Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TORAJA]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Timotius 6 : 16 >> 

Toraja: Tu Ia manna unnampui tu tang mate, sia unnesungi arrang tang dirandan, tu tae’ lenpa tau untiroi ba’tu ma’din untiroi, na mintu’na kamala’biran sia kapaan matontongan lu lako nasang Kalena! Amin.


AYT: Dialah satu-satunya yang kekal, yang tinggal dalam terang yang tak terhampiri, yang tak seorang pun pernah melihat atau dapat melihat-Nya. Bagi Dia, segala hormat dan kuasa yang kekal! Amin.

TB: Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorangpun tak pernah melihat Dia dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Bagi-Nyalah hormat dan kuasa yang kekal! Amin.

TL: Yang hanya mempunyai zat yang tiada mati, dan mendiami terang yang tiada terhampiri; Yang tiada pernah dilihat atau dapat dilihat orang, maka bagi-Nyalah kemuliaan dan kuasa yang kekal. Amin.

MILT: Dia satu-satunya yang memiliki kekekalan, karena tinggal dalam terang yang tidak terhampiri, yang tidak seorang manusia pun pernah melihat-Nya, bahkan tidak juga mampu melihat-Nya. Bagi Dialah hormat dan kekuasaan kekal! Amin.

Shellabear 2010: Hanya Dialah yang tidak akan pernah mati, yang diam di dalam terang yang tak terhampiri. Belum pernah dan tidak dapat seorang pun melihat-Nya. Bagi-Nyalah kemuliaan dan kuasa yang kekal! Amin.

KS (Revisi Shellabear 2011): Hanya Dialah yang tidak akan pernah mati, yang diam di dalam terang yang tak terhampiri. Belum pernah dan tidak dapat seorang pun melihat-Nya. Bagi-Nyalah kemuliaan dan kuasa yang kekal! Amin.

Shellabear 2000: Hanya Dialah yang tidak akan pernah mati, yang diam di dalam terang yang tak terhampiri. Belum pernah dan tidak dapat seorang pun melihat-Nya. Bagi-Nyalah kemuliaan dan kuasa yang kekal! Amin.

KSZI: Hanya Dia yang hidup selama-lamanya, wujud dalam cahaya yang tidak dapat didekati, tidak pernah dan tidak dapat dilihat manusia. Bagi-Nya penghormatan dan kuasa selama-lamanya. Amin.

KSKK: Kepada Dia, satu-satunya yang tidak dapat mati, yang tinggal dalam cahaya yang tak terhampiri dan yang tidak pernah terlihat atau dapat dilihat oleh seorang manusia pun, kepada-Nya kemuliaan dan kekuasaan selama-lamuanya. Amin!

WBTC Draft: Allahlah satu-satunya yang tidak pernah mati. Allah hidup dalam cahaya yang sangat terang sehingga tidak ada yang dapat mendekati-Nya. Tidak ada yang pernah melihat-Nya dan dapat melihat Allah. Hormat dan kuasa bagi Allah untuk selama-lamanya. Amin.

VMD: Allahlah satu-satunya yang tidak pernah mati. Allah hidup dalam cahaya yang sangat terang sehingga tidak ada yang dapat mendekati-Nya. Tidak ada yang pernah melihat-Nya dan dapat melihat Allah. Hormat dan kuasa bagi Allah untuk selama-lamanya. Amin.

AMD: Allahlah satu-satunya yang tidak akan pernah mati, yang tinggal dalam terang yang tidak dapat didekati, dan tidak pernah dapat dilihat oleh siapa pun. Segala hormat dan kuasa bagi Allah untuk selama-lamanya. Amin.

TSI: Hanya Allah Bapa yang mempunyai hidup tak berkesudahan. Dia tinggal dalam cahaya yang begitu terang hingga tiada yang bisa mendekati-Nya. Manusia di dunia ini belum pernah melihat Dia dan tidak ada yang sanggup melihat-Nya. Hormat dan kuasa bagi Dia untuk selama-lamanya! Amin.

BIS: Dialah saja yang tidak bisa dikuasai oleh kematian; Ia hidup di dalam cahaya yang tidak dapat didekati oleh siapapun juga. Tidak ada seorang manusia pun yang pernah melihat-Nya, atau dapat melihat-Nya. Bagi Dialah hormat dan kuasa untuk selama-lamanya! Amin.

TMV: Dialah satu-satunya yang hidup selama-lamanya. Dia hidup dalam cahaya yang tidak dapat didekati oleh sesiapa pun. Tiada seorang pun pernah melihat Dia atau dapat melihat-Nya. Hendaklah Dia selalu dihormati dan berkuasa selama-lamanya! Amin.

BSD: Hanya Allah yang tidak dapat dikuasai oleh kematian. Ia hidup di dalam cahaya yang tidak dapat didekati oleh siapa saja. Tidak ada manusia yang pernah melihat Allah atau dapat melihat-Nya. Bagi Allahlah, kehormatan dan kekuasaan diberikan selama-lamanya. Amin.

FAYH: Dialah satu-satunya yang tidak akan mati, yang hidup di dalam terang yang tiada taranya, sehingga tiada seorang pun dapat menghampiri-Nya. Manusia tidak pernah dan tidak dapat melihat Dia. Bagi-Nya segala hormat, kuasa, dan pemerintahan untuk selama-lamanya. Amin.

ENDE: Satu-satunja jang tak mungkin mati, Jang mendiami tjahaja jang tak dapat dihampiri, Jang tak pernah dilihat dan tak mungkin dilihat manusia siapapun sadja, bagiNja hormat dan kekuasaan untuk selama-lamanja. Amin.

Shellabear 1912: maka ialah sahaja yang empunya peri yang tiada mati, dan mendiami terang yang tiada dapat dihampiri; maka ia belum dilihat dan tiada boleh dilihat oleh seorang jua pun, maka mulia bagi Tuhan dan kuasa yang kekal. Amin.

Klinkert 1879: Maka hanja Ija djoega jang mempoenjai peri jang tidak berkamatian dan Ija mengadoedoeki terang, jang tadapat dihampiri, dan Ijapon belom pernah dilihat orang ataw bolih dilihat orang; maka kapadanja djoega segala hormat dan koewasa sampai salama-lamanja. Amin!

Klinkert 1863: Melainken Dia jang mempoenjai pri jang tiada berkamatian, dan mendoedoeki trang jang tiada bolih dihampiri, {Kel 33:20; Ula 4:12; 1Yo 4:12} maka Dia djoega belom taoe dilihat orang, atawa bolih dilihat; maka sama Dia djoega segala hormat dan koeasa sampe salama-lamanja. Amin.

Melayu Baba: dia saja yang ada hal ta'boleh mati, dan yang tinggal dalam trang yang orang ta'boleh rapat; yang satu orang pun blum tengok, dan yang satu orang pun ta'boleh tengok; dan k-pada dia jadi-lah hormat dan kuasa yang kkal. Amin.

Ambon Draft: Jang sendiri djuga berpunja ka; ada; an jang tijada kamatian, Jang mengadijami di dalam satu penarangan pada jang mana sa; awrang pawn tijada bawleh hampir, jang barang sa; awrang manusija sudah tijada melihat dan tijada bawleh melihat; padanja djuga adalah kiranja hormat dan karadja; an jang kakal! Amin.

Keasberry 1853: Mulainkan iyalah yang mumpunyai pri yang tiada burkamatian, dan munduduki dalam trang yang tiada dapat dihamperi; maka iya itu bulum purnah dilihat orang, atau bulih dilihat: maka kapadanyalah kiranya hormat dan kuasa yang kukal. Amin.

Keasberry 1866: Mŭlainkan iyalah yang mŭmpunyai pri yang tiada bŭrkamatian, dan mŭndudokki dalam trang yang tiada dapat dihampiri; maka iya itu bŭlom pŭrnah dilihat orang, atau bulih dilihat: maka kapadanyalah kiranya kamulian dan kwasa yang kŭkal, Amin.

Leydekker Draft: Jang sendirij djuga berpunja perij jang tijada kamatijan, dan mendudokij sawatu tarang jang tijada kahampiran: jang barang sa`awrang deri pada segala manusija sudah tijada melihat, dan tijada sampat melihat: bagi sijapa 'adalah kiranja hhormat, dan khowat jang kakal. 'Amin.

AVB: Hanya Dia yang hidup selama-lamanya, wujud dalam cahaya yang tidak dapat didekati, tidak pernah dan tidak dapat dilihat manusia. Bagi-Nya penghormatan dan kuasa selama-lamanya. Amin.

Iban: Semina Iya siku aja ke enda nemu mati, ke diau dalam penampak ti enda ulih digagai mensia, ke nadai kala dipeda, tauka ulih dipeda mensia. Beri meh basa enggau kuasa ti meruan belama-lama ngagai Iya! Amin.


TB ITL: Dialah satu-satunya <3441> yang tidak takluk kepada maut <110>, bersemayam <3611> dalam terang <5457> yang tak terhampiri <676>. Seorangpun tak pernah <3762> melihat <1492> Dia dan memang manusia <444> tidak <3761> dapat <1410> melihat <1492> Dia. Bagi-Nyalah <3739> hormat <5092> dan <2532> kuasa <2904> yang kekal <166>! Amin <281>. [<2192> <3739>]


Jawa: Iya mung Panjenengane iku kang ora kena ing pati, kang akadhaton ana ing pepadhang, kang ora kena pinerakan, kang ora tau dineleng ing wong, jalaran pancen ora ana wong kang bisa ndeleng ing Panjenengane. Iya Panjenengane iku kang sayogya kagungan kaluhuran lan panguwaos kang langgeng! Amin.

Jawa 2006: Iya mung Panjenengané iku kang kalis ing pati, kang ngedhaton ana ing pepadhang, kang tan kena cinelakan. Ora ana wong siji baé kang tau weruh Panjenengané, jalaran pancèn ora bisa ndeleng Panjenengané. Kagem Panjenengané iku kaurmatan lan pangwaos kang langgeng! Amin.

Jawa 1994: Mung Panjenengané piyambak kang asipat gesang, kang dumunung ana ing pepadhang kang ora kena dicedhaki déning wong. Ora ana wong sing tau lan bisa ndeleng Panjenengané. Panjenengané iku kasaosana pakurmatan lan pangwasa ing selawasé! Amin!

Jawa-Suriname: Dèkné déwé ora bisa mati. Gusti Allah manggon nang pepadang sing ora kenèng dityedeki manungsa. Ora ènèng wong sing tau weruh Dèkné lan ora ènèng wong sing bisa weruh Dèkné. Wong urip kabèh pantes memuji Dèkné lan kudu ngerti nèk Dèkné sing kwasa déwé slawas-lawasé. Amèn.

Sunda: Ngan Mantenna nyalira anu teu keuna ku pati, anu jumeneng di jero cahaya anu hamo bisa didatangan. Can aya anu geus nenjo ka Mantenna, moal aya anu bisa nenjo ka Mantenna. Hormat jeung kakawasaan dibaktikeun ka Mantenna salalanggengna.

Sunda Formal: tur anging Mantenna nyalira anu tan kenang pati, anu ngancik sajeroning cahaya anu teu bisa katembus. Taya hiji jalma anu kungsi nenjo Mantenna, taya hiji jalma nu baris nenjo Mantenna. Kahormatan, kakawasaan anu langgeng, kasanggakeun ka Mantenna. Amin.

Madura: Pera’ Allah jareya se ta’ ekenneng kobasae pate; Salerana odhi’ e dhalem sonar se ta’ ekenneng semma’e sapa’a bai. Tadha’ oreng se tao nangale’e ban se bisa’a nangale’e Salerana. Kaagem Salerana hormat ban kobasa salanjangnga! Amin.

Bauzi: Am abo eloi koeilem gikina ahena bohu modesdamda vàmtea am bak. Labi Am laha abo bak fauha neà feà bak dam fako iedem bake azim Alat modem labe meit netàdem biem bak. Labi meit Am alihi amu aaha vabak. Labi laha etei meit ba Am alihi aam vabak. Imo dam ahebu ame Ala laba nehadase. “Am abo feàte. Dam iudu iumti iudu iumti labihasu ahebu Aho vuusu im vahokedam bohu vuusu meedase. Labihadase.”

Bali: Ida ngraga maraga langgeng, Ida nyeneng sajeroning galang ane tusing ada anak ane nyidayang maekin. Tusing ada anak ane suba taen ngatonang Ida, tusing ada anak lakar taen nyidayang ngatonang Ida. Pabuat Ida kapujian muah kakuasan ane langgeng. Amin.

Ngaju: Tikas Ie ih je dia olih inguasa awi pampatei; Ie belom hong kalawa je dia olih inokep awi eweh bawei. Ije biti mahin jaton oloh je puji mite Ie, atawa olih mite Ie. Akae hormat tuntang kuasa sampai katatahie! Amen.

Sasak: Ie doang saq ndẽq bau tekuasein siq kematẽan; Ie idup lẽq dalem cahaye saq ndẽq bau terapetin siq sai juaq. Ndẽq araq sopoq manusie saq sampun serioq Ie, atao bau serioq Ie. Umaq Ie hormat dait kuase selaẽq-laẽqne! Amin.

Bugis: Aléna bawang dé’ nawedding rikuwasai ri amaténgngé; tuwoi ri laleng cahaya iya dé’é nawedding riyaddeppéri ri muwi niga. Dé’gaga muwi séddi tolino iya puraé mitai Aléna, iyaré’ga mulléi mitai Aléna. Ri Aléna ritu alebbirengngé sibawa akuwasangngé lettu mannennungeng! Aming.

Makasar: Iaji bawang takkullea nikoasai ri kamateanga; Iami ammantang lalang ri singara’ tenaya nakkulle nireppesi ri manna pole inai. Tena manna sitau le’ba’ anciniki, yareka akkulle anciniki. Untu’ Iami kala’biranga siagang kakoasanga sa’genna satunggu-tungguna! Aming!

Duri: Ia manda to te'da nataloii kamatean. Moi mesa' tau te'da ssarai ngkandoppi'i to arrang nanii torro. Moi mesa' tau te'da ngkitai, nang la te'da tau ngkitai. Iamo tomakuasa dipakala'bih te'da cappa'na. Amin.

Gorontalo: Bo Tiyo ta kakali wawu ta bilu-biluloa to tinelo u dila mowali dudulalo. Diyaluwo mao ta ma yilo'onto o-Liyo wawu memangi manusiya dila mo'onto o-Liyo. Tiyo o kawasa kakali wawu patuti hurumatiyolo! Amin.

Gorontalo 2006: Tiolo wambao̒ tadiila mowali kawasaalio lo opopate; Tio tumutumulo todelomo tinelo udiila mowali tahudelo boli lo tatoonu. Diaaluo penu boli ngotaa mao̒ manusia tamaa pee̒enta loo̒onto o-Lio, meaalo mowali moo̒onto o-Lio. To o-Liolo hulumati wau kawasa u ohiheo-hiheolo mao̒! Amin.

Balantak: Tongko' i Ia a men daa sian lapus. Ia dumodongo na ruar men sian pokoon karani'on. Sianta sa'angu'po mian a men daa nimiile'mo i Ia. Ka' mian mase sian mimiile' Alaata'ala. Tontunde' a Alaata'ala tia kuasa-Na men sidutu! Amin.

Bambam: anggam Ia la da'da' liu sule lako salako-lakona. Tadongkom sola pangkähhäna anna moi menna tala nasahai naempe'-empe'. Tuli tadeempi moi podo la mesa tau muitai anna abana tä' deem la mala diita. Anggam Ia kuasa anna dipa'kasallei sule lako salako-lakona. Abana inna la diua.

Kaili Da'a: Aga I'a njamba'ana lau to da'a namate. I'a natuwu riara reme to da'a namala rapakamosu. Da'a ria kamba samba'a tau to nanggita I'a, pade da'a wo'u naria to nompakule manggita I'a. Perapi I'a rabila bo makuasa sampe ri kasae-saena. Amin!

Mongondow: Tongaíbií Sia in diaí kokawasa'an im popatoi bo inta nobiag kon sindar inta diaí mota'au diugan i inekabií. Diaíbií tobatuímai intau moko'ontong ko'i-Nia, bo totu'ubií kon diaíbií ontongon intau in Sia. Tongaíbií Sia im patus hormaton sing kawasa-Nya no'iliu kom bayongan kawasa kon dunia na'a modapot kopaḷutan in dunia na'a! Amin.

Aralle: Dianto supu ang dai mala mate. Tuho toi yaling di kamabayaang ang pansillo' ang dai mala nadungku'i moi poro la mesa tau. Dake' aha tau ang puha mangngita anna datoi aha ang mala mangngita. Supunte' dia ang dipudi anna ma'kuasa lambi' sapano-panona. Aming!

Napu: Batena pea Ia au bara ara kapateana. Ia maida i lalu kamabaana au meawa ntepuu. Bara ara hadua au peisa mohungkuki ba moita Ia, lawi Ia bara raita. Batena pea Ia au hintoto rabila hai au hintoto moparenta duuna kamahae-haea. Amin.

Sangir: I Sie sẹ̌sane tawe ikawatạ u papate, tangu i Sie kai wiahẹ̌ mẹ̌bẹ̌banua su tualagẹ̌ ta kal᷊ahaungang i sai-sai. Tawẹu sarang sěngkatau taumata reng bọu nakasilo, arau makạsilo. U kai si Sie adatẹ̌ dingangu kawasa sarang kakalẹ̌ e! Aming.

Taa: Apa ojo patanya i Pue Allah semo to tare kapateNya, pasi Ia maroo ri raya ngkareme to taa maya napomosuk ntau. Wali tare pasi samba’a tau to re’e mangkita i Pue Allah, pasi taa seja re’e tau to nakurang mangkita Ia. Wali pakabae Ia pei patimonso kuasaNya anu to singkasaenya. Amin.

Rote: Ka'da Ndia mesa kana nde, mamate sa ta koasa nala fan; Naso'da nai ndela-sa'a ka dalek, fo ta hapu hataholi esa boen, deka no fan. Ma hataholi daebafak esa boeo, beita nitan la'iesa boen, do hapu nita hai son. Basa ha'da-holomata ma koasa ba'eneun, losa dodoo na! Tete'e ka.

Galela: Cawali Una womatetengo gena ka sidutu ikakali. Una wogoge maro o nita isosora ma rabaka, de o nyawa moi lo yaakuwa iwitorifa. De ka o nyawa moi lo iwikelelo waasi eko o nyawa moi lo iwinano yaakuwa. So ngohi togolo tanu Awi ronga posilamo de o horomati Unaka, de lo tanu Awi pareta ma bati lo ihiwa. Amin.

Yali, Angguruk: At misig ino war am fug angge seleg teg ambeg weregma ap kinangmon ekeyen pen ha fug teg. Ap kinangmon misihen oho At harisi fugmu ap winonen oho At yet ha fug teg. At mondabi Ine werehon wel turuk lamuhup. Amin.

Tabaru: Ka 'una duga koidadiwa 'o songene wikuasa; 'una wo'ahu 'o cahaya ma sigoronaka gee nago'ona bato koidadiwa yasori. 'O nyawa ka moi ma koma'iwasi wimake, bolo koidadiwa wimake. 'Unakau 'o horomati de 'o kuasa kaisi'ado-'adonika! 'Amin. Koge'enau.

Karo: Dibata ngenca nggeluh rasa lalap. Ia nggeluh i bas sinalsal si ise pe la ngasup ndeherisa. Ise pe la pernah ngidah Ia, ise pe la banci ngidah Ia, terpujilah Ia janah iakuilah KuasaNa seh rasa lalap! Amin.

Simalungun: na sada in, na so ra matei, siiani haliharon na so tardohori, na so ongga nididah ni jolma, anjaha seng boi idahon. Bani ma hasangapon ampa hagogohon sadokah ni dokahni. Amen.

Toba: Sasadasa do na so olo mate, Siingani hatiuron na so tartopot, na so dung diida jolma Ibana, jala ndang tarbereng Hasangapon dohot hagogoon ma di Ibana ro di salelenglelengna! Amen.

Dairi: Pellin sadasa ngo kessa oda terkuasaan kematèen i; merrian i kecihuren siso terdessingen barang isè ngo ia. Isè poda nung jelma mengidahSa, janah oda nung tertengen barang isè pè ia. Bana mo siberrèken kemuliaan, kekkuasaan soh mi amman sumendah! Amèn.

Minangkabau: Baliau sajolah nan indak bisa dikuwasoi dek mauik; Baliau iduik dalam cahayo nan indak dapek, didakek-i dek siya-siyanyo. Indak surang juwo doh manusia nan lah panah maliyek Baliau, atau dapek maliyek Baliau. Untuak Baliaulah aromaik, sarato jo kuwaso untuak salamo-lamonyo! Amin.

Nias: Ha Ya'ia zi tebai ifatõrõ fa'amate; ba haga so Ia, si lõ tola ifahatõ ia gofu haniha. Samõsa lõ sirai mangila Ya'ia, ba ma si tola mangila Ya'ia. Khõ-Nia zumange ba famatõrõ irugi zi lõ aetu! Yaduhu.

Mentawai: Sarat nia lé tá ioorak kamateiat; ka simalatsat lé ikukuddu. Tá momoi beri sara sirimanua masilegeri kudduatnia. Beri pei sia sara sirimanua sipasiiitsó matania, elé momoi masiitsó matania. Ka tubunia lé katuumun, gege teret buru-burú! Amen.

Lampung: Iado gaoh sai mak dapok dikuasai ulihni kematian; Ia hurik di delom cahaya sai mak dapok diredik ulihni sapa pun juga. Mak sai jelma pun pernah ngeliak-Ni, atau dapok ngeliak-Ni. Bagi Iado hormat rik kuasa untuk selama-lamani! Amin.

Aceh: Gobnyan kheueh mantong nyang hana hase jikuasa lé maté; Gobnyan udeb lam cahya nyang hana hase jipeurab lé soemantong. Hana meusidroe manusia pi nyang ka lheueh jikalon Gobnyan. Keu Gobnyan kheueh horeumat dan kuasa siumu masa! Amin.

Mamasa: Iamo mesa-mesanna to la da'da' sae lako-lakona. Tadongkon yao angngenan pangngarrang tae' dengan tau la untaroi undendeii. Tae' dengan mesa tau mangka ummitai anna tae' dengan mala la ummitai. La tontong ma'kuasa anna dipakasalle sae lako-lakona! Amin.

Berik: Uwa Sanbagiri Jenefener gwena baabeta termana jam domolyan. Jemna Jam gwela nafapfener, nafa jeiserem angtane jam ne gwetmanulbaasiyen. Angtane seyafter gemerserem gwanan Uwa Sanbagiri jam ne damtayan, ane nei mese masef Uwa Sanbagiri nejama damtayan. Nei bosna Jemna tefner ganma pujiwulbowena, ane baabeta Jemna tefner nesa gomewulbono, jamer abak-abaksus! Amin, jes gamserem ga gamfener.

Manggarai: Hia kanang kali ata toé koday le mata, ka’éng oné gérak ata toé cung te ruisy. Toé manga cengatan ata poli ita Hia, agu toé muing manga manusia ata ngancéng ita Hia. Latang te Hia kali hiang agu kuasa tédéng lén! Amén.

Sabu: Titu wata No we ne do nara ta pereda ri lua made mada, nnai ke No do muri pa dhara lua weo nga kana No, do dho nara ta he dharre-hedakke ne ie tari nadu we. Bhule dho heddau ddau raiwawa he do ngaddi ta ngadde No. Tu No ke ne lua dhida nga kelodo nga kuaha lohe la lodho do nami mii ne! Amin.

Kupang: Cuma Dia sandiri yang sonde kanál mati. Dia idop dalam taráng yang manusia sonde bisa tahan lia. Sonde ada satu orang yang bisa dapa lia sang Dia. Samua hormat kasi sang Dia! Samua kuasa ada di Dia pung tangan sampe salamanya! Bagitu sa! Amin!

Abun: An ka dik sor yo kwop nde, wo An ye gato gesyos. An kem mo pe gato rer teker, men yetu yo ku os wa men karowa An mone nde. Men yetu yo me An su men gro nde, men gro nokwa re. Men yetu bes An gum kok, An nggiwa jowa men su ré to kapyo mato kapyo. Sangge.

Meyah: Allah esinsiyai bera enagos jinaga guru. Ofa engker gij eisa eteb ongga rusnok egema tein rimen doida gij jinaga guru. Sis fob rusnok egema tein rinek Ofa gu riteij guru. Noba ebeibeyaif rusnok rinek Ofa gu riteij tein guru. Mimif mudou os jeskaseda rusnok nomnaga rufra Ofa efen ofoka erek aksa eteb. Noba mimif mudou os jeskaseda Ofa ocunc rot efen owesa efek eteb gu rusnok nomnaga. Ainsoma.

Uma: Hadudua-na Hi'a-wadi to uma ria kamatea-na. Mo'oha'-i hi rala hini to uma mowo pehini-na. Uma haduaa to ma'ala mpomohui'-i ba mpohilo-i, apa' uma-i kahiloa. Muntu' Hi'a-wadi to natao rabila' pai' to natao moparenta duu' kahae–hae-na. Amin! Wae mpu'u-hana!

Yawa: Webo pirati noa nuge nuganui, tuna no varo mbaduru dave, weti vatane wo asyaniv. Vatan inta po aen to jewen bayave, muno vatane wo aeno mamije rai kakai. Maisyare omai ti wamo aijaseo vombe, wamare Apa vambunine ntoa pitawabe. Amin.


NETBible: He alone possesses immortality and lives in unapproachable light, whom no human has ever seen or is able to see. To him be honor and eternal power! Amen.

NASB: who alone possesses immortality and dwells in unapproachable light, whom no man has seen or can see. To Him be honor and eternal dominion! Amen.

HCSB: the only One who has immortality, dwelling in unapproachable light, whom none of mankind has seen or can see, to whom be honor and eternal might. Amen.

LEB: the [one who] alone possesses immortality, who lives [in] unapproachable light, whom no human being has seen nor is able to see, to whom [be] honor and eternal power. Amen.

NIV: who alone is immortal and who lives in unapproachable light, whom no-one has seen or can see. To him be honour and might for ever. Amen.

ESV: who alone has immortality, who dwells in unapproachable light, whom no one has ever seen or can see. To him be honor and eternal dominion. Amen.

NRSV: It is he alone who has immortality and dwells in unapproachable light, whom no one has ever seen or can see; to him be honor and eternal dominion. Amen.

REB: he alone possesses immortality, dwelling in unapproachable light; him no one has ever seen or can ever see; to him be honour and dominion for ever! Amen.

NKJV: who alone has immortality, dwelling in unapproachable light, whom no man has seen or can see, to whom be honor and everlasting power. Amen.

KJV: Who only hath immortality, dwelling in the light which no man can approach unto; whom no man hath seen, nor can see: to whom [be] honour and power everlasting. Amen.

AMP: Who alone has immortality [in the sense of exemption from every kind of death] and lives in unapproachable light, Whom no man has ever seen or can see. Unto Him be honor and everlasting power {and} dominion. Amen (so be it).

NLT: He alone can never die, and he lives in light so brilliant that no human can approach him. No one has ever seen him, nor ever will. To him be honor and power forever. Amen.

GNB: He alone is immortal; he lives in the light that no one can approach. No one has ever seen him; no one can ever see him. To him be honor and eternal power! Amen.

ERV: God is the only one who never dies. He lives in light so bright that people cannot go near it. No one has ever seen him; no one is able to see him. All honor and power belong to him forever. Amen.

EVD: God is the only One who never dies. God lives in light so bright that men cannot go near it. No person has ever seen God. No person is able to see God. Honor to God and power forever. Amen.

BBE: Who only has life for ever, living in light to which no man may come near; whom no man has seen or is able to see: to whom be honour and power for ever. So be it.

MSG: He's the only one death can't touch, his light so bright no one can get close. He's never been seen by human eyes--human eyes can't take him in! Honor to him, and eternal rule! Oh, yes.

Phillips NT: the only source of immortality, the One who lives in unapproachable light, the One whom no mortal eye has even seen or ever can see. To him be acknowledged all honour and power for ever, amen!

DEIBLER: He is the only one who will never die, and he lives in heaven in light that is so bright that no one can approach! He is the one whom no person has ever seen and whom no person is able to see! My desire is that all people will honor him and that he will rule powerfully [MTY] forever! …May it be so!/Amen!†

GULLAH: God de onliest one wa ain able fa neba dead. E da lib een de light dat nobody kin git close ta. Ain no poson neba shim yet, an ain no poson able fa shim. Leh we gim hona. Leh um hab powa fa rule faeba. Amen.

CEV: Only God lives forever! And he lives in light that no one can come near. No human has ever seen God or ever can see him. God will be honored, and his power will last forever. Amen.

CEVUK: Only God lives for ever! And he lives in light that no one can come near. No human has ever seen God or ever can see him. God will be honoured, and his power will last for ever. Amen.

GWV: He is the only one who cannot die. He lives in light that no one can come near. No one has seen him, nor can they see him. Honor and power belong to him forever! Amen.


NET [draft] ITL: He alone <3441> possesses <2192> immortality <110> and lives <3611> in unapproachable <676> light <5457>, whom <3739> no <3762> human <444> has ever seen <1492> or <3761> is able <1410> to see <1492>. To him <3739> be honor <5092> and <2532> eternal <166> power <2904>! Amen <281>. <<  1 Timotius 6 : 16 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Single Panel Single Panel