Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BSD]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 22 : 5 >> 

BSD: Mereka juga tidak lagi memerlukan lampu atau cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya.


AYT: Malam tidak akan ada lagi sehingga mereka tidak memerlukan cahaya lampu atau matahari karena Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah selama-lamanya.

TB: Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya.

TL: Maka tiadalah ada malam lagi kelak, dan mereka itu tiada berkehendakkan cahaya pelita dan cahaya matahari, karena Tuhan, yaitu Allah, akan menerangkan mereka itu, dan mereka itu akan memerintah kelak selama-lamanya.

MILT: Dan malam tidak akan ada di sana, dan mereka tidak mempunyai kebutuhan akan lampu dan sinar matahari, karena Tuhan (YAHWEH - 2962), Allah (Elohim - 2316), menerangi mereka dan mereka akan memerintah untuk selama-lamanya.

Shellabear 2010: Malam tidak akan ada lagi di sana. Cahaya pelita dan cahaya matahari pun tidak lagi mereka perlukan, karena Tuhan sendiri, yaitu Allah, akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya.

KS (Revisi Shellabear 2011): Malam tidak akan ada lagi di sana. Cahaya pelita dan cahaya matahari pun tidak lagi mereka perlukan, karena Tuhan sendiri, yaitu Allah, akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya.

Shellabear 2000: Malam tidak akan ada lagi di sana. Cahaya pelita dan cahaya matahari tidak berguna bagi mereka, karena Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya.

KSZI: Malam tiada lagi, dan cahaya pelita serta cahaya matahari tidak diperlukan lagi. Kerana Tuhan, yaitu Allah sendiri, akan menerangi mereka dan sekaliannya bertakhta selama-lamanya.

KSKK: Tidak akan ada lagi malam hari. Mereka tidak lagi membutuhkan cahaya lampu atau matahari karena Allah sendiri akan menjadi cahaya mereka dan mereka akan berkuasa selama-lamanya.

WBTC Draft: Di kota itu tidak ada lagi malam hari. Mereka tidak memerlukan cahaya lampu atau cahaya matahari. Allah akan menjadi terang bagi mereka. Mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya.

VMD: Di kota itu tidak ada lagi malam hari, mereka tidak memerlukan cahaya lampu atau cahaya matahari. Allah akan menjadi terang bagi mereka. Mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya.

AMD: Orang-orang tidak lagi memerlukan lampu atau matahari karena malam tidak akan ada lagi dan Tuhan Allah sendiri yang akan menerangi mereka. Dan, mereka akan memerintah seperti raja selama-lamanya.

TSI: Di kota itu tidak akan ada lagi malam hari, dan mereka tidak perlu lagi cahaya lampu atau cahaya matahari. Karena Allah sendirilah yang akan menjadi terang bagi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-Nya sampai selama-lamanya.

BIS: Mereka tidak akan memerlukan lampu atau cahaya matahari, sebab malam tidak ada lagi, dan Tuhan Allah sendiri akan menerangi mereka. Maka mereka akan memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya.

TMV: Malam tiada lagi; lampu dan cahaya matahari pun tidak diperlukan, kerana Tuhan Allah sendiri akan menerangi mereka. Mereka akan memerintah sebagai raja selama-lamanya.

FAYH: Di sana tidak ada malam -- lampu atau matahari tidak diperlukan -- karena Tuhan Allah menjadi terang mereka, dan mereka akan memerintah selama-lamanya.

ENDE: Dan tak akan ada malam lagi, dan merekapun tidak memerlukan lagi tjahaja lampu atau matahari, karena Allah jang Tuhan akan menerangi mereka; dan mereka akan memerintah sepandjang segala abad.

Shellabear 1912: Maka malam pun tiada lagi, dan cahaya pelita dan cahaya matahari tiada berguna padanya, karena Allah Tuhan itu akan menerangi dia, dan sekaliannya akan berkerajaan kelak sampai selama-lamanya.

Klinkert 1879: Dan disana pon tiadalah malam dan dian ataw tjehaja matahari pon tiadalah goenanja disana, karena Allah, Toehan, akan menerangi mareka-itoe dan mareka-itoepon akan karadjaan sampai salama-lamanja.

Klinkert 1863: {Wah 21:23; Yes 60:19; Zak 14:7} Maka malam trada disana, dan dian atawa trang matahari trada bergoena sama dia-orang, karna Toehan Allah menerangi dia-orang; maka dia-orang nanti berkaradjaan sampe salama-lamanja.

Melayu Baba: Dan t'ada nanti ada malam lagi, dan chahya plita dan chahya matahari pun t'ada berguna lagi sama dia-orang; kerna Allah Tuhan itu nanti trangkan dia-orang: dan dia-orang nanti jadi raja sampai s-lama-lama-nya.

Ambon Draft: Dan di sana tijada akan ada malam lagi, dan marika itu tijada akan usah lagi deng-an palita ataw dengan tarang mata-hari; karana Allah akan bersinar atas marika itu, dan marika itu akan berkara-dja; an deri kakal sampe kakal.

Keasberry 1853: Maka malam pun tiadalah disana: maka dian pun tiadalah burguna pada marika itu, atau trang mata hari; kurna ditrangl akan dia ulih Tuhan Allah: maka marika itu kulak burkrajaanlah slama lamanya.

Keasberry 1866: Maka malam pun tiadalah disana: maka dian pun tiadalah bŭrguna pada marika itu, atau trang matahari; kŭrna ditrangi akan dia ulih Tuhan Allah: maka marika itu kŭlak bŭrkrajaanlah slama lamanya.

Leydekker Draft: Maka barang malam tijada 'akan kadapatan disana, dan marika 'itu tijada 'akan berkahendakh kapada barang dijan 'ataw tarang mataharij: karana maha besar Tuhan 'Allah menarangkan dija 'itu: dan marika 'itu 'akan berkaradja`an deri pada kakal sampej kakal.

AVB: Malam tiada lagi, dan cahaya pelita serta cahaya matahari tidak diperlukan lagi. Kerana Tuhan Allah akan menerangi mereka dan sekaliannya bertakhta selama-lamanya.

Iban: Malam nadai agi, lalu sida enda begunaka lampu tauka penampak mata hari, laban Tuhan Allah Taala Empu deka nyadika penampak sida, lalu sida deka merintah belama-lama iya.


TB ITL: Dan <2532> malam <3571> tidak <3756> akan ada lagi <2089> di sana, dan <2532> mereka tidak <3756> memerlukan <5532> cahaya <5457> lampu <3088> dan <2532> cahaya <5457> matahari <2246>, sebab <3754> Tuhan <2962> Allah <2316> akan menerangi <5461> mereka, dan <2532> mereka akan memerintah sebagai raja <936> sampai selama-lamanya <165> <165>. [<1510> <2192> <1909> <846> <1519>]


Jawa: Lan ing kono ora bakal ana wayah bengi maneh, sarta ora susah nganggo padhanging damar utawa srengenge, amarga Pangeran Allah kang bakal madhangi, sarta wong-wong mau bakal padha mrentah kaya ratu langgeng ing salawas-lawase.

Jawa 2006: Ing kana bakal ora ana manèh wayah bengi, sarta ora mbutuhaké padhanging damar utawa padhanging srengéngé, amarga Pangéran Allah bakal madhangi, sarta wong-wong mau bakal padha mréntah dadi raja langgeng ing salawas-lawasé.

Jawa 1994: Ing kono bakal ora ana wayah bengi menèh, mulané wong-wong mau padha ora mbutuhaké obor utawa srengéngé, awit Pangéran piyambak kang bakal madhangi. Wong-wong mau bakal padha mréntah dadi ratu langgeng ing selawas-lawasé.

Jawa-Suriname: Nang kono bakal ora ènèng wayah wengi menèh, mulané wong-wong ora mbutuhké obor apa srengéngé, awit Gusti déwé sing bakal madangi. Wong-wong mau bakal dadi ratu nglakokké pangwasa langgeng slawas-lawasé.

Sunda: Di dinya geus taya peuting, teu perlu lampu atawa cahaya panonpoe, geus caang ku cahaya kamulyaan Gusti Allah. Para wargana bakal marentah kawas raja-raja, salalanggengna.

Sunda Formal: Di dinya, geus taya peuting; teu perlu lampu atawa panonpoe; sabab geus caang ku kamulyaan Pangeran, Allah nu disembah ku urang. Kabeh wargana ngalalatur, — saperti raja-raja — pikeun salalanggengna.

Madura: Reng-oreng ganeka ta’ parlo damar otaba sonarra are, sabab e ka’issa’ tadha’ malem pole, ban Guste Allah dibi’ bakal nera’ana reng-oreng ganeka. Ban reng-oreng ganeka bakal daddiya rato se marenta salanjangnga.

Bauzi: Lahana ame dam labe ba, “Iba fauhaedam vuagat akete? Ala digadda akete?” laham bak ba ozome gagodam vabak. Im Boehàda Ala labe Ahamo Am feà bak labet modi fauhaedam labe ba aibulem bak vab labe labihaha bak. Labi laha ame dam labe fa Alat Aba Aho dam bake vuusu im vahokedam bak lamti ulohona iho labaha bohu vuusu meedam bak. Im lada labihasu ab vi aadaham.

Bali: Irika tan pacang malih wenten wengi, tur parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa tan malih muatang cayan lampu wiadin galanging surya, santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Sang Panembahan sane pacang dados galangipune, tur ipun pacang mrentah dados ratu kantos salami-laminnya.

Ngaju: Ewen dia usah mahapan sumbo atawa kalawan matanandau, awi intu hete alem jaton tinai, tuntang Tuhan Hatalla kabuat kareh mampalawa ewen. Maka ewen kareh marentah kilau raja palus katatahie.

Sasak: Ie pade ndẽq gen merluang dilah atao cahaye jelo, sẽngaq kelem ndẽq araq malik, dait Tuhan Allah mẽsaq gen menahin ie pade. Make ie pade gen mrẽntah jari raje selaẽq-laẽqne.

Bugis: Dé’ matu mennang napparelluwang lampu iyaré’ga cahaya mata esso, saba’ dé’na gaga wenni, sibawa aléna Puwang Allataala tajangiwi matu mennang. Mapparéntai matu mennang selaku arung lettu mannennungeng.

Makasar: Tenamo nalaparallu ke’nanga ri lampu yareka ri singara’na mataalloa, nasaba’ latenamo bangngi kammayatompa nasaba’ KalenNami Karaeng Allata’ala lansingari ke’nanga. Nalammarentamo ke’nanga, a’jari karaeng sa’genna satunggu-tungguna.

Toraja: Tae’mo nala bongi len, sia tau iato mai tae’ nala umpiang arrang palita sia arrang matallo, belanna Puang Kapenomban la unnarrangi, sia la ma’parenta tu tau iato mai tontong sae lakona.

Duri: Te'damo naparallu naarrang lampu ba'tu allo, nasaba' masiang tarruh bang ia, te'da disanga bongi. Puang Allataala Ia nnarrangngi. Ia tuu lako tau la mangparenta susi raja te'da cappa'na.

Gorontalo: Timongoliyo dila paralu lo tinelo tohe meyalo matolodulahu, sababu uhuyi diyaluwo tetomola wawu Allahuta'ala Eya lohihilawo ta hemolinela olimongoliyo. Timongoliyo ma momarenta mololayita.

Gorontalo 2006: Timongolio diila tamomalalu tohe meaalo tinelo dulahu, sababu hui madiduu̒, wau Eeya Allahu Taa̒ala lohihilao mamolinela olimongolio. Yi timongolio mamo malenta odelo olongia u ohiheo-hiheolo mao̒.

Balantak: Raaya'a sianta mosoo moboloak kabai se' ruarna ilio, gause sianmo isian malom, ka' Tumpu Alaata'ala a men munguruari i raaya'a. Raaya'a bo mamarenta koi tomundo' pataka sidutu.

Bambam: Issinna indo kota tä'um la umpahalluam lampu sola delle'na mata allo aka Puang Allataalam umpomasiä'i, nasuhum tä'um deem la bengi illaam. Anna ingganna hupatau illaam la mendadim tomahaja ma'pahenta sule lako salako-lakona.

Kaili Da'a: Da'a mana maria nggawengina. Pue ngata etu da'a mana momparaluu poindo bara reme nu eo mombawanta ira, sabana reme nggari ja'i Pue Alatala mbotomo mombawanta ira. Pade ira kana moparenta ewa magau sampe ri kasae-saena.

Mongondow: Mosia in diaí bidon moparaḷu kon togaí andeka bayag mata in singgai, sin diaí bidon modoḷo-doḷom ing kon tua, bo ki Tuhan Allahbií tontanií im monimbayag ko'i monia. Bo mosia im momarentabií saḷaku raja modapot ing kopaḷutannya.

Aralle: Kamalillingang dang la aha di hao. Dang umpahallu ballo sibaha pesilona mata allo, aka' la sika naballoi Puang Alataala, anna sika la ma'pahenta sihapang tomaraya lambi' sapano-panona.

Napu: Barapi ara kaindi, hai ampu boea iti barahe paraluu hulo ba pesimbaki alo, lawi Pue Ala au mowangkahihe. Ia ina moparentaihe nodo datu duuna kamahae-haea.

Sangir: I sire tawe wahal᷊uasu měgausẹ̌ sol᷊o arau tualagu matangěllo, batụu hěbi e semben tawẹ apa, dingangu kai Mawu Ruata sẹ̌sane sarung manualagẹ̌ si sire. Tangu i sire sarung mẹ̌parenta kere sěngkatau ratu e sarang kakalẹ̌.

Taa: Wali tempo etu tamo re’e kawuri, wali sira tamo parluu reme nu eo pasi pansona apa i Pue Allah semo reme. Wali sira damaporenta sindara-ndara pei i Pue Allah rataka ri singkasaenya.

Rote: Neukose ala ta paluu banuk do le'do haa na fa, nana le'odaek ta so, ma Amak Manetualain mesa kana nde nasala nalas. Neukose ala paleta da'dileo mane ka losa dodoo na.

Galela: Kagena asa he qaputu kawa. De asa upa he o silo eko o wange ma siwa, sababu de ka o Jou Gikimoi to Una Awi nita masirete sidago lo onaka yadisiwa. De ona magegena asa ikolano ma deka ka sidutu ikakali.

Yali, Angguruk: O hup am fug angge welaruhumu iral men mo umbagpag men turuk lalep puhup fug. Ninikni Allah inowen it unubam selehap enebuhumu it suwon toho palimu wereg lit ap winon mingming eneptukmen eneg welamuhup.

Tabaru: 'Ona dua koyoparaluuwa 'o silo bolo 'o wange ma siwara, sababu 'o obiri koi'iwau, de ma Jo'oungu ma Dutu ma sirete 'asa wakidisiwara, so 'ona 'asa yopareta yokoana kaisi'ado-'adonika.

Karo: Lanai lit berngi, janah terang lampu ras sinalsal matawari pe lanai perlu sabap Tuhan Dibata me si nerangi suruh-suruhen e, janah kalak enda erkuasa jadi raja seh rasa lalap.

Simalungun: Seng masa be ijai borngin, seng porlu be bani sidea sondang ni suluh atap sondang ni mata ni ari, ai sondangan ni Tuhan Naibata ma sidea, anjaha manrajai ma sidea ronsi sadokah ni dokahni.

Toba: Ndang masa be disi borngin, ndang ringkot be di nasida palito manang sondang ni mata ni ari, ai sondangan ni Tuhan Debata do nasida, jala na mangarajai do nasida salelenglelengna.

Dairi: Oda perlu bai kalak i lampu barang cuhaya mataniari pè, ai oda lot nèngè berngin i sidi, ai Tuhan Dèbata sendiri ngo menendangi kalak i. Nai rebbak memerèntah mo kalak i soh mi amman sumendah.

Minangkabau: Urang-urang tu indak ka mamaralukan lampu lai, atau cahayo matoari, dek karano malam indak ka ado lai, Tuhan Allah sandirilah nan ka manaranginyo. Mako urang-urang tu ka mamarentah sabagai rajo untuak salamo-lamonyo.

Nias: Ba lõ moguna khõra haga wandru ba ma haga luo, bõrõ me lõ si bongi sa'ae, ba bõrõ me So'aya Lowalangi samõsa zohagaini dania ya'ira. Ba mamatõrõ dania ira si mane razo sagõtõ fa'ara.

Mentawai: Táan leú maperlu ka sia alito sambat torot matat sulu, aipoí táan anai soibó; Tuhan Taikamanuangan lé poí, itotoroji sia. Iageti purimataddangan leú et, teret buru-burú.

Lampung: Tian mak haga memerluko lampu atau cahaya matarani, mani bingi mak ngedok lagi, rik Tuhan Allah tenggalan haga nerangi tian. Maka tian haga memerintah sebagai raja untuk selama-lamani.

Aceh: Awaknyan hana peureulée panyöt atawa cahya mata uroe, sabab malam ka hana lé, dan Tuhan Allah keudroe nyang peutrang awaknyan. Ngon lagée nyan awaknyan teuma jimat peurintah sibagoe raja keu siumu masa.

Mamasa: Ta'mo la dengan bongi dio napolalan ta'mo umparallui ballo. Ta' tomo umparallui pangngarrangna mata allo annu Puang Allata'allamo ummarrangngi. Anna la ma'parentamo angganna sabua'na dio sirapan tomaraya sae lako-lakona.

Berik: Jebe gwini fas. Ane lampu naf ane gwer naf jei jam irfwebaabiyen, aam temawer angtane jei Tuhan nemna Uwa Sanbagiriserem Jem nafemfener sege nwinbese. Ane jei ga rajafe jei sege nwinbese jamer abak-abaksus.

Manggarai: Toég manga kolé wié oné béndar hitu, ai isé toé manga sékék gérak de lampu agu gérak de mata leso. Mori Keraéng dé te pandé gérak isé, agu isé te perénta ného rajas dengkir lén.

Sabu: Adho ke ro do tenge ri ta pake lapu nga weo mada lodho, rowi anni maddha adho ke do ta era ri, rowi Muri Deo miha do ta pekelala pa ro. Moko ro do ta pereda mii duae he lohe la lodho do nami mii ne.

Kupang: Di situ, sonde ada malam. Jadi Tuhan pung orang dong su sonde parlú matahari ko, lampu ko, tagal Tuhan Allah sandiri yang bekin taráng itu kota. Nanti dong iko pegang parenta di situ sampe salamanya.

Abun: Mo kota ne noru mo nde, sane án yo mitmo sukru si kam nde, we án bi Yekwesu Yefun Allah bere tepsu sukru rer ku án. Bere Yefun bes án tepsu yesu gato jowa Yefun bi suk-i ne sor to kapyo mato kapyo.

Meyah: Noba rua rinek motkobah deika guru. Rua runocosu rot mowa ongga eisa era lampu ongga eisa deika guru. Jeska Tuhan Allah bera erek rerin eisa ongga adaij nou ojgomu. Rua rumofoka ereij keingg mar nomnaga morototuma jera Ofa gij mona ongga ah aibin ojgomuja.

Uma: Bengi uma-pi ria, pai' pue' ngata toe uma mparaluu lampu ba pehini eo, apa' Pue' Alata'ala moto-mi to mpohinii-ra. Moparenta-ra hewa magau' duu' kahae–hae-na.

Yawa: Namane mamo inta makare akatoe ramu. Yawainye ma inta rakaindi akato jewen, uma apa vare ma raumandi yara Amisye taune pirati baro mansai. Muno Amisye apa kawasae indati ube akarive atavona nuge nuganui.


NETBible: Night will be no more, and they will not need the light of a lamp or the light of the sun, because the Lord God will shine on them, and they will reign forever and ever.

NASB: And there will no longer be any night; and they will not have need of the light of a lamp nor the light of the sun, because the Lord God will illumine them; and they will reign forever and ever.

HCSB: Night will no longer exist, and people will not need lamplight or sunlight, because the Lord God will give them light. And they will reign forever and ever.

LEB: And night will not exist [any] longer, and they will not have need of the light of a lamp and of the light of the sun, because the Lord God will give light to them. And they will reign _forever and ever_ .

NIV: There will be no more night. They will not need the light of a lamp or the light of the sun, for the Lord God will give them light. And they will reign for ever and ever.

ESV: And night will be no more. They will need no light of lamp or sun, for the Lord God will be their light, and they will reign forever and ever.

NRSV: And there will be no more night; they need no light of lamp or sun, for the Lord God will be their light, and they will reign forever and ever.

REB: There shall be no more night, nor will they need the light of lamp or sun, for the Lord God will give them light; and they shall reign for ever.

NKJV: There shall be no night there: They need no lamp nor light of the sun, for the Lord God gives them light. And they shall reign forever and ever.

KJV: And there shall be no night there; and they need no candle, neither light of the sun; for the Lord God giveth them light: and they shall reign for ever and ever.

AMP: And there shall be no more night; they have no need for lamplight or sunlight, for the Lord God will illuminate them {and} be their light, and they shall reign [as kings] forever and ever (through the eternities of the eternities).

NLT: And there will be no night there––no need for lamps or sun––for the Lord God will shine on them. And they will reign forever and ever.

GNB: There shall be no more night, and they will not need lamps or sunlight, because the Lord God will be their light, and they will rule as kings forever and ever.

ERV: There will never be night again. People will not need the light of a lamp or the light of the sun. The Lord God will give them light. And they will rule like kings forever and ever.

EVD: There will never be night again. People will not need the light of a lamp or the light of the sun. The Lord God will give them light. And they will rule like kings forever and ever.

BBE: And there will be no more night; and they have no need of a light or of the shining of the sun; for the Lord God will give them light: and they will be ruling for ever and ever.

MSG: Never again will there be any night. No one will need lamplight or sunlight. The shining of God, the Master, is all the light anyone needs. And they will rule with him age after age after age.

Phillips NT: Night shall be no more; they have no more need for either lamplight or sunlight, for the Lord God will shed his light upon them and they shall reign as kings for timeless ages.

DEIBLER: There will never again be night. God’s servants will not need the light of a lamp or the light of the sun, because the Lord God will shine his light upon them. And they will rule forever.

GULLAH: Dey ain gwine neba be no night dey no mo. People ain gwine need no lamp dey. Dey ain gwine need no light fom de sun no mo. Cause de Lawd God gwine be dey light. An de people dem gwine rule like king faeba an eba.

CEV: Never again will night appear, and no one who lives there will ever need a lamp or the sun. The Lord God will be their light, and they will rule forever.

CEVUK: Never again will night appear, and no one who lives there will ever need a lamp or the sun. The Lord God will be their light, and they will rule for ever.

GWV: There will be no more night, and they will not need any light from lamps or the sun because the Lord God will shine on them. They will rule as kings forever and ever.


NET [draft] ITL: Night <3571> will be <1510> no <3756> more <2089>, and <2532> they will <2192> not <3756> need <2192> <5532> the light <5457> of a lamp <3088> or <2532> the light <5457> of the sun <2246>, because <3754> the Lord <2962> God <2316> will shine <5461> on <1909> them <846>, and <2532> they will reign <936> forever <1519> <165> and ever <165>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Wahyu 22 : 5 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran