Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Petrus 3 : 21 >> 

TB: Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan--maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah--oleh kebangkitan Yesus Kristus,


AYT: Air bah itu melambangkan baptisan yang sekarang menyelamatkanmu. Baptisan bukan untuk membersihkan kotoran dari tubuh, tetapi merupakan permohonan kepada Allah untuk sebuah hati nurani yang murni melalui kebangkitan Yesus Kristus,

TL: Adapun air itu ibaratnya yang sekarang menyelamatkan kamu, yaitu baptisan, yang artinya bukannya dari hal menghilangkan kecemaran tubuh, melainkan memohonkan perasaan hati yang baik kepada Allah, dari sebab kebangkitan Yesus Kristus,

MILT: Dan sekarang, baptisan yang menyelamatkan kita, bukanlah sesuatu yang menunjuk pada pembersihan kotoran jasmani, melainkan jawaban dari hati nurani yang baik terhadap Allah (Elohim - 2316), melalui kebangkitan YESUS Kristus,

Shellabear 2010: Air itu merupakan lambang dari permandian yang sekarang ini menyelamatkan kamu. Permandian itu bukanlah untuk menghilangkan kekotoran dari tubuhmu, melainkan sebagai permohonan kepada Allah agar Ia mengaruniakan hati nurani yang murni melalui kebangkitan Isa Al-Masih.

KS (Revisi Shellabear 2011): Air itu merupakan lambang dari permandian yang sekarang ini menyelamatkan kamu. Permandian itu bukanlah untuk menghilangkan kekotoran dari tubuhmu, melainkan sebagai permohonan kepada Allah agar Ia mengaruniakan hati nurani yang murni melalui kebangkitan Isa Al-Masih.

Shellabear 2000: Adapun air itu merupakan lambang dari permandian yang sekarang ini menyelamatkan kamu. Permandian itu bukanlah untuk menghilangkan kekotoran dari tubuhmu, melainkan sebagai permohonan kepada Allah agar Ia mengaruniakan hati nurani yang murni melalui kebangkitan Isa Al Masih.

KSZI: Air bah itu melambangkan pengimadan yang sekarang menyelamatkan kita, pengimadan

KSKK: Inilah pembaptisan yang sekarang menyelamatkan kamu. Pembaptisan ini bukanlah pembersihan tubuh, tetapi suatu permohonan kepada Allah untuk mendamaikan kita oleh kebangkitan Kristus Yesus.

WBTC Draft: Air merupakan baptisan yang sekarang menyelamatkan kamu. Baptisan bukan berarti membersihkan kotoran dari tubuhmu. Baptisan merupakan permohonan kepada Allah untuk membersihkan hatimu. Baptisan itu menyelamatkan kamu karena kebangkitan Yesus Kristus dari kematian.

VMD: Air merupakan baptisan yang sekarang menyelamatkan kamu. Baptisan bukan berarti membersihkan kotoran dari tubuhmu. Baptisan merupakan permohonan kepada Allah untuk membersihkan hatimu. Baptisan itu menyelamatkan kamu karena kebangkitan Yesus Kristus dari kematian.

AMD: Air bah itu seperti baptisan yang telah menyelamatkanmu melalui kebangkitan Yesus Kristus. Baptisan bukan untuk membersihkan tubuh dari kotoran, tetapi sebagai permohonan kepada Allah untuk sebuah hati nurani yang baik.

TSI: Air banjir itu menggambarkan air baptisan untuk kita. Baptisan bukan untuk membersihkan kotoran dari tubuh kita. Tetapi waktu kita dibaptis, kita diselamatkan karena dengan hati yang bersih kita berjanji kepada Allah, “Sekarang saya mau ikut Kristus Yesus.” Lalu secara rohani kita ikut dikuburkan dan dihidupkan kembali bersama-sama dengan Yesus.

TSI3: Air banjir itu menggambarkan air baptisan untuk kita. Baptisan bukanlah untuk membersihkan kotoran dari tubuh jasmani, melainkan sebuah tanda pernyataan bahwa dengan hati yang bersih kita berjanji kepada Allah, “Sekarang saya mau mengikut Kristus Yesus.” Pada waktu itulah kita diselamatkan, karena secara rohani kita ikut dikuburkan bersama Yesus dan dihidupkan kembali bersama-Nya.

BIS: Nah, kejadian itu merupakan kiasan dari baptisan yang sekarang ini menyelamatkan kalian. Baptisan ini bukanlah suatu upacara membersihkan badan dari semua yang kotor-kotor, melainkan merupakan janjimu kepada Allah dari hati nurani yang baik. Baptisan itu menyelamatkan kalian karena Yesus Kristus sudah hidup kembali dari kematian,

TMV: Air bah itu melambangkan baptisan yang sekarang ini menyelamatkan kamu. Baptisan ini bukanlah pembasuhan kotoran daripada tubuh, tetapi janji kamu kepada Allah daripada hati nurani yang baik. Baptisan ini menyelamatkan kamu kerana Yesus Kristus sudah bangkit daripada kematian,

BSD: Kalian sekarang juga sudah diselamatkan melalui baptisan, yang dilambangkan oleh banjir besar itu. Baptisan bukanlah upacara untuk sekadar membersihkan badan, melainkan merupakan janji kalian kepada Allah dengan hati nurani yang baik. Baptisan itu menyelamatkan kalian karena Yesus Kristus sudah hidup kembali dari kematian.

FAYH: (Hal ini digambarkan kepada kita oleh baptisan, yang menunjukkan bahwa oleh kebangkitan Kristus kita telah diselamatkan dari kematian dan kebinasaan, bukan karena badan kita dicuci bersih dengan air, melainkan karena dengan dibaptis kita kembali kepada Allah dan meminta Dia untuk membersihkan hati kita dari dosa.)

ENDE: Air bah itu adalah perlambang Permandian kini jang menjelamatkan kamu sekalian. Permandian itu bukan maksudnja untuk membersihkan kenadjisan dari tubuh kita, melainkan merupakan suatu permohonan akan meminta hati nurani jang baik dari Allah, dengan perantaraan kebangkitan Kristus.

Shellabear 1912: adapun air itu 'ibaratnya yang sekarang menyelamatkan kamu, yaitu baptis, maka bukannya dalam hal kecemaran badanmu hilang, melainkan dalam hal kamu sudah menuntut akan hati yang putih kepada Allah, dari sebab kebangkitan 'Isa al-Masih,

Klinkert 1879: Maka sakarang toeroetan toeladan itoe, ija-itoe baptisan, ada memeliharakan kita pon, boekan dari hal menanggalkan katjemaran toeboeh, melainkan adalah ija-itoe soeatoe permintaan kapada Allah akan angan-angan hati jang baik olih kabangkitan Isa Almasih,

Klinkert 1863: {Efe 5:26} Saperti permandian, tandingnja itoe, memeliaraken kita-orang sakarang (boekan dari hal memboewang kotor badan, melainken bertanja dari hal angen-angen jang baik kapada Allah), olih sebab kabangoenan Jesoes Kristoes daripada matinja;

Melayu Baba: dan ayer itu dngan satu chontoh skarang ada slamatkan kamu juga, ia'itu baptis (bukan dalam hal badan kamu punya kotor hilang, ttapi dalam hal kamu tuntut Allah dngan hati puteh), oleh kbangkitan Isa Almaseh;

Ambon Draft: Jang dengan ande-ande; an lagi, melepaskan kami pada sakarang ini di dalam per-mandian jang kudus, jang bukan ada satu kalepasan tjamar badani, hanja satu suka akan satahu hati jang bajik berhadapaa Allah, awleh kabangkitan Tuhan Jesus Christos;

Keasberry 1853: Surasa baptisan itu mumliharakan kami skarang (bukannya deri hal munghilangkan kachumaran tuboh, mulainkan munjawab deri hal ungan ungan yang baik pada fiak Allah,) ulih subab kabangkitan Isa Almasih deripada mati:

Keasberry 1866: Sŭrupa baptisan itu mŭmliharakan kami skarang, bukannya derihal mŭnghilangkan kachŭmaran tuboh, mŭlainkan mŭnjawab derihal angan angan yang baik pada fihak Allah, ulih sŭbab kabangkitan Isa Almasih deripada mati:

Leydekker Draft: Jang punja ganti teladan, jaxnij permandijan 'itu, sakarang lagi memaliharakan kamij, bukan 'itu jang 'ada penanggalan dakij tuboh, tetapi 'itu jang 'ada pertanja`an satahu hati jang bajik kapada 'Allah 'awleh kabangkitan Xisaj 'Elmesehh,

AVB: Air bah itu melambangkan baptisan yang sekarang menyelamatkan kita, baptisan – bukan pembersihan kotoran badan tetapi sambutan hati nurani yang bersih terhadap Allah – melalui pembangkitan Yesus Kristus daripada kematian.

Iban: Ai nya ngambarka pemaptisa ti nyelamatka kita diatu. Pemaptisa nya ukai pengawa bebuaika utai ti kamah ari tubuh, tang kena nunjukka kita nguingka diri ngagai Allah Taala enggau ati ti beresi, ulih pengangkat Jesus Kristus ari mati,


TB ITL: Juga <2532> kamu <5209> sekarang <3568> diselamatkan <4982> oleh kiasannya <499>, yaitu baptisan <908> -- maksudnya bukan <3756> untuk membersihkan <595> kenajisan <4509> jasmani <4561>, melainkan <235> untuk memohonkan <1906> hati nurani <4893> yang baik <18> kepada <1519> Allah <2316> -- oleh <1223> kebangkitan <386> Yesus <2424> Kristus <5547>, [<3739>]


Jawa: Samono uga kowe saiki iya padha kapitulngan kalawan ibarating lelakon mau, yaiku baptis, kang ora ateges ngresiki reregeding badan, nanging minangka panyuwun marang Gusti Allah supaya kaparingana rumangsaning ati kang becik, marga saka wungune Gusti Yesus Kristus,

Jawa 2006: Samono uga kowé saiki iya padha kaslametaké kalawan ibarating lelakon mau, yaiku baptis -- kang ora ateges ngresiki reregeding badan, nanging minangka panyuwun marang Allah supaya kaparingan nurani kang becik -- marga saka wunguné Yésus Kristus,

Jawa 1994: Semono uga kowé saiki kapitulungan slamet kanggo ibarating lelakon mau, yakuwi baptis, sing maksudé ora kanggo ngresiki reregeding badan, nanging minangka janji sing kokucapaké ing ngarsané Allah saka ati sing resik. Baptisan kuwi sing mitulungi slamet marang kowé merga déning wunguné Sang Kristus Yésus,

Jawa-Suriname: Kelepan gedé lan kapal gedé ing jamané nabi Noah kuwi gambaré pembaptisan banyu sing ngluwari kowé sangka setrapané Gusti Allah kanggo wong dosa lan medot kowé sangka urip dosa, jalaran kowé manut marang Gusti Allah kaya nabi Noah ing jamané. Dadiné pembaptisan banyu kuwi ora kanggo ngresiki awaké sangka reget, ora, nanging kanggo tanda nèk kowé manut marang pituturé Gusti Allah lan kowé ngakoni nèk uripmu wis mbok pasrahké marang Gusti Allah. Para sedulur, kowé ngerti nèk kowé wis diluwari sangka setrapané Gusti Allah kanggo wong dosa, jalaran kowé pretyaya marang Kristus, sing wis tangi menèh sangka pati. Mulané pembaptisanmu ing banyu ya bisa nylametké kowé sangka pangwasané dosa.

Sunda: Eta caah teh jadi perlambangna baptisan, anu ngalantarankeun aranjeun ayeuna salamet. Baptisan lain pikeun miceun daki meresihan awak, tapi mangrupa jangji, ikrar budi rasa urang nu hade ka Allah. Eta teh nyalametkeun aranjeun ku gugahna Yesus Kristus ti nu maraot,

Sunda Formal: Eta caah, ayeuna mah dilambangkeun kana baptisan, anu ngalantarankeun aranjeun jadi salamet. Eta lambang anu mangrupa banyu baptisan, lain keur meresihan kokotor awak; tapi pikeun nyuhunkeun kaweningan budi, ka kersa Pangeran ku hikmat gugah-Na Al Masih,

Madura: Kadaddiyan ganeka menangka parebasanna baptisan se samangken masalamet sampeyan. Baptisan paneka banne opacara aberse’e badan dhari gedda’na, tape janji ka Allah dhari ate se bagus. Baptisan ganeka masalamet sampeyan lantaran Isa Almasih odhi’ pole dhari sedana,

Bauzi: Ame da Nuh am damti aham di iube ziddaha ihe feàna lam vousai modesdume vou ladume fa dam ahedehe vao lam etei nim dam Kristus bake tu vuzehi meedam dam meit uba vuu valo vou baptisleidam bak nasi fet vouhohona am bak. Ame lab baptisleidaha bak lam ba dam labe im so gihobulehe bak lam modi fa boz neàdem bake it ozome baptisleidaha vabak. Gi neham bak. Meit um vuu valo baptisleidam di uho gi Ala bake neha, “Iho faina meedam bak lam fa voou gi Yesus labe Aba Aho ozoho bak bohu meedalo mozo,” lahame um ahu im meidem vaba gi ahu vàmadi Ala bake fet gagu esum bak am bak. Ame bak labet Alat etei uba soat vausu fa vei neàdedam bak am bak. Alat Am Adat Yesus Kristus eloho bak labet modi fa ahedehe labe labihaha bak.

Bali: Sane mangkin toyane punika dados pretiwimba indik lelukatan, sane ngrahayuang semeton. Lelukatane punika boyaja ngicalang reged sane sekala saking sikian iragane, nanging dados pasubaya pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa sane metu saking manah sane becik. Lelukatane punika ngrahayuang semeton malantaran nyeneng Ida Sang Hyang Yesus Kristus saking pantaran anake padem.

Ngaju: Nah, taloh je manjadi te manjadi paribasa akan pampandoi je manyalamat keton katika toh. Pampandoi jetoh dia ie gawin sombayang hapan mamparasih biti bara kare kapapan like, tapi kilau janjin keton dengan Hatalla, lembut bara atei je bahalap. Pampandoi jete manyalamat keton karana Yesus Kristus jari belom haluli bara pampatei,

Sasak: Peristiwe nike jari perumpamean lẽman baptisan saq mangkin niki nyelametang side pade. Baptisan niki ndẽqne sopoq upacare jari persiq awak lẽman selapuq saq kotor-kotor, laguq jari petunasan tipaq Allah adẽq Ie ngicanin atẽ nurani saq murni. Baptisan nike nyelametang side pade sẽngaq Deside Isa Almasih sampun idup malik lẽman ninggal,

Bugis: Nah, iyaro kajajiyangngé sinrupai ébara’na acemméngngé iya makkekkuwangngéwé passalama’ko. Iyaé acemméngngé tenniya séuwa upacara mappépaccing alé polé ri sininna iya macarépaé, sangadinna sinrupai jancimmu lao ri Allataala polé ri ati marilaleng iya makessingngé. Iyaro acemméngngé napassalama’ko nasaba Yésus Kristus tuwoni paimeng polé ri amaténgngé,

Makasar: Jari anjo kajarianga a’jarimi pangngebarang mae ri anjo pa’je’ne’ ampasalamakako ri kamma-kammaya anne. Anne pa’je’neka teai pa’gaukang akkullea antangkasi kalennu battu ri sikontu apa-apa ra’masaka, passangalinna a’jari janjinnu mae ri Allata’ala, iamintu janji baji’nu battu lalang ri ati mailalannu. Anjo pa’je’neka napasalamakko lanri attallasa’Namo ammotere’ Isa Almasi battu ri kamateanga,

Toraja: Iatu uai rapangan umpamakarimmankomi totemo, iamotu pa’dioran, tu battuananna tangia ullossokki mariganna dio batang kalemi, sangadinna mepalakuan sukaran inaa maelo Puang Matua, tete dio kamalimbangunanNa Yesu Kristus,

Duri: Na ia joo kajajian dipasangrapangngi pangjioran to mipusalama' tee too. Ia joo pangjioran tangngia mesa' cara mbasei batang kale danggi' nacarepa, apa ia to pangjioran mesa' peta'da lako Puang Allataala na la'paran kamu' jio mai kasalan. Napasalama' kamu', sanga mangkami tuo pole' Puang Isa Almaseh jio mai kamatean.

Gorontalo: Taluhe boyito gambari lo lilihu u masatiya mo'osalamati olimongoli moli obobongu mayi li Isa Almasih lonto kuburu. Lilihu boyito dila moenggi u kotoro to batanga limongoli. Lilihu boyito janjiya ode Allahuta'ala deu timongoli ma tumumulo wolo hilawo beresi.

Gorontalo 2006: Naa, ilowali boito debo odelo pohumaya lo popolihu u masaatia botie mopoa̒ahu olimongoli. Popolihu botie diila tala tuwau lo upacala mopoo̒ belesi wawao̒ monto ngoa̒amila u hikootoloa, bo debo odelo dantimu to Allahu Taa̒ala monto hilaa u maloo̒tapu tinelo Eeya u mopiohu. Popolihu boito mopoa̒ahu olimongoli sababu ti Isa Almasi maluli tilumumulai lonto opopate,

Balantak: Upa men nosida iya'a nintimbaanikon basaranian men koini'i mansalamatkon i kuu. Basaranian iya'a taasi'po koi mongoloe'i waka na giigii' men marere, kasee bookoi pa'ase'muu na Alaata'ala montombonoi noa men sian munsuri sala'. Basaranian iya'a mansalamatkon i kuu gause i Yesus Kristus nipotuo'imo noko daa lapus,

Bambam: Dadi kalappasanna Nuh dio mai kadadiam ia too dipasihhapam pantedosam tentomai, aka ia umpasalama'kia'. Taia kahana dibasei uwai bätä puntintaa' nasuhum salama'kia', sapo' kahana ditedo'kia' mendadi tanda diua ma'dandikia' dio olona Puang Allataala sola penaba mahändä. Malakia' napasalama' indo pantedosam kahana katibangonganna sule Yesus Kristus dio mai alla'na to mate.

Kaili Da'a: Kajadia etu nombagambara ka kita iwenu kita nipakasalama ante nantuki ada mpediu ewa tandaina kita topomparasaya i Pue Yesus. Ada etu da'a nompegasa gege nggari korota, tapi ante nantuki ada etu kita nerapi ala Alatala mombawai ka kita rara nta'i to nagasa. Ada mpediu etu nompakasalama kita sabana Yesus Kristus natuwu bali nggari kamatena.

Mongondow: Daí baí kota'auandon monimu kon onu inta nobaliídon tatua nobalií olinow im baptisan inta nokosaḷamat ko'i monimu tana'a. Baptisan tatua de'eman tobatuí upacara pondaritan kom bayongan inta nokotor kon awak, ta'e tua in dodandianbií ko'i Allah inta nongkon bonu ing ginamu inta mopia. Baptisan tatua mokosaḷamat ko'i monimu sing ki Yesus Kristus ain nobiag bui nongkon kinopatoian,

Aralle: Yato uhai ang untallangngi lino donetoo dianto ang umpatandaang lohpo' ada' kasahaniang, dianto yatoo pantero'ang ang mendahing tanda kasalama'ammu. Yato ada' pantero'ang daete' dioatee anna malai umbasei bätäng kalaeta di hao mai di kakärähko'anta, ampo' la mendahi tanda pa'dandianta dai' di Puang Alataala mengkalao di unnä' inahanta ang mapia. Inde ada' mepasalama' aka' mampetahpa'ingkea' pano di kakuasaanna Puang Alataala ang umpatuho sumule Puang Yesus Kristus.

Napu: KaNahoremanda hangko i owai au molaboa dunia peisa rapopandiri ada periu to Sarani ide-ide, lawi ada iti moanti katuwo maroa irikamu. Agayana ane tababehi ada iti, bara peake mobahoi watanta. Ara tunggaiata au melumbu hangko iti. Ada iti taimba pamperapita i Pue Ala bona Nabahoi lalunta hangko i dosa. Hai anti katuwona hule Yesu Kerisitu, Nabahoi mpuumoke hangko i dosanta.

Sangir: Kụ, kakakoạ ene tangu makoạ kere tabidạu papinintung sasahani kụ orasẹ̌ ini e makaambang si kamene. Sasahani ini e wal᷊inewe tumbạu ipạnguhasẹ̌ lěngkụ u awạ u apan tamararenọ e, kaiso kawe makoạ kere pẹ̌kakědong kamene su Ruata e wọu ral᷊ungu naung i kamene mapia e. Pěnanahani ene makaambang si kamene ual᷊ingu i Yesus Kristus seng nẹ̌bangung kapia wọu kapapohonge,

Taa: Wali sira rapalaes yako ri samal ue apa sira masua ri bangka etu. Wali palaong etu mawali tondong resi kita, apa kita seja rapalaes yako ri kapate to singkasaenya saba pangaya ngkita resi i Kerisitu. Apa kita mangaya i Kerisitu rawangu muni yako ri kapateNya, see naka kita rapalaes seja yako kapate to singkasaenya. Wali tempo kita rabaptis si’a mamposo’i yau anu to makarika to re’e ri koro ngkita. Si’a! Naka pei kita rabaptis see mampaponsanika resi sa’e manasa kojo resi kita dosa ngkita roomo ralapa apa i Yesu nambangu munimo yako ri kapateNya.

Rote: Naa, mana da'dik ndia, nalupa nakandandaak esa, neme oe salanik fo besak ia, nini so'dak fe emi. Tehu salanik ndia ta nde tao balisi hataholi a ao paa na neme manggenggeo na mai fa, te nalupa emi hehelu-balatam neu Manetualain no dale katema tuak. Salanik ndia nini so'dak fe emi, nanahu Yesus Kristus naso'da falik neme mamate sa mai de,

Galela: O ake ma orasi o taufani o Nuh wisisalamati magena aku positero de o orasi manena ngone o salamati pamake, so o ake inasiosi gena, upa ma ngale nanga rohe ma faja yatebi, duma isinonako igogou o Yesus powipiricayaka. So upa isinonako ma ngale nanga rohe, duma ma ngale nanga sininga igogou so powimote o Gikimoika, sababu o Yesus Kristus wisioho kali so igogou nanga dorou isisaka.

Yali, Angguruk: Ik humon yenggelfahon ino ap ikma pilap eneptukmu fanowap eneptuk ahik hag toho wirimangge yenggel atfag. Ikma pilap eneptuk ane ari sabelep nenebene werehon umatuk lahe fug, ninindi keron fanowon Allahn og nisawag ulug heng turuk lahe. Heng turuk laheyon ari Yesus Kristus Allahn Olukap tibagma At oluk wereg ulug heng turuk lahe.

Tabaru: Aa, gee yakisilaha-laha 'o ngu'uisi ma amokoka ge'ena kaimatero de ngone 'ina'osiki ma ngale powimoteke ma Kristus so pamake 'o laha. 'O go-gosiki ne'ena ko nanga roesuwa ma mediri 'isitebini, ma 'ena pomaga'asoko ma Jo'oungu ma Dutuka la wonakula 'o singina 'itebi-tebini. 'O go-gosiki ge'ena nisilaha sababu ma Yesus Kristus womomikokau 'o songenoka,

Karo: Lau e nggambarken lakon peridin si nelamatken kam genduari. Lakon peridin e labo mbersihken kula i bas si melket nari, tapi lakon peridin e, e me padan si ibahan man Dibata alu pusuh peraten si bersih. Lakon peridin e nelamatken kam arah kekeken Jesus Kristus i bas si mate nari,

Simalungun: Ai do usihan ni pandidion in, na paluahkon nasiam nuan, sedo ai songon na mangambukkon na mabutak humbani angkula, tapi ipindo hita do ijin humbani Naibata panggora ni uhur na borsih, marhitei parpuho ni Jesus Kristus.

Toba: I do tudosan ni pandidion i, na paluahon hamu nuaeng; ndada songon na mambolongkon na rotak sian pamatang, alai na tapangido do disi tu Debata panggora ni roha, na so olo manolsoli be, hinorhon ni haheheon ni Jesus Kristus.

Dairi: Simasa i imo merrumangken codiin ipas perridiin sibagèndari lako paluahken kènè. Ukum perridiin idi, oda ngo memmorih simellamun nidaging i nai, tapi gabè sada perjandiin ndènè ngo i taba Dèbata ibagasen pusuh perratèen ndènè nai. Perridiin i ngo paluahken kènè kerna enggo balik nggelluh Jesus Kristus i simatè nai,

Minangkabau: Nah, kajadian tu marupokan kiyasan dari pamandian, nan kiniko manyalamaikkan angku-angku. Pamandian ko bukanlah suatu caro, untuak mambarasiahkan badan, dari sagalo nan kumuah-kumuah, tapi marupokan janji angku-angku kapado Allah, dari ati ketek nan baiak. Pamandian tu manyalamaikkan angku-angku, dek karano, Isa Almasih lah iduik baliak sasudah mati,

Nias: Salua andrõ ba no famaedo ba wamayagõ idanõ iada'e sangorifi ya'ami. Famayagõ idanõ andre ba tenga halõw̃õ ba wangeheta da'i nõsi, no amabu'ula limi khõ Lowalangi, moroi ba dõdõ si lõ sinegu. I'orifi ami famayagõ idanõ andrõ, bõrõ wemaoso Yesu Keriso moroi ba ngai zi mate,

Mentawai: Oto sibabara nenda, tupasikat'aké nia ka tubut pasiraukat kineneiget, sipasiaarauaké kam. Pasiraukat néné, tá punen pasilinakat tubu ka sangamberinia pulolinan, tápoi kelé palelengannu lé, ka tubut Taikamanua, sibara ka bagat paatuatnu ka baga simaerú. Pasiraukat néné iaté masipaarau kam kalulut katususurut Jesus ka simamatei,

Lampung: Nah, kejadian udi ngerupako kiasan jak baptisan sai tano inji nyelamatko keti. Baptisan udi lain hak suatu upacara ngecahko badan jak sunyin sai kamak-kamak, melainko ngerupako janjimu jama Allah jak hati sai betik. Baptisan udi nyelamatko keti mani Isa Almasih radu hurik luot jak kematian,

Aceh: Ngon lagée nyan, keujadian nyang lagée nyan na kheueh saboh kiyaih nibak pumanö nyang na jinoenyoe teupeuseulamat gata. Pumanö nyoe na kheueh kon sibagoe upacara teupeugleh tuboh nibak mandum kalang nyang kutoe-kutoe, teuma na kheueh sibagoe janji gata ubak Allah nibak até nurani nyang jroh. Pumanö nyan teupeuseulamat gata sabab Isa Almaseh ka udeb lom teuma nibak Gobnyan nyang ka meuninggai,

Mamasa: Dadi kalappasanna Nuh dio mai kadadian iatoo dipasirapan pantedokan la taola ullolongan kasalamasan temo ura'na katuoanna sule Yesus Kristus dio mai alla'na to mate. Inde pantedokanne, tae' dikua la umbasei batang kale tapolalan salama', sapo pelaunta langngan Puang Allata'alla la naseroian penawanta.

Berik: Nabi Nuh ane angtane fodusawer aa jes waakentababisilim, jei fonap jam ge albitiyen, jengga jei gemer naawel. Jei ga angtane jam baptistelaiserem jes galserem. Angtane aa jei gam baptiswenaram, jei fome jame aa jep gane baptistenerem, jei ga enggam gam gwerauwulu, Uwa Sanbagiri jei mes waakentaasini, aam temawer jei Yesusfar daamfennaber, Yesus Kristus aa jes irtestenantam terewer, ane Jei gemer ga aa gwena. Angtane afa fas jam ne baptisteyen enggalfe, jemna nunggunu tifinip aaiserem gam wirulntef. Fas, gamyan. Jengga enggam, baptisan aaiserem jei ga enggam gwerauwulu, angtane jeiserem Uwa Sanbagiri enggam gam bala, "Ai ames irfwena etam-etamawer, ane ini amna ga as tabalmer se folbana."

Manggarai: Nenggitu kolé rapangn méu te ho’on, tiba selamakm ali cebong le waé serani. Waé serani hitu, toé kudut pandé nggélok saki de weki, maik kudut tegi nai bakok oné-mai Mori Keraéng, ai Mori Yésus Kristus poli mosé koléN oné-mai mata.

Sabu: Nah, lai naanne pala mii telia ngati lua pejhiu do pa dhara awe do nadhe ke, do pehelama mu ne. Lua pejhiu do nadhe, adho ke ta hahhi lai-ala do pemoone ngi'u dhe we ngati hari-hari ra'i nga tongo, tapulara pala mii lijaji mu he ke pa Deo, lijaji ngati ade nga penge do woie. Lua pejhiu do naanne do pelama mu ke taga tari Yesus Kristus do alla ke pemuri bhale wari ngati dhara made mada,

Kupang: Itu banjer jadi satu conto, yang sama ke waktu bosong ada dapa sarani. Itu sarani kasi tunju bilang, Tuhan ada kasi lapás sang bosong dari bosong pung sala, tagal Yesus Kristus su idop kambali. Waktu dong sarani sang bosong, dong sonde kasi mandi sang bosong ko bekin barisi bosong pung badan. Te yang batúl tu, andia bosong ada janji sang Tuhan, ko mau bekin barisi bosong pung hati. Deng bagitu, bosong bisa idop deng bekin yang batúl.

Abun: Yefun Allah kak os wa yetu ge munggwo ne subere án titi fro kadit syur syé ne anato tepsu sukamno subot ye ras yetu mo syur. Su ré, ye ras nin mo syur anato kak os wa nin titi fro kadit sukye gato nin ku ne. Ye ras nin mo syur wa mus sukkwik kadit nin da nde, wo ye ras nin mo syur tepsu nin tom su Yefun do, bere nin jammo An pe sor, bere nin werwa nin sibot nin bi sukjimnut gato ndo mo nin mit ne. ye ras nin mo syur. Yefun Yesus kak os mo gato An sun kadit sukkwop. Sane An kak os wa nin titi fro kadit bot gesyos ete nin sok mo Yefun Allah bi rus-i re.

Meyah: Beda mei insa koma tein bera orocunc rot mei baptis ongga iwa ita ebeibeyaif jeskaseda isma eiteij ah ongga efeinah. Noba mei baptis koma ongga iwa ita bera onot rot yeyin ifaga ongga ahtaboku guru. Tina mei baptis insa koma bera orocunc gu rusnok enjgineg oida iwa idou os jeskaseda Allah osuna yeyin mar ongga oska jeska idou efesi. Jefeda iwa ijginaga rot teinefa iwa iroru Ofa rot idou ongga efen mar ongga oska oskiyai tein deika guru. Mei insa koma bera ongga eita eiteij ah ongga efeinah gu iwa oisouska Yesus Kristus ongga endebecki jeska agos fob.

Uma: Ue to mpogero dunia' nto'u toe, ma'ala rarapai'-ki ada peniu' tempo toi, apa' ada toe mpokeni kalompea' hi kita' wae lau ompi'. Aga ada toe bela-hawo ada to mpobohoi' wotoloka'-ta ngkai to babo'. Ada toe taponcawa pomperapi'-ta hi Alata'ala, taperapi' bona nabohoi' nono-ta ngkai jeko'. Pai' nabohoi' mpu'u-tamo ngkai jeko'-ta, hante katuwu'-na nculii' Yesus Kristus.

Yawa: Wemirati rapararita irati rijate soamo wansaugasya kuvuni mana rai, omamo mo wansapaya ayao kakai rai. Koano wansaugasya kuvuni mana rai omamo indamu mo wansanasino nggwambe rarondome oma jewen, yara wamo Amisye anajo indamu po wama ayao kakai wansanuga rarondom inda ngkakavin. Amisye po wansapaya wama ayao kakaije rai weye Kristus kovakato no wene ama uga rai.


NETBible: And this prefigured baptism, which now saves you – not the washing off of physical dirt but the pledge of a good conscience to God – through the resurrection of Jesus Christ,

NASB: Corresponding to that, baptism now saves you—not the removal of dirt from the flesh, but an appeal to God for a good conscience—through the resurrection of Jesus Christ,

HCSB: Baptism, which corresponds to this, now saves you (not the removal of the filth of the flesh, but the pledge of a good conscience toward God) through the resurrection of Jesus Christ.

LEB: And also, corresponding to [this], baptism now saves you, not the removal of dirt from the flesh, but an appeal to God for a good conscience through the resurrection of Jesus Christ,

NIV: and this water symbolises baptism that now saves you also— not the removal of dirt from the body but the pledge of a good conscience towards God. It saves you by the resurrection of Jesus Christ,

ESV: Baptism, which corresponds to this, now saves you, not as a removal of dirt from the body but as an appeal to God for a good conscience, through the resurrection of Jesus Christ,

NRSV: And baptism, which this prefigured, now saves you—not as a removal of dirt from the body, but as an appeal to God for a good conscience, through the resurrection of Jesus Christ,

REB: This water symbolized baptism, through which you are now brought to safety. Baptism is not the washing away of bodily impurities but the appeal made to God from a good conscience; and it brings salvation through the resurrection of Jesus Christ,

NKJV: There is also an antitype which now saves us––baptism (not the removal of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God), through the resurrection of Jesus Christ,

KJV: The like figure whereunto [even] baptism doth also now save us (not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God,) by the resurrection of Jesus Christ:

AMP: And baptism, which is a figure [of their deliverance], does now also save you [from inward questionings and fears], not by the removing of outward body filth [bathing], but by [providing you with] the answer of a good and clear conscience (inward cleanness and peace) before God [because you are demonstrating what you believe to be yours] through the resurrection of Jesus Christ.

NLT: And this is a picture of baptism, which now saves you by the power of Jesus Christ’s resurrection. Baptism is not a removal of dirt from your body; it is an appeal to God from a clean conscience.

GNB: which was a symbol pointing to baptism, which now saves you. It is not the washing off of bodily dirt, but the promise made to God from a good conscience. It saves you through the resurrection of Jesus Christ,

ERV: And that water is like baptism, which now saves you. Baptism is not the washing of dirt from the body. It is asking God for a clean conscience. It saves you because Jesus Christ was raised from death.

EVD: That water is like baptism that now saves you. Baptism is not the washing of dirt from the body. Baptism is asking God for a pure heart. It saves you because Jesus Christ was raised from death.

BBE: And baptism, of which this is an image, now gives you salvation, not by washing clean the flesh, but by making you free from the sense of sin before God, through the coming again of Jesus Christ from the dead;

MSG: The waters of baptism do that for you, not by washing away dirt from your skin but by presenting you through Jesus' resurrection before God with a clear conscience.

Phillips NT: That water was a kind of prophetic parable of the water of baptism which now saves you. Baptism does not merely mean the washing of a dirty body; it is the appeal of a clear conscience towards Goda thing made possible by the power of Christ's resurrection.

DEIBLER: That water, by means of which eight people were saved when God punished the other people [MET], represents the water in which we are baptized to show that God has saved us from God punishing us. The water in which we are baptized does not remove dirt from our bodies. Instead, it shows that we are requesting God to assure us that he has removed our guilt for having sinned. And because Jesus Christ became alive again after he died, we know that God accepted his sacrifice for us and because of that was able to remove our guilt.

GULLAH: So den, dat wata ob de Flood stan fa bactism. Dat bactism ain fa wash off dort fom we body, bot dat de promise dat we mek ta God, say we gwine waak scraight wid um so dat we kin know dat we ain guilty een e eye. An now by oona bactism, God sabe oona, shru Jedus Christ da git op fom mongst de dead people an da lib gin.

CEV: Those flood waters were like baptism that now saves you. But baptism is more than just washing your body. It means turning to God with a clear conscience, because Jesus Christ was raised from death.

CEVUK: Those flood waters were like baptism that now saves you. But baptism is more than just washing your body. It means turning to God with a clear conscience, because Jesus Christ was raised from death.

GWV: Baptism, which is like that water, now saves you. Baptism doesn’t save by removing dirt from the body. Rather, baptism is a request to God for a clear conscience. It saves you through Jesus Christ, who came back from death to life.


NET [draft] ITL: And <2532> this prefigured <499> baptism <908>, which <3739> now <3568> saves <4982> you <5209>– not <3756> the washing off <595> of physical <4561> dirt <4509> but <235> the pledge <1906> of a good <18> conscience <4893> to <1519> God <2316>– through <1223> the resurrection <386> of Jesus <2424> Christ <5547>,


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  1 Petrus 3 : 21 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran