Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [NET]     [PL]  [PB] 
 <<  Yehezkiel 20 : 5 >> 

NETBible: and say to them: “‘This is what the sovereign Lord says: On the day I chose Israel I swore to the descendants of the house of Jacob and made myself known to them in the land of Egypt. I swore to them, “I am the Lord your God.”


AYT: dan katakanlah kepada mereka, ‘Beginilah firman Tuhan ALLAH: pada hari ketika Aku memilih Israel, Aku bersumpah kepada keturunan Yakub serta membuat diri-Ku sendiri dikenal oleh mereka di negeri Mesir. Aku bersumpah kepada mereka dengan berkata, ‘Akulah TUHAN, Allahmu.’

TB: dan katakanlah kepadanya: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Pada hari Aku memilih Israel, Aku bersumpah kepada keturunan kaum Yakub dan menyatakan diri kepada mereka di tanah Mesir; Aku bersumpah kepada mereka: Akulah TUHAN Allahmu!

TL: Katakanlah kepada mereka itu: Demikianlah firman Tuhan Hua: Tatkala Aku pilih akan Israel, Kuangkat juga tangan-Ku kepada bani bangsa Yakub, dan Kunyatakan diri-Ku kepadanya di tanah Mesir, bahkan, Kuangkat tangan-Ku kepadanya sambil firman-Ku: Aku ini Tuhan, Allahmu!

MILT: Dan engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah Tuhan (Tuhan - 0136) ALLAH (YAHWEH - 03069) berfirman: Pada hari Aku memilih Israel dan mengangkat tangan-Ku kepada benih keluarga Yakub --dan Aku membuat diri-Ku dikenal di tanah Mesir-- ketika Aku mengangkat tangan-Ku kepada mereka dengan mengatakan: Akulah TUHAN (YAHWEH - 03068), Allahmu (Elohimmu - 0430);

Shellabear 2010: dan katakan kepada mereka: Beginilah firman ALLAH Taala, ‘Pada waktu Aku memilih Israil, Aku bersumpah kepada keluarga Yakub dan menyatakan diri kepada mereka di Tanah Mesir. Demikianlah sumpah-Ku kepada mereka, “Akulah ALLAH, Tuhanmu.”

KS (Revisi Shellabear 2011): dan katakan kepada mereka: Beginilah firman ALLAH Taala, Pada waktu Aku memilih Israil, Aku bersumpah kepada keluarga Yakub dan menyatakan diri kepada mereka di Tanah Mesir. Demikianlah sumpah-Ku kepada mereka, "Akulah ALLAH, Tuhanmu."

KSKK: Katakanlah kepada mereka: Inilah sabda Yahweh: Ketika Aku memilih Israel, Aku telah mengikatkan diri dengan sumpah kepada keturunannya. Aku telah menyatakan diri kepada mereka di negeri Mesir dan Aku telah bersumpah kepada mereka: Akulah Yahweh, Allahmu.

VMD: Katakan kepada mereka, ‘Inilah yang dikatakan Tuhan ALLAH: Pada hari ketika Aku memilih Israel, Aku mengangkat tangan-Ku kepada keluarga Yakub dan membuat perjanjian kepada mereka di Mesir. Aku mengangkat tangan-Ku dan mengatakan: “Aku TUHAN Allahmu.”

BIS: Sampaikanlah apa yang Kukatakan ini. Aku telah memilih Israel dan mengangkat sumpah bagi mereka. Di Mesir, Aku menyatakan diri kepada mereka serta berkata, 'Akulah TUHAN Allahmu.'

TMV: Sampaikanlah firman-Ku kepada mereka. Ketika Aku memilih Israel, Aku membuat perjanjian dengan mereka. Aku menyatakan diri-Ku kepada mereka di Mesir dan memberitahu mereka, ‘Akulah TUHAN, Allah kamu.’

FAYH: Katakan kepada mereka firman TUHAN ALLAH ini: Pada hari Aku memilih Israel dan menyatakan diri-Ku kepadanya di Mesir, bahwa Akulah TUHAN, Allah mereka, Aku bersumpah kepada keturunan Yakub itu untuk membawa mereka keluar dari Mesir ke sebuah negeri yang telah Kupilih bagi mereka. Negeri itu subur, limpah dengan air susu dan madu, negeri yang terbaik dari segala negeri yang ada.

ENDE: Hendaklah kaukatakan kepada mereka: Demikianlah Tuhan Jahwe berkata: Pada hari Aku memilih Israil dan mengangkat tanganKu demi untuk keturunan keluarga Jakub, maka Kuberitahu mereka dinegeri Mesir; Aku mengangkat tanganKu demi untuk mereka seraja berkata: Akulah Jahwe Allahmu.

Shellabear 1912: serta berkata kepadanya: Demikianlah firman Tuhanmu Allah: Bahwa pada masa Aku memilih Israel serta mengangkat tangan-Ku bagi segala keturunan bani Yakub serta menyatakan diri-Ku kepadanya di tanah Mesir tatkala Aku angkat tangan-Ku baginya serta berfirman: Bahwa Akulah Tuhanmu Allah.

Leydekker Draft: Dan hendakhlah 'angkaw meng`atakan kapadanja; demikijen baferman maha besar Tuhan Huwa: pada harij tatkala 'aku sudah memileh 'awrang Jisra`ejl, maka 'aku meng`angkatlah tanganku kapada beneh 'isij rumah Jaszkhub, dan djadilah katahuwan pada marika 'itu dalam tanah Mitsir, behkan 'aku meng`angkatlah tanganku kapada marika 'itu, sambil baferman; 'aku 'inilah Huwa 'Ilah kamu.

AVB: dan katakan kepada mereka: Beginilah firman Tuhan ALLAH, “Pada waktu Aku memilih Israel, Aku bersumpah kepada keluarga Yakub dan menyatakan diri kepada mereka di Tanah Mesir. Demikianlah sumpah-Ku kepada mereka, ‘Akulah TUHAN, Allahmu.’


TB ITL: dan katakanlah <0559> kepadanya <0413>: Beginilah <03541> firman <0559> Tuhan <0136> ALLAH <03069>: Pada hari <03117> Aku memilih <0977> Israel <03478>, Aku bersumpah <03027> <05375> kepada keturunan <02233> kaum <01004> Yakub <03290> dan menyatakan <03045> diri kepada mereka di tanah <0776> Mesir <04714>; Aku bersumpah <03027> <05375> kepada mereka: Akulah <0589> TUHAN <03068> Allahmu <0430>! [<0559>]


Jawa: lan tutura marang wong-wong iku: Mangkene pangandikane Pangeran Yehuwah: Ing dina nalika Ingsun milih Israel, Ingsun supaos marang turune Yakub sarta ana ing tanah Mesir padha Sunsumurupake marang Ingsun. Ingsun supaos ana ing ngarepe: Ingsun iki Yehuwah Allahira!

Jawa 1994: Kandhakna apa sing Dakngandikakaké. Nalika Israèl Dakpilih, Aku janji karo wong-wong kuwi. Aku ngetingal ana ing Mesir lan Dakngandikani, ‘Aku iki Pangéran Allahmu!’

Sunda: Bejakeun, kieu sabda Kami: Basa Kami milih Israil Kami geus jangji. Di Mesir Kami nembongan ka maranehna sarta ngandika yen: Kami teh PANGERAN Allah maraneh.

Madura: Kabala Tang oca’ reya. Sengko’ la mele Isra’il ban la asompa kaangguy bangsa jareya. E Messer Sengko’ anyata’agi Tang aba’ sarta ngoca’ ka reng-oreng jareya, ‘Sengko’ PANGERAN, Allahna ba’na.’

Bali: Orahinja ia unduk ane nikayang Ulun. Dugase Ulun nyelik Israel, Ulun ngardi prajanjian teken ia. Ulun nyinahang ragan Ulune teken ia di tanah Mesir, tur ngandika teken ia kene: ‘Ulun ene Sang Hyang Widi Wasa, Widin kitane.’

Bugis: Palettu’i aga iya Upowadaéwé. Purani Upilé Israélié sibawa mattanro untu’ mennang. Ri Maséré, Uwappaissengengngi aléku lao ri mennang enrengngé makkeda, ‘Iyya’na PUWANG Allataalamu.’

Makasar: Pabattui anne apa Kupaua. Le’baki Kupile Israel siagang assumpa mae ri ke’nanga. Ri Mesir, Kupa’nyatai KalengKu mae ri ke’nanga na Kukana, ‘INakkemi Bataranu.’

Toraja: ammu ma’kada lako kumua: Inde sia tu kadanNa Puangta PUANG Nakua: Iatongku pilei langsa’i tu to Israel, umposumpaNa’ misa’ sumpa lako bati’na rapunna Yakub, sia Kupapayan tu Kaleku lako tau iato mai dio tondok Mesir; tonganna umposumpaNa’ misa’ sumpa, Kukua: Akumo tu PUANG, Kapenombammu.

Karo: Turikenlah man bana katangKu enda. Tupung Kupilih Israel, erpadan Aku man bana. Kupetangkas diringKu man bana i Mesir, janah Kukataken man bana: 'Aku kap TUHAN Dibatandu.'

Simalungun: Hatahon ma bani sidea, sonon do hata ni Tuhan Jahowa, ʻBani panorang, sanggah Hupilih Israel, marbija do Ahu marhitei tangan na tarangkat hubani ginompar ni si Jakob, Hupatalar do diring-Ku bani sidea i tanoh Masir, marbija do Ahu bani sidea, ning-Ku, Ahu do Jahowa, Naibatanima.

Toba: Jala dohononmu ma tu nasida: Songon on do hata ni Tuhan Jahowa: Di ari uju pamillithu di Israel, pola hupatoltol tanganku tu pinompar ni si Jakkob, jala hupapatar diringku tu nasida di tano Misir, jala hupatoltol tanganku tu nasida, huhut mandok songon on: Ahu do Jahowa, Debatamuna.


NASB: and say to them, ‘Thus says the Lord GOD, "On the day when I chose Israel and swore to the descendants of the house of Jacob and made Myself known to them in the land of Egypt, when I swore to them, saying, I am the LORD your God,

HCSB: Say to them: This is what the Lord GOD says: On the day I chose Israel, I swore an oath to the descendants of Jacob's house and made Myself known to them in the land of Egypt. I swore to them, saying: I am the LORD your God.

LEB: Tell them, ‘This is what the Almighty LORD says: When I chose Israel, I raised my hand and swore an oath to the descendants of Jacob’s family. I made myself known to them in Egypt. I made a promise to them and said, "I am the LORD your God."

NIV: and say to them: ‘This is what the Sovereign LORD says: On the day I chose Israel, I swore with uplifted hand to the descendants of the house of Jacob and revealed myself to them in Egypt. With uplifted hand I said to them, "I am the LORD your God."

ESV: and say to them, Thus says the Lord GOD: On the day when I chose Israel, I swore to the offspring of the house of Jacob, making myself known to them in the land of Egypt; I swore to them, saying, I am the LORD your God.

NRSV: and say to them: Thus says the Lord GOD: On the day when I chose Israel, I swore to the offspring of the house of Jacob—making myself known to them in the land of Egypt—I swore to them, saying, I am the LORD your God.

REB: and say to them: The Lord GOD says: On the day I chose Israel, with uplifted hand I bound myself by oath to the descendants of Jacob and revealed myself to them in Egypt, declaring: I am the LORD your God.

NKJV: "Say to them, ‘Thus says the Lord GOD: "On the day when I chose Israel and raised My hand in an oath to the descendants of the house of Jacob, and made Myself known to them in the land of Egypt, I raised My hand in an oath to them, saying, ‘I am the LORD your God.’

KJV: And say unto them, Thus saith the Lord GOD; In the day when I chose Israel, and lifted up mine hand unto the seed of the house of Jacob, and made myself known unto them in the land of Egypt, when I lifted up mine hand unto them, saying, I [am] the LORD your God;

AMP: And say to them, Thus says the Lord God: In the day when I chose Israel and lifted up My hand {and} swore to the offspring of the house of Jacob and made Myself known to them in the land of Egypt, when I lifted up My hand {and} swore to them, saying, I am the Lord your God,

NLT: Give them this message from the Sovereign LORD: When I chose Israel and revealed myself to her in Egypt, I swore that I, the LORD, would be her God.

GNB: Tell them what I am saying. When I chose Israel, I made them a promise. I revealed myself to them in Egypt and told them: I am the LORD your God.

ERV: You must tell them, ‘This is what the Lord GOD says: On the day I chose Israel, I raised my hand to Jacob’s family and made a promise to them in Egypt. When I let them know who I was, I raised my hand and said: “I am the LORD your God.”

BBE: And say to them, This is what the Lord has said: In the day when I took Israel for myself, when I made an oath to the seed of the family of Jacob, and I gave them knowledge of myself in the land of Egypt, saying to them with an oath, I am the Lord your God;

MSG: Tell them that GOD, the Master, says: "'On the day I chose Israel, I revealed myself to them in the country of Egypt, raising my hand in a solemn oath to the people of Jacob, in which I said, "I am GOD, your personal God."

CEV: Tell them that long ago I, the LORD God, chose Israel to be my own. I appeared to their ancestors in Egypt and made a solemn promise that I would be their God and the God of their descendants.

CEVUK: Tell them that long ago I, the Lord God, chose Israel to be my own. I appeared to their ancestors in Egypt and made a solemn promise that I would be their God and the God of their descendants.

GWV: Tell them, ‘This is what the Almighty LORD says: When I chose Israel, I raised my hand and swore an oath to the descendants of Jacob’s family. I made myself known to them in Egypt. I made a promise to them and said, "I am the LORD your God."


NET [draft] ITL: and say <0559> to <0413> them: “‘This is what <03541> the sovereign <0136> Lord <03069> says <0559>: On the day <03117> I chose <0977> Israel <03478> I swore <03027> <05375> to the descendants <02233> of the house <01004> of Jacob <03290> and made myself known <03045> to them in the land <0776> of Egypt <04714>. I swore <03027> <05375> to them, “I <0589> am the Lord <03068> your God <0430>.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Yehezkiel 20 : 5 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran