Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BSD]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 22 : 6 >> 

BSD: Malaikat yang menunjukkan semua itu berkata kepada-Ku, “Kata-kata ini benar dan dapat dipercaya. Tuhan Allah memberikan Roh-Nya kepada nabi-nabi, dan mengutus malaikat-Nya kepada orang-orang yang melayani-Nya. Ia menunjukkan kepada mereka apa yang harus segera terjadi.”


AYT: Malaikat itu berkata kepadaku, “Semua perkataan ini dapat dipercaya dan benar. Tuhan, Allah dari roh para nabi, menyuruh malaikat-Nya untuk menunjukkan kepada hamba-hamba-Nya apa yang harus segera terjadi.

TB: Lalu Ia berkata kepadaku: "Perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan, Allah yang memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malaikat-Nya untuk menunjukkan kepada hamba-hamba-Nya apa yang harus segera terjadi."

TL: Lalu kata-Nya kepadaku, "Segala perkataan inilah tetap dan benar. Adapun Allah, Tuhan segala roh nabi-nabi itu, sudah menyuruhkan malaekat-Nya akan menunjukkan kepada segala hamba-Nya barang yang tak dapat tiada akan jadi kelak dengan segeranya.

MILT: Dan dia berkata kepadaku, "Perkataan-perkataan ini dapat dipercaya dan benar." Dan Tuhan (YAHWEH - 2962), Allah (Elohim - 2316) para nabi yang kudus, telah mengutus malaikat-Nya untuk menunjukkan kepada para hamba-Nya apa yang seharusnya terjadi dengan secepatnya.

Shellabear 2010: Lalu ia berkata kepadaku, "Perkataan-perkataan ini dapat dipercaya dan benar. Allah, Tuhan yang memberi ruh ilham kepada nabi-nabi, telah mengutus malaikat-Nya untuk menunjukkan kepada hamba-hamba-Nya apa yang harus segera terjadi."

KS (Revisi Shellabear 2011): Lalu ia berkata kepadaku, "Perkataan-perkataan ini dapat dipercaya dan benar. Allah, Tuhan yang memberi ruh ilham kepada nabi-nabi, telah mengutus malaikat-Nya untuk menunjukkan kepada hamba-hamba-Nya apa yang harus segera terjadi."

Shellabear 2000: Lalu ia berkata kepadaku, “Perkataan-perkataan ini dapat dipercaya dan benar. Adapun Allah, Tuhan yang memberi ruh kepada nabi-nabi, telah mengutus malaikat-Nya untuk menunjukkan kepada hamba-hamba-Nya segala perkara yang harus segera terjadi.”

KSZI: Katanya kepadaku, &lsquo;Ini kata-kata yang dapat dipercayai dan benar. Allah, Tuhan segala roh nabi-nabi, telah menyuruh malaikat-malaikat-Nya menunjukkan dengan segera kepada hamba-hamba-Nya apa yang akan terjadi.&rsquo;

KSKK: Lalu malaikat itu berkata kepadaku, "Perkataan ini pasti dan benar; Tuhan Allah yang mengilhami para nabi telah mengutus malaikat-Nya untuk menunjukkan kepada hamba-hamba-Nya apa yang harus segera terjadi."

WBTC Draft: Malaikat itu berkata kepadaku, "Perkataan-perkataan itu benar dan dapat dipercaya. Tuhan adalah Allah dari roh para nabi. Ia telah mengutus malaikat-Nya untuk menunjukkan kepada hamba-hamba-Nya yang harus terjadi segera.

VMD: Malaikat itu berkata kepadaku, “Perkataan-perkataan itu benar dan dapat dipercaya. Tuhan adalah Allah dari roh para nabi. Ia telah mengutus malaikat-Nya untuk menunjukkan kepada hamba-hamba-Nya yang harus terjadi segera.

AMD: Malaikat itu berkata kepadaku, “Semua perkataan ini dapat dipercaya dan benar. Tuhan, Allah dari roh para nabi, telah mengutus malaikat-Nya untuk menunjukkan kepada para hamba-Nya hal-hal yang harus segera terjadi.”

TSI: Lalu malaikat itu berkata kepada saya, “Semua yang kamu dengar dan lihat hari ini benar dan layak dipercaya. Hanya Tuhan Allah saja yang memberi kemampuan kepada para utusan-Nya untuk bernubuat, dan Dialah yang sudah mengutus saya untuk menunjukkan kepada para hamba-Nya apa yang harus segera terjadi.”

BIS: Lalu malaikat itu berkata kepada saya, "Perkataan-perkataan ini benar dan dapat dipercayai. Tuhan Allah yang memberikan Roh-Nya kepada nabi-nabi, sudah mengutus malaikat-Nya untuk menunjukkan kepada hamba-hamba-Nya apa yang segera harus terjadi."

TMV: Kemudian malaikat itu berkata kepadaku, "Kata-kata ini benar dan dapat dipercayai. Tuhan Allah yang memberikan Roh-Nya kepada nabi-nabi, telah mengutus malaikat-Nya kepada hamba-hamba-Nya untuk menunjukkan apa yang mesti segera berlaku."

FAYH: Kemudian malaikat itu berkata kepada saya, "Semua perkataan ini benar dan dapat dipercaya: 'Aku akan segera datang!' Allah yang memberitahu para nabi-Nya tentang perkara-perkara yang akan datang, telah mengutus malaikat-Nya untuk memberitahu engkau bahwa perkara ini akan segera terjadi. Berbahagialah orang yang percaya akan hal ini dan semua yang tertulis dalam gulungan kitab ini."

ENDE: Lalu ia berkata kepadaku: "Segala perkataan ini amat tepat dan benar. Allah Jang Tuhan, jang memberi ilham kepada para nabi, telah mengutus malaekatNja untuk menundjukkan kepada para hambaNja perkara-perkara jang segera harus berlangsung".

Shellabear 1912: Maka katanya kepadaku, "Ia inilah perkataan yang kepercayaan dan benar. Adapun Allah Tuhan segala roh nabi-nabi itu telah menyuruhkan malaikatnya, karena menunjukkan kepada hamba-hambanya segala perkara yang akan jadi kelak dengan segeranya.

Klinkert 1879: Laloe katanja kapadakoe: Segala perkataan inilah satiawan dan benar; maka Toehan Allah segala nabi jang soetji telah menjoeroehkan malaikatnja akan menoendjoek kapada hamba-hambanja segala perkara, jang tadapat tidak akan djadi kelak dengan sigeranja.

Klinkert 1863: Lantas katanja sama akoe: {Wah 19:9; 21:5} Segala perkataan ini satiawan dan bener adanja; maka Toehan Allahnja segala nabi jang soetji itoe soedah menjoeroehken malaikatnja, {Wah 1:1} menoendjoek sama hamba-hambanja segala perkara, jang tra-bolih tidak nanti djadi dengan lekas.

Melayu Baba: Dan dia kata sama sahya, "Ini-lah perkata'an yang kita boleh perchaya dan yang btul: dan Allah, ia'itu Tuhan sgala nabi-nabi punya roh, sudah hantarkan dia punya mla'ikat mau tunjokkan sama dia punya hamba-hamba sgala perkara yang msti jadi dngan sgra.

Ambon Draft: Maka berkatalah ija ka-padaku: Segala perkata; an ini ada songgoh dan benar; dan maha besar Tuhan Ilah segala nabi jang kudus sudah suroh datang mela

Keasberry 1853: Lalu burkatalah iya padaku, Sagala purkataan inilah sutiawan dan bunar adanya: maka Tuhan Allah sagala nabi yang suchi itu munyuruhkan muleikatnya mununjukkan kapada hamba hambanya sagala purkara yang ta'dapat tiada akan jadi kulak dungan sugrahnya.

Keasberry 1866: Lalu bŭrkatalah iya padaku, Sagala pŭrkataan inilah sŭtiawan dan bŭnar adanya: maka Allah Tuhan sagala nabi yang suchi itu mŭnyurohkan mŭliekatnya mŭnunjokkan kapada hamba hambanya sagala pŭrkara yang ta’dapat tiada akan jadi kŭlak dŭngan sŭgranya.

Leydekker Draft: Maka bersabdalah 'ija padaku; segala perkata`an 'ini 'ada satija dan benar: maka maha besar Tuhan 'Ilah segala Nabij jang khudus 'itu sudah meng`utus Mela`ikatnja, 'akan menondjokh pada hamba 2 nja segala barang jang haros djadi dengan segarah.

AVB: Katanya kepadaku, “Ini kata-kata yang dapat dipercayai dan benar. Tuhan, Allah segala roh nabi-nabi, telah menyuruh malaikat-malaikat-Nya menunjukkan kepada hamba-hamba-Nya apa yang akan terjadi dengan segera.”

Iban: Lalu ku melikat nya bejaku ngagai aku, "Jaku tu amat, sereta tau dikarapka. Lalu Tuhan, Allah Taala ti meri roh benabi, udah ngirumka melikat Iya ngambika nunjukka ngagai bala nembiak Iya utai ti enda tau enda nyadi enda lama da agi."


TB ITL: Lalu Ia berkata <3004> kepadaku <3427>: "Perkataan-perkataan <3056> ini <3778> tepat dan <2532> benar <228>, dan <2532> Tuhan <2962>, Allah <2316> yang memberi roh <4151> kepada para nabi <4396>, telah mengutus <649> malaikat-Nya <32> untuk menunjukkan <1166> kepada hamba-hamba-Nya <1401> apa yang harus <1163> segera <5034> terjadi <1096>." [<2532> <4103> <846> <846> <3739> <1722>]


Jawa: Aku tumuli dipangandikani mangkene: “Pangandika iku mau patitis lan nyata, sarta Pangeran, Allah kang paring roh marang para nabi, wus ngutus malaekate supaya nuduhake marang para abdine apa kang pinesthi enggal kalakon.”

Jawa 2006: Aku tumuli dingandikani mangkéné, "Pangandika iku mau satuhu lan nyata, sarta Pangéran, Allah kang paring roh marang para nabi, wis ngutus malaékaté supaya nuduhaké marang para abdiné apa kang pinasthi énggal kelakon."

Jawa 1994: Malaékat mau nuli ngandika marang aku: "Pangandika iki nyata lan kena diprecaya. Gusti Allah kang wis maringaké Rohé marang para nabi, wis ngutus malaékaté supaya nuduhaké marang para abdiné apa kang pinesthi bakal kelakon."

Jawa-Suriname: Mulékat mau terus ngomong marang aku: “Tembung iki nyata lan kenèng dipretyaya. Gusti Allah sing wis ngekèkké Rohé marang para nabi, wis ngongkon mulékaté, supaya nduduhké marang para peladèné apa sing ndang bakal klakon.”

Sunda: Saur malaikat ka kaula, "Ieu ucapan teh saestuna, layak dipercaya. Gusti Allah anu maparin Roh-Na ka para nabi geus ngutus malaikat-Na sina nembongkeun ka abdi-abdi-Na perkara anu bakal tereh kajadian."

Sunda Formal: Saur malaikat tea ka simkuring: “Ieu dawuhan teh saestuna pisan, layak dipercaya. Pangeran, — Allah anu maparin nyawa hirup ka nabi-nabi — ngutus malaikat-malaikat-Na pikeun ngumumkeun ka abdi-abdi-Na, nya eta sakur anu baris kajadian sakeudeung deui.”

Madura: Malaekat ganeka pas adhabu ka kaula, "Ca’-oca’ reya bendher ban ekenneng parcaja. Guste Allah se marengngagi Errohna ka bi-nabbi, la ngotos malaekadda kaangguy noduwagi ka para abdina apa se kodu duli kalakon."

Bauzi: Labi im lada lam aadume neàdi ame Alat Am im gagu vou usemda labe neo eba ab gagoham. “Im Alat oba modi ozobohudi fi gatehe im lam ahebu abo imbo imot modem labe ba modehe vaba alia voom vabak. Abo imbodem tadem bak. Im Boehàda Alat Aho dam bakdate modi im Abada aime fa dam bake ahate vameaidam dam laba Aho Am Aha Nutabe Neàna lam ame dam laba vizi teudedam Ala labe Aho neo eba abo Am im vou usemda niba gagu fa oba olu, ‘Aba Aho vameadaha im lam kehàm vaba abo taho mode tame,’ laham bak lam, ‘Im Aba Aho gagohona aime uledi meedam dam totbaho labe fà aime ozobohudese,’ lahame oho gut aime fa toedam bake labihasu vameadaha bak,” lahame eba vameadahana eho ab aiham.

Bali: Raris malaekate punika ngandika ring tiang sapuniki: “Sabdane ene saja tur patut kagugu. Tur Ida Sang Panembahan, Ida Sang Hyang Widi Wasa ane maicayang Roh Idane teken paranabine, ngutus malaekat Idane buat ngedengang teken parakaulan Idane, unduk ane bakal enggal teka.”

Ngaju: Palus malekat te hamauh dengangku, "Kare auh toh bujur toto tuntang tau imercaya. Tuhan Hatalla je manenga Roh Ayue akan kare nabi, jari manyoho malekat Ayue uka mamparahan akan kare rewar Ayue taloh je bajeleng kareh manjadi."

Sasak: Terus malaẽkat nike bebase lẽq tiang, "Manik-manik niki kenaq dait bau tepercaye. Tuhan Allah saq ngicanin Roh-Ne tipaq nabi-nabi, sampun ngutus malaẽkat-Ne jari nyatayang tipaq hambe-hambe-Ne napi saq harus becat telaksane."

Bugis: Nainappa makkeda iyaro malaéka’é lao ri iyya, "Iyaé sining ada-adaé tongengngi sibawa weddingngi riyatepperi. Puwang Allataala iya mabbéréyangngéngngi Roh-Na lao ri nabi-nabié, pura suroi malaéka’-Na untu’ majjellokengngi lao risining atan-Na aga iya masitta’é harusu kajajiyang."

Makasar: Nampa nakana anjo malaekaka mae ri nakke, "Sikamma anne bicaraya sangnging bicara kontutojeng siagang akkullei nipatappa’. Karaeng Allata’ala iamintu le’baka ampassareangi RohNa mae ri na’bi-na’bia, iami assuroi malaeka’Na untu’ ampappiassengangi mae ri ata-atanNa apa-apa tenayamo nasallo namusti kajariang."

Toraja: Nakuami lako kaleku: Mintu’ kada iate matappa’ sia tonganna. Iatu Puang Matua, Puangna mintu’ penaanna nabi, ussuamo malaeka’Na umpakitanni mintu’ taunNa tu apa tae’ anna salai tang la dadi madoi’.

Duri: Mangkada omi joo malaeka' lako aku' nakua, "Tongan tee kada mangka musa'ding, nawa'ding dikatappa'i. Puang Allataalamo mpangben Roh Allataala lako nabi, Iamo ssua malaeka'-Na la mpangpekitanni lako taun-Na apa to la jaji madoi'."

Gorontalo: Lapatao malaikati boyito loloiya ode olau odiye, ”Nga'amila loiya boti tatapu wawu banari. Allahuta'ala Eya ta longohi mayi Roh-Liyo ode mongonabi, ma lopoahu mayi malaikati-Liyo mopo'ota ode mongowato-Liyo wolo u ma hua musi mowali.”

Gorontalo 2006: Lapatao̒ malai̒kati boito loloi̒ya mai olaatia, "Loi̒ya botie otutu wau mowali palacayalo. Eeya Allahu Taa̒ala talongohi mai Rohu-Lio tomongo nabi, malo ngutolia malai̒kati-Lio u mopo biloheo̒ tomongo wato-Lio wolo umusi hua̒a motoduo mai."

Balantak: Kasi malaa'ikat iya'a norobu na ingku' taena, “Men nibantilkon kani'i tuutuu' ka' sida ooskonon. Tumpu Alaata'ala a men nongorookon Alus-Na na nabii, nomosuu'mo malaa'ikat-Na bo minsiso'kon na papalimang-Na upa men donganmo sida.”

Bambam: Puhai ia too, nauaammä' indo malaika': "Ingganna inde kada, tappa' anna mala dikatappa'i. Puang Allataala Debatanta umpopengkähä Penaba Masehona lako ingganna nabinna anna mala naissam indo to la dadi. Anna puham ussua malaika'na umpellambi'i ingganna sabua'na anna napaitai indo kaha-kaha la masimpammi dadi."

Kaili Da'a: Naopu etu nangulimo malaeka etu ka aku, "Pura-pura tesa pane'a mpu'u-mpu'u nakono pade namala raparasaya. Pue Alatala to nombawai Nosa Nagasana ka pura-pura nabina, I'amo to nompakau malaekana nomai mombatujuraka ka batua-batuana nuapa to mana masaeka majadi."

Mongondow: Nopaḷut makow malaekat tatua noguman ko'inakoí nana'a, "Singog mita tana'a in totu'ubií bo mota'aubií pirisaya'an. Ki Tuhan Allah inta nobogoi in Roho-Nya kon nabi mita, aindon nopotabaí im malaekat sim mopo'ontong kom bobantung-Nya mita kon onu inta ḷagidon mobalií."

Aralle: Puhanna yatoo, napa'karai bumä' yato malaeka' naoatee, "Tula' indee tahpa' liu anna mala dipetahpa'. Puang Alataala ang umbea Inaha Maserona pano di ingkänna nabi, puhang unsuo malaeka'na umpaitai sabua'na didiona ang la pahallu baha' dahi."

Napu: Roo indo, malaeka iti mouliangaana: "Ope-ope lolita ide batena tou hai ina tepabukei. Pue Ala au mowei InaoNa i ope-ope nabiNa, Iami au motudu malaekaNa mai mampopaisaahe hawiNa apa au hangangaa holiga mewali."

Sangir: Tangu malạekatẹ̌ e nẹ̌bera si siạ, "Manga wawera tamai ini e mamben těngadẹ̌ dingangu kapangimangeng. Mawu Ruata kụ seng něngonggọu Rohkẹ̌'E su manga nabi e seng něndolohu malạekat'E něnodẹ su manga ěllang'E apa kụ sarung lighạ mariadi."

Taa: Wali ojo karoonya aku mangkita etu, pomakau i mPue Allah manganto’oka aku, “Gombo si’i monso pu’u pasi masipato rasarumaka. I Pue Allah to mangawaika to pantuntu tuntuNya i Nosa Mapasing, Ia semo to room mampokau pomakauNya ma’i resi komi to papolaongiNya, damampaponsanika komi palaong to tamo masae damawali.”

Rote: Boema ata nusa so'dak ndia nafa'da au nae, "Dede'ak ia la tete'e ka ma hapu nananamahelek. Amak Manetualain fo manafe Dula Dale na neu nabi la, nadenu basa ata nusa so'da na soaneu natu'du ata nala hata fo no lai-laik muse ana da'di."

Galela: Kagena de o malaikat magena asa ngohika wotemo kali, "O demo moi-moi iqomaka magena qangodu igogou so aku popiricaya. O Jou Gikimoi de Awi Gurumi o bi nabi iqoqoma watudaka, de Una magena lo Awi malaikat moi wasuloka la una asa to Una Awi sosulo-sosulo wasikelelo o bi moi-moi o kia naga o orasi ma simaka jai-jai bato asa idadi."

Yali, Angguruk: Ari yet harikikmu malaikat inowen nubam ele uruk lit, "Hiyag hutuk lahiyon aru tem toho uruk lahi. Allah inowen Amingmingangge wene hiyag isaruk inap Hime fanowon og isaruk. At inowen tot welamuhukmu aruhu ane fahet it unubam unug isamin ulug malaikat monde ferisi," ulug hiyag nitisi.

Tabaru: Ge'enaka de 'o mala'ekati ge'ena kaingosekau ngoino, "'O demo-demo ge'ena 'iodumu ma gou-goungu 'itiai so 'idadi pongaku. Ma Jo'oungu ma Dutu gee 'awi Ngomasa wokula 'o nabii-nabiika, wasulokokau 'awi mala'ekatika ma ngale 'isidumutu 'o nyawa gee wile-leleanika, 'okia naga gee salingou yacobou 'idadi."

Karo: Jenari nina man bangku, "Kata enda kerina tuhu, janah terteki. Tuhan Dibata si mereken KesahNa man nabi-nabi, dingen si nggo nuruh MalekatNa encidahken man suruh-SuruhenNa kai si nandangi jadi minter."

Simalungun: Jadi ihatahon ma hu bangku, “Ia hata on hatengeran ni uhur do anjaha sintong; isuruh Tuhan Naibata, simada tonduy ni nabi-nabi do malekat-Ni, laho patuduhkon hubani juakjuak-Ni na laho barah masa.

Toba: (II.) Dung i didok ma mandok ahu: Haposan do angka hata on jala na sintong; disuru Tuhan Debata, nampuna tondi ni angka panurirang, do surusuruanna, patuduhon tu angka naposona angka na naeng masa tibu.

Dairi: Nai nina malaèkat i mo taba aku, "Tuhu ngo kata èn janah kettoken. Tuhan Dèbata simemerèken Tendina taba nabi-nabi, Ia ma ngo mengutus malaèkatNa lako magahken mendahi naposona sinaing masa ndor èn."

Minangkabau: Sudah tu malekaik tu bakato kabake ambo, "Sagalo kato-kato ko bana, sarato dapek dipicayoi. Tuhan Allah nan mambarikan Roh-Nyo kabake nabi-nabi, Baliau lah ma utuih malekaik-Nyo, untuak ma agiah tawu kabake pisuruah-pisuruah-Nyo, apo nan musti sugiro ka tajadi."

Nias: Ba imane khõgu mala'ika andrõ, "Sindruhu daroma li andre ba nifaduhusi tõdõ. Ba So'aya Lowalangi, same'e Eheha-Nia khõ ndra sama'ele'õ, zi no mamatenge mala'ika-Nia ba wangoroma'õ ba genoni-Nia hadia zi lõ ara tõ lõ tola lõ alua."

Mentawai: Iageti kuanangan nia malaika ka tubukku, "Tiboiet néné bulat sibulatnia, samba katonemiet. Tuhan Taikamanua sipanguruat'aké Ketsatnia ka tubudda tai nabi, aikoiniakéan malaikania, bulé rapatoilá, ka tubut pakoinietnia, aponia sipuaaili simaruei."

Lampung: Raduni malaikat udi cawa jama nyak, "Cawa-cawa inji benor rik dapok dipercaya. Tuhan Allah sai ngeniko Ruh-Ni jama nabi-nabi, radu ngutus malaikat-Ni untuk nunjukko jama jelma-jelma sai ngebantu-Ni api sai geluk haga tejadi."

Aceh: Laju lé malaikat nyan geupeugah bak lôn, "Tutoe haba nyoe beutôi dan jeuet teupatéh. Tuhan Allah nyang bri Roh Gobnyan ubak nabi-nabi, dan nyang kirém malaikat Gobnyan keugeutunyok ubak hamba-hamba Gobnyan peue nyang teujadi lam watée hana treb lé."

Mamasa: Mangkai too, nakuammo' inde malaeka'e: “Angganna inde tula'e manassa anna mala diorean. Puang Allata'alla Dewatanta To umpatigara' penawanna nabi umpalanda'i battakadanna, mangka ussua malaeka'na lao umpaitai inde kara-kara la masimpammo dadie lako sabua'na.”

Berik: Jepga malaikata jeiserem ga ase bala, "Taterisi aaiserem ba bunaram, ane angtane waakenfer ga jeter sene taabili. Ane Tuhan Jeiba Uwa Sanbagirsam, ane Jei Mafnana Jelemana nabi-nabif golmini. Ane Jei malaikata Jemna mes baftannu enggalfe, angtane awelna Uwa Sanbagirmana aa jei ne gwebilirim jei jep gangge saamisif galap aa je ge etamwebiliserem."

Manggarai: Mai taé de malékat hitu oné aku, “Sanggéd curup so’o molord agu ngancéng imbi laings. Mori Keraéng ata téing Nai NggelukN oné sanggéd nabi, poli wuat malékatN kudut toi oné sanggéd mendi Diha apa ata paka gélang jari laing.”

Sabu: Moko ta lii ke ne naju Deo do naanne pa ya, "Ne lipedai-lipedai do nadhe do petu-petarra jhe nara ta parahajha. Muri Deo ne do wie ne Henga No pa nabi-nabi, do alla ke pepepu ne naju No mita la pejhujhe pa annu-niki No ne nga ne do ta jadhi nga henginga."

Kupang: Ais, itu ana bua kasi tau sang beta bilang, “Samua yang beta su kasi tau sang lu ni, memang batúl. Samua orang bisa parcaya beta pung omong ni. Dolu Tuhan Allah pake Dia pung Roh ko kasi tau Dia pung Kata-kata sang dia pung jubir dong. Ma sakarang, Dia su pake Dia pung ana bua dari sorga ko kasi tau Dia pung ana-ana dong soꞌal ini hal samua yang sonde lama lai musti jadi.”

Abun: Orete malaikat ne ki nai ji do, "Sukdu gato ji ki ré sangge, sukdu ne tep wa yé onyar kem mó. Men bi Yekwesu Yefun Allah gato bok An Gen mo yenabi anato syogat An bi malaikat ma kadum suk gato bere bor nai An bi pakwerut mwa ne jam et."

Meyah: Erek koma beda malaikat egens agot gu didif oida, "Mar insa koma nomnaga ongga bua bingg noba bingk fob bera erek tenten ojgomu, jefeda bua buroru ojgomu. Jeska Allah, ongga ombk Efena Ebsi skoita efen nabi-nabi sis fob, bera ombk didif skoita bua ongga erek efen osnok egens ongga omfij Ofa tein. Ofa otunggom erek koma jeskaseda orocunc rot mar nomnaga ongga ai juens omorogna keingg rusnok si."

Uma: Oti toe, pai' na'uli'-ka mala'eka: "Hawe'ea lolita toe we'i makono pai' bate madupa' mpai'. Pue' Alata'ala to mpowai' Inoha'-na hi hawe'ea nabi, Hi'a-mi to mpohubui mala'eka-na tumai mpopo'incai batua–batua-na napa to kana sohi' madupa'."

Yawa: Naije naito Amisy napije po raura rinai pare, “Anakotaro ratodi tenambe somamo tugae ma inda vatane wanave rai. Amisye, wepi po Anawayo Vambunine raunande Apa anawae mansai, Opirati po apa naite inta atutir indamu po raroron irati vatano wanapatambe Aije mansai ana mavave indati nande kobe.”


NETBible: Then the angel said to me, “These words are reliable and true. The Lord, the God of the spirits of the prophets, has sent his angel to show his servants what must happen soon.”

NASB: And he said to me, "These words are faithful and true"; and the Lord, the God of the spirits of the prophets, sent His angel to show to His bond-servants the things which must soon take place.

HCSB: Then he said to me, "These words are faithful and true. And the Lord, the God of the spirits of the prophets, has sent His angel to show His servants what must quickly take place."

LEB: And he said to me, "These words [are] faithful and true, and the Lord, the God of the spirits of the prophets, has sent his angel to show his slaves [the things] which must take place in a short time.

NIV: The angel said to me, "These words are trustworthy and true. The Lord, the God of the spirits of the prophets, sent his angel to show his servants the things that must soon take place."

ESV: And he said to me, "These words are trustworthy and true. And the Lord, the God of the spirits of the prophets, has sent his angel to show his servants what must soon take place."

NRSV: And he said to me, "These words are trustworthy and true, for the Lord, the God of the spirits of the prophets, has sent his angel to show his servants what must soon take place."

REB: HE said to me, “These words are trustworthy and true. The Lord God who inspires the prophets has sent his angel to show his servants what must soon take place.

NKJV: Then he said to me, "These words are faithful and true." And the Lord God of the holy prophets sent His angel to show His servants the things which must shortly take place.

KJV: And he said unto me, These sayings [are] faithful and true: and the Lord God of the holy prophets sent his angel to shew unto his servants the things which must shortly be done.

AMP: And he [of the seven angels further] said to me, These statements are reliable (worthy of confidence) and genuine (true). And the Lord, the God of the spirits of the prophets, has sent His messenger (angel) to make known {and} exhibit to His servants what must soon come to pass.

NLT: Then the angel said to me, "These words are trustworthy and true: ‘The Lord God, who tells his prophets what the future holds, has sent his angel to tell you what will happen soon.’"

GNB: Then the angel said to me, “These words are true and can be trusted. And the Lord God, who gives his Spirit to the prophets, has sent his angel to show his servants what must happen very soon.”

ERV: Then the angel said to me, “These words are true and can be trusted. The Lord, the God of the spirits of the prophets, has sent his angel to show his servants what must happen soon:

EVD: The angel said to me, “These words are true and can be trusted. The Lord is the God of the spirits of the prophets. God sent his angel to show his servants the things that must happen soon.”

BBE: And he said to me, These words are certain and true: and the Lord, the God of the spirits of the prophets, sent his angel to make clear to his servants the things which are now to come about.

MSG: The Angel said to me, "These are dependable and accurate words, every one. The God and Master of the spirits of the prophets sent his Angel to show his servants what must take place, and soon.

Phillips NT: Then the angel said to me, "These words are true and to be trusted, for the Lord God, who inspired the prophets, has sent his angel to show his servants what must shortly happen."

DEIBLER: The angel said to me: “These words thatGod has revealed to you are true, and he will certainly fulfill them. The Lord God who …inspires the prophets/tells the prophets what to say† sent his angel to show the people who serve him the events that must happen soon.”

GULLAH: Den de angel tell me say, “Dem wod yah, dey true an people fa bleebe um. De Lawd God wa gii de prophet dem powa fa tell e message, e sen e angel fa come show e saabant dem de ting dem wa got fa happen soon.”

CEV: Then I was told: These words are true and can be trusted. The Lord God controls the spirits of his prophets, and he is the one who sent his angel to show his servants what must happen right away.

CEVUK: Then I was told: These words are true and can be trusted. The Lord God controls the spirits of his prophets, and he is the one who sent his angel to show his servants what must happen straight away.

GWV: He said to me, "These words are trustworthy and true. The Lord God of the spirits of the prophets has sent his angel to show his servants the things that must happen soon.


NET [draft] ITL: Then <2532> the angel said <3004> to me <3427>, “These <3778> words <3056> are reliable <4103> and <2532> true <228>. The Lord <2962>, the God <2316> of the spirits <4151> of the prophets <4396>, has sent <649> his <846> angel <32> to show <1166> his <846> servants <1401> what <3739> must <1163> happen <1096> soon <1722> <5034>.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Wahyu 22 : 6 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran