Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 3 : 5 >> 

Manggarai: Og mai oné hia taungs lawa Yérusalém, lawa Yudéa, agu lawa baling main tana Yordan.


AYT: Kemudian, orang-orang Yerusalem datang kepadanya, dan seluruh Yudea, dan seluruh wilayah di sekitar Yordan.

TB: Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan.

TL: Tatkala itu keluarlah orang isi negeri Yeruzalem, dan seisi tanah Yudea dan segenap daerah jajahan Sungai Yarden, mendapatkan Yahya;

MILT: Pada waktu itu, orang-orang Yerusalem dan seluruh Yudea dan seluruh wilayah sekitar Yordan datang kepadanya.

Shellabear 2010: Kemudian berdatanganlah orang-orang dari Yerusalem, dari seluruh wilayah Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Sungai Yordan untuk menemuinya.

KS (Revisi Shellabear 2011): Kemudian berdatanganlah orang-orang dari Yerusalem, dari seluruh wilayah Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Sungai Yordan untuk menemuinya.

Shellabear 2000: Kemudian berdatanganlah orang-orang dari Yerusalem, dari seluruh wilayah Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Sungai Yordan untuk menemuinya.

KSZI: Orang dari Baitulmaqdis, seluruh Yudea dan segenap kawasan sekitar Sungai Yordan datang mendapatkan Yahya.

KSKK: Kepadanya datanglah banyak orang dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh lembah sungai Yordan,

WBTC Draft: Orang banyak yang berasal dari Yerusalem, seluruh Yudea, dan daerah sekitar Sungai Yordan datang kepadanya.

VMD: Orang banyak yang berasal dari Yerusalem, seluruh Yudea, dan daerah sekitar Sungai Yordan datang kepadanya.

AMD: Pada saat itu, orang banyak dari kota Yerusalem, dari seluruh wilayah Yudea, dan dari seluruh daerah di sekitar sungai Yordan datang kepada Yohanes.

TSI: Kemudian orang banyak berdatangan kepadanya dari Yerusalem, dari seluruh provinsi Yudea, dan dari seluruh daerah di sekitar Sungai Yordan.

TSI3: Orang banyak berdatangan kepadanya dari Yerusalem, dari seluruh provinsi Yudea, dan seluruh daerah di sekitar sungai Yordan.

BIS: Banyak orang dari Yerusalem, dari seluruh negeri Yudea dan dari daerah-daerah di sekitar Sungai Yordan datang kepada Yohanes.

TMV: Orang dari Yerusalem, seluruh negeri Yudea, dan seluruh kawasan di sekitar Sungai Yordan datang kepada Yohanes.

BSD: Dari mana-mana orang datang untuk mendengarkan dia. Mereka datang dari Yerusalem, dari Yudea dan dari kota-kota sepanjang Sungai Yordan.

FAYH: Orang-orang dari Yerusalem dan dari seluruh Lembah Yordan, bahkan dari segala penjuru Yudea, keluar ke padang gurun untuk mendengarkan khotbahnya,

ENDE: Pada masa itu seluruh isi Jerusalem dan semua penghuni Judea dan segala orang dari daerah Jordan keluar hendak mendapatkan dia;

Shellabear 1912: Maka tatkala itu keluarlah orang isi Yerusalem dan segenap tanah Yahudi dan semua jajahan sungai Yordan, lalu datang mendapatkan dia;

Klinkert 1879: Tatkala itoe kaloewarlah segala orang isi Jeroezalem dan orang pedoedoek sagenap Joedea dan segala djadjahan Jarden, datang mendapatkan Jahja.

Klinkert 1863: Koetika itoe orang isi negari Jeroezalem, dan dari {Saloeroh = antero} saloeroh Jahoeda, dan dari saloeroh tanah koeliling kali Jarden, samowa kaloewar.

Melayu Baba: Itu waktu orang deri Yerusalim, dan satu tanah Yahudiah, dan deri smoa tmpat kliling sungai Yordan pergi sama dia:

Ambon Draft: Bagitu djuga, kaluwarlah datang kapadanja Jerusalem, dan saganap Jehuda, dan samowa paminggir Jordan itu.

Keasberry 1853: Maka tutkala itu kluarlah sagala isi Jerusalem, dan isi sugunap tanah Yahuda, dan orang isi sagala jajahan yang dukat dungan sungie Jorden, datang mundapatkan dia.

Keasberry 1866: Maka tŭtkala itu kluarlah sagala orang isi Jerusalem, dan isi sŭgŭnap tanah Yahuda, dan orang isi sagala jŭjahan yang dŭkat dŭngan sungie Jordan, datang mŭndapatkan dia.

Leydekker Draft: Tatkala 'itu maka kaluwarlah datang kapadanja 'awrang 'isij Jerusjalejm, dan 'isij saganap tanah Jehuda, dan 'isij saluroh benowa jang kuliling surgej Jardejn:

AVB: Orang dari Yerusalem, seluruh Yudea dan segenap kawasan sekitar Sungai Yordan datang mendapatkan Yohanes.

Iban: Orang ari Jerusalem, ari serata menua Judea, enggau ari serata menua ti semak Sungai Jordan datai ngagai iya.


TB ITL: Maka <5119> datanglah <1607> kepadanya <4314> <846> penduduk dari Yerusalem <2414>, dari seluruh <3956> Yudea <2449> dan <2532> dari seluruh <3956> daerah sekitar <4066> Yordan <2446>. [<2532>]


Jawa: Banjur diparani dening wong-wong saka ing kutha Yerusalem, saka ing tanah Yudea kabeh lan saka ing wewengkon sakiwatengene bengawan Yarden.

Jawa 2006: Banjur diparani déning wong-wong saka Yérusalèm, saka Yudéa kabèh lan saka wilayah sakiwatengené Yordan.

Jawa 1994: Akèh wong sing marani Nabi Yohanes mau, saka kutha Yérusalèm, saka tanah Yudéa lan saka wilayah sakiwa-tengené Kali Yardèn.

Jawa-Suriname: Wong pirang-pirang sangka kuta Yérusalèm, sangka bawah Yudéa lan sak kiwa-tengené laut Yordan pada mara nang nggoné Yohanes.

Sunda: Jelema-jelema ti Yerusalem, ti sakuliah Yudea, jeung ti daerah-daerah deukeut Walungan Yordan murubul ka anjeunna.

Sunda Formal: Urang Yerusalem jeung ti sakuliah propinsi Yudea, kitu deui ti tempat-tempat sabudeureun Ciyordan, ngabrul daratang ka anjeunna.

Madura: Bannya’ oreng dhari Yerusalim, dhari saantero nagara Yudea ban dhari ra-dhaera e sabingkerra Songay Yordan padha nyabis ka Yahya.

Bauzi: Lahamda labe ame dam vaba alim bak laba azi vameadume fi dedam di labe dam feà bak aba fet lei fet leida. Neha: Dam Yudea bak labe am num debu meida Yerusalem laba azim dam zi lamti ame Yudea bak labe am num debu mei num debu meime esdam dam totbaho lamti Yordan Soabo valau obe modesuhu num debu mei num debu mei lahadume azihi dam lamti labihasu, “Imo iuba le Yohanesat lab vameadam im lam aidase,” lahame Yohanes bake abo gi dihasi valada. Dihasi valada.

Bali: Daweg punika akeh anake saking kota Yerusalem miwah jadmane sawewengkon jagat Yudeane, taler jadmane sane magenah ring kiwa tengen Tukad Yordane sami pada rauh maranin Dane Yohanes.

Ngaju: Maka are oloh bara Yerusalem, bara hapus daerah Yuda tuntang kare eka je hakatokep dengan Sungei Yordan, dumah manalih Yohanes.

Sasak: Luwẽq dengan dateng ojok Yahya, araq dengan-dengan saq dateng lẽman Yerusalem, lẽman selapuq daẽrah Yudea, dait lẽman selapuq daẽrah sekiter Kokoq Yordan.

Bugis: Maéga tau polé ri Yérusalém, polé ri sininna wanuwa Yudéa sibawa daéra-daéra seddéna Salo Yordan lao ri Yohanés.

Makasar: Jaimi tau battu mange ri Yohanes. Nia’ tu battu ri kota Yerusalem, tu battu ri sikontu pa’rasangang Yudea, kammayatompa tu battu ri daera-daera a’biringa ri Binanga Yordan.

Toraja: Attu iato sang sunammi tu tau dio tondok Yerusalem sia mintu’ pa’tondokan tana Yudea sia mintu’ lili’na salu Yordan umpellambi’i Yohanes;

Duri: Buda to-Yerusalem, na to-Yudea sola tosiandah Sa'dan Yordan male lako Nabi Yahya,

Gorontalo: Lapatao ngohuntuwa tawu ta hetolawa to kota lo Yerusalem, lonto nga'amila lipu lo Yudeya wawu lonto kakambunguwala u titiliya lo dutula lo Yordan, lonao mayi ode oliyo.

Gorontalo 2006: Dadaata tau lonto Yerusalemu, lonto ngoilanggubu lipu lo Yudea wau lonto mamaa-dalawaalo topalito Dutulaa Yordan lonao̒ mai odelei Yahya.

Balantak: Biai' a samba Yerusalem, mian na longkop libutan Yudea ka' uga' mian na longkop libutan men pookarani' Weerkauna Yordan taka ni Yohanes.

Bambam: Iya sulem buda tau buttu yabo mai Yerusalem, anna dio mai lembäna Yudea anna ingganna tondä' dio sikahuku'na Salu Yordan umpellambi'i Yohanes.

Kaili Da'a: Nadeamo tau narata ri ja'ina nggari ngata Yerusalem bo njumaongu Bagia Yudea bo pura-pura bagia namosu Binangga Yordan.

Mongondow: Naonda in nokodongog kon onu im pinoyaputnya tatua, noro-angoidon intau mita, inta nongkon Yerusalem, nongkon bayongan butá in Yudea, bo nongkon bayongan lipú inta kon diugmai Ongkag in Yordan.

Aralle: Donetoo mai'di to Yerusalem anna mai'di tau ang aha di hao di Poropensi Yudea anna tau ang tohho sirungku' Salu Uhai Yordan sulei asang tihimpung ullumba Yohanes anna napehingngii yato pepakuhunna.

Napu: Bosa tauna au hawe mampeinaohe mampehadingi lolitana. Arahe hangko i kota Yerusale hai hangko i humalele tampo Yudea. Ara worihe hangko i boea-boea au i wiwi owai Yarade.

Sangir: Lawọ taumatang Yerusalem bọu patikụ banuang Yudea ringangu wọu manga wanua mạngělikụ Sal᷊ụ u Yordan nahunděnta su anung Yohanes.

Taa: Wali tempo i Yohanes nja’u nja’u pada bone etu, boros tau to mangampago ia. Tau etu sangga’a yako ri kota Yerusalem, pasi sangga’a wo’u yako samparia lipu ntau to ri propinsi Yudea, pasi sangga’a yako samparia lipu ntau to ri koro Yordan.

Rote: Boema hataholi makadotok ala mai leme Yerusalem, nusa Yudea, boema leme nusa-nusak manai Lee Yarde na titia-tatain mai leo Yohanis mai.

Galela: (3:2)

Yali, Angguruk: Ari reg lit weregma o Yerusalem inap obog toho, Yudea kinang fam werehon obog toho, Yordan ikma wereg inap obog toho at ambeg palu roho kuruk latfag.

Tabaru: Manga gudai 'o Yerusalemuoka de 'o Yudeaka de mita 'o Yordan ma 'akere ma date-dateoka gee, yoboa 'o Yohanesino.

Karo: Rehen ndahi ia kalak si ringan i Jerusalem, ras kerina kalak si ringan i daerah Judea bage pe kerina kalak si ringan i daerah sekitar Lau Jordan.

Simalungun: Jadi roh ma halak marayaksi hun Jerusalem, hun sab Judea ampa hun haganup pamah Jordan.

Toba: Dung i laho ma pangisi ni Jerusalem manopot ibana, songon i dohot sude halak Judea ro di saluhut angka na maringanan di lambung ni Jordan i.

Dairi: Nterrem ngo roh jelma i Jerusalem nai, i suberri Juda nai dekket kuta si lot i kacimbang lambung Laè Jordan, merrohen mendahi si Jonanes.

Minangkabau: Sambuah urang dari Yerusalem, sarato jo dari sagalo nagari di Yudea, sarato jo dari daerah-daerah nan di sakuliliang Sungai Yordan, bi tibo kabake Nabi Yahya.

Nias: Ato niha Yerusalema, ba moroi ba Yudea, awõ niha sato si otarai mbanua si fasui Yoridano, mõi mangondrasi Yohane.

Mentawai: Maigi sia siooi sibabara ka Jerusalem, samba sibabara ka propinsi Judea, samba leú sia sibabara ka sanganantat riringan bet-bet Oinan Jordan, masiailiaké si Johannes.

Lampung: Lamon jelma jak Yerusalem, jak sunyinni negeri Yudea rik jak daerah-daerah di sekitar Way Yordan ratong jama Yohanes.

Aceh: Jai that ureuëng nibak Yerusalem, nibak bansaboh nanggroe Yudea dan nibak daerah-daerah nyang na tinggai bansilingka Krueng Yordan jijak ubak Yahya.

Mamasa: Sasaeammi tau lu dio mai Yerusalem, anna dio mai lembangna Yudea anna angganna tondok dio sikadappi'na Salu Yordan umpellambi'i Yohanes.

Berik: Angtane kota Yerusalemmana ane angtane ona seyafter Yudeyamana, ane angtane ona seyafter fona Yordan jebe, angtane seyafter jeiserem ga aa ge forobuwetya Yohanes jam sarbasife.

Sabu: Ae ne ddau ngati Yerusalem, ti hari hewue ihi rai Yudea, ngati hari-hari era do pehedharra nga Loko Yordan dakka langa Yohanes.

Kupang: Itu waktu orang banya datang ko mau katumu deng Yohanis. Dong datang dari kota Yerusalem, deng dari anteru propinsi Yudea. Dong ju datang dari kampong-kampong yang badeka deng kali Yarden.

Abun: Ye Yerusalem si yé mo bur Yudea sisu yé mo pe gato karowa Syur Yordan ne sino ma wa syaretwa sukdu gato Yohanes ki ne.

Meyah: Rusnok rufoukou jeska kota Yerusalem ni, rejrej monuh Yudea ni, rejrej mei Yordan ni, bera rija skoita ofa jah suma.

Uma: Wori' tauna to hilou hi papada to wao' doko' mpo'epe lolita-na. Ria-ra ngkai ngata Yerusalem, pai' ngkai humalili' tana' Yudea, ria wo'o ngkai ngata–ngata to hampanca'ua ue Yordan.

Yawa: Vatane wanui rave ude no Yohanesa nui. Vatano una no Yerusalem muno vatano una no Yudea ama munije rai tenambe muno vatano una no varodoro mana Yordan, ude tenambe wo Yohanes anaun.


NETBible: Then people from Jerusalem, as well as all Judea and all the region around the Jordan, were going out to him,

NASB: Then Jerusalem was going out to him, and all Judea and all the district around the Jordan;

HCSB: Then people from Jerusalem, all Judea, and all the vicinity of the Jordan were flocking to him,

LEB: Then Jerusalem and all Judea and all the district around the Jordan were going out to him,

NIV: People went out to him from Jerusalem and all Judea and the whole region of the Jordan.

ESV: Then Jerusalem and all Judea and all the region about the Jordan were going out to him,

NRSV: Then the people of Jerusalem and all Judea were going out to him, and all the region along the Jordan,

REB: Everyone flocked to him from Jerusalem, Judaea, and the Jordan valley,

NKJV: Then Jerusalem, all Judea, and all the region around the Jordan went out to him

KJV: Then went out to him Jerusalem, and all Judaea, and all the region round about Jordan,

AMP: Then Jerusalem and all Judea and all the country round about the Jordan went out to him;

NLT: People from Jerusalem and from every section of Judea and from all over the Jordan Valley went out to the wilderness to hear him preach.

GNB: People came to him from Jerusalem, from the whole province of Judea, and from all over the country near the Jordan River.

ERV: People came out to John from Jerusalem and the rest of Judea and from all the areas along the Jordan River.

EVD: People went to hear John. The people came from Jerusalem and all Judea and all the area around the Jordan River.

BBE: Then Jerusalem and all Judaea went out to him, and all the people from near Jordan;

MSG: People poured out of Jerusalem, Judea, and the Jordanian countryside to hear and see him in action.

Phillips NT: The people of Jerusalem and of all Judaea and the Jordan district flocked to him,

DEIBLER: People who lived in Jerusalem city [MTY], many [HYP] people who lived in other places in Judea district [MTY], and many [HYP] people who lived in the area around the Jordan River [MTY] came to John to hear him preach.

GULLAH: A whole heapa people come fa yeh um, fom Jerusalem, fom all ob Judea, an fom all de whole arie close ta de Jerden Riba.

CEV: From Jerusalem and all Judea and from the Jordan River Valley crowds of people went to John.

CEVUK: From Jerusalem and all Judea and from the River Jordan Valley crowds of people went to John.

GWV: Jerusalem, all Judea, and the whole Jordan Valley went to him.


NET [draft] ITL: Then <5119> people from Jerusalem <2414>, as well as all <3956> Judea <2449> and <2532> all <3956> the region around <4066> the Jordan <2446>, were going out <1607> to <4314> him <846>,


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 3 : 5 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran