Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [SUNDA]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tawarikh 6 >> 

1Lewi putrana tilu: Gerson, Kahat jeung Merari.

2Kahat putrana opat: Amram, Yishar, Hebron jeung Usiel.

3Amram putrana dua pameget hiji istri, nu pameget Harun jeung Musa, nu istri Miryam. Harun putrana opat: Nadab, Abihu, Elasar jeung Itamar.

4Turunan Elasar nurutkeun jamanna masing-masing: Pinehas, Abisua,

5Buki, Usi,

6Serahya, Merayot,

7Amarya, Ahitub,

8Sadok, Ahimaas,

9Asarya, Yohanan,

10Asarya (anu manghuluan di Bait Allah anu diadegkeun ku Raja Suleman di Yerusalem),

11Amarya, Ahitub,

12Sadok, Salum,

13Hilkia, Asarya,

14Seraya jeung Yosadak.

15Jaman urang Yuda jeung urang Yerusalem ku PANGERAN disina diboyong ku Raja Nebukadnesar, Yosadak oge kaboyong.

16Turunan Lewi anu tilu tea nya eta Gerson, Kahat jeung Merari,

17masing-masing puputra. Gerson puputra Libni jeung Simei;

18Kahat puputra Amram, Yishar, Hebron jeung Usiel;

19Merari puputra Mahli jeung Musi.

20Turunan Gerson nya eta: Libni puputra Yahat, Yahat puputra Sima,

21Sima puputra Yoab, Yoab puputra Ido, Ido puputra Serah, Serah puputra Yatrai.

22Turunan Kahat nya eta: Aminadab puputra Korah, Korah puputra Asir,

23Asir puputra Elkana, Elkana puputra Ebyasap, Ebyasap puputra Asir,

24Asir puputra Tahat, Tahat puputra Uriel, Uriel puputra Usia, Usia puputra Saul.

25Elkana putrana dua: Amasai jeung Ahimot.

26Turunan Ahimot nya eta: Elkana puputra Sopai, Sopai puputra Nahat,

27Nahat puputra Eliab, Eliab puputra Yaroham, Yaroham puputra Elkana.

28Samuel putrana dua: Yoél cikalna jeung Abia rayina.

29Turunan Merari nya eta: Mahli puputra Libni, Libni puputra Simei, Simei puputra Usa,

30Usa puputra Sima, Sima puputra Hagia, Hagia puputra Asaya.

31Sanggeus Peti Perjangjian aya deui di Yerusalem, Raja Daud ngangkat biduan-biduan anu kudu nganyanyikeun lagu-lagu pupujian di tempat ngabakti.

32Jaman samemeh Raja Suleman ngadegkeun Bait Allah, eta para biduan ngajalankeun papancenna teh di Kemah Tepangan PANGERAN, waktuna bagilir.

33Anu diangkat kana eta papancen, garis silsilahna kieu: Heman putra Yoel ti golongan Kahat, pamingpin biduan giliran kahiji. Silsilahna lamun dijujut mundur nepi ka Yakub kieu: Heman putra Yoel, Yoel putra Samuel,

34Samuel putra Elkana, Elkana putra Yeroham, Yeroham putra Eliel, Eliel putra Toah,

35Toah putra Sup, Sup putra Elkana, Elkana putra Mahat, Mahat putra Amasai,

36Amasai putra Elkana, Elkana putra Yoel, Yoel putra Asarya, Asarya putra Sepanya,

37Sepanya putra Tahat, Tahat putra Asir, Asir putra Ebyasap, Ebyasap putra Korah,

38Korah putra Yishar, Yishar putra Kahat, Kahat putra Lewi, Lewi putra Yakub.

39Asap, pamingpin biduan giliran kadua. Silsilahna lamun dijujut mundur nepi ka Lewi kieu: Asap putra Berekya, Berekya putra Sima,

40Sima putra Mikael, Mikael putra Baaseya, Baaseya putra Malkia,

41Malkia putra Etni, Etni putra Serah, Serah putra Adaya,

42Adaya putra Etan, Etan putra Sima, Sima putra Simei,

43Simei putra Yahat, Yahat putra Gerson, Gerson putra Lewi.

44Etan, ti golongan Merari, pamingpin biduan giliran katilu. Silsilahna lamun dijujut mundur nepi ka Lewi kieu: Etan putra Kisi, Kisi putra Abdi, Abdi putra Maluk,

45Maluk putra Hasabya, Hasabya putra Amasia, Amasia putra Hilkia,

46Hilkia putra Amsi, Amsi putra Bani, Bani putra Semer,

47Semer putra Mahli, Mahli putra Musi, Musi putra Merari, Merari putra Lewi.

48Turunan Lewi salian ti eta, kabeh dibakukeun kana papancen-papancen anu tumali jeung tempat ngabakti.

49Harun saputra putuna dibakukeun kana ngukus seuseungitan jeung ngaduruk kurban dina altar, kana saniskara kawajiban di Kamar Pangsucina, jeung purah ngurban mangnebuskeun dosa urang Israil supaya meunang panghampura ti Allah. Kawajiban-kawajiban maranehna kabeh nurutkeun katangtuan anu ti Musa, abdi Allah.

50Parelean putra putu Harun kieu: Elasar puputra Pinehas, Pinehas puputra Abisua,

51Abisua puputra Buki, Buki puputra Usi, Usi puputra Serahya,

52Serahya puputra Merayot, Merayot puputra Amarya, Amarya puputra Ahitub,

53Ahitub puputra Sadok, Sadok puputra Ahimaas.

54Golongan Kahat anu tumurun ti Harun, maratuhna di wewengkon beunang ngalotre tea, anu elotna ragrag pangheulana sarta beunangna ku kaom Lewi,

55kaasup oge Hebron di wewengkon Yuda katut tanah-tanah sampalan sakuriling eta,

56iwal ti lahan-lahan jeung desa-desa sakuriling nagara, sabab eta mah beunangna ku Kaleb bin Yepune.

57(6:57-59) Kota-kota anu ragrag ka turunan Harun nya eta: Hebron kota suaka, Yatir, kitu deui Libna, Estemoa, Hilen, Debir, Asan jeung Bet Semes, kabeh katut tanah-tanah sampalanana.

58(6:57)

59(6:57)

60Ti wewengkon Binyamin maranehna meunang kota Geba jeung sampalanana, kota Alemet jeung sampalanana, kota Anatot jeung sampalanana. Jadi tempat maratuhna saanak incu teh kabehna tilu belas kota.

61Golongan Kahat salian ti eta maratuhna di wewengkon Menase Kulon, sapuluh kota anu elotna ragrag ka maranehna, sakulawarga sakota.

62Golongan Gerson meunang tilu belas kota di wewengkon Isaskar, Aser, Naptali, jeung di Basan anu ayana di wewengkon Menase Wetan, sakulawarga sakota.

63Golongan Merari nya kitu keneh, meunang dua belas kota di wewengkon Rubin, Gad jeung Sebulun, sakulawarga sakota.

64Ku jalan kitu kaom Lewi ti urang Israil mareunang tempat pamatuhan katut tanah-tanah sampalanana.

65(Kota-kota di wewengkon Yuda, Simeon jeung Binyamin anu ditataan bieu, dibagikeunana kabeh ku jalan dilotre.)

66Aya oge kulawarga-kulawarga ti golongan Kahat anu dibarere kota jeung tanah-tanah sampalan di wewengkon Epraim, nya eta:

67kota Sekem, kota suaka anu ayana di pagunungan Epraim, Geser,

68Yokmeam, Bet Horon,

69Ayalon jeung Gat Rimon.

70Ti wewengkon Menase Kulon maranehna dibere kota Aner jeung Bilam katut tanah sampalanana sakurilingeun eta.

71Kota-kota katut jeung tanah-tanah sampalanana anu dibikeun ka kulawarga-kulawarga bani Gerson nya eta: Di wewengkon Menase Wetan: Golan di Basan jeung Astarot.

72Di wewengkon Isaskar: Kedes, Daberat,

73Ramot jeung Anem.

74Di wewengkon Aser: Masal, Abdon,

75Hukok jeung Rehob.

76Di wewengkon Naptali: Kedes di Galilea, Hamon jeung Kiryat Yarim.

77Kota-kota katut jeung tanah-tanah sampalan anu dibikeun ka kulawarga-kulawarga kaom Merari nya eta: Di wewengkon Sebulun: Rimono jeung Tabor.

78Di wewengkon Rubin wetaneun Walungan Yordan peuntaseun Yeriho: padataran Beser, Yahsa,

79Kedemot jeung Mepaat.

80Di wewengkon Gad: Ramot bilangan Gilad, Mahanaim,

81Hesbon jeung Yaser.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Tawarikh 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran