, mamedih, ngulahang dewek padidi, maiegan, tansah ngae sogsag,

Ngaju: manyembah dewa tuntang kare kaji lampah; huang kamusoh, hakalahi, kahiri-kabehu, murah balait, tuntang mingat arep kabuat; kapusit tuntang pihak-mamihak,

Sasak: dalem penyembahan berhale dait ilmu sẽhẽr; saling bemusuhan, besiaq, talon atẽ, becat sili, dait mentingang diriq mẽsaq, perpecahan dait saling ilon,

Bugis: ri laleng assompangngé ri barahalaé sibawa paddissengengngé; ri laleng simusu-musué, mallaga, mangémpuru, masitta macai, sibawa pentingkangngi aléna, atemmasséddingngé sibawa makkonro-konrong,

Makasar: kammayatompa ri panggaukang anynyombaya ri barhala, baca-baca pangngissenganga; assimusu-musua, passiba’jianga, akkimburua, pa’larroanga, kaparalluang kalennaji bawang naboyai, appasisala-salaya tau, siagang a’golongang-golonganga;

Toraja: kamenomban lako deata, pa’pangissanan, kasisallangan, kasigagan, kapangimburuan, kamare’dekan, tuo misa, kasisalan, mangulang leko’,

Duri: ssompa dewata, pangngissenan, kasisakkan, siallang, mangngimburu, kamabirisan, ngkitan mesa kale, te'da namesa' penawa, mpasisala tau,

Gorontalo: molubo u ngopohiya mao lo Allahuta'ala, mosihiri, sasaturuwa, hulinggila, tilibu, yingowa, mopouda'a batanga lohihilawo, bubuaya wawu pahamuliyo-pahamuliyo,

Gorontalo 2006: todelomo polubowa balaahala wau ilimi mongisimu; todelomo mumuusua, molohulua, mohiihia, ngoi̒nta moingo, wau polohuna daa̒ batanga lohihilao; owowoluwoa hipo@o-po@oowa wau hemo tiwa-tiwambao̒,

Balantak: mangkanggi patung, baduuduup, poomaso', poosinsala', kokoo'ankon upa-upana mian, dongan buruki', koni'i-ni'i, pooka'idek, sian pookakana',

Bambam: umpenombai kaha-kaha di lino, umpake issam-issam, sipobali-bali, sikalla-kalla, kembuhu, pa'keaha', ma'podo kao, hakka, anna umpakende' pa'sapa'-sapa'.

Kaili Da'a: Ira nepue ka pue-pue ntanina bo ira nombadoti tau ntanina. Ira nosipobali ante tau ntanina, ira nosibaga, ira nasiriati, ira nasasinta narau bo ira aga nompekiri koro ira mboto. Ira aga nangelo posinggarau sampe nosinjabingga.

Mongondow: Mosia mo'ibog mosumbah kon ilah mita ibanea, mongonggaing, mo'ibog mosisaturuan, mo'ibog moropatoi, mo'intoi kon intau ibanea, ḷagi tumoruí, bo tongaí momikir kong kopontingan tontanií, momoguya'at kon jama'at, bo mo'ibog mopoyoposi kon intau.

Aralle: umpenombai kaha-kaha di lino, umpake ihsang-ihsang, sikahiri'-hiri', sikalla-kalla, sikasuehe-ehe, pa'keaha'ang, umpihki' supu kalaena, dai tuho malino sibaha sola bohtona, anna umpakende' kasisähä'-sähä'ang yaling di kamesaang.

Napu: menombahe i anitu, mampopobunduhe kuasa hangko i seta; mokahihihe ranganda, mobungka-bungkahe, mohirihe, polo rumpuhe, mengkaiwongkohe, mosisalahe hai mogaahe,

Sangir: su ral᷊ungu pẹ̌tatahamawu su mahang duata, pẹ̌dal᷊ahopa, su ral᷊ungu pẹ̌sasasẹ̌du, pẹ̌kakakoka, sasingking, mal᷊ighạ mẹ̌pědu, měnẹ̌naung batangeng hala; pẹ̌dararal᷊aị; pẹ̌tatawang,

Taa: Sira mampue resi tau-tau, pasi mangampake do’a, maja’a nakita sa’e, matingka, timopo, maja’a rayanya, pasi mampobuuka koronya to bae-bae batuanginya pei sa’e. Sira masimpayu raya pei sa’e, pasi nasoumaka yau yununya to samba’a pangaya jamo mangaluluka yau tau to yusa pampobuukanya.

Rote: nai sosongo-tatango ka dalek, ma suangi a dalek; nai esa musu no esa, nahote ka, ta nau hataholi lena fan, namanasa lai-lai, ma paluu ka'da ao ina na mesa kana; nasi'da-naba'e ka, ma nok ia nok naa,

Galela: de manga suba yatide o bi giki ikokulaika de imagogomahate, de yolawangi de imakangamo, de o doosa de yatodoosa poli sidago imatoore, de imatekesikoholu la yaaka so manga siningaka ma dupa gena ma ngale ka ona masirete imasihie de foloisi imasilamo de o nyawa ma binuka sidago lo o ritinga idadi he o bolu sinotoka de imatekesikoholu,

Yali, Angguruk: usa ane turuk lit sik war eneptukon men hit-hit honori men seli roho wereg lit hili roho werehon men tu helele ari helele perukon men ap per eneptuk lit inggareg fahet eneg wenggel harukon men suwahal uruk lit ap uwag yinggoho werehon men

Tabaru: de 'o barahala yasuba, yotawa-tawara, yomakasaturuu, yomakangamo, 'o nyawa manga kia sonaa ma yomau yomasito'ona, yotabangamo, yomadengo-dengoka, koyomarimoiwau de yomakatilikutinou 'o bula yamo-moi.

Karo: nembah man berhala ras erbahan ilmu sihir; simusuhen, rubati, mecimberu, perampus dingen kepentingenna saja ngenca iukurina. Erbahan perpecahen dingen erpihak-pihak.

Simalungun: marnaibata na legan, hadatuon, parmunsuh-munsuhon, partinggilan, parsimburuon, ringis, uhur haut, parbolah-bolahon, parlegan-leganon,

Toba: hasipelebeguon, hadatuon, parmusumusuon, parbadabadaon, pangiburuon, rimasrimas, pargutugutuon, parsalisian, partahitahion,

Dairi: kesipèlèbèguun, kinangguruun, persilisihen-persilisihen, merrubat-rubat, cimburu, pungur, dirina kessa isarihken, mersikosomen, dekket mersitaki-takiin,

Minangkabau: dalam panyambahan barhalo, sarato jo capak-capak baruak; dalam bamusuah-musuahan, bacakak, cimburu, capek marabo, sarato mamantiangkan diri surang; silang salisiah, sarato jo pihak mamihak,

Nias: famosumange adu ba fakelemusa; fatiusa, fasosota, fa'olohu, alio mofõnu, fa'udusa, ba faya'osa; lõ fa ha sara dõdõ ba mangoningonia,

Mentawai: masibuluji sabulungan, pugagaut, pasasaggak, palalabá, tutut baga, ruei isuggru nia golú, pasigagaba uktuknia sarania, masipasaragai, masimungku tubu,

Lampung: delom cara nyumbah berhala rik guna-guna; delom bemusuh-musuhan, betinju, sesera, geluk butong, rik mementingko diri tenggalan; perpecohan rik bepihak-pihak,

Aceh: nibak teuseumah beurala dan iéleumé guna-guna; nibak meumusoh-musoh, meulo, bingiek até, bagaih beungéh, dan teupeupeunteng droe keudroe; peupeucahan dan meudong-dong siblaih,

Mamasa: umpenombai dewata lino, ma'issan-issan, sikabassi-bassi, siala-ala, mangungngu' penawa, pa'kearasan, ma'podo kao, umpasisala-sala tau anna umpa'dean kamesa penawaan,

Berik: Bwata nensarmana ane bwata nafsiserem jes igama sarwebabili ims batobaabife. Angtane nafsi igama etam-etamtana faatreweme. Angtane jam igam nasbanaram, ga aarememfener igangge doksona. Afa aamei sarabosom witifinip jam igam gatasinirim enggalfe kapkaiserem ijewer fwainulbof. In inater jewer igam waakentaasinirim. Sarabosom jewer igam uskamswebanaram ilem inibe, ane angtanes igam imei-imeitana. Angtanefar jewer igangge ernaram, afa angtane jewer igam munbonorom. Angtane tamna daamfennaber aa jei gangge nwinbenerem, afa jei jam gangge doksobanaram, jei ga gangge wagnetini. Afa masaras igama eyebili enggalfe ijewera mabukswef, ane etam-etama kapka jewer gam eyebaabif. Ane etam-etama nafis-nafsiserem seyafter gemerserem jes mese. Ai aamei isa ititmer balbabili, ai gwanan aamei isa gemer balbabilirim, angtane gam aa jei naawenaram etam-etama jeiserem aa jei ne eyebilirim, angtane jeiserem jei angtane Uwa Sanbagirmanfe jam ge etamwebiyen. Ane Uwa Sanbagiri Jei Jam gweyan angtane jeiserem jem Sanbakfe.

Manggarai: io pina-naéng, janto, pulang tau, léwang tau, guér, rabo-tau, nuk kaut sékék de ru, biké agu behas,

Sabu: do pa dhara wie hu nga mejura pa ajhu nga wowadu nga lii pana, do pa dhara pemuhu-pelawa, pehala-pealla, pana dhara, henginga ne ha'e raa, ddhei ta heleo ngi'u miha we, petala-pehagghi jhe peanga jhara hebakka ta pelawa nga hebhakka,

Kupang: yang songgo setan ko suanggi, yang bamusu, yang suka basambung mulu, yang suka baꞌiri hati, yang suka mangamok, yang cuma inga diri sandiri, yang suka tusu-tusu orang, yang suka bekin kaco,

Abun: án iwa som sukdaret e; án iwa kro ri mo nje e, kwa syua e, syi gwoi mo nje e, suk sane. án grem sukmaskwa mo án mit wa nje e; án iwa ben sukndi su ye yi daret e; án maskwa ket ye yi mo sukndo gato ye ne ku ne e; án maskwa dek e; án nutbot án dakai sor re, án dakai bes án nggwa kok sor. án gwat os wa ben nje subere yé mwa ne yo kem ndo su yu nde e; án iwa brek nden we e;

Meyah: rugif gu mar ongga tenten guru ni, risa mar ongga oska skoita rusnok enjgineg ni, rita rudou ofogog skoita rusnok enjgineg ni, ruga omosokuma ni, rudou emejiseima ni, rita mar rot rutkonu oska ni, rufra risinsa rufoka aksa ekirsa jeska rusnok enjgineg ni, rua rimekebema ni, rukoja rusnok enjgineg ongga rudou enerek egens jera rua guru ni,

Uma: mepue' hi pue'–pue' ntani'-na ngkai Alata'ala, medoti, mohuku' hi doo, motuda', mohiri', moroe, mpopeliu woto-ta moto, doko' mogaa' pai' doko' me'ewa,

Yawa: Wanave yare rai muno nyovara kakai ama vambunine rai. Manuga mamuno vatano kaijinta mai muno usivuiny. Upari rave muno ubeker usea tame rai. Wayaowi muno wo anugane raporar be rurumbe.


NETBible: idolatry, sorcery, hostilities, strife, jealousy, outbursts of anger, selfish rivalries, dissensions, factions,

NASB: idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousy, outbursts of anger, disputes, dissensions, factions,

HCSB: idolatry, sorcery, hatreds, strife, jealousy, outbursts of anger, selfish ambitions, dissensions, factions,

LEB: idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissension, factions,

NIV: idolatry and witchcraft; hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions

ESV: idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions,

NRSV: idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousy, anger, quarrels, dissensions, factions,

REB: idolatry and sorcery; quarrels, a contentious temper, envy, fits of rage, selfish ambitions, dissensions, party intrigues,

NKJV: idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies,

KJV: Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies,

AMP: Idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, anger (ill temper), selfishness, divisions (dissensions), party spirit (factions, sects with peculiar opinions, heresies),

NLT: idolatry, participation in demonic activities, hostility, quarreling, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, divisions, the feeling that everyone is wrong except those in your own little group,

GNB: in worship of idols and witchcraft. People become enemies and they fight; they become jealous, angry, and ambitious. They separate into parties and groups;

ERV: worshiping false gods, taking part in witchcraft, hating people, causing trouble, being jealous, angry or selfish, causing people to argue and divide into separate groups,

EVD: worshiping false gods, doing witchcraft, hating, making trouble, having jealousy, being very angry, being selfish, making people mad at each other, making divisions,

BBE: Worship of images, use of strange powers, hates, fighting, desire for what another has, angry feelings, attempts to get the better of others, divisions, false teachings,

MSG: trinket gods; magic-show religion; paranoid loneliness; cutthroat competition; all-consuming-yet-never-satisfied wants; a brutal temper; an impotence to love or be loved; divided homes and divided lives; small-minded and lopsided pursuits;

Phillips NT: worship of false gods, witchcraft, hatred, mind, jealousy, bad temper, rivalry, factious, partyspirit,

DEIBLER: People worship false gods and things that represent those gods. People perform …rituals in order that evil spirits might act for them/sorcery†. People are hostile to others. People quarrel with each other. People are …jealous/resent other people’s status†. People behave angrily. People try …to get others to think highly of them/to exalt themselves† and …do not consider what others want/act selfishly†. People do not associate with others. People associate only with those who agree with them.

GULLAH: People wahn fa woshup op ta idol, dem ting wa people mek fa woshup op ta, an dey hoodoo one noda. Dey hate one noda an fight one noda. Dey cobish dey neighba propaty an git mad op wid one noda. Dey da pit deysef head ob oda people. Dey separate eenta group an ain gree wid one noda.

CEV: They worship idols, practice witchcraft, hate others, and are hard to get along with. People become jealous, angry, and selfish. They not only argue and cause trouble, but they are

CEVUK: They worship idols, practise witchcraft, hate others, and are hard to get along with. People become jealous, angry, and selfish. They not only argue and cause trouble, but they are

GWV: idolatry, drug use, hatred, rivalry, jealousy, angry outbursts, selfish ambition, conflict, factions,


NET [draft] ITL: idolatry <1495>, sorcery <5331>, hostilities <2189>, strife <2054>, jealousy <2205>, outbursts of anger <2372>, selfish rivalries <2052>, dissensions <1370>, factions <139>,


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Galatia 5 : 20 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran