Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tawarikh 29 : 2 >> 

TB: Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam.


AYT: Dengan seluruh kemampuanku, aku telah menyiapkan bagi bait Allahku emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, kayu untuk barang-barang kayu, batu permata krisopras dan batu permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang beraneka warna, segala macam batu berharga, dan batu pualam dalam jumlah yang banyak.

TL: Bahwa sekuat-kuatku aku sudah menyediakan bakal bait Allahku, yaitu emas akan barang yang keemasan dan perak akan barang yang dari pada perak dan tembaga akan barang yang dari pada tembaga dan besi akan barang yang dari pada besi dan kayu akan barang yang dari pada kayu adanya, dan lagi batu unam dan pelbagai permata yang indah-indah akan ditatahkan atau akan gemilang pada barang sujian dan batu marmar amat banyak.

MILT: Dan dengan segenap kemampuanku, aku telah mempersiapkan untuk bait Allahku (Elohimku - 0430), yakni emas untuk perkakas emas, perak untuk perkakas perak, perunggu untuk perkakas perunggu, besi untuk perkakas besi dan kayu untuk perkakas kayu, batu permata krisopras dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu-batu yang berharga, dan batu pualam, dengan jumlah yang sangat banyak.

Shellabear 2010: Dengan segenap kemampuanku, aku telah mengadakan persiapan untuk bait Tuhanku, yaitu emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, kayu untuk barang-barang kayu, batu unam dan permata tatahan, batu serawak dan batu warna-warni, segala jenis permata dan banyak batu pualam.

KS (Revisi Shellabear 2011): Dengan segenap kemampuanku, aku telah mengadakan persiapan untuk bait Tuhanku, yaitu emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, kayu untuk barang-barang kayu, batu unam dan permata tatahan, batu serawak dan batu warna-warni, segala jenis permata dan banyak batu pualam.

KSKK: Dengan semua sarana yang ada, aku telah melakukan persiapan-persiapan bagi rumah Allahku dengan menambah emas, perak, perunggu, besi, kayu, batu-batu perhiasan, batu-batu berukir, batu-batu berwarna dan bergaris-garis, batu-batu berharga dari berbagai jenis serta sangat banyak pualam.

VMD: Aku telah berusaha dengan segala kemampuanku untuk merencanakan pembangunan Bait Allahku. Aku telah memberikan emas untuk peralatan emas, perak untuk peralatan perak, tembaga untuk peralatan tembaga, besi untuk peralatan besi, dan kayu untuk peralatan kayu, batu-batu akik untuk disusun, ubin-ubin, berbagai jenis batu yang berwarna-warni, dan marmer putih. Aku telah memberikan banyak bahan itu untuk pembangunan Bait Allah.

BIS: Bahan-bahan untuk rumah itu beserta perabotnya sudah kusiapkan dengan segala kemampuanku. Aku telah menyediakan emas, perak, perunggu, besi, kayu, batu-batu berharga dan batu-batu permata, batu-batu beraneka warna untuk hiasan-hiasan dan sangat banyak batu pualam.

TMV: Bahan-bahan untuk rumah itu dan perabotnya telah beta sediakan dengan segenap kemampuan beta. Beta telah menyediakan emas, perak, gangsa, besi, kayu, batu-batu berharga dan batu-batu permata, batu-batu beraneka warna untuk hiasan, dan batu marmar yang banyak sekali.

FAYH: Dengan mengerahkan segala kemampuanku, aku telah mengumpulkan sebanyak mungkin bahan untuk pembangunan Bait Allah itu -- emas, perak, tembaga, besi, kayu, serta sejumlah besar batu permata syoham, batu permata yang berharga dan mahal, batu warna-warni, dan batu pualam.

ENDE: Dengan segala tenagaku telah kusediakan untuk Bait Allahku emas guna perabot emas, perak guna perabot perak, perunggu guna perabot perunggu, besi guna perabot besi, kaju guna perabot kaju, permata krisopas, permata tatahan, permata berwarna dan permata pusparagam, maupun ratna mutumanikam dan banjak pualam.

Shellabear 1912: Maka dengan sekuat kuasaku aku telah menyediakan bagi rumah Tuhanku segala emas akan benda yang keemasan dan segala perak akan benda yang dari pada perak dan tembaga akan segala benda dari pada tembaga dan besi akan segala benda yang dari pada besi dan kayu akan segala yang dari pada kayu dan beberapa batu onam dan permata akan ditatahkan dan batu-batu akan perhiasan pelbagai warnanya dan segala jenis permata dan batu marmer terlalu banyak.

Leydekker Draft: 'Adapawn dengan segala khowatku 'aku sudah hadlirkan kapada khobah 'Ilahku 'amas pada serba 'amas, dan pejrakh pada serba pejrakh, dan timbaga pada serba timbaga, dan besij pada serba besij, dan kajuw pada serba kajuw; permata-permata 'unam, dan permata-permata pertatahan, dan permata-permata perhijasan, dan sudji`an, dan segala batu 'indah-indah, dan batu-batu marmar terlalu banjakh.

AVB: Dengan segenap kemampuanku, aku telah mengadakan persediaan untuk bait Allahku, iaitu emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, gangsa untuk barang-barang gangsa, besi untuk barang-barang besi, kayu untuk barang-barang kayu, batu unam dan permata tatahan, batu serawak dan batu warna-warni, segala jenis batu permata dan batu pualam.


TB ITL: Dengan segenap <03605> kemampuan <03581> aku telah mengadakan persediaan <03559> untuk rumah <01004> Allahku <0430>, yakni emas <02091> untuk barang-barang emas <02091>, perak <03701> untuk barang-barang perak <03701>, tembaga <05178> untuk barang-barang tembaga <05178>, besi <01270> untuk barang-barang besi <01270>, dan kayu <06086> untuk barang-barang kayu <06086>, batu <068> permata syoham <07718> dan permata tatahan <04394>, batu hitam <068> dan batu permata <06320> yang berwarna-warna <07553>, dan segala <03605> macam batu <068> mahal-mahal <03368> dan sangat banyak <07230> pualam <07893> <068>.


Jawa: Sabisa-bisaningsun ingsun wus cecawis kanggo padalemaning Gusti Allahingsun, yaiku emas kanggo gawe barang-barang emas, salaka kanggo gawe barang-barang salaka, tembaga kanggo gawe barang-barang tembaga, wesi kanggo gawe barang-barang wesi, lan kayu kanggo gawe barang-barang kayu, sesotya soham lan sesotya kang kanggo ing embanan, sesotya ireng lan sesotya kang manca warna, sarta sawernane sesotya kang larang apadene marmer putih akeh banget.

Jawa 1994: Bahan sing arep kanggo mbangun dalem kuwi wis dakcawisaké srana ngetog kabisanku. Aku wis nyawisaké emas, slaka, prunggu, wesi, kayu, watu-watu sing regané larang lan watu aji, watu-watu rerenggan lan marmer akèh banget.

Sunda: Pikeun kaperluan nyieunna kami geus sakedah polah kukumpul bahan-bahanna: emas, perak, tambaga, beusi, kayu, batu-batu permata, mutiara, batu lempengan jeung pirang-pirang batu marmer.

Madura: Sabarang se ekaparlo epamaddegga padalemman jareya ban parabudda bi’ sengko’ la esadhiya’agi noro’ sakellarra sengko’. Sengko’ la nyadhiya’agi emmas, salaka, paronggu, besse, kaju, bato mamatan ban enten, to-bato se acem-macem barnana kaangguy rarenggan ban to-bato marmar ce’ bannya’na.

Bali: Tiang suba mapakibeh sasida-sidan buat nyediang saluiring lakar wewangunan Perhyangane ento, minakadinne: Mas, perak, temaga, besi, kayu, batu, sesocan ane luih-luih muah sesocan sarwa mule, batu ukiran muah marmer.

Bugis: Paréwanna untu’ bolaéro silaong parabo’na purani upassadiya sibawa sininna pakkullékku. Purana’ passadiya ulaweng, péra’, gessa, bessi, aju, batu-batu mangke’é sibawa batu-batu paramata, batu-batu maddupa-rupangngé tappana untu’ bélo-bélo sibawa maéga senna batu puwalam.

Makasar: Bahang-bahanna anjo ballaka siagang sikamma pakkakasa’na le’ba’mi kupasadia situru’ pakkulleku. Le’ba’ma’ appasadia bulaeng, pera’, parunggu, bassi, kayu, batu-batu ka’jalaka ballinna, batu-batu paramata, batu-batu sangka’ rupaya warnana untu’ pa’belo-belo, siagang sanna’ jaina batu accilaka.

Toraja: Iamoto kupengkullei tonganni umpasilolongananni banuanNa Kapenombangku te, iamotu bulaan digaraga pareanan bulaan, salaka digaraga pareanan salaka, tambaga digaraga pareanan tambaga, bassi digaraga pareanan bassi, kayu digaraga pareanan kayu, sia parimata ake’ maido sia batu dipa’parimatan, parimata malotong sia parimata pantan rupa, ma’rupa-rupa parimata sia buda batu marmar.

Karo: Asa gegehku nggo kulitken persedian guna Rumah Pertoton e. Eme: emas, pirak, tembaga, besi, kayu, batu permata syokam, mutiara, batu mosaik dingen melala batu marmar.

Simalungun: Halani ai domma hupasirsir humbani ganup gogohku parugas hubani Rumah ni Naibatangku, ai ma omas bani parugas omas, pirak bani parugas pirak, tombaga bani parugas tombaga, bosi bani parugas bosi pakon hayu bani parugas hayu, ambahni ai batu soham sitatahkonon bani intan, batu sibirong ampa na marrupa-rupa, bagei-bagei ni mata intan na maharga ampa batu marmar buei tumang.

Toba: Jala nunga nian hubahen nasa gogongku parade ulaula tu joro ni Debatangku, i ma sere tu ulaula sere, perak tu ulaula perak, tombaga tu ulaula tombaga, bosi tu ulaula bosi dohot hau tu ulaula hau, tole angka batu unam dohot simata landus dohot ragamragam mata intan na arga ro di batu na martulis mansai godang.


NETBible: So I have made every effort to provide what is needed for the temple of my God, including the gold, silver, bronze, iron, wood, as well as a large amount of onyx, settings of antimony and other stones, all kinds of precious stones, and alabaster.

NASB: "Now with all my ability I have provided for the house of my God the gold for the things of gold, and the silver for the things of silver, and the bronze for the things of bronze, the iron for the things of iron, and wood for the things of wood, onyx stones and inlaid stones, stones of antimony and stones of various colors, and all kinds of precious stones and alabaster in abundance.

HCSB: So to the best of my ability I've made provision for the house of my God: gold for the gold articles , silver for the silver, bronze for the bronze, iron for the iron, and wood for the wood, as well as onyx, stones for mounting, antimony, stones of various colors, all kinds of precious stones, and a great quantity of marble.

LEB: With all my might I gathered the materials for the temple of my God: gold for gold objects, silver for silver objects, bronze for bronze objects, iron for iron objects, wood for wooden objects, onyx stones and settings, black stones, stones of different colors, gems, and marble.

NIV: With all my resources I have provided for the temple of my God—gold for the gold work, silver for the silver, bronze for the bronze, iron for the iron and wood for the wood, as well as onyx for the settings, turquoise, stones of various colours, and all kinds of fine stone and marble—all of these in large quantities.

ESV: So I have provided for the house of my God, so far as I was able, the gold for the things of gold, the silver for the things of silver, and the bronze for the things of bronze, the iron for the things of iron, and wood for the things of wood, besides great quantities of onyx and stones for setting, antimony, colored stones, all sorts of precious stones and marble.

NRSV: So I have provided for the house of my God, so far as I was able, the gold for the things of gold, the silver for the things of silver, and the bronze for the things of bronze, the iron for the things of iron, and wood for the things of wood, besides great quantities of onyx and stones for setting, antimony, colored stones, all sorts of precious stones, and marble in abundance.

REB: Now to the best of my ability I have made ready for the house of my God gold for the gold work, silver for the silver, bronze for the bronze, iron for the iron, and wood for the woodwork, together with cornelian and other gems for setting, stones for mosaic work, precious stones of every sort, and marble in plenty.

NKJV: "Now for the house of my God I have prepared with all my might: gold for things to be made of gold, silver for things of silver, bronze for things of bronze, iron for things of iron, wood for things of wood, onyx stones, stones to be set, glistening stones of various colors, all kinds of precious stones, and marble slabs in abundance.

KJV: Now I have prepared with all my might for the house of my God the gold for [things to be made] of gold, and the silver for [things] of silver, and the brass for [things] of brass, the iron for [things] of iron, and wood for [things] of wood; onyx stones, and [stones] to be set, glistering stones, and of divers colours, and all manner of precious stones, and marble stones in abundance.

AMP: So I have provided with all my might for the house of my God the gold for things to be of gold, silver for things of silver, bronze for things of bronze, iron for things of iron, and wood for things of wood, as well as onyx {or} beryl stones, stones to be set, stones of antimony, stones of various colors, and all sorts of precious stones, and marble stones in abundance.

NLT: Using every resource at my command, I have gathered as much as I could for building the Temple of my God. Now there is enough gold, silver, bronze, iron, and wood, as well as great quantities of onyx, other precious stones, costly jewels, and all kinds of fine stone and marble.

GNB: I have made every effort to prepare materials for the Temple -- gold, silver, bronze, iron, timber, precious stones and gems, stones for mosaics, and quantities of marble.

ERV: I have done my best to provide what is needed for the building of my God’s Temple. I have given gold for the things made of gold. I have given silver for the things made of silver. I have given bronze for the things made of bronze. I have given iron for the things made of iron. I have given wood for the things made of wood. I have also given onyx stones for the settings, mosaic tiles, all kinds of valuable stones in many different colors, and white marble stones.

BBE: Now as far as I am able, I have made ready what is needed for the house of my God; the gold for the things of gold, and the silver for the silver things, and the brass for the brass things, iron for the things of iron, and wood for the things of wood; beryls and jewels to be framed, and stones of different colours for ornament; all sorts of stones of great price, and polished building-stone, as much as is needed and more.

MSG: I've done my best to get everything together for building this house for my God, all the materials necessary: gold, silver, bronze, iron, lumber, precious and varicolored stones, and building stones--vast stockpiles.

CEV: That's why I have done my best to get everything Solomon will need to build it--gold, silver, bronze, iron, wood, onyx, turquoise, colored gems, all kinds of precious stones, and marble.

CEVUK: That's why I have done my best to get everything Solomon will need to build it—gold, silver, bronze, iron, wood, onyx, turquoise, coloured gems, all kinds of precious stones, and marble.

GWV: With all my might I gathered the materials for the temple of my God: gold for gold objects, silver for silver objects, bronze for bronze objects, iron for iron objects, wood for wooden objects, onyx stones and settings, black stones, stones of different colors, gems, and marble.


NET [draft] ITL: So I have made every <03605> effort <03581> to provide <03559> what is needed for the temple <01004> of my God <0430>, including the gold <02091>, silver <03701>, bronze <05178>, iron <01270>, wood <06086>, as well as a large amount <07230> of onyx <07718>, settings <04394> of antimony <06320> and other stones <068>, all <03605> kinds <07553> of precious <03368> stones <068>, and alabaster <07893>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  1 Tawarikh 29 : 2 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran