Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [WBTCDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 5 : 5 >> 

WBTC Draft: Siang dan malam dia berteriak-teriak di pekuburan dan di bukit-bukit. Ia juga melukai dirinya dengan batu.


AYT: Setiap malam dan siang, di tengah-tengah kuburan dan di atas bukit-bukit, dia selalu berteriak-teriak dan melukai dirinya sendiri dengan batu.

TB: Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu.

TL: Maka senantiasa, siang malam adalah ia di kubur-kubur dan di bukit-bukit, berteriak serta menyiksakan dirinya dengan batu.

MILT: Dan sepanjang siang dan malam, dia berada di bukit-bukit dan di kuburan, sambil berteriak-teriak dan melukai dirinya sendiri dengan batu.

Shellabear 2010: Siang dan malam, di tempat pemakaman ataupun di bukit-bukit, ia selalu berteriak-teriak dan menoreh-noreh dirinya dengan batu.

KS (Revisi Shellabear 2011): Siang dan malam, di tempat pemakaman ataupun di bukit-bukit, ia selalu berteriak-teriak dan menoreh-noreh dirinya dengan batu.

Shellabear 2000: Siang dan malam, di tempat pemakaman ataupun di bukit-bukit, ia selalu berteriak-teriak dan menoreh-noreh dirinya dengan batu.

KSZI: Siang malam dia merayau di perkuburan dan di bukit, sambil menjerit-jerit dan mencederakan badannya dengan batu.

KSKK: Siang dan malam ia tinggal di pekuburan dan bukit-bukit, sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu.

VMD: Siang dan malam dia berteriak-teriak di pekuburan dan di bukit-bukit. Ia juga melukai dirinya dengan batu.

AMD: Siang dan malam dia mengeliling gua-gua pekuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan melukai dirinya sendiri dengan batu.

TSI: Siang-malam orang itu berada di dalam gua-gua pekuburan itu dan di bukit-bukit yang ada di sekitar situ. Dia sering berteriak dan melukai badannya dengan batu.

BIS: Siang malam ia berkeliaran di kuburan dan di bukit-bukit, sambil berteriak-teriak dan melukai badannya dengan batu.

TMV: Siang malam dia berkeliaran di kuburan dan di bukit, sambil berteriak-teriak dan melukai tubuhnya dengan batu.

BSD: (5:3)

FAYH: Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil menjerit-jerit dan melukai dirinya dengan batu yang tajam.

ENDE: Siang malam ia ada dipekuburan atau dipegunungan sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinja dengan batu.

Shellabear 1912: Maka adalah ia senantiasa siang malam dengan berteriak-teriak dan menoreh-noreh dirinya dengan batu di pekuburan dan di gunung-gunung.

Klinkert 1879: Maka selaloe pada siang dan malam adalah ija di-atas boekit dan didalam koeboer sambil bertareak-tareak dan digasaknja dirinja dengan batoe.

Klinkert 1863: Maka salamanja, sijang dan malam, dia ada digoenoeng dan dikoeboer-koeboer, serta betrejak dan memoekoel dirinja sama batoe.

Melayu Baba: Dan slalu, baik siang baik malam, baik di dalam kubor-kubor, baik di gunong-gunong, dia bertriak-triak, dan potong-potongkan diri-nya dngan batu-batu.

Ambon Draft: Dan pada santijasa waktu djuga, sijang malam, ija ada di gunong-gunong dan di kubur-kubur, dengan bata-reak-tareak dan pukol diri dengan batu.

Keasberry 1853: Maka slalulah, pada siang dan malam, iya digunong gunong, dan di kubor kubor, burtreak, surta dipotongnya dirinya dungan batu batu.

Keasberry 1866: Maka slalulah pada siang dan malam iya digunong gunong, dan dikubor kubor, bŭrtriak sŭrta dipotongnya dirinya dŭngan batu batu.

Leydekker Draft: Maka sedekala malam dan sijang di`atas bukit 2, dan didalam karamet 2, 'adalah 'ija berterijakh, dan memaluw sendirinja dengan batu 2.

AVB: Siang malam dia merayau di perkuburan dan di bukit, sambil menjerit-jerit dan mencederakan badannya dengan batu.

Iban: Siang malam iya bejalai segau-segau ba sebelah pendam, enggau ba sebelah bukit, rauh-rauh sereta ngurik diri ngena batu.


TB ITL: Siang <2250> malam <3571> ia berkeliaran di <1722> pekuburan <3418> dan <2532> di <1722> bukit-bukit <3735> sambil berteriak-teriak <2896> dan <2532> memukuli <2629> dirinya <1438> dengan batu <3037>. [<2532> <1223> <3956> <2532> <1510>]


Jawa: Rina wengi wong mau klambarangan ana ing pakuburan lan ing gunung-gunung karo bengak-bengok sarta ngantemi awake dhewe, nganggo watu.

Jawa 2006: Rina-wengi wong iku terus ana ing pakuburan-pakuburan lan gunung-gunung karo bengak-bengok sarta ngantemi awaké dhéwé nganggo watu.

Jawa 1994: Awan bengi wong sing kepanjingan dhemit mau klambrangan ana ing pekuburan kono, utawa ana ing gunung-gunung, karo bengak-bengok, lan awaké diantemi dhéwé nganggo watu.

Jawa-Suriname: Awan-wengi wong iki kluyuran nang kuburan lan gunung-gunung kono, karo bengak-bengok lan ngantemi awaké karo watu.

Sunda: Beurang peuting ngaprak di kuburan-kuburan jeung di pasir-pasir, ceuceuleuweungan bari nurihan maneh ku batu seukeut.

Sunda Formal: Beurang peuting gawena ngaprak di pamakaman atawa di gunung-gunung, bari ceuceuleuweungan jeung nurihan maneh ku batu seukeut.

Madura: Seyang malem lakona leng-ngaleleng e kam-makam ban e mo’-gumo’, sambi rat-tharadan; badanna ekol-pokol bi’ bato sampe’ loka kabbi.

Bauzi: Ame bak lam meedam di nehadam bak. Digad diat modeo, aibu diat modeo, gi ahusobuli bak vabili nohu sibu bake le biti geàda. Labi ke eimeoda visoi fa am soa it beome vasea bozieda. Labi ba neo koei vahedam ke bumat zi laba le gi ame baket meeda. Labihada.

Bali: Rahina wengi ipun nglelana ring setrane miwah ring bukit-bukite, sinambi gelur-gelur saha noktok dewekipune antuk batu.

Ngaju: Handau hamalem Ie te miar kumbang-kamba intu kubur tuntang intu kare bukit sambil kariak-kariak mampahimang bitie mahapan batu.

Sasak: Kenjelo kekelem ie ngelamang lẽq kuburan dait lẽq bukit-bukit sambil nyurak-nyurak dait ngempuk awakne jangke bakat kadu batu.

Bugis: Esso wenni lao tulili ri tampungngé sibawa ri bulu-bulué, nagora-gorato sibawa naloi watakkaléna sibawa batu.

Makasar: Allo bangngi tuli a’jappa siagang akkiok-kio’ ri pa’jerakkanga siagang ri bulu’-buluka, na naloko’-lokoki kalenna ri batua.

Toraja: Tontong bang keallo kebongi dio lu to’ liang sia dao lu tanete melalla-lalla sia untumbui batu kalena.

Duri: Torro tarruh bang jio lo'ko' nanii tomate na jao buntu anna metamba-tamba, nakojong-kojongngi batu to kalena.

Gorontalo: Huyi wawu dulahu tiyo ntalenga mota ntalengayi to panggula wawu to hulu-huludelo wawu wuwatia mota wuwatiayi. Batangaliyo lohihilawo hekalu-kaluhuliyo lo botu sambe paliyalo.

Gorontalo 2006: Hui wau dulahu tio nao̒ mota nao̒ mai tokuubulu wau to huhuu-luduwaalo, sambela wuwa-wuwaatio̒ wau hemolonto palia wawaai̒o wolo botu.

Balantak: Ilio malom ia tongko' sayo-sayo waale'e-le'emari na wangunan tia buu'na ka' mangkakaro' ka' membelai wakana tia watu.

Bambam: Allo bengi si ussambai ku'bu' anna tanete-nete napasindum kaoli-oli, anna si untuttu'i kalena batu lambi' basa-basa.

Kaili Da'a: Eo wengi i'a aga nalau-nalau ri dayo bo ri bulu-buluna ante nongare-ngare pade nompakabela korona mboto ante watu.

Mongondow: Doḷom singgai sia modondaḷoi kong kuburan bo kom buḷu-buḷudanea sindaḷan kumarak bo monongkekeb kon awaknya tontanií momakeí im batu.

Aralle: Allo bengi kalao-lao leleng supu di hao di ku'bu' anna si dai'i di tanete. Si katamba-tamba anna si ungngala batu nabila'ing kalaena.

Napu: Alo-alona hai wengi-wengina, ia molulumao i talumba hai i tongku-tongkuna, monganga-nganga hai mobelai watana hai watu.

Sangir: Ěllo hěbi i sie měngkatewe lěgah'u manga lẹ̌bing dingangu manga wěntihe, kạpěmansage kụ mẹ̌děndal᷊esẹ badange ringangu watu.

Taa: Wali wuri-eo ia kalili-lili ri oyo nu dayo pasi ri pantana tongonya kaboo-boo pasi mangawelangika watu ri koronya.

Rote: Lele'do le'odaen naleu-nalaak nai late sala, ma nai pupuku kala, boema ana nggasi ma ana tao nahina ao na ninik batu.

Galela: O wange eko o putu lo o talaka de o diaruka womatotoore de o teto wacoho de womasisisika la womaqabo.

Yali, Angguruk: Hup hunduhuk unukoho hunduhuk ap warehon kilap eneptuk owik ino fam wereg lit punumu lahalug ngi hum uruk lit helep fam inggarehen wat taruk latfag.

Tabaru: 'O wange de 'o obiri kawodagi-dagi 'o bo'osuoka de 'o diko-dikoka naga kawomasa-sagaga, de 'o teto 'idoto-doto womasikaluiti wi roesie.

Karo: Suari ras berngi ia erdalan-dalan i kuburen ras ku das uruk-uruk. Nderkuh-nderkuh ia janah itemtemina bana alu batu.

Simalungun: Arian borngin sai i tanoman do ia atap i pardologan; sai doruh-doruh do ia, anjaha ibogbogi dirini bani batu.

Toba: Jala manongtong arian dohot borngin di parbandaan nama ibana manang di angka dolokdolok mangangguhangguk huhut mambalbalhon batu tu dagingna.

Dairi: Mahar dekket berngin pè dak kadap ngo ia i pekuburen dekket mi delleng, ninganna mendengkuk-ndengkuk janah ipempaluken ngo batu mi dagingna.

Minangkabau: Siang malam inyo bakuliliang-kuliliang di kubuaran, sarato jo di bukik-bukik, sambia ma ariak-ariak, inyo malukoi badannyo jo batu.

Nias: Bongi ma'õkhõ ifanõrõnõrõ ia ba lewatõ awõ ba hilihili, mu'ao'ao, ba ibõzibõzi mbotonia faoma kara.

Mentawai: Sinágó samba sinoibó kaipa lé iobá ei. Kau mei nia ka ratei, kau leú mei nia ka leleu; ai nia memei ai nia mugegerei. Pakiritnangan leú et ka tubunia bukkú.

Lampung: Di rani di bingi ia bekeliaran di kuboran rik di bukit-bukit, sambil mekik-mekik rik ngatanko badanni jama batu.

Aceh: Uroe ngon malam ureuëng nyan meuwot-wot dilampôh jirat dan bak bukét-bukét, sira jiklik-klik dan ji krôk-krôk tuboh jih ngon batée.

Mamasa: Allo bongi angga kakando-kando lako liang anna langngan tanete napasiolaan meoli-oli, anna undarra-darra kalena natuttukki batu.

Berik: Gwin gwer jei bitis tarnap, ane taaren tarnap jep gam wofena, ga jep gam gwenanna, ane jena jam gam targabaasnenne tonem.

Manggarai: Wié-leson hia labok oné boa hitu agu labok golo cang agu ciékn agu ongga weki run le watu.

Sabu: Anni lodho nga anni maddha pee nga pekemale-anni pa raidare nga pa kolo bhojo he ke no, jhe pee nga peka-pekarra, jhe garre-garre ne ngi'u ni ri wowadu tade no'e.

Kupang: (5:2)

Abun: Noru nombrak an muya-muma daret bot makwe si bobuk mone. An muya-muma sa, an saiye daret, an nai jok, an sap an kaim wip su.

Meyah: Gij orofosut mona jera motu bera ofa ecira gij monuh ongga mar agos odog insa koma noba ofa tein eja jah memaga ofos. Beda ofa agerir mar ojgomuja noba era mamu efeya ereris esinsa efaga tein.

Uma: (5:2)

Yawa: Namane rinit vatane umaso no no aipapo muno puje to no no pukam, umba tamije gwagwaimbe muno po orame veano anasine ratuturi ti mbe pabe anyi.


NETBible: Each night and every day among the tombs and in the mountains, he would cry out and cut himself with stones.

NASB: Constantly, night and day, he was screaming among the tombs and in the mountains, and gashing himself with stones.

HCSB: And always, night and day, he was crying out among the tombs and in the mountains and cutting himself with stones.

LEB: And during every night and day among the tombs and on the mountains he was crying out and cutting himself with stones.

NIV: Night and day among the tombs and in the hills he would cry out and cut himself with stones.

ESV: Night and day among the tombs and on the mountains he was always crying out and bruising himself with stones.

NRSV: Night and day among the tombs and on the mountains he was always howling and bruising himself with stones.

REB: Unceasingly, night and day, he would cry aloud among the tombs and on the hillsides and gash himself with stones.

NKJV: And always, night and day, he was in the mountains and in the tombs, crying out and cutting himself with stones.

KJV: And always, night and day, he was in the mountains, and in the tombs, crying, and cutting himself with stones.

AMP: Night and day among the tombs and on the mountains he was always shrieking {and} screaming and beating {and} bruising {and} cutting himself with stones.

NLT: All day long and throughout the night, he would wander among the tombs and in the hills, screaming and hitting himself with stones.

GNB: Day and night he wandered among the tombs and through the hills, screaming and cutting himself with stones.

ERV: Day and night he stayed around the burial caves and on the hills. He would scream and cut himself with rocks.

EVD: Day and night the man walked around the burial caves and on the hills. The man would scream and cut himself with rocks.

BBE: And all the time, by day and by night, in the place of the dead, and in the mountains, he was crying out and cutting himself with stones.

MSG: Night and day he roamed through the graves and the hills, screaming out and slashing himself with sharp stones.

Phillips NT: All through the night as well as in the daytime he screamed among the tombs and on the hillside, and cut himself with stones.

DEIBLER: He lived in one of the caves where they bury dead people. During both night and day he would scream among the caves and in the hills. He would also cut himself with sharp stones. That day he came out of the caves.

GULLAH: An jurin de day an de night de man been dey mongst de tomb an pon dem hill. E da holla loud an e da tek stone fa cut esef.

CEV: Night and day he was in the graveyard or on the hills, yelling and cutting himself with stones.

CEVUK: Night and day he was in the graveyard or on the hills, yelling and cutting himself with stones.

GWV: Night and day he was among the tombs and on the mountainsides screaming and cutting himself with stones.


NET [draft] ITL: Each <1223> night <3571> and <2532> every <3956> day <2250> among <1722> the tombs <3418> and <2532> in <1722> the mountains <3735>, he would <1510> cry out <2896> and <2532> cut <2629> himself <1438> with stones <3037>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 5 : 5 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran