Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Kejadian 21 >> 

1PANGERAN aberkadi Sara, noro’ janjina se edhabuwagi ka Ibrahim.

2Sara bubut, pas babar lalake’ e bakto Ibrahim la seppo. Kana’ jareya lahir e are ban baja se edhabuwagi Allah ka Ibrahim.

3Bi’ Ibrahim pottrana jareya enyamae Ishak.

4E bakto pottrana jareya aomor ballung are, bi’ Ibrahim esonnat, menorot se edhabuwagi Allah ka salerana.

5E bakto Ishak lahir, yuswana Ibrahim la saratos taon.

6Dhabuna Sara, "Allah la apareng kagumbira’an ka sengko’ sampe’ sengko’ bisa agella’. Reng-oreng se ngedhing kabar reya tanto noro’ gumbira ban agella’ keya."

7Sara adhabu pole, "Sapa lamba’ se ngoca’a ka Ibrahim ja’ Sara ngembana ana’? Nyatana sengko’ rembi’ onggu maske tang lake la towa."

8Ishak atamba raja, ban e bakto kana’ jareya epesa, Ibrahim ajang-onjang ce’ rajana.

9E settong are Sara ngoladi Isma’il, pottrana Ibrahim ban Hagar, babine’ Messer rowa, teppa’na en-maenan ban Ishak, pottrana dibi’.

10Sara mator ka Ibrahim, "Tore pona, tondhung dunor ka’issa’ sareng ana’na. Ana’na babine’ ganeka ja’ parenge bagiyan dhari sangkolan se eparengngagiya sampeyan ka Ishak, ana’ kaula."

11E bakto meyarsa jareya panggaliyanna Ibrahim arassa rekong, sabab Isma’il pottrana keya.

12Tape Allah adhabu ka Ibrahim, "Ba’na ta’ osa rekong mekkere Hagar dunorra ba’na ban ana’na jareya. Torodi apa oca’na Sara jareya, sabab toronan se ejanjiyagi Sengko’ ka ba’na bakal lahira dhari Ishak.

13Tape ana’na dunor jareya bi’ Sengko’ eberri’ana na’ poto se bannya’ keya, se daddiya settong bangsa. Sabab ana’na dunor jareya ana’na ba’na keya."

14Kalagguwanna bi’ Ibrahim Hagar eparenge roti ban kanthong dhari kole’ aesse aeng menangka sango e parjalananna. Ana’na epagindhung ka ebuna. Saellana jareya babine’ buru pas esoro ondur. Daddi Hagar laju ondur, ajalan san-kassannagi e ra-ara Bersyeba.

15E bakto aeng e kanthongnga rowa la tadha’ sakale, ana’na laju esaba’ e babana but-ombut,

16aba’na dibi’ pas toju’ e kennengngan laen se jauna ra-kera saratos meter dhari jadhiya. Ca’na pekkerra, "Sengko’ ta’ mangga nangaleyana tang ana’ mate." Daddi sambi toju’ babine’ jareya laju nanges.

17Allah meyarsa tangessa Isma’il. Dhari langnge’ laju badha malaekadda Allah adhabu ka Hagar, "Apa se ekasossa ba’na, Hagar? Ella, ja’ tako’. Allah la meyarsa sowarana ana’na ba’na.

18Kassa’ entare ana’na, emban padhiyem. Sabab toronanna ana’na ba’na jareya bakal daddiya bangsa se raja."

19Allah pas mokka’ matana Hagar, daddi Hagar laju nangale’e badha somor. Hagar entar ka somor jareya, laju ngala’ aeng ebaddhai kanthongnga, ana’na pas eenome.

20Isma’il atamba raja sarta terros etolonge Allah. Se ekennengnge ra-ara Paran, daddi panganjur se penter.

21Bi’ ebuna epabine’e oreng Messer.

22E bakto jareya Abimelekh ban Pikhol, panglimana tantarana manggi’i Ibrahim. Abimelekh adhabu, "Allah nolonge sampeyan e dhalem ponapa’a saos se eastane sampeyan.

23Daddi ngereng samangken sampeyan asompa e ajunanna Allah, ja’ sampeyan ta’ co-ngocowa ka kaula, otabana ka na’-ana’ kaula, otabana ka toronan kaula. Kaula ampon becce’ ka sampeyan, daddi sampeyan kodu sapaneka jugan ka kaula sareng ka nagara se ekennengnge sampeyan paneka."

24Atorra Ibrahim, "Enggi, abdidalem asompa."

25Tape saellana jareya Ibrahim aserro ka Abimelekh parkara somor se erampas bi’ di-abdina Abimelekh.

26Dhabuna Abimelekh, "Kaula ta’ oneng pasera se alako sapaneka. Sampeyan ta’ oneng mator ka kaula, ban kaula buru samangken mereng parkara paneka."

27Ibrahim laju ngatore dumba ban sape ka Abimelekh, ban oreng se kadhuwa jareya laju mabadha parjanjiyan.

28Ibrahim malaen budhu’na dumba papetto’ dhari ba-dumba laenna.

29Abimelekh mareksane, "Aponapa me’ epalaen?"

30Dhabuna Ibrahim, "Ngereng pondhut budhu’na dumba se papetto’ ka’dhinto menangka tandha ja’ junandalem ngakowe ja’ abdidalem se ngale somor ka’dhinto."

31Daddi kennengngan jareya laju enyamae Bersyeba, sabab e kennengngan jareya se kadhuwa jareya asompa.

32Saellana mabadha parjanjiyan e Bersyeba jareya, Abimelekh ban Pikhol laju abali ka nagarana oreng Filistin.

33Ibrahim laju namen bungkana tamariska e Bersyeba jareya, ban sajjegga jareya kennengngan jareya ekagabay kennengnganna abakte ka PANGERAN, Allah se langgeng.

34Saellana jareya Ibrahim abak abit alenggi e nagarana oreng Filistin.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kejadian 21 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran