Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Ayub 38 >> 

Ida S

1Ida Sang Hyang Widi Wasa tumuli masabda ring Dane Ayub saking tengah angin ribute. Sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa, sapuniki:

2“Nyenke kita ene, ane nakonang kawicaksanan Ulune aji raos kitane ane belog tur puyung ento?

3Ane jani dabdabang iban kitane, buka anake muani, laut sautinja patakon ane lakar takonang Ulun teken kita.

4Dugas Ulune ngadakang gumi apake kita ada ditu? Yening kita saja nawang tegarang tuturang unduke ento teken Ulun.

5Enyenke mastiang amunapa lakar linggahne? Nyenke ane ngembatang tali pangukurne? Apake kita bisa nyautin ento makejang?

6Apa ane ngisiang sesaka ane nyangga gumine ento? Nyenke ane masang batu dasar di bucun gumine.

7Dikalaning galang kangin, bintang-bintange pada makidung sibarengan muah kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa ane ada di suargan pada masuryak-suryak masuka rena.

8Nyenke ane ngubetang gapura-gapurane buat ngempel pasihe dikalan yehe makeplug pesu uli garba wasan pretiwine?

9Tuah Ulun ane ngangkebin pasihe aji gulem muah nyaputin ia aji peteng dedet.

10Ulun ene netepang wates pasihe tur ngempel ia kanti tuara ngliwatin gapura-gapurane ento.

11Ulun ngandika teken pasihe ento kene: ‘Tuah neked dini dogen, eda buin iba ngliwat! Neked dini dogen dadi ombak ibane.’

12Ih Ayub, sasukat kitane dadi jlema, taenke kita mrentah dinane, apang teka galang kangine?

13Apake kita mrentah galang kangine ento buat ngejuk gumine, tur nengkejutang jlemane ane dursila uli tongosne mengkeb?

14Lemahe ngranayang gunung-gunung muah tegalane pada ngenah buka tetampihan panganggone, cedang buka tampak stempele sig tanah legite.

15Galang lemahe bes galang pabuat jlemane dursila, tur ngandeg ia nyalanang kabramantian.

16Apake kita suba taen ka klebutan yehe di sawang samudrane? Subake kita taen majalan di samudrane?

17Suba taenke ada anak matujuhin kita gapurane ane ngungsi ka pati lokane ane peteng dedet?

18Bakatke baan kita minehin amun apake geden gumine? Yening kita nawang tegarang sautin!

19Apake kita nawang, uli dijake tekan galange muah dija kawit petenge?

20Nyidayangke kita matujuhin ia amunapa benehne ia majalan, wiadin nunden ia buin malipetan?

21Ulun pracaya sinah kita nawang, sawireh kita suba tua pesan tur suba ada dugas gumine kaadakang.

22Subake kita taen nengokin gudang tongos Ulune nyepel salju muah ujan?

23Salju muah ujane ento sepel Ulun pabuat masa pakewuh muah dinujune ada ieg muah siat.

24Subake kita taen ka tongos matan aine endag, wiadin ka tongos tekan angin kangine mampeh?

25Nyenke ane ngae tlabah buat mriokang ujane muah nyediaang jalan buat kerug krebeke?

26Nyenke ane ngranayang ujan sig tongose ane tusing ada anak nongosin?

27Nyenke ane melusin tanahe ane tuh tur bedak teken yeh, apanga padange mentik?

28Apake ujan muah damuhe ento ngelah bapa?

29Nyenke memen es muah saljune,

30ane ngubah yehe dadi batu muah ngubah yehe dadi es?

31Nyidayangke kita negul bintang Kartikane? Wiadin ngembus panegulan bintang Blantike?

32Nyidayangke kita nuntun bintang-bintange ento ngamasa, muah nuntun bintang Praune, muah bintang-bintange ane marengin bintange ento?

33Apake kita nawang pidabdab ane mrentah langite muah nyidayangke kita nepekang pidabdabe ento di gumine?

34Nyidayangke kita jerit-jerit ngaukin guleme, apang kita sriokina baan ujan?

35Yening kita nunden kilape makebiar apake ia lantas teka sig kitane tur ngraos kene: ‘Inggih titiang sairing.’

36Nyenke ane ngorahin kedis blibise yen Tukad Nile lakar blabar, wiadin ngorahin manuke, mungguing ujane lakar ulung?

37Nyenke ane wicaksana pesan kanti ia nyidaang metek guleme, muah ngesengang ia buat mriokang ujane,

38nah ento ujan ane ngranayang buke kantos dadi endut?

39Maanke kita ngalihang singane amah-amahan, muah metekang basang singa-singane muda ane seduk,

40dikalane ia pada mengkeb di goanne wiadin medem-medeman sambilanga ngantiang di sebunne.

41Nyenke maang ngamah kedis goake, dikalane ia pada pasliwer baan layahne, dikalane panak-panakne ngeling nagih amah-amahan?


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ayub 38 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran