Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 24 >> 

PASAL Mat 24; 25; TOMBO LATANG TE LESO CEMOL; Mbaru de Mori Keraéng Te Rencoy (Mrk. lMat 3:1-2; Luk 21:5-6)

1Poli hitu Mori Yésus ngo bepé’ang mai Mbaru de Mori Keraéng, agu ngon. Og maid ata nungku Diha agu toso oné Mbaru de Mori Keraéng.

2Mai taé Diha agu isé: “Itas le méu sangéd taung situ ko? Aku taé agu méu, moron matan, agit can koé watu so’o ata ondang kid tondol lobo watu haéd; te pandé lur kéta taungs.”

Pu’ungn Séa (Mr 13:3-13; Luk 21:7-19)

3Du lari lonton Mori Yésus éta golo Zaitun, mais ata nungku oné ranga Diha kudut te tombo hanang koéd agu Hia. Mai taéd: “Tombo koé agu ami du niag tai jarid apa situ, agu co’o tandan mai Dité agu tandan te cemol lino?”

4Mai walé de Mori Yésus agu isé: Néka témo, boto manga ata pandé cibul méu!

5Ai dod ata te mai ba ngasang Dakus, agu mai taéd: Aku dé Mesias, wiga isé situ pandé wéléng ata do.

6Manga dengén le méu kacik rampas, agu réba kudut manga rampas. Landing néka sogit laing le méu agu néka simpungm; ai sanggéd situ paka mangas, maik toé di hitu leso cemoln.

7Ai wa’u ca te to’o dungkang wa’u ca, raja ca dungkang raja ca. Te manga darem agu nupung oné néténg tana.

8Maik sanggéd situ, hitus di wangkad susa pa’it du toé di cekeng weru.

9“Du hitu méu kudut téi te luca latam, agu te alam agu méu te kodo le sanggén uku landing ngasang Daku,

10agu dod ata te legong agamad; isé pika cama taud agu kodo cama taud.

11Do tuad nabi tangké situt pandé wéléng taung ata.

12Agu le tambang dod ata pandé da’at, wiga momang cama haé ata te ciri ces.

13Landing isét ta’ong dengkir cemoln, ngancéng selamaks.

14Agu keréba di’a de Adak ho’o kudut te keréba oné temu tana linoy kudut sabin latang te sanggén uku, poli hitu itu pong caiy cemol.”

Wahéng Ata Mendon Agu Mésias-Mésias Tangké (Mr 13:14-23; Luk 21:20-24)

15“Jari émé ita le méu ‘Hiat pandé woréng’ hesé oné osang nggeluky, lorong curup hitut poli tombon le nabi Daniél-isét bacang surak porong lélo di’a hitu –

16itu tara isét manga oné Yudéa paka losi nggerlé pocos.

17Ata do siot lari lonto, é tangis lobo mbarud, néka wa’u nggere-was te emi cecad oné mbaru,

18agu ata siot rémé oné umad, néka wé’é te emi ceca pakéd.

19Copél mésé latang te isé endé siot rémé na’ang weki ko rémé cucu anakd du hitu.

20Ngajim kali, kudut du losis hitu néka du cekeng duréng agu néka hena oné leso Sabat.

21Ai du hitu te manga wahéng mésé ata toé dé’it mangay pu’ung du mangan lino ho’o, dengkir te ho’on agu hitut toé manga koléy.

22Agu émé toé pandé wokoky cekengn, oné mai sanggéd apa kaut so’ot moséd, toé kéta manga retangd; landing le manga isét poli lird cekeng hitu te pandé wokok kauty.

23Du hitu émé manga ata taé agu méu: Lélo hi Mésias manga no’oy ko hi Mésias manga lé hioy, néka imbi le méu.

24Ai mésias-mésias tangké agu nabi-nabi tangké-té cais agu isét ngancéng pandé tanda mésé agu tanda lenget, wiga émé ngancéng kolé pandé wéléng ata poli lird.

25Nuk di’a-di’a, Aku poli tombo muingn agu méu.

26Jari, émé manga ata nggo’o taén ngong méu: Lélo, Hia manga oné satar mambaky, néka ngo nitu méu; Lélo, Hia manga oné lo’angy, néka imbi le méu.

27Ai cama ného ndilap, wili-welok awo main agu wéwéng gérakn haéng salé kolépn, nenggitu kolé tai main Anak Manusia.

28Nia manga tobo, nitus holid ka rentumd.”

Cain Anak Manusia - Rapang Haju Ara (Mr 13:24-32; Luk 21:25-33)

29“Toé béhéng lété du polin wahéng du hitu, mata leso te ciri nendépy, agu wulang toé manga néran agu sanggén ntala, te pa’u kéta taungs éta mai awang agu sanggéd kuasa de awang gégo kéta taungs.

30Du hitu te ita tanda de Anak Manusia éta awang agu sanggéd uku oné lino te jéjéngs agu te ita lisé Anak Manusia hitu mai lobo rewung éta awang déméng agu kuasa mésén agu angosn.

31Agu hia te jera pé’ang taungs malékat-malékat kudut tebang terompét ata maor kéta runingn, agu isé te nekek taungs ata poli lird oné mai pat lok de lino, oné mai binting awang ca, haéng binting awang bana.

32Nuk kaut le méu betuan rapang haju ara: Émé ngoél rengka-rengka koén agu wangkas ludungd, pecing dé le méu te cekeng lena tiong cé’én.

33Nenggitu kolé, émé ita taung situ le méu, pecing dé le méu, tiong cé’én dé ga, wa dungka para mbaru gi.

34Aku taé agu méu: Moro matan, isét uwa so’o toé kéta retangs, émé toé di manga taung apa so’o.

35Awang agu lino te mora taungs, landing curup Daku toé ngancéng moray.

36Landing latang te leson agu wién hitu, toé manga cengatan ata pecingn, malékat-malékat éta Surga kolé toé, agu Anak kolé toé, hanang weki run hi Ema.”

Toing Kudut Néka Témo (Luk 17:26-30,34-36)

37“Ai cama ného apa du mosé di Nuh, nenggitu kolé néng tai du main Anak Manusia.

38Ai cama ného isé leso bebolon tuan mbang mésé hitu, hang agu inungs, na’a rona agu na’a winas, haéng leso hi Nuh tuké nggeroné kepaln,

39agu isé toé baé cekoén latang te cao-ca, bebolon cain mbang mésé hitu te pandé ampus taung isé; nenggitu kolé néng tai du main Anak Manusia.

40Du hitu émé manga sua taus ata oné uma, hiat cengata te dadéy, agu hiat cengata ledong nituy;

41émé manga sua taus iné-wai rémé tukd, dadé hiat cengata agu hiat cengata ledong nituy.

42Landing hitu néka témo, ai toé pecing le méu du leso apa Moris hitu te maiy.

43Landing nuk di’a-di’a ho’o: Émé pecing lata ngara mbaru du nia le wié main ata tako, toét-toé wela kin, agu toé sondang mbarun te rampok 1atay.

44Landing hitu, méu kolé paka jengkek di’a-di’a, ai main Anak Manusia du toé kéta manga nuk calan le méu.”

Rapang Mendi Ata Tipek Agu Mendi Da’at (Luk 12:41-48)

45“Céing mendi ata tipek agu nggalas nai, ata téti le morin te sanggéd ata do latang te téing hang du leso hitu?

46Mosé di’a mendi ata repéng le morin rémé gorin, du cain morin hitu.

47Aku taé agu méu: Moro matan, morin hitu te téti hia ciri ata lami sanggéd paéngn.

48Landing émé mendin hitu ata da’at agu get oné nain:

49Mori daku toé di maiy, wiga hia pu’ung ongga taung haé mendin, agu hang-inung cama-cama agu ata languy,

50maik morin mendi hitu cai du leso ata toé kéta manga nukn liha,

51agu te ala hiay agu pandé hia cama ného wada disét lopé-lapét. Nitu baén manga jéjéng agu kérek ngis.” <<  Matius 24 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran