Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LAMPUNG]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 18 : 22 >> 

Lampung: Bunyi musik jak jelma sai main kecapi, jak jelma sai nyanyi, jak jelma sai main suling rik jelma sai nyebu trumpet, mak haga kedengian lagi di delom niku! Mak haga betungga juga sai jelma buruh ahli pun di dudi, rik suara batu penggilingan pun mak haga kedengian lagi.


AYT: Suara para pemain kecapi, peniup seruling, peniup trompet, dan alat musik lainnya tidak akan terdengar lagi di dalammu. Tidak ada pengrajin, yang dapat membuat semua kerajinan, yang akan ditemukan di dalammu. Suara penggilingan tidak akan terdengar lagi di dalammu.

TB: Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi, dan peniup-peniup seruling dan sangkakala, tidak akan kedengaran lagi di dalammu, dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu, dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu.

TL: Dan bunyi orang yang bermain kecapi dan yang menyanyi dan yang meniup suling dan nafiri sekali-kali tiada akan terdengar lagi di dalammu, dan seorang yang berkepandaian di dalam sesuatu kepandaian sekali-kali tiada akan didapati lagi di dalammu, dan bunyi kisaran sekali-kali tiada akan terdengar lagi di dalammu,

MILT: Dan bunyi harpa, dan para pemusik, dan para peniup seruling dan para peniup sangkakala sama sekali tidak terdengar lagi di dalammu. Dan setiap pakar dari setiap keahlian, sama sekali tidak ditemukan lagi di dalammu. Dan bunyi penggilingan sama sekali tidak terdengar lagi di dalammu,

Shellabear 2010: Suara kecapi, penyanyi-penyanyi, seruling, dan nafiri tidak akan terdengar lagi di dalammu. Orang yang pandai dalam kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu. Suara kisaran pun tidak akan terdengar lagi di dalammu.

KS (Revisi Shellabear 2011): Suara kecapi, penyanyi-penyanyi, seruling, dan nafiri tidak akan terdengar lagi di dalammu. Orang yang pandai dalam kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu. Suara kisaran pun tidak akan terdengar lagi di dalammu.

Shellabear 2000: Suara kecapi, penyanyi-penyanyi, seruling, dan nafiri tidak akan terdengar lagi di dalammu. Orang yang pandai dalam kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu. Suara kisaran pun tidak akan terdengar lagi di dalammu.

KSZI: Bunyi orang bermain kecapi, suling, serunai dan pelbagai alat muzik tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Ahli-ahli seni pertukangan tidak akan terdapat lagi di dalammu. Bunyi batu kisar tidak akan didengar lagi di dalammu.

KSKK: Tidak pernah lagi terdengar lagu-lagu dari pemain kecapi, penyanyi, pemain seruling dan terompet di dalammu. Tidak pernah lagi terdapat di dalammu seniman dalam bidang kesenian apa pun. Tidak pernah lagi akan terdengar bunyi penggilingan di dalammu.

WBTC Draft: Suara pemain kecapi, seruling, terompet, dan alat musik lainnya tidak akan terdengar lagi di dalammu. Ahli-ahli dalam berbagai bidang tidak akan ditemukan lagi di dalammu. Suara penggilingan tidak akan terdengar lagi di dalammu.

VMD: Suara pemain kecapi, seruling, terompet, dan alat musik lainnya tidak akan terdengar lagi di dalammu. Ahli-ahli dalam berbagai bidang tidak akan ditemukan lagi di dalammu. Suara penggilingan tidak akan terdengar lagi di dalammu.

AMD: Oh, Babel, suara pemain kecapi, seruling, trompet, dan alat musik lainnya tidak akan terdengar lagi di kota itu. Tidak akan ada lagi pekerja ahli di situ. Suara penggilingan tidak akan terdengar lagi di kota itu.

TSI: Suara pemain kecapi, seruling, terompet, dan alat musik lainnya tidak akan terdengar lagi di sana. Di sana tidak ada lagi orang yang pintar membuat barang yang mewah. Bahkan suara batu gilingan gandum tidak akan terdengar lagi di sana.

BIS: Bunyi musik dari pemain kecapi, dari para biduan, dari pemain seruling dan dari peniup trompet, tidak akan terdengar lagi di dalammu! Tidak akan dijumpai juga seorang pekerja ahli pun di situ, dan suara batu penggilingan pun tidak akan terdengar lagi.

TMV: Suara penyanyi dan bunyi muzik daripada pemain kecapi, pemain seruling dan trompet tidak akan terdengar lagi di kota Babel! Semua tukangmu yang mahir tidak dapat dijumpai lagi dan bunyi batu kisaran pun tidak akan terdengar lagi!

BSD: Bunyi kecapi, suara penyanyi, bunyi seruling, dan bunyi terompet tidak akan terdengar lagi dari kota itu. Di situ juga tidak akan dijumpai lagi seorang pekerja yang ahli, dan tidak akan terdengar lagi suara penggilingan.

FAYH: Suara musik tidak akan terdengar lagi di situ -- tidak akan ada lagi bunyi kecapi, seruling, dan trompet. Tidak ada lagi industri apa pun di situ; penggilingan gandum pun tidak ada.

ENDE: Dan bunji para pemain ketjapi dan penjanji para peniup suling dan terompet tidak akan terdengar lagi dalammu tidak diketemukan lagi dalammu seorang pandai bertukang Dan bunji penggilingan tidak terdengar lagi dalammu,

Shellabear 1912: Dan bunyi orang yang bermain kecapi dan bunyi-bunyian dan suling dan serunai sekali-kali tiada akan didengar lagi dalammu, dan seorang pandai dalam sebarang kepandaiannya pun sekali-kali tiada akan didapati lagi dalammu, dan bunyi kisaran pun sekali-kali tiada akan didengar lagi dalammu,

Klinkert 1879: Maka boenji orang jang berketjapi dan jang menjanji dan jang berbangsi dan jang berseroenai itoe tidak akan kadengaran lagi didalammoe, dan sa'orang toekang dengan kapandaijan mana pon baik tidak akan terdapat lagi didalammoe, dan boenji batoe kisaran pon tidak kadengaran lagi didalammoe,

Klinkert 1863: {Yer 25:10; Yeh 26:13} Maka soeara orang jang berketjapi, dan jang menjanji, dan jang main soeling, dan jang berboenjiken selompret, tidak nanti kadengeran lagi didalemmoe; dan trada satoe toekang, maski barang apa kapandeannja, nanti terdapet lagi didalemmoe; {Yer 25:10} dan boenji gilingan tidak nanti kadengeran lagi didalemmoe.

Melayu Baba: Dan bunyi orang yang main kchapi dan bunyi-bunyian dan suling dan srunai t'ada skali-kali nanti di-dngar lagi dalam angkau; dan satu orang pandai, baik apa kpandaian pun, t'ada skali-kali nanti orang dapat lagi dalam angkau; dan bunyi batu kisaran t'ada skali-kali nanti di-dngar lagi dalam angkau;

Ambon Draft: Dan sawara awrang jang berketjapi, dan awrang me-njanji dan awrang berbangsi, dan awrang bertijop nafiri, tijada akan djadi terdengar lagi di dalam angkaw; dan barang tukang deri sabarang pakardja; an tukang, tijada lagi akan terdapat di dalam ang-kaw, dan bunji batu gilingan tijada akan terdengar lagi di dalam angkaw.

Keasberry 1853: Maka suara orang yang burkuchapi, dan yang munyanyi, dan yang burbangsi burbangsi, dan yang bursrunie, tiadalah akan didungar lagi deri dalammu; dan sa'orang yang tukang, muskipun barang kapandeiannya, tiada akan didapati lagi didalammu; dan bunyi batu kisaran pun tiadalah akan kudungaran skali kali lagi didalammu;

Keasberry 1866: Maka swara orang yang bŭrkŭchapi, dan yang mŭnyanyi, dan yang bŭrbangsi bangsi, dan yang bŭrsrunie, tiadalah akan didŭngar lagi deri dalammu; dan sa’orang yang tukang, mŭskipun barang kapandieannya, tiada akan didapati lagi didalammu; dan bunyi batu kisaran pun tiadalah akan kadŭngaran skali kali lagi didalammu;

Leydekker Draft: Maka sawara 'awrang jang berkitjapij, dan jang bernjanji, dan jang berbangsij, dan jang bernafirij 'itu tijada 'akan kadengaran lagi didalammu: dan barang sa`awrang pandej pada segala kapandejan tijada 'akan kadapatan lagi didalammu: dan bunji panggilingan tijada 'akan kadengaran lagi didalammu.

AVB: Bunyi orang bermain kecapi, seruling, serunai dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Ahli-ahli seni pertukangan tidak akan terdapat lagi di dalammu. Bunyi batu kisar tidak akan didengar lagi di dalammu.

Iban: Munyi belikan enggau munyi nyawa orang ke belagu, munyi nyawa orang ke nebah kesuling enggau terumpit, nadai agi didinga dalam nuan; lalu orang ke landik begagaka utai nadai agi ditemu dalam nuan; Lalu munyi batu kisar nadai agi didinga dalam nuan;


TB ITL: Dan <2532> suara <5456> pemain-pemain kecapi <2790> dan <2532> penyanyi-penyanyi <3451>, dan <2532> peniup-peniup seruling <834> dan <2532> sangkakala <4538>, tidak <3756> <3361> akan kedengaran <191> lagi <2089> di dalammu <1722> <4671>, dan <2532> seorang <3956> yang ahli <5079> dalam sesuatu <3956> kesenian <5078> tidak <3756> <3361> akan ditemukan <2147> lagi <2089> di dalammu <1722> <4671>, dan <2532> suara <5456> kilangan <3458> tidak <3756> <3361> akan kedengaran <191> lagi <2089> di dalammu <1722> <4671>.


Jawa: Sarta swarane para panylempung sarta para pasindhen, tuwin para panyuling apadene panylompret, ora bakal keprungu maneh ana ing kowe, lan wus ora bakal ana wong kang olah sadhengaha kagunan kang tinemu ana ing kowe, sarta swarane panggilingan ora bakal keprungu maneh ana ing kowe.

Jawa 2006: Swarané clempung sarta para pasindhèn, tuwin swaraning suling apadéné kalasangka, bakal ora keprungu manèh ana ing antaramu, lan wis bakal ora ana wong kang olah sarupaning kagunan kang tinemu ana ing antaramu, sarta swarané panggilingan bakal ora kaprungu manèh ana ing antaramu.

Jawa 1994: Swaraning musiké tukang clempung, para pesindhèn, tukang suling lan tukang slomprèt, ora bakal keprungu menèh ana ing tilas panggonanmu, lan wis bakal ora ana ulah kagunan menèh ana ing kono, mengkono uga swarané penggilingan ora bakal keprungu menèh.

Jawa-Suriname: Swarané musiké tukang tylempung, tukang singi, tukang suling lan tukang trompèt ora bakal krungu menèh nang panggonanmu. Wis bakal ora ènèng kesenian menèh nang kono.

Sunda: Ti maneh moal kadenge-denge deui sora kacapi, sora kawih, sora suling, jeung sora tarompet. Di maneh moal aya deui patukangan naon bae nu digawe, moal aya deui sora panggilingan!

Sunda Formal: Sora kacapi, sora kawih, sora suling jeung tarompet, di maneh geus hamo kadenge deui. Geus moal aya deui pagawe, moal aya deui sora panggilingan!

Madura: Monyena mosigga tokang maen calempong, mosigga para panyanyi ban tokang topena soleng sarta tokang topena tarompet, ta’ kera ekaedhing pole e kottha jareya! Ta’ kera badha pole tokang se ahli e jadhiya, ban sowarana bato pagilisan ta’ kera ekaedhing pole.

Bauzi: Abo ame kota labe im doi dua labe aam neà bak lam ahebu gi ab modi seteham bak. Ame nazoh neha: Gitar daeti ulohona kecapi modeo, seruling modeo, trompetmodeo, labihasu damat vou sikimna dae lam ba ame kota laba ame na dae ba aim vaba abo sete. Labi dam nazoh meedam dam im mei im meime meedam bak lam ba vi aam vaba laha sete. Labi ke bumatna gandum oo vaheme gilidam debu laba ba gilidam dae aim vaba sete. Labi iho àmna roti ohudam bak laha sete.

Bali: Buina munyin rebabe lan munyin juru kidunge, aketo masih munyin sulinge muah munyin trompete tusing bakal madingehan buin di tengah kotane ento. Aketo masih tusing ada buin anak ane magarapan ditu. Tur munyin batu pangilesane masih tusing madingehan buin di kotane ento.

Ngaju: Auh musik ain tukang kacapi, tukang nyanyi, tukang suling, tuntang tukang mahimon tarompet, dia tau mahiau tinai intu ekam! Tuntang ije biti mahin jaton oloh pintar je tau inyondau intu hete, tuntang auh batu galingan mahin jaton ihining tinai.

Sasak: Suare kecapi, penyanyi-penyanyi, dait peniup-peniup suling dait terompẽt ndẽq gen kedengahan malik lẽq dalemde, ndẽq gen tedait ẽndah sopoq dengan saq ahli lẽq bidang kesenian lẽq derike, dait suare batu penggilingan ẽndah ndẽq gen kedengahan malik.

Bugis: Oninna oni-onié polé ri pakkacapié, polé risining pakkélongngé, polé ri passulingngé sibawa polé ripasseppung tarompé’é, dé’na nariyéngkalinga matu ri lalemmu! Dé’ tona matu séddi tau pajjama-jama mapanré kuwaro, sibawa oni batu allélurengngé dé’na nariyéngkalinga matu.

Makasar: Sa’ra kacapia, sa’ra pakelonga, sa’ra sulinga, siagang sa’ra tarompeka, tena ngasemmo nakalangngerang lalang ri kau. Tena tommo lanubuntulu’ tu cara’de’ manna sitau anjoreng, kammayatompa tena tommo sa’ra batu pa’giling lakalangngerang.

Toraja: Sia oni to ma’katapi sia to menani sia to massuling sia tarompe’ pua tae’mo anna dirangi lan mai, sia iatu to manarang lan misa’ kamanarangan, tae’ dukamo untorroiko, sia oni batu pangrissoan inang tae’mo anna dirangi.

Duri: Te'da lalomo nadisa'ding lan to pangcu'bikan na pakkelong, passuling sola pangtarompe'. Te'da toomo la diampa' to tomacca lan, na te'damo disa'ding to oni issong torumido.

Gorontalo: Suwara lo ta hepoyitohe lo kecapi, ta hepomanyanyiya, ta hepohipa tulali wawu sanggakala, ma didu ta odungohe to olemu. Odito olo didu ta odungga to olemu openu bo ngota mao ta ahali lo umohutu uhetuwa-tuwawuwa wawu suwara lo hihilinga olo didu ta odungohe to olemu.

Gorontalo 2006: Tingohu muusiki monto tamooitohe kocapi, monto bibii-duwaniyalo, monto tamoo-hiipawa tulali monto tamoo-hiipawa torompeti, diilalo odungohe monto olemu! Diilalo odungga olo penu boli ngotaa mao̒ taa̒ahali mokalaja teto, wau tingohu botu pohilinga olo diilalo odungohe.

Balantak: Sianmo pomorongoran laungna kecapi ka' mian manani, ka' mian men munduup poloit tia torompeet. Sianmo sa'angu'po a mian men pande' mangawawau upa-upa rumpakion na ko'oom. Laungna watu pinggilingan uga' sianmo kamporongoran.

Bambam: Anna tä'um deem la dihingngi pole poni-poniam illaam kota Babel susinna to ma'katapi, to menani, to ma'sulim, anna to ma'lalloho'. Tä' toom duka' deem la dilambi' moi podo la mesam to manähä kapapia-pia, anna tä' toi duka' deem la dihingngi to lumambu'.

Kaili Da'a: Da'a mana raepe wamba musi nggari ja'i ntopomore kacapi, bara wamba topodade ri ngata etu. Da'a mana raepe musi sasuli bo topantawui kololio. Da'a mana maria topande manggawia bara nuapa-nuapa ri tatongo ngata etu, pade wamba pogili da'a mana raepe nggariarana.

Mongondow: Singog ing kecapi inta kinuti i intau mita inta mota'au mokuti bo manyanyi mita i intau inta momanyanyi, bo singog im bansií bo singog in terompet, diaí bidon kodongogan bui kom bonu ing kotaímu! Bo ahli mita mogogaid diaí bidon kodungkuḷan kon tua, sedang singog ing gilingan batu bo diaí bidon kodongogan kon tua.

Aralle: Dang aha la kahingngiang yaling oninna to pokatapi sibaha to penani, to posuling anna ang umponi terompe'! Datung aha dilambi' to manähäng kababe-babe anna datoi aha kahingngiang kilingang pahe.

Napu: Matanta mpuu ope-ope peawana hai kamakarana. Topodunde, toponani, topotulali hai topotawue tatamburu, barapohe ralambi i kota iti. Topoaro sou hai topokarahi barapohe ara. Pomonina pombaua barapi rahadi.

Sangir: Tingihu musikẹ̌ u měngangobị kěcapi, bọu mẹ̌kakantarị, bọu měnananiụ suling dingangu wọu měnaniụ napiri e, semben tawe sarung ikaringihẹ̌ kapia su ral᷊ungu! Tawe sarung makaěbạ mělahal᷊ẹ̌ pelẹesa sarang sěngkatau sene, dingangu tingihu watum papěhasenge tawe sarung ikaringihẹ̌ kapia.

Taa: Wali pomakau etu mampogomboka kota Babel. Ia manganto’o, “Yako ri raya ngkorom tau tamo damangandonge wo’u ewa tau to mangantingko gambus, pasi tau to menyanyi, pasi tau to mangantawuis suling pasi tarompet. Pasi tamo seja dararata ri raya ngkorom tau to pande mangika bara kesaa. Pasi tamo seja daradonge ewa watu to mangabusak pae.

Rote: Musi kala lii na neme manamakaminak kecapi la, neme basa manamakamee kala, neme manamakaminak kinu kala ma neme manafuu pupuu kala, neukose ta nananamanenek nai o dalek so'on! Boeo neukose ta hapu hataholi manamaue-male'di malelaina nai ndia, ma batu tutu'tu ka lii na, neukose ta nananamanenek so'on.

Galela: O kota magena asa isisaka so poise kawa o musik ma ili o kecapi, o bangseli, de o trompet, de lo o nyanyi ma ili de ma lugo lo paise kawa. De pamake kawa o gia ma jojobo moi-moi eko lo o gandum yotututu.

Yali, Angguruk: "Waruk ele men sini yunggultuk ane men pinggong ele men puhuli ele men hat wereg ambehen fobik oho hol hahup fug. Tor angge su angge ininggik fano roho wituk inap hat wereg ambehen fobik oho isahup fug. Helep simbuk fam anggen sahaltuk lit aplohok turuk ane hat wereg ambehen fobik oho holuhup fug.

Tabaru: 'O tapakioka dua koi'iwau 'o ben ma 'ilingi, 'o koroncong ma 'ilingi, yoba-barija yonyanyi manga 'ilingi, de mita koi'iwau 'o suling de 'o torompet ma 'ilingi. 'O nyawa yoba-barija dua yoodumu koyaki'iwau, de 'o lusu de 'o du-dutuku dua koi'ilinginowau.

Karo: Asa ndigan pe lanai ibegi i tengah-tengahndu sora kalak ngkuit kulcapi, musik dingen sora kalak ngembus suling ras terompet. Lanai pagi lit sekalak tukang pe i tengah-tengahndu subuk i bas dahin apai pe, sora batu gilingen pe lanai pagi ibegi.

Simalungun: Seng tarbogei be ibagas ho sora ni parhusapi pakon sipandoding, sipartulila, pakon sipartarompit; seng jumpah be ibagas ho situkangi atap aha pe, anjaha sora hun losung pe seng tarbogei be ibagas ho;

Toba: Na so tupa be tarbege di bagasan ho soara ni angka parhasapi dohot siparende dohot partulila dohot parsarune; ndang jumpang be di bagasan ho nanggo sada ragam ni siula hapandean; jala ndang be tarbege di bagasan ho pangkuling ni panduda.

Dairi: Oda nèngè terdengkoh i tengah-tengahmi sora kucapi dekket sora perendè bang sora sordam bak sarunè pè! Oda nè dapet i tengah-tengahmi kalak pandè meneppa, barang sora mennutu pè mak terdengkoh nèngè i sidi.

Minangkabau: Bunyi musik dari pamain kucapi, dari sagalo tukang dendang, dari pamain suliang, sarato jo dari tukang ambuih tarumpik, indak ka tadanga lai di dalam angkau! Indak ka basuwo pulo doh disinan, surang pakarajo nan santiang, sarato suwaro batu panggiliangan pun indak ka tadanga lai.

Nias: Ba lõ sa'ae terongo dania ba khõmõ li ngawalõ wakake so li moroi ba zolau kezafi, niha sogonekhe manunõ, solau surune, ba samoli torofe. Ba samõsa gõi lõ sa'ae tesõndra duka hadia ia fefu ba da'õ, ba lõ sa'ae terongo li goko gara fogili gõi.

Mentawai: Oto táan te maarep nga-ngan musik sibóbóra siagai masibebeú kecapi, siagai muurai, siagai musuling samba siagai mupiau ka tubum! Tá leú et tusesese sedda sipugagalai siagai kabei samba nga-ngan bukkú pasigulunan leú et, táan tuaarep sedda.

Aceh: Su musik nibak ureuëng meuén keucapi, nibak ureuëng-ureuëng biduan, nibak peumeuén suléng dan nibak ureuëng yub beureuguih, hana teuma teudeungoe lé lam gata; dan hana teuma teudeungoe lé meusidroe ureuëng nyang mubuet ahli nibak teumpat nyan, meunan cit su batée geumiléng pih hana teudeungoe lé nibak teumpat nyan.

Mamasa: Anna ta'mo dengan aka la dirangngi illaan kota Babel susinna to ma'katapi, to menani, to ma'tulali, anna to ma'tamboro'. Ta' tomo dengan la dilambi' to manarang lima, anna ta' tomo dengan la dirangngi to lumambuk.

Berik: Kotana jeiserem jebe angtane gamjon jam ne sarbabiyen gitar tisa, tutubarat tisa, ane trompet tisa. Ane angtane gamjon jam ne damtabiyen awelna jebe aa jei ne gwebuwenaram. Ane joka taasa jem gane wilnirim jem tisna jam ne sarmiyen.

Manggarai: Bonén hau, toé manga dengé kolé reweng disét labar kecapi, isét déré, isét tebang sunding agu terompét. Toé kéta manga cengatan ata pecing te gori sanggéd ata manikn, toé manga dengé koléd pék watu pénang.

Sabu: Lialu ketadu nga ti mone ggai ketadu ngati do jhuka lodho, ngati do tiu kehidho nga do tiu wotabbe, hari-hari ne na harre adho ke do medae ta rangngi ti dhara au! Adho ke do medae ta era ri ie ta heddau he mone jhagga do dhai i'a ri paanne, jhe likedarru wowadu geho le adho ke do medae ta rangngi ri pa dhara au.

Kupang: Su sonde ada orang lai, yang maen musik di itu kota. Su sonde ada orang, yang dapa dengar sasando, gitar, suling, deng tarompet pung bunyi di itu kota lai. Su sonde ada tukang, yang karjá di dong pung bidang lai. Su sonde ada orang, yang mol padi di itu kota lai.

Abun: Bere yé jam musik gato yé kamo mone o nde. Ye gato ba sukbadek e, kamo kecapi e, seruling e, trompet e ne, bere yé yo jam bi musik ba mo kota ne o nde. Ye gato ben suk mo kota ne, sato yé nggi nu e, ben suk mo os e, fro suk mo kota mit e ne, yé yo ku yé ne mo kota ne o nde. Bere ye yo jam suk nggra sagato yé krut gandum mone o nde.

Meyah: Rusnok rinera mar erek moubseja jera mar erek sulin jera manghi mei jeskaseda ruf medemer rot skoita rusnok enjgineg gij kota koma deika guru. Beda iwa inek rusnok egema tein ongga rimfarur rot rerin mar gij kota koma deika guru. Noba rusnok rinek mamu eteb ongga esgisgi keingg gandum efej deika guru.

Uma: Moronto hangkani hawe'ea ka'uaa'-na pai' kancolaa-na. To mpokado' kasapi, toporona', topolalowe ba tompotuwui' sangkakala uma-pi mpai' raruai' hi ngata toe. To pante mpowangu tomi ba topotampa uma-pi ria. Uma-pi ria moni topomanyu.

Yawa: Inya, munijo Babel, ndanide! Vatano wo kecapi rambaon muno airape ranepat weti ngkin, muno wo suline muno tavuna ramawisy, kotare so inta ranauno nai jakato jewen. Vatano maneme nsiridi wo ananuge ranari ti ngko dave onawamo mansaumandi nai tenambe. Muno mesino mo tepune rakugan mamo mewen tenambe, indati vatane wo ranaun akatoe ramu.


NETBible: And the sound of the harpists, musicians, flute players, and trumpeters will never be heard in you again. No craftsman who practices any trade will ever be found in you again; the noise of a mill will never be heard in you again.

NASB: "And the sound of harpists and musicians and flute-players and trumpeters will not be heard in you any longer; and no craftsman of any craft will be found in you any longer; and the sound of a mill will not be heard in you any longer;

HCSB: The sound of harpists, musicians, flutists, and trumpeters will never be heard in you again; no craftsman of any trade will ever be found in you again; the sound of a mill will never be heard in you again;

LEB: And the sound of harpists and musicians and flute players and trumpeters will never be heard in you again! And every craftsman of every trade will never be found in you again! And the sound of a mill will never be heard in you again!

NIV: The music of harpists and musicians, flute players and trumpeters, will never be heard in you again. No workman of any trade will ever be found in you again. The sound of a millstone will never be heard in you again.

ESV: and the sound of harpists and musicians, of flute players and trumpeters, will be heard in you no more, and a craftsman of any craft will be found in you no more, and the sound of the mill will be heard in you no more,

NRSV: and the sound of harpists and minstrels and of flutists and trumpeters will be heard in you no more; and an artisan of any trade will be found in you no more; and the sound of the millstone will be heard in you no more;

REB: The sound of harpists and minstrels, flute-players and trumpeters, shall no more be heard in you; no more shall craftsmen of any trade be found in you, or the sound of the mill be heard in you;

NKJV: "The sound of harpists, musicians, flutists, and trumpeters shall not be heard in you anymore. No craftsman of any craft shall be found in you anymore, and the sound of a millstone shall not be heard in you anymore.

KJV: And the voice of harpers, and musicians, and of pipers, and trumpeters, shall be heard no more at all in thee; and no craftsman, of whatsoever craft [he be], shall be found any more in thee; and the sound of a millstone shall be heard no more at all in thee;

AMP: And the sound of harpists and minstrels and flute players and trumpeters shall never again be heard in you, and no skilled artisan of any craft shall ever again be found in you, and the sound of the millstone shall never again be heard in you.

NLT: Never again will the sound of music be heard there––no more harps, songs, flutes, or trumpets. There will be no industry of any kind, and no more milling of grain.

GNB: The music of harps and of human voices, of players of the flute and the trumpet, will never be heard in you again! No workman in any trade will ever be found in you again; and the sound of the millstone will be heard no more!

ERV: O Babylon, the music of people playing harps and other instruments, flutes and trumpets, will never be heard in you again. No worker doing any job will ever be found in you again. The sound of a millstone will never be heard in you again.

EVD: The music of people playing harps and other instruments, flutes and trumpets, will never be heard in you again. No workman doing any job will ever be found in you again. The sound of a millstone will never be heard in you again.

BBE: And the voice of players and makers of music will never again be sounding in you: and no worker, expert in art, will ever again be living in you; and there will be no sound of the crushing of grain any more at all in you;

MSG: Silent the music of harpists and singers--you'll never hear flutes and trumpets again. Artisans of every kind--gone; you'll never see their likes again. The voice of a millstone grinding falls dumb; you'll never hear that sound again.

Phillips NT: Never more shall the sound of harpists and musicians, fluteplayers and trumpeters be heard in you again! Never again shall a craftsman of any craft be found in you; never again will the sound of the millstone's grinding be heard in you!

DEIBLER: In your cities there will never again be anyone playing harps, singing, playing flutes, and blowing trumpets. There will no longer be any …skilled workers/craftsmen† making things. There will never again be people grinding grain at [MTY] the mills.

GULLAH: Ain nobody neba gwine yeh no music ob dem wa play haap een ya screet gin. Ain nobody neba gwine yeh um play flute o blow trumpet dey gin. Ain nobody neba gwine yeh people sing dey gin. An all dem people wa da mek all kind ob ting wid dey han, dey ain neba gwine do no mo wok eenside ya gin. An ain nobody neba gwine yeh people beat wheat wid millstone een ya screet gin.

CEV: The music of harps and singers and of flutes and trumpets will no longer be heard. No workers will ever set up shop in that city, and the sound of grinding grain will be silenced forever.

CEVUK: The music of harps and singers and of flutes and trumpets will no longer be heard. No workers will ever set up shop in that city, and the sound of grinding grain will be silenced for ever.

GWV: The sound of harpists, musicians, flutists, and trumpeters will never be heard in it again. Skilled craftsman will never be found in it again. The sound of a millstone will never be heard in it again.


NET [draft] ITL: And <2532> the sound <5456> of the harpists <2790>, musicians <3451>, flute players <834>, and <2532> trumpeters <4538> will <191> never <3756> <3361> be heard <191> in <1722> you <4671> again <2089>. No <3756> <3361> craftsman <5079> who practices <5078> any <3956> trade will ever be found <2147> in <1722> you <4671> again <2089>; the noise <5456> of a mill <3458> will <191> never <3756> <3361> be heard <191> in <1722> you <4671> again <2089>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Wahyu 18 : 22 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran