Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Petrus 3 : 10 >> 

TB: "Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu.


AYT: Sebab Kitab Suci berkata, “Barang siapa mencintai hidup, dan ingin melihat hari-hari yang baik, dia harus menjaga lidahnya dari kejahatan, dan bibirnya dari mengucapkan tipu muslihat.

TL: Karena: Orang yang suka akan hidup, dan beroleh masa yang baik hendaklah ia menahan lidahnya daripada mengatakan yang jahat, dan bibirnya supaya jangan mengatakan barang tipu daya;

MILT: Sebab, "Siapa yang ingin mencintai kehidupan dan melihat hari-hari yang baik, biarlah ia mengekang lidahnya dari yang jahat, dan bibirnya agar tidak mengatakan tipu muslihat.

Shellabear 2010: Sebab, "Orang yang ingin menikmati hidupnya dan ingin mengalami hari-hari yang baik, harus menjaga lidahnya dari hal-hal yang zalim, dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu.

KS (Revisi Shellabear 2011): Sebab, "Orang yang ingin menikmati hidupnya dan ingin mengalami hari-hari yang baik, harus menjaga lidahnya dari hal-hal yang zalim, dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu.

Shellabear 2000: Sebab, “Orang yang ingin menikmati hidupnya dan ingin mengalami hari-hari yang baik, hendaklah ia menjaga lidahnya dari hal-hal yang zalim, dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu.

KSZI: Kerana, &lsquo;Sesiapa yang ingin menikmati hidup dan mengalami masa yang baik hendaklah menjaga lidahnya daripada kejahatan dan bibirnya daripada kata-kata yang palsu.

KSKK: Sebab "jika kamu menghendaki hidup dan kebahagiaan, jagalah lidahmu dari yang jahat dan jagalah mulutmu den dusta.

WBTC Draft: Kitab Suci berkata, "Jika orang mau menikmati hidup ini dan mau mengalami hari-hari baik, ia harus berhenti mengatakan yang jahat, dan berhenti berdusta.

VMD: Kitab Suci mengatakan, “Jika orang mau menikmati hidup ini dan mau mengalami hari-hari baik, ia harus berhenti mengatakan yang jahat, dan berhenti berdusta.

AMD: Kitab Suci berkata, “Jika seseorang ingin menikmati hidup yang sejati dan ingin mengalami hari-hari baik, ia harus berhenti mengatakan yang jahat dan jangan berbohong.

TSI: Karena dalam Firman Allah tertulis, “Kalau kamu ingin menikmati hidup ini dan mengalami masa-masa penuh berkat, kamu harus menjaga lidahmu agar tidak mengucapkan tipu dan tidak berbicara yang jahat tentang orang lain.

BIS: Di dalam Alkitab tertulis begini, "Orang yang mau menikmati hidup dan mau mengalami hari-hari yang baik, harus menjaga mulutnya supaya tidak membicarakan hal-hal yang jahat dan tidak mengucapkan hal-hal yang dusta.

TMV: Di dalam Alkitab tertulis, "Sesiapa yang hendak menikmati hidup dan yang ingin mengalami masa yang baik, tidak boleh memfitnah orang dan tidak boleh berdusta.

BSD: Di dalam Kitab Suci tertulis begini, “Orang yang mau menikmati hidup, dan menginginkan hari-hari yang baik, harus menjaga perkataannya, dan tidak mengucapkan kata-kata yang jahat dan yang menipu.

FAYH: Kalau Saudara ingin hidup baik dan bahagia, kendalikanlah lidah Saudara, dan jagalah agar bibir Saudara tidak berbicara dusta.

ENDE: Siapa jang hendak mempunjai hidup bahagia, dan hendak melihat hari-hari baik, haruslah menahan lidahnja dari kedjahatan dan bibirnja djangan sampai berdusta.

Shellabear 1912: Karena, Orang yang hendak mengasihi hidup, Dan beroleh suatu masa yang baik, Hendaklah ia menahankan lidahnya dari pada yang jahat, Dan bibir mulutnya dari pada mengatakan tipu daya;

Klinkert 1879: "Karena barang-siapa jang soeka akan hidoep dan mendapati hari jang baik, hendaklah ditahankannja lidahnja daripada djahat dan bibirnja pon daripada perkataan penipoe."

Klinkert 1863: {Maz 34:13; Yak 1:26} "Karna barang-siapa jang soeka hidoep, dan mendapet hari jang baik, biar dia tahanken lidahnja dari kadjahatan, dan bibirnja djangan bertoetoer dengan tipoe-daja."

Melayu Baba: Kerna, "Orang yang mau sayang hidop, Dan mau jumpa hari yang baik. Biar dia tahankan lidah-nya deri-pada jahat, Dan bibir mulut-nya deri-pada chakap tipu-daya:

Ambon Draft: Karana "barang sijapa suka hidop dan melihat hari-hari jang bajik, bejar ija bertahan lidahnja, akan djang-an katakan sabarang apa jang djahat, dan bibir-bibir mu-lutnja akan djangan berdusta;

Keasberry 1853: Maka barang siapa yang suka hidop, dan mundapat hari hari baik, maka biarlah ditahaninya lidahnya deripada kajahatan, dan bibirnya jangan burtutur tipu daya:

Keasberry 1866: Maka barang siapa yang suka hidop, dan mŭndapat hari hari baik, maka biarlah ditahaninya lidahnya deripada kajahatan, dan bibirnya jangan bŭrtutor tipu daya:

Leydekker Draft: Karana barang sijapa jang hendakh meng`aseh kahidopan, dan melihat harij 2 jang bajik, hendakhlah 'ija perhentikan lidahnja deri pada djahat, dan bibir 2 mulutnja 'akan djangan meng`atakan barang bohong.

AVB: Kerana, “Sesiapa yang mencintai hidup dan mengalami masa yang baik hendaklah menjaga lidahnya daripada kejahatan dan bibirnya daripada kata-kata yang palsu.

Iban: Laban, "Orang ke inginka pengidup lalu ingin deka meda hari ti manah, awakka sida nagang dilah sida nyebut utai ti jai, sereta nagang mulut sida nipu orang.


TB ITL: "Siapa yang mau <2309> mencintai <25> hidup <2222> dan <2532> mau melihat <1492> hari-hari <2250> baik <18>, ia harus menjaga <3973> lidahnya <1100> terhadap <575> yang jahat <2556> dan <2532> bibirnya <5491> terhadap ucapan-ucapan <2980> yang menipu <1388>. [<1063> <3361>]


Jawa: “Sing sapa arep nresnani urip sarta ngalami dina-dina kang becik, kudu mekak ilate, aja nganti kawetu kang ala sarta mekak lambene tumrap tetembungan kang cidra.

Jawa 2006: "Sing sapa arep nresnani urip sarta ngalami dina-dina kang becik, kudu mekak ilaté saka kang ala, sarta lambéné saka pitembungan kang kebak apus-apus.

Jawa 1994: "Sing sapa seneng urip lan kepéngin ngrasakaké dina-dina sing becik, kudu mekak ilaté, aja nganti kewetu kang ala sarta nyegah lambéné ngucapaké sing goroh.

Jawa-Suriname: Bab iki nang Kitab wis ketulis ngéné: “Sapa sing kepéngin urip sing slamet lan ngrasakké waktu sing kepénak, wong kuwi kudu sing ati-ati karo ilaté, aja sampèk ngetokké tembung sing ala. Kudu bisa mbingkem lambéné, aja sampèk ngetokké tembung sing goroh.

Sunda: Ceuk Kitab Suci: "Nu hayang senang hirupna jeung hayang lulus jamuga, ulah bijil ucap jahat atawa linyok jeung bohong.

Sunda Formal: Ceuk Kitab oge: “Sing saha nu hayang senang hirupna, jeung hayang mulus jamuga, kudu ngajaga letahna, tong dipake ngucap jahat, atawa linyok jeung bohong.

Madura: E dhalem Alketab esebbuttagi sapaneka, "Oreng se terro ngarassa’agiya kobassana odhi’ e dunnya reya ban terro ngalamana re-are se nyaman, kodu ajaga colo’na sopaja ta’ acaca sabarang se jahat ban ta’ acaca lecegan.

Bauzi: Meit Alat Vameadaha Im Toedahana laba im meida nehasu toehena ehemu eho uba labi gagoho bak. “Uho meit neha, ‘Em abo digat ahebu ahu faidem vaba gi neà bak tadese,’ laham bak it ozome meedamda lam fa gi im nehasu meedale. Am aha it vou faovoi ba fai bak a gagomule. Ba meia laha a ahi vagedamule.

Bali: Sakadi kakecap ring Cakepan Sucine kadi asapuniki: “Sapasiraja mamanah molih urip, samaliha muponin masa sane becik, ipun patut nyaga layahipune mangda sampunang ngucap ala miwah tan malih mobab.

Ngaju: Hong Surat Barasih tarasurat kalotoh, "Oloh je handak mangkeme kamangat pambelom tuntang handak mangkeme kare andau je bahalap, ie musti mahaga totoke mangat ela mangotak kare taloh je papa tuntang dia manyewut kare auh tanjaro.

Sasak: Sẽngaq lẽq dalem Kitab Suci tetulis: "Dengan saq mẽlẽ nikmatin idup dait mẽlẽ ngalamin jelo-jelo saq solah, harus jagaq biwihne adẽqne ndẽq ngeraosang hal-hal saq jahat, dait ndẽqne ngucapang hal-hal saq duste.

Bugis: Ri laleng Kitta’é tarokii makkuwaé, "Tau iya maéloé péneddingiwi atuwongngé sibawa maélo péneddingiwi esso-esso iya makessingngé, harusu’i najagai témunna kuwammengngi aja’ nabbicara gau’-gau’ majaé sibawa dé’ napowadai gau’-gau’ iya bellé.

Makasar: Nia’ tattulisi’ lalang ri Kittaka angkanaya, "Inai-nai ero’ angkasiaki mate’nena tallasaka, naero’ ampisa’ringi allo-allo bajika, musti nakatutui bawana sollanna tamappaua bicara ja’dala’, natamakkana balle-ballea.

Toraja: Belanna: Iatu to morai la tuo sia unnappa’ attu melo, la napakari’pi tu lilana umpokada kadakena, sia pudukna, tang la narandan kalandopa’duan;

Duri: Den diuki' lan Sura' Allataala kumua, "Ia to tongkabudai katuoan melo te'da cappa'na la najagai to timunna, nadanggi' napaui to apa gaja'. Na ia to madoang masannang, danggi' namangnguraga.

Gorontalo: To delomo kitabi woluwo tula-tuladu odiye, ”Tawu ta ohila mo'otoduwo usanangi to tutumuliyo wawu ohila mo'oalami dulahe mopiyohu. Tawu boyito musi modaha tunggiliyo, alihu dila mobisala u moletowawu dila mohimbulo.

Gorontalo 2006: Todelomo Kitabi tulatulade odie, "Taa u ohilaa molaasa mao̒ tutumulo wau ohilaa moo̒toduo mai duduu-laheyaalo u mopiohu, musi modaha tunggilio alihu diila mobisala susuu-aliyaalo u moleeto wau diila molapali susuu-aliyaalo uimbulo.

Balantak: Na Alkitaap isian nitulis koi kani'imari: “Mian men mingkira' munsuri tutuo' men ma'amat, ka' mingkira' mentempoi ilio men pore, ia tio mandagai nganga'na dako' muntundun men ba'idek, ka' sian mengeneengkon upa men borek.

Bambam: Aka deem tisuha' illaam Battakada Debata naua: “Menna-menna umpemulu katuboam mapia anna kamasannangam, tau ia too pahallu la unjagai pudu'na indana nakabuttui kada kadake, anna tä' la umpassubum tula' la mantipu.

Kaili Da'a: Riara Buku Nagasa nitulisi iwe'i: "Isema-sema madota matuwu madamba bo mombarasai katuwu to mabelo, i'a kana mombajagai jilana ala ne'e motesa to naja'ana bo ne'e mebagiu.

Mongondow: Kom bonu im Buk Mosuci aim pinais nana'a, "Intau inta mo'ibog moḷanggoí ing kobiagan bo mo'ibog doman mokorasa kong kobiagan mopia, mustibií ḷukadannya im bibig simbaí diaí mongonguman kon soaáḷ mita inta mora'at bo diaí doman mongonguman kon inta diaí totu'u.

Aralle: Yaling di Suha' Masero aha tiuki' naoatee, "Menna-menna ang pemala masannang anna mahasa katuhoanna pahallu undakai pa'karanna anna dai la umpasohong tula' karake bahtu' tula' bulitu'.

Napu: I lalu Sura Malelaha teuki node: "Hema au mohaoki katana hai roa ngkatuwo, ia hangangaa mokampai polololitana, bona dati mekakabosai ba mepodongkoa.

Sangir: Su ral᷊ungu Winohẹ Susi mạbawohẹ kere ini, "I sain mapulu kuměndagu pẹ̌bawiahẹ̌ e ringangu mapulu makasilo ěllo mapapia e, ute pangẹ̌dahu lilane mẹ̌bisara wisara raral᷊akisẹ̌ e ringangu pěmatal᷊u wiwihe mẹ̌bisara wisara konti.

Taa: Apa re’e to ratulis ri raya ntuntu i mPue Allah to manganto’o, “Tau to rani tuwu masanang pasi rani mangarata katuwu to matao, tau etu to tao-tao mangajagai nganganya naka ne’e manganto’o gombo to maja’a pasi gombo to manipu.

Rote: Nai Susula Malalaok dale nanasulak nae leo ia, "See nau hapu so'dak ma ana nau la'oladi fai-fai malole, soona muse nanea bafa na, fo daenga ana boso kokolak dede'a-kokola mangalauk, ma boso kokolak dede'a masapepeko-masandandalik.

Galela: Bilasu niaaka komagena, sababu o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka kanaga isilefoka itemo, "Nakoso o nyawa la kanaga yodupa manga sininga de ma nalika ma deka maro yooho kanena o duniaka de lo o loha yamake, ona magena bilasu manga bicara yapareta qaloha la upa sidago o demo qatotorou eko ikokulai manga uruno isupu.

Yali, Angguruk: "An noluk wereg lit nahiyeg toho welaruhuk perukon inowen siyag ane nele si imin fug ulug inggareg ambilikmu sap teg laruhu.

Tabaru: Sababu 'o Buku 'Itebi-tebinoka 'isilefoku konee, "'O nyawa gee yomau manga 'ahu 'isanangi, de yomau yamao 'o 'orasi 'isa-sanangi, salingou manga 'uru yojaga la 'uwa yosibi-bicara 'o dorou de 'o ngeluku.

Karo: Bagi lit tersurat i bas Pustaka Si Badia, "Kalak si mesikel nggeluh cawir metua dingen senang, la banci melasken si jahat, bage pe la banci erbual.

Simalungun: Ai ise na holong uhur bani hosahni, anjaha sihol mangidah ari na sonang, iparontihon ma dilahni humbani na jahat, age bibirni ulang ma isahapkon ladung.

Toba: Ai "na holong roha di hosana jala na giot marnida ari na sonang, dipasohot ma dilana sian na roa, nang bibirna, asa unang dihatahon ansiansi."

Dairi: Tersurat ngo ibas Bibèl bagèen, "Barang isè naing nggelluh janah sèkel mengidah ari sennang, kennah ipettadi mo dilahna mengeruapken simerroha, asa ulang ruap kata nggodo dekket luap.

Minangkabau: Di Alkitab tatulih bakcando iko, "Urang nan niyo nak marasokan lamak iduik, sarato niyo nak mangalami ari-ari nan baiak, musti manjago muluiknyo, supayo indak mampakecekkan parkaro-parkaro nan jahek sarato indak mangatokan parkaro-parkaro nan duto.

Nias: Ba Mbuku Ni'amoni'õ no tesura, imane, "Niha somasi auri, ba somasi mangila baw̃a si sõkhi, si lõ tola lõ itaha lelania ba zi lõ sõkhi, ba bewenia fabõi ilau waya.

Mentawai: Ka Buko Sipunenan leú et, ai aikua kisé, "Kasei siobá masinanam puririmanua samba masipuuktungi gogoi simaerú, kau ijago ngu-ngunia, bulé tá ikua sikataí samba tá imuneng'aké boko.

Lampung: Di delom Alkitab tetulis injuk reji, "Jelma sai haga ngerasako hurik rik haga ngalami rani-rani sai helau, harus ngejaga bangukni in mak ngicikko hal-hal sai jahat rik mak ngucakko hal-hal sai buhung.

Aceh: Lam Alkitab na teutuléh lagée nyoe, "Ureuëng nyang jitem teurimong nekmat lam udeb dan jitem teurimong uroe-uroe nyang jroh, bah kheueh jijaga babah jih mangat bék meututoe hai-hai nyang jeuhet dan hana jipeugah hai-hai nyang sulet.

Mamasa: Aka dengan tiuki' illalan Buku Masero nakua: “Benna-benna umpemulu katuoan mapia anna kamasannangan, la undagai pudukna dio mai tula' kadake, anna tae' la umpasuun tula' pa'pakena.

Berik: Taterisi Uwa Sanbagirmanaiserem jep ga enggam baatultel: "Afa angtane jei ini jemna jam gam unggwan-girswebanaram enggalfe, gwela waakenaiserem jewer gam domolf, ane ini saaser-saaserfer gam folbaf, gam jega angtane jeiserem jei taterisi kapkaiserem jam nasbabiyen angtane nafsiserem jem temawer, ane jei angtane jam afaf-afaftababiyen.

Manggarai: “Céing ata momang mosén agu kudut ita leso-leso di’a, paka kitep mu’un oné-mai sanggéd curup da’at agu nggopét.

Sabu: Pa dhara Buku Lidara-Likewahhu Deo do hure do bhuke mina hedhe, "Ddau do ddhei ta toi ne lua manynyi nga natta muri mada, nga do ddhei ta narro ne lodho-lodho do woie, do jhamma ke ta jage ri no ne ubha nga kuri nyoro no, mita do dho pedai ne lai-lai do apa do kerewe, nga do dho pali ne lai-lai do pote do appi.

Kupang: Te ada tatulis di Tuhan pung Tulisan Barisi bilang, “Orang yang cari idop bae, deng yang cari idop panjang, itu orang musti jaga dia pung mulu ko jang bagatal, deng jang omong putar-balek.

Abun: Nin benbot sukdu gato ji krom ne, we mo Yefun Allah bi sukdu, ye krom sare do, "Ye to iwa kem not mo bur ré ete ku suk gato ndo yo, an mewa an syokwet ndo kadit an ki sukibit daret nde, an kidar suk daret dom nde.

Meyah: Iwa isma mar erek koma jeska Allah anggot gij Mar Efeyi Ebsi erek kef oida, "Idu ongga odou os esma eiteij ah ongga oufamofa eteb ojgomuja, beda ofa enagot mar ongga ofogog skoita rusnok enjgineg guru era onocuwei mar gij rua tein guru.

Uma: Hi rala Buku Tomoroli' te'uki' hewa toi: "Hema to doko' goe' pai' lompe' tuwu'-na kana mpojagai wiwi-na bona neo'-i mpohowa' lolita to dada'a, pai' neo'-i mebagiu.

Yawa: Ayao Amisye mo ratoe mi som: “Are pirati beker pare anayanambe arono tuna no mine so, muno pare apa masyoto no no mine so ama kove raen no ai, weamo syare po taune awa raeranande indamu vemo po ana ngkakai inta raura nora, muno po aarurijate inta rator nora.


NETBible: For the one who wants to love life and see good days must keep his tongue from evil and his lips from uttering deceit.

NASB: For, "THE ONE WHO DESIRES LIFE, TO LOVE AND SEE GOOD DAYS, MUST KEEP HIS TONGUE FROM EVIL AND HIS LIPS FROM SPEAKING DECEIT.

HCSB: For the one who wants to love life and to see good days must keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit,

LEB: For "The one who wants to love life and see good days must keep his tongue from evil and [his] lips must not speak deceit.

NIV: For, "Whoever would love life and see good days must keep his tongue from evil and his lips from deceitful speech.

ESV: For "Whoever desires to love life and see good days, let him keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit;

NRSV: For "Those who desire life and desire to see good days, let them keep their tongues from evil and their lips from speaking deceit;

REB: If anyone wants to love life and see good days he must restrain his tongue from evil and his lips from deceit;

NKJV: For "He who would love life And see good days, Let him refrain his tongue from evil, And his lips from speaking deceit.

KJV: For he that will love life, and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile:

AMP: For let him who wants to enjoy life and see good days [good--whether apparent or not] keep his tongue free from evil and his lips from guile (treachery, deceit).

NLT: For the Scriptures say, "If you want a happy life and good days, keep your tongue from speaking evil, and keep your lips from telling lies.

GNB: As the scripture says, “If you want to enjoy life and wish to see good times, you must keep from speaking evil and stop telling lies.

ERV: The Scriptures say, “If you want to enjoy true life and have only good days, then avoid saying anything hurtful, and never let a lie come out of your mouth.

EVD: {The Scripture says,} “If a person wants to enjoy life and to have many good days, that person must stop speaking evil and stop telling lies.

BBE: For it is said, Let the man who has a love of life, desiring to see good days, keep his tongue from evil and his lips from words of deceit:

MSG: Whoever wants to embrace life and see the day fill up with good, Here's what you do: Say nothing evil or hurtful;

Phillips NT: He that would love life, And see good days, Let him refrain his tongue from evil, And his lips that they speak no guile:

DEIBLER: Consider what the Psalmist wrote about the proper way of conducting our lives: As for those who want …to enjoy life/to live happily† and experience good things happening to them every day, they must not speak [MTY] what is evil or speak [MTY] words that deceive others.

GULLAH: Cause dey write een God Book say, “Ef oona wahn fa mek oona life sweet an lib a good life, mus dohn taak bad an mus dohn tell no lie.

CEV: "Do you really love life? Do you want to be happy? Then stop saying cruel things and quit telling lies.

CEVUK: “Do you really love life? Do you want to be happy? Then stop saying cruel things and stop telling lies.

GWV: "People who want to live a full life and enjoy good days must keep their tongues from saying evil things, and their lips from speaking deceitful things.


NET [draft] ITL: For <1063> the one who wants <2309> to love <25> life <2222> and <2532> see <1492> good <18> days <2250> must keep <3973> his tongue <1100> from <575> evil <2556> and <2532> his lips <5491> from uttering <3361> <2980> deceit <1388>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  1 Petrus 3 : 10 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2023
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel Dual Panel

Laporan Masalah/Saran