Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AYT]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Petrus 1 : 16 >> 

AYT: Sebab, kami tidak mengikuti mitos-mitos yang dikarang dengan cerdik ketika memperkenalkan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Kristus Yesus, tetapi karena kami adalah saksi-saksi mata akan kemuliaan-Nya.


TB: Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesaran-Nya.

TL: Karena kami bukannya menurut jalan ceritera bohong yang direka dengan muslihat, tatkala kami menyatakan kepada kamu dari hal kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, melainkan kami sendiri sudah memandang kebesaran-Nya.

MILT: Sebab, dengan tidak mengikuti dongeng-dongeng yang direkayasa dengan cerdik, kami telah memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita YESUS Kristus, malahan dengan dijadikan saksi mata dari kebesaran hal itu.

Shellabear 2010: Kami sudah memberitahukan kepadamu mengenai kuasa dan kedatangan Isa Al-Masih, Junjungan kita Yang Ilahi itu. Semua itu bukanlah dongeng yang dibuat oleh kecerdikan manusia, karena kami adalah saksi mata dari kebesaran-Nya.

KS (Revisi Shellabear 2011): Kami sudah memberitahukan kepadamu mengenai kuasa dan kedatangan Isa Al-Masih, Junjungan kita Yang Ilahi itu. Semua itu bukanlah dongeng yang dibuat oleh kecerdikan manusia, karena kami adalah saksi mata dari kebesaran-Nya.

Shellabear 2000: Kami sudah memberitahukan kepadamu mengenai kuasa dan kedatangan Isa Al Masih, Junjungan kita Yang Ilahi itu. Semua itu bukanlah dongeng-dongeng yang dibuat oleh kecerdikan manusia, karena kami adalah saksi mata dari kebesaran-Nya.

KSZI: Kami tidaklah bercerita dongeng kepadamu apabila kami memberitahumu tentang kekuasaan Junjungan kita Isa al-Masih dan kedatangan-Nya. Kami telah menyaksikan kemuliaan-Nya dengan mata kami sendiri.

KSKK: Sesungguhnya apa yang kami ajarkan kepadamu tentang kuasa dan kedatangan Kristus Yesus Tuhan kita bukannya kami ambil dari cerita-cerita dongeng yang dikarang, tetapi kami sendiri adalah saksi mata mengenai keagungan-Nya.

WBTC Draft: Kami telah memberitahukan kepadamu tentang kuasa Tuhan kita Yesus Kristus dan tentang kedatangan-Nya. Kami tidak memberitakannya dengan cara cerita dongeng sebab kami sendiri sudah melihat kebesaran-Nya.

VMD: Kami telah memberitahukan kepadamu tentang kuasa Tuhan kita Yesus Kristus dan tentang kedatangan-Nya. Kami tidak memberitakannya dengan cara cerita dongeng sebab kami sendiri sudah melihat kebesaran-Nya.

AMD: Kami telah memberitahukan kepadamu tentang kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu bukan cerita dongeng yang dibuat dengan kepandaian manusia karena kami sendiri telah menjadi saksi akan kebesaran-Nya.

TSI: Waktu kami memberitahukan kepada kalian tentang kuasa Tuhan kita Kristus Yesus dan tentang kedatangan-Nya kembali ke dunia ini, kami tidak seperti guru-guru palsu yang menguatkan ajarannya dengan dongeng-dongeng karangan mereka sendiri untuk menipu orang. Karena kami sendiri sudah melihat kebesaran Yesus.

BIS: Pada waktu kami memberitahukan kepadamu betapa agungnya kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, kami tidak bergantung pada dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Keagungan Kristus itu sudah kami lihat dengan mata kepala sendiri.

TMV: Semasa kami memberitahu kamu tentang Tuhan kita Yesus Kristus yang akan datang dengan penuh kuasa, kami tidak bergantung kepada dongeng yang direka-reka manusia. Dengan mata kepala sendiri kami melihat kemuliaan Kristus.

BSD: Ketika kami memberitahukan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, kepadamu, kami tidak menyampaikan dongeng-dongeng buatan manusia. Kami melihat sendiri keagungan-Nya itu.

FAYH: Karena kuasa Tuhan Yesus Kristus dan kedatangan-Nya lagi yang kami jelaskan kepada Saudara bukanlah isapan jempol. Dengan mata sendiri saya telah melihat keagungan dan kemuliaan-Nya:

ENDE: Bukan berdasarkan tjerita-tjerita dongeng bikinan manusia, bila kami mengabarkan kuasa dan kedatangan Tuhan kita Jesus Kristus; melainkan kami sendirilah penjaksi-penjaksi mata dari kebesaranNja itu.

Shellabear 1912: Karena kami sudah memberi tahu kepadamu dari hal kuasa dan kedatangan Tuhan kita Isa Al Masih itu, bukannya dengan menurut ceritera yang bukan-bukan yang diadakan dengan cerdik orang, melainkan kami sendiri sudah memandang kebesarannya;

Klinkert 1879: Karena boekan kami menoeroet tjeritera bohong karangan tipoe-daja, tatkala kami memberi tahoe kapadamoe koewasa dan kadatangan Toehan kita Isa Almasih, melainkan kami sendiri melihat kamoeliaannja.

Klinkert 1863: {1Ko 1:17; 2:1,4; 4:20} Karna tidak kita-orang menoeroet tjaritra jang boekan-boekan, tatkala kita soedah mengabarken padamoe koeasa dan kadatengan Toehan kita Jesoes Kristoes; {Mat 17:1; Yoh 1:14; 1Yo 1:1} melainken kita sendiri soedah melihat kamoeliaanja.

Melayu Baba: Kerna kita sudah kasi tahu deri-hal kuasa dan deri-hal kdatangan Tuhan kita Isa Almaseh, bukan-nya dngan chrita yang bukan-bukan yang orang sudah karangkan dngan cherdek-nya, ttapi kita sndiri punya mata sudah tengok dia punya kbsaran.

Ambon Draft: Karana kami sudah tija-da ikot tutoran sija-sija jang terfikir dengan tjeredik, pada tatkala kami sudah menjata-kan kapada kamu, kowat dan penjata; an Tuhan kami Jesus Christos, karana kami sen-diri sudah melihat kamulija-annja,

Keasberry 1853: Kurna bukannya kami munurut churtra yang bukan bukan diadakan dungan purdaya tutkala kami tulah mungkhabarkan pada kamu kuasa dan kudatangan Isa Almasih Tuhan kami itu, mulainkan kami munjadi saksi sundiri deri hal kamuliaannya.

Keasberry 1866: Kŭrna bukannya kami mŭnurot chŭrtra yang bukan bukan diadakan dŭngan pŭrdaya, tŭtkala kami tŭlah mŭngkhabarkan pada kamu kwasa, dan kadatangan Isa Almasih Tuhan kami itu, mŭlainkan mata kami mŭnjadi saksi sŭndiri akan hal kamuliannya.

Leydekker Draft: Karana sudah tijada kamij menurut tutor 2 an jang deperbola dengan xilmuw hhikmet, tatkala kamij sudah memaxlumkan pada kamu peng`awasa`an dan kadatangan Tuhan kamij Xisaj 'Elmesehh, tetapi kamij sudah 'ada musjahid djalaletnja 'itu djuga.

AVB: Kami tidaklah bercerita dongeng kepadamu apabila kami memberitahumu tentang kekuasaan Tuhan kita Yesus Kristus dan kedatangan-Nya. Kami telah menyaksikan kemuliaan-Nya dengan mata kami sendiri.

Iban: Laban kami ukai nitihka cherita kelulu lebuh kami madahka ngagai kita pasal kuasa enggau penatai Jesus Kristus Tuhan kitai. Mata kami empu udah meda mulia Iya.


TB ITL: Sebab <1063> kami tidak <3756> mengikuti <1811> dongeng-dongeng <3454> isapan jempol <4679> manusia, ketika kami memberitahukan <1107> kepadamu <5213> kuasa <1411> dan <2532> kedatangan <3952> Tuhan <2962> kita <2257>, Yesus <2424> Kristus <5547> sebagai raja, tetapi <235> kami adalah saksi mata <2030> dari kebesaran-Nya <3168>. [<1096> <1565>]


Jawa: Jalaran anggonku padha nyumurupake kowe bab panguwaos lan bakal rawuhe Gusti kita, Gusti Yesus Kristus kang jumeneng ratu, iku ora marga ngandel marang dongenge wong kang ora nyata, nanging aku kabeh iki padha dadi seksi ing bab kaluhurane.

Jawa 2006: Jalaran anggonku padha ngandhani kowé bab pangwaos lan bakal rawuhé Gusti kita, Yésus Kristus kang jumeneng raja iku, ora marga ngandel marang dongèngé wong kang ngayawara, nanging aku kabèh iki padha dadi seksi kang nyipati dhéwé bab kaluhurané.

Jawa 1994: Enggonku mulang marang kowé bab Dina rawuhé Gusti Yésus Kristus kanthi ngagem pangwasa iki ora manut dongèng-dongèng pangothak-athiké manungsa, nanging aku padha nyipati nganggo mripatku dhéwé kamulyané Sang Kristus.

Jawa-Suriname: Para sedulur, aku wis ngomongi kowé nèk Gustiné awaké déwé Yésus Kristus bakal teka menèh nganggo pangwasa sing gedé. Iku ora dongèngan gawéané manungsa, ora, nanging karo mripatku déwé aku nyeksèni kwasané Gusti.

Sunda: Kamulyaan Gusti urang Yesus Kristus anu dicaritakeun ku sim kuring teh lain asal tina carita-carita beunang nganggit, sabab kasaksian pisan ku sorangan kamulyaana-Na teh.

Sunda Formal: Dulur-dulur! Anu diwawarkeun ku simkuring teh lain dongeng jijieunan. Gusti Jungjunan urang, Isa Al Masih, anu baris rawuh deui teh memang mulya tanpa tanding. Simkuring sabatur-batur geus naringal sorangan kumaha kamulyaana-Na.

Madura: E bakto kaula malae ka sampeyan saponapa kamolja’anna parabuna Guste Isa Almasih se bakal dhateng, kaula sadaja ta’ adhasar ka ngeng-dungngeng gabayanna manossa. Kaula sadaja ampon nengale dibi’ kamolja’anna Almasih paneka.

Bauzi: Iho amu uba gi nehi vahokehena taia? “Im Boehàda Yesus Kristus labe Aho ba fa bak niba lem di Am feà bak lam im aada tame.” Lahame iho lab vahokehe im lam ba dam bakdat ihimo vi ozoidume ostame faasi debulehe imot modem vabak. Abo im Boehàda Yesus Kristus labe Am ee bisi vousai Boehàdatebolehe bak lam abo fako ibidat aasuhet meedaha imot modem bak.

Bali: Sajeroning pidartan tiange ring semeton ngeniang indik pangrauh Ida Sang Hyang Yesus Kristus sane kadulurin antuk kawisesan, pidartan tiange tanja madasar antuk satua awi-awian, santukan tiang newek sampun manggihin kagungan Idane.

Ngaju: Hong katika ikei mansanan akan keton kapaham ampin kahain panumah Tuhan itah Yesus Kristus, ikei dia bahapang dengan kare sarita tampan oloh kalunen. Kahain Kristus te jari gitan ikei hapan matan ikei kabuat.

Sasak: Lẽq waktu tiang pade badaq side pade mengenai kuase dait kerauhan Junjungan Saq Mulie Deside Isa Almasih. Selapuq nike ndẽqne dongẽng-dongẽng saq tepiaq siq kepinteran manusie. Keagungan Almasih nike sampun tiang pade serioq mẽsaq.

Bugis: Wettutta paissengiko pékkugi arajanna apolénna Puwatta Yésus Kristus, dé’ tataggattung ri pau-pau rikadong dé’é natongeng. Arajanna Kristus purani riita sibawa mata ulutta.

Makasar: Ri wattunna kipabattu mae ri kau antekamma mala’biri’na kabattuanNa Batarata Isa Almasi, tena nakituruki carita kosong battua ri rupataua. Anjo kala’biranNa Almasi mata kalennami ikambe le’ba’ anciniki.

Toraja: Belanna tae’ angki turu’i tu ulelean pare digaraga kamalutean, tongki pokadangkomi tu kuasa sia kasaeanNa Puangta Yesu Kristus, sangadinna kitiro kalenamo tu kamatandeanNa.

Duri: Ia tongkipangpeissenanni lako kamu' kumua la napangpekitan Puangta' Puang Isa Almaseh to kuasan-Na ke ratu pole'i, ia joo kipau tangngia curita nagaraga bangra tolino susi curita tangkebattuan. Kiissen joo, sanga ia to kamala'biran-Na mangkamo kami' kikita.

Gorontalo: Ami ma helopotunggulayi ode olimongoli tomimbihu kawasa wawu podudungga mayi li Isa Almasih Eyanto. Ami dila lodudua pilu lo ta hetotawa, bo ami ma lo'onto lohihilawo kawasa-Liyo u uda'a da'a.

Gorontalo 2006: Tou̒ amiaatia lopoo̒taa mai olimongoli malo odito uda@aalio podudungga mai lo Eeyanto Isa Almasi, amiaatia diila lotiwunela tou̒ totoonulalo tombilu lomanusia u bo latabu. Oduda@a li Almasi boito maa iloontonga lamiaatia wolo mato lunggongo lohihilao.

Balantak: Tempo i kai nambantilkon na ko'omuu kuasa ka' kotakaanna Tumpunta i Yesus Kristus, kai sian nimpu'u na uma-uman men sian kana'. Kai a men nimiile' kobalaki'anna kuasa ni Kristus iya'a.

Bambam: Wattunna anna kipaissannikoa' diona kuasanna Debatanta Yesus Kristus anna kasuleanna ma'penduanna, tä'kanni ma'toiolo-olo ma'pekaade' indo si biasa napogau' hupatau. Sapo' kiita sola matangki wattunna pangkähhä kakuasaanna yabo tanete.

Kaili Da'a: Tempo kami nompatuduki ka komi ewa kuasa Pueta Yesus Kristus bo karatana ri dunia e'i, kami da'a nantuki kabali-kabali to nipetowali manusia. Tapi mata kami mboto nanggita kabete kuasana to nipogumaa.

Mongondow: Kowakutu ing kami nopota'au ko'inimu kon naonda ing komomulia koaíngoian i Tuhan naton ki Yesus Kristus, tua in ino'uman nami de'emanbií tongaí pinodoyon kon o'uman mita in intau inta diaí im mangalenya. Ta'e kamulia'an i Kristus tatua aim bidon inontong im mata nami tontanií.

Aralle: Naonge anna kipaturukoa' kioatee ma'kuasa Puang Yesus Kristus anna la sumule bou tama inde di lino, ya' tadiaete' tohodolu kale sinnoa ang napihki' hupatau. Anna nasuhung kiinsang kioate tahpa', aka' matangki' tobou kami' paita unsa'bii kamatandeanna.

Napu: Kipaturoakau kamahilena kuasana Amputa Yesu Kerisitu hai kaina haweNa hule i dunia. Au kipaturoakau ide, bara lolita au rababehi pea. Kiisa apa au kipaturoakau, lawi kisabiki mata peawana tuwona Yesu.

Sangir: Su tempong i kami něhabarẹ̌ si kamene u kereapa kawantuge rarěntan Mawung kitẹ i Yesus Kristus, i kami e wal᷊inewe tụtol᷊e wio nilangingu taumata. Kawawantug'i Kristus e sembeng kinasilon matang kami hala.

Taa: Wali a’i-a’i, aku rani kojo komi mampobuuka anu to paponsanika mami komi seore, apa anu to to’o mami etu monso pu’u. Wali anu to kami mampaponsanika komi seore etu, mangkonong kuasa i Yesu Kerisitu, Pue ngkita, pasi mangkonong temponya Ia dama’i wo’u. Pei tempo kami mampaponsanika komi etu, kami taa mangampake sarita-sarita to taa monso to naika ntau to pande. Kami mangansaritaka komi mangkonong palaong to nakita nu mata mami seore. Apa kami semo matamanasa mangkonong kuasa i Yesu Kerisitu. Kuasa etu bae kojo kayawanya.

Rote: Nai lelek fo ami mafa'da emi, ita Lamatuan Yesus Kristus, Ana mai no matua-mademan ndia, ami ta mamahena neu hataholi daebafa ka, tutui masapepeko nala ndia fa. Kristus matua-mademan ndia, ami mita matam so.

Galela: Sababu ngomi manena iqomaka ngini minidoto qaboloka nanga Jou Yesus Kristus wokokuasa gena done asa wahino kali o duniaka. Mia dodoto magegena upa lo nitemo o jarita ifufuma. Komagenawa! Ngomi mianako o dodoto magena igogou, sababu ma orasi ipapasaka, ngomi de Una o talaka, de ngomi masirete miwikeleloka Una Awi kuasa foloisi ilamo.

Yali, Angguruk: Nonowe Yesus Kristus ino ap suwon hag toho Ine roho waruhu ane fahet niren hit tam hiyag hisaruk lit aben suwit inindimuwen milaloho uruk hag toho hiyag hisarukuk fug. At ino Ebe suwon wereg ane ninil fam yet haruk uwareg hiyag hisarukuk.

Tabaru: Ma ngale gee ngomi miositota-totarokau nginika 'ato ma Yesus Kristus to ngone nanga Jou 'awi kumati de dua woboali, ge'ena koimaterowa de 'o jarita dongene gee 'o nyawa yoba-barija yodi-diai. Ma Kristus 'awi kumati ge'ena ngomiou miamakekau.

Karo: Ipebetehken kami man bandu uga muliana kerehen Tuhanta Jesus Kristus. Si e la ituriken kami erpalasken turi-turin si iban-ban manusia. Alu mata kami jine nge KemulianNa nggo idah kami.

Simalungun: Ai seng turi-turian na piningkiran ni halak na pentar iirikkon hanami, sanggah ipabotohkon hanami bani nasiam hagogohon ampa parroh ni Tuhan Jesus Kristus; tapi ididah matanami sandiri do hasangapon-Ni.

Toba: Ai ndada huihuthon hami angka turiturian na piningkir ni na bisuk, di na hupabotohon hami tu hamu hagogoon dohot haroro ni Tuhanta Jesus Kristus; tung diida matanami do hatongamonna i.

Dairi: Kubagahken kami bai ndènè bakunè kehejiin Tuhan Jesus Kristus tikan roh. Oda ngo i bagè cara sukut-sukuten bai jelma nai, tapi sienggo kuidah kami ngo.

Minangkabau: Pado kutiko kami mambaritawu kabake angku-angku, baralah ka basanyo kadatangan Tuhan kito Isa Almasih, nan kami, indak bagantuang kabake kaba-kaba bagalau nan dari manusia doh. Kabasaran Isa Almasih tu, lah kami liyek jo mato kami sandiri.

Nias: Ba ginõtõ ma'ombakha'õ khõmi ha wa'amolakhõmi we'aso Zo'aya ya'ita Yesu Keriso, ba lõ ma'o'õ hikaya fayafaya nifakhai dõdõ niha. Fa'amolakhõmi Keriso andrõ no ma'ila faoma hõrõma samõsa.

Mentawai: Ka tetret akusegéaké kai nia ka matamui, kipa kopet latsatnia kaoijanan Tuhanta Jesus Kristus, tá sialámai ka pungu-nguan sipinabaradda sirimanua. Aipoí bulat tubumaian lé, amasiitsó pulatsanan Kristus néné.

Lampung: Waktu sekam ngeni pandai jama niku hara agungni ratong-Ni Tuhan ram Isa Almasih, sekam mawat begantung jama cerita-cerita isapan jempol manusia. Keagungan-Ni Almasih ano radu sekam liak jama mata sekam tenggalan.

Aceh: Watée kamoe peugah ubak gata padub na agong jih óh teuka Tuhan geutanyoe Isa Almaseh, kamoe hana meugantung nibak haba-haba dongeng nyang hana beutôi nyang jipeugah lé manusia. Keuagongan Almaseh nyan ka lheueh kamoe ngieng ngon mata ulée kamoe keudroe.

Mamasa: Inde angki paissannikoa' kakuasaanna Puangta Yesus Kristus anna kasaeanna kapenduannae, tangngia toyolo panggaraga-raga kitetteranangkoa'. Sapo melolo matangki ummitai kamatandeanna yao tanete.

Berik: Taterisi ai ip isa ajesa towasulminintim Tuhan nemna Yesus Kristusem temawer ga enggam: Yesus Jeiba baabetabaram, ane Jei galap gamjon se forsanya. Ai taterisi jeiserem ibe isa agalaba towasulminintim, jes galapserem ai noftitini angtane jener aa jes ne towaitababuwenaram, ai noftitini jeiserem ibe isa ajama nasbaipmiyen. Fas. Jengga nafdusa Yesusmanaiserem aa galap ertenentem ai alem nweme anera domolant, ane ai taterisi jeiserem ga isa jetefener aya towas-towasulminint ibe.

Manggarai: Mori dité hi Yésus Kristus te mai koléy déméng mengitN. Du ba keréba hitu oné méu, toé campit le joak de manusia maik le ita dungka lami mengit Diha.

Sabu: Pa awe peke ri jhi pa mu ta do dhai kelodo tarra ne lua dakka Muri di Yesus Kristus, adho jhi do peketoe-anni pa lijawi-lijawi do penahhu ri ddau raiwawa. Lua dhida nga kelodo Kristus do naanne do alle ke pe ngadde ri namada pa kattu jhi miha.

Kupang: Dolu beta deng beta pung tamán dong su carita kasi bosong soꞌal kotong pung Bos Yesus Kristus. Botong ju carita bilang, nanti kalo Dia datang kambali, Dia datang deng kuasa yang hebat. Batúl, to? Ma itu bukan carita dongeng. Te botong cuma carita kasi bosong soꞌal apa yang botong parná lia deng mata kapala sandiri na! Andia ko botong tau Yesus pung hebat tu, sama ke satu raja bésar.

Abun: Yesus Kristus kem mo bur ré sa, men dakai me An bi suktinggi ne bor su men gro re. Men bi Yekwesu gato men me su men gro ré, men ki sukdu subot An nai nin jam mó re. Sane sukdu gato men ki ré ma kadit sukdu suski gato yetu ki wa kidar nje nde, wo men dakai me Yefun Allah bes Yesus Kristus gum kok wai o re, men me su men gro, orete men waii ki subot sukdu ne nai nin jam re.

Meyah: Sis fob memef memfesij gu iwa osok gij mifmin Tuhan Yesus Kristus efen owesa efek jera osok gij mona ongga Ofa omoksons en tein. Noba mar koma bera enen jeska rusnok enjgineg ongga rimfesij rourou rot rudou ongga efesis gij guru. Jeska memef mek Tuhan Yesus Kristus efen eskeiramera eteb gu mesinsa meiteij fob.

Uma: Kitudui'-kokoi kabohe baraka'-na Pue'-ta Yesus Kristus pai' karata-na nculii' mpai' hi dunia'. To kitudui'-kokoi toe, bela jarita to ratamangko-wadi. Ki'inca toe, apa' mata-kai moto-mi mposabii' kabohe tuwu'-na.

Yawa: Ayao reamo raugaje wasai to omamo ayao umano mbe tugaive jewene ma jewena. Yara reamo raura tugaive arono reamo wasanyao reamare wama Amisy Yesus Kristus indati pakare akato no mine so, de irati Apa vambunine rautan. Reamo wasaponae ramu, weye reamirati reamo Apa vambunino kovo ntitije raeno taune reansamije rai to.


NETBible: For we did not follow cleverly concocted fables when we made known to you the power and return of our Lord Jesus Christ; no, we were eyewitnesses of his grandeur.

NASB: For we did not follow cleverly devised tales when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of His majesty.

HCSB: For we did not follow cleverly contrived myths when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ; instead, we were eyewitnesses of His majesty.

LEB: For we did not make known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ [by] following ingeniously concocted myths, but [by] being eyewitnesses of that one’s majesty.

NIV: We did not follow cleverly invented stories when we told you about the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we were eye-witnesses of his majesty.

ESV: For we did not follow cleverly devised myths when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of his majesty.

NRSV: For we did not follow cleverly devised myths when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we had been eyewitnesses of his majesty.

REB: It was not on tales, however cleverly concocted, that we relied when we told you about the power of our Lord Jesus Christ and his coming; rather with our own eyes we had witnessed his majesty.

NKJV: For we did not follow cunningly devised fables when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of His majesty.

KJV: For we have not followed cunningly devised fables, when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of his majesty.

AMP: For we were not following cleverly devised stories when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ (the Messiah), but we were eyewitnesses of His majesty (grandeur, authority of sovereign power).

NLT: For we were not making up clever stories when we told you about the power of our Lord Jesus Christ and his coming again. We have seen his majestic splendor with our own eyes.

GNB: We have not depended on made-up stories in making known to you the mighty coming of our Lord Jesus Christ. With our own eyes we saw his greatness.

ERV: We told you about the power of our Lord Jesus Christ. We told you about his coming. The things we told you were not just clever stories that people invented. No, we saw the greatness of Jesus with our own eyes.

EVD: We told you about the power of our Lord Jesus Christ. We told you about his coming. Those things we told you were not just smart stories that people invented. No! We saw the greatness of Jesus with our own eyes.

BBE: For when we gave you news of the power and the coming of our Lord Jesus Christ, our teaching was not based on stories put together by art, but we were eye-witnesses of his glory.

MSG: We weren't, you know, just wishing on a star when we laid the facts out before you regarding the powerful return of our Master, Jesus Christ. We were there for the preview! We saw it with our own eyes:

Phillips NT: We were not following a cleverly writtenup story when we told you about the power and presence of our Lord Jesus Christwe actually saw his majesty with our own eyes.

DEIBLER: We apostles told you that our Lord Jesus Christ acts powerfully and that he is coming back some day. We were not basing what we told you onstories that we had cleverly …invented/made up†. Instead, we told you what we ourselves saw with our own eyes, that the Lord Jesus is supremely great.

GULLAH: Wen we tell oona, say we Lawd Jedus Christ gwine come back ta dis wol wid great powa, we ain beena tell oona no story wa schemy people jes mek op. Wid we own eye we beena see Christ wen God show Christ mighty powa.

CEV: When we told you about the power and the return of our Lord Jesus Christ, we were not telling clever stories that someone had made up. But with our own eyes we saw his true greatness.

CEVUK: When we told you about the power and the return of our Lord Jesus Christ, we were not telling clever stories that someone had made up. But with our own eyes we saw his true greatness.

GWV: When we apostles told you about the powerful coming of our Lord Jesus Christ, we didn’t base our message on clever myths that we made up. Rather, we witnessed his majesty with our own eyes.


NET [draft] ITL: For <1063> we did <1811> not <3756> follow <1811> cleverly concocted <4679> fables <3454> when we made known <1107> to you <5213> the power <1411> and <2532> return <3952> of our <2257> Lord <2962> Jesus <2424> Christ <5547>; no <235>, we were <1096> eyewitnesses <2030> of his <1565> grandeur <3168>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Petrus 1 : 16 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel