Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Keluaran 6 >> 

1Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngandika ring Dane Musa: “Ane jani kita lakar nepukin saluiring ane lakar laksanayang Ulun marep teken sang prabu. Ulun lakar maksa ia, apang ia maang kaulan Ulune makaad. Sasajaane Ulun lakar maksa ia apanga ia nundung kaulan Ulune uli guminnyane.”

Ida S

2Sapangrarisipun Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika ring Dane Musa sapuniki: “Ulun ene Ida Sang Hyang Widi Wasa,

3Ulun suba nyinahang raga teken Abraham, Ishak, muah Yakub, mungguing Ulun ene Sang Hyang Widi Wasa Ane Maha Kuasa. Nanging Ulun tusing matawangang parab Ulune ane suci, nah ento Sang Hyang Widi Wasa teken ia.

4Buina Ulun suba ngae prajanjian teken ia, Ulun suba majanji lakar nglugrain ia tanah Kanaan, gumi di tongosnyane ipidan madunungan,

5nanging ane jani Ulun masih suba mireng sesambatan bangsa Israele kapanjakang baan bangsa Mesire, mawanan Ulun inget teken janjin Ulune.

6Ento krana ane jani kema orahang teken bangsa Israele kene: ‘Ulun ene Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ulun lakar ngrahayuang tur mebasang kita ajak makejang uli bangsa Mesire ane manjakang kita. Ulun lakar ngrahayuang tur mebasang kita uli Mesir di tongos kitane dadi panjak. Ulun lakar nibakang pasisip ane gede teken ia, tur Ulun lakar ngrahayuang kita.

7Ulun bakal netepang kita dadi kaulan Ulune, tur Ulun dadi Widin kitane. Kita lakar nawang mungguing Ulun ene Ida Sang Hyang Widi Wasa Widin kitane, yening Ulun suba mebasang kita uli di Mesir di tongos kitane dadi panjak.

8Buina Ulun lakar nuntun kita ajak makejang ka gumi ane suba janjiang Ulun teken Abraham, Ishak muah Yakub maduluran sumpah. Gumine ento lakar paicayang Ulun teken kita makadadi gelah kitane. Ulun ene Ida Sang Hyang Widi Wasa.’”

9Dane Musa raris ngrauhang pangandikane punika ring bangsa Israel, nanging ipun tan nyak miragiang baos Dane Musa, santukan ipun sampun pada tan mrasidayang mapineh kabatek antuk abot sangsarannyane.

10Sasampune punika Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika malih ring Dane Musa sapuniki:

11“Jani kema tangkil tur tekedang teken raja Mesire, tur orahang, mungguing ia patut maang bangsa Israel makaad uli guminnyane.”

12Nanging Dane Musa matur ring Ida Sang Hyang Widi Wasa sapuniki: “Oduh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, bangsa Israel newek tan nyak madingehang baos titiange, napi malih ida sang prabu ring Mesir, napike ida jaga ledang mirengang atur titiange, santukan titiang jadma tan midep mabaos?”

13Ida Sang Hyang Widi Wasa tumuli masabda ring Dane Musa miwah Dane Harun, sapuniki: “Kemaja orahin bangsa Israel muah prabune di Mesir mungguing Ulun ane ngutus kita buat nuntun bangsa Israel makaad uli tanah Mesir.”

Paral

14Dane Ruben putran Dane Yakub sane pinih duur, maputra patpat inggih punika: Henoh, Palu, Hesron miwah Karmi. Dane sareng sami punika dados leluur kulawarga sajeroning palingsehan Dane Ruben. Kulawarga punika kawastanin manut parabnyane suang-suang.

15Dane Simeon maputra nemnem inggih punika: Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Sohar, miwah Saul sane ibunne saking bangsa Kanaan. Dane punika sareng sami dados leluur kulawarga sajeroning palingsehan Dane Simeon. Kulawarga-kulawarga punika kasambat manut pesengan danene suang-suang.

16Dane Lewi madue putra tetiga, inggih punika: Gerson, Kehat miwah Merari. Dane sareng sami punika leluur kulawarga sajeroning palingsehan Dane Lewi. Dane Lewi mayusa satus tigang dasa pitu warsa.

17Dane Gerson madue putra kekalih inggih punika: Libni miwah Simei. Dane sareng kalih madue katurunan akeh pisan.

18Dane Kehat madue oka patpat inggih punika: Amram, Yisar, Hebron miwah Usiel. Dane Kehat mayusa satus tigang dasa tiga warsa.

19Dane Merari madue putra kekalih, inggih punika: Mahli miwah Musi. Punika makasami kulawarga-kulawarga sajeroning palingsehan Dane Lewi miwah katurunan danene suang-suang.

20Dane Amram ngambil Yokebed, semeton ajin danene, kanggen rabi. Saking rabine puniki raris embas Dane Harun miwah Dane Musa. Dane Amram mayusa satus tigang dasa pitu warsa.

21Dane Yisar madue putra tetiga inggih punika: Korah, Nepeg miwah Sikri.

22Dane Usiel taler maputra tetiga inggih punika: Misael, Elsapan miwah Sitri.

23Dane Harun ngambil Eliseba, okan Dane Aminadab, semeton istri saking Nahason, kanggen rabi. Dane Eliseba ngembasang putra Nadab, Abihu, Eleasar miwah Itamar.

24Dane Korah madue putra tetiga, inggih punika: Asir, Elkana miwah Abiasap. Dane sareng sami punika dados leluur sorohan Korah.

25Dane Eleasar, putran Dane Harun raris ngambil rabi okan Dane Putiel, raris ngembasang putra Pinehas. Punika makasami dados paralingsir-lingsir kulawarga sajeroning palingsehan Dane Lewi.

26Dane Harun miwah Dane Musa punika sane kauduhang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, mangda nantan bangsa Israele makaon saking panegara Mesir.

27Sang kalih punika sane matur ring sang prabu ring Mesir, mangda ida kayun mebasang bangsa Israele.

Pitud

28Daweg Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda ring Dane Musa ring panegara Mesir,

29Ida masabda asapuniki: “Ulun ene Ida Sang Hyang Widi Wasa. Orahangja teken sang prabune di Mesir, saluiring sabda ane suba nikayang Ulun teken kita.”

30Nanging Dane Musa matur ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, sapuniki: “Palungguh IRatu wikan mungguing titiang nenten uning mabaos. Punapike sang prabu pacang kayun mirengang atur titiange?”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Keluaran 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran