Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Hakim-hakim 19 >> 

Wong

1Duk masane punika, sadurung bangsa Israele maderbe sang prabu, wenten wong Lewi adiri magenah ring desa ring pagunungan Epraim. Dane ngambil anak daa adiri saking Betlehem ring Yehuda, anggen dane selir.

2Nanging anake luh punika raris pedih ring dane, tumuli ipun mawali ka umah bapanipune ring Betlehem tur irika ipun jenek ngantos petang sasih suenipun.

3Wong Lewine punika raris mapikayun jagi ngetut ipun, tur jaga ngindayang nglemesin ipun, mangda ipun nyak malih mawali ring dane. Dane raris ngajak parekan danene miwah keledae kekalih. Anake luh punika raris nuntun wong Lewine punika ngranjing mulihan, tur rikala bapanipune manggihin dane, ipun tumuli nyapa dane saha rahayu.

4Bapannyane ngidih banget pisan, mangda dane ledang makolem irika, duaning punika dane raris makolem irika tigang rahina suenipun. Sang kalih tumuli ngajengang miwah marerepan irika.

5Ring rahina sane kaping pat, pasemengan dane matangi tur sampun tragia jaga mamargi. Nanging bapan anake luh punika mabaos ring wong Lewine punika sapuniki: “Lautang cening madaar malu abedik, apanga seger bayun ceninge. Suud keto mara cening dadi majalan.”

6Irika wong Lewi miwah matuannyane tumuli sareng-sareng majengan miwah nginum. Wusan punika bapan anake luh punika tumuli mabaos ring dane sapuniki: “Nginepja cening buin apeteng tur lipurangja keneh ceninge.”

7Wong Lewine punika raris matangi jaga mamargi, nanging matuannyane mamaksa dane mangda sampunang dumun mamargi. Punika awinan dane makolem malih awengi irika.

8Ring rahina sane kaping lima, pasemengan pisan dane ngawit jaga mamargi nanging matuan danene raris mabaos sapuniki: “Madaarja malu cening abedik. Antiangja apanga kanti lingsir.” Irika sang kalih tumuli majengan sinarengan.

9Rikala wong Lewi, selirnyane miwah parekannyane malih ngawitin jaga mamargi, matuannyane raris mabaos sapuniki: “Tingalinja jani suba makire peteng, melahan cening nginep buin apeteng. Buin akejep suba lakar peteng. Nongosja cening dini, tur melahangja keneh ceninge. Buin mani cening dadi bangun pasemengan pesan buat nglanturang pajalan ceninge mulih.”

10Nanging wong Lewine punika nenten kayun malih ngrerep irika, duaning punika dane miwah selir danene raris mamargi, kairing antuk parekan danene miwah keledaen danene makakalih sane madaging kedapa. Rikala dane rauh nampek ring Yebus (inggih punika Yerusalem) rahinane sampun makire wengi. Irika iparekan matur ring pamekelnyane sapuniki: “Becikan iraga mararian tur makolem iriki ring kotan wong Yebuse puniki.”

11(19:10)

12Nanging pamekelnyane ngandika sapuniki: “Iraga tusingja lakar mareren di kota ane katongosin baan anak ane tidong wong Israel. Iraga lakar nglanturang majalan buin abedik, laut nginep di Gibea wiadin di Rama.”

13(19:12)

14Duaning punika dane raris nglintangin kota Yebuse tur nglanturang pamargin danene. Rikala dane rauh ring Gibea, ring wewidangan suku Benyamine, suryane sampun surup.

15Dane tumuli simpang ring kotane punika buat jaga marerepan irika. Dane ngranjing ka kotane punika tur malinggih ring alun-alun kotane, nanging tan wenten anak nyimpangang dane buat ngaturin ngrerep.

16Risedek dane wenten irika, raris wenten anak odah rauh saking pakaryannyane ring pategalannyane. Anake odah punika kawitipun saking pagunungan Epraim, nanging sane mangkin ipun jenek mumah ring Gibea. (Jadmane sane lianan irika sami saking suku Benyamin.)

17Anak odah punika manggihin wong Lewine punika ring tanah lapang kotane, raris ipun mataken ring dane sapuniki: “Ragane rauh saking dija, tur jagi lunga kija?”

18Wong Lewine punika raris masaur sapuniki: “Tiang pecak luas ka Betlehem ring Yehuda, tur sane mangkin tiang sedek mamargi budal ka Pagunungan Epraim. Tan wenten anak sane nyimpangang tiang buat ngajakin nginep.

19Yadiastun tiang makta sumi miwah tetedan buat keledaen tiange, kadi asapunika taler pangan kinum pacang daar tiang ngajak kurenan miwah parekan tiange. Tiang sampun makta sakancan kaperluan tiange.”

20Anake odah punika raris mabaos sapuniki: “Rarisangja simpang ka umah tiange. Tiang jaga nulungin ragane. Sampunangja ragane makolem ring tanah lapang kotane.”

21Irika anake odah punika raris ngajak dane sareng selir miwah parekan danene ka umahipune, tur keledaen danene kawehin neda. Sasampun punika tamiunnyane punika raris masehin cokornyane, tumuli majengan.

22Risedek dane pada maliang-liang, tan dumade raris wenten makudang-kudang jadma dursila rauh saking kota. Ipun ngiter umah anake odah punika, tur nogdog jelanannyane. Anake punika mabaos ring anake odah punika sapuniki: “Pesuangja anake muani ane nginep sig bapane! Tiang makeneh nyelekang ia!”

23Nanging anake odah punika raris medal tur mabaos ring ipun sapuniki: “Edaja keto cening. Edaja cening nyalanang laksana ane dursila. Anake ene tamiun bapane.

24Tingalinja! Ene selirnyane muah pianak bapane luh ane enu bajang genten. Ia makadadua jani lakar pesuang bapa, tur cening dadi ngajak ia makadadua. Lautangja jalanang sapakitan ceninge marep teken ia makadadua. Nanging eda pesan cening nyalanang paundukan ane tan patut marep teken anake ene.”

25Nanging anake punika nenten nyak madingehang munyin anake odah punika. Duaning punika wong Lewine punika raris ngajak selirnyane medal tur kaserahang ring anake punika. Anake punika raris mlegandang miwah mlegendahang ipun awengi mepek, tur tan mararian ngantos rauh pasemengan.

26Rikala galang kangin, anake luh punika rauh tur bah ring arepan jelanan anake odah, genah kurenannyane madunungan. Ipun kantun irika ngantos tatas rahina.

27Pasemengan kurenannyane matangi, tur irika dane ngampakang jelanan jaga nglanturang pamargin danene. Cingak dane selir danene nylempang ring arepan umahe, tur limannyane magisian ring jelanane.

28Dane raris ngandika sapuniki: “Bangunja! Jalan jani majalan!” Nanging nenten wenten pasaur angan abuku. Irika dane raris ngangkat ipun tur kagenahang ngandang ring tundun keledaene, tumuli nglanturang pamargin danene budal.

29Sasampune dane rauh ring jeroan danene, dane raris ngranjing ngajeroang tur ngambil lemat. Sawan selir danene raris ambil dane tumuli kapukang-pukang dados roras pukang, raris katurang pada mapukang ring asing-asing suku-suku Israel makaroras.

30Asing-asing anak sane manggihin indike punika, sami pada mabaos sapuniki: “Iraga tusing taen ningeh paundukan ane buka kene. Ngawit uli bangsa Israele rarud uli di Mesir tusing taen ada paundukan ane buka kene! Iraga patut ngitungang paundukane ene! Kenkenja lakar panadinne.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Hakim-hakim 19 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran