Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Petrus 3 : 5 >> 

TB: Mereka sengaja tidak mau tahu, bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air,


AYT: Sebab, mereka sengaja melupakan kenyataan bahwa oleh firman Allah, langit sudah ada sejak dahulu, dan bumi dijadikan dari air dan dengan air.

TL: Karena dengan sengaja mereka itu melupakan yang sebenarnya sudah ada segala langit dari dahulu kala, dan bumi pun dijadikan daripada air di tengah-tengah air oleh firman Allah.

MILT: Sebab hal ini tidak terselami oleh mereka yang mendambakan, bahwa langit ada dari sejak dahulu, dan bumi dari air dan melalui airpada saat berdiri bersamaan oleh firman Allah (Elohim - 2316).

Shellabear 2010: Dengan sengaja mereka melupakan hal ini, yaitu bahwa sejak dahulu kala sudah ada langit dan juga bumi oleh sabda Allah. Bumi dibentuk dari air dan dengan air,

KS (Revisi Shellabear 2011): Dengan sengaja mereka melupakan hal ini, yaitu bahwa sejak dahulu kala sudah ada langit dan juga bumi oleh sabda Allah. Bumi dibentuk dari air dan dengan air,

Shellabear 2000: Dengan sengaja mereka melupakan hal ini, yaitu bahwa sejak dahulu kala telah ada langit dan juga bumi oleh sabda Allah. Bumi dibentuk dari air dan dengan air,

KSZI: Mereka sengaja melupakan bahawa dahulu Allah telah mencipta langit dan bumi dengan firman-Nya dan bumi dibentuk daripada air dan dengan air,

KSKK: Sungguh, dengan sengaja mereka mengabaikan kenyataan ini, bahwa pada permulaan langit diciptakan oleh sabda Allah dan bumi muncul dan dibentuk dari air oleh sabda Allah juga.

WBTC Draft: Mereka tidak mau mengingat yang terjadi dahulu. Langit sudah ada dan bumi dijadikan dari air dan oleh air. Semua itu terjadi oleh firman Allah.

VMD: Mereka tidak mau mengingat yang terjadi dahulu. Langit sudah ada dan bumi dijadikan dari air dan oleh air. Semua itu terjadi oleh firman Allah.

AMD: Guru-guru palsu ini dengan sengaja melupakan apa yang telah terjadi pada masa yang lalu. Langit diciptakan dan bumi dijadikan dari air dan oleh air. Semuanya itu dijadikan oleh Allah melalui firman-Nya.

TSI: Dengan berkata begitu, mereka sengaja melupakan kenyataan bahwa melalui perkataan Allah saja langit dan bumi diciptakan, dan darat dikumpulkan di tengah-tengah air. Dan air itu menjadi alat yang dipakai Tuhan.

BIS: Mereka sengaja tidak mau mengaku bahwa dahulu kala Allah menciptakan langit dan bumi atas sabda-Nya. Bumi dijadikan-Nya dari air, dan dengan air;

TMV: Mereka sengaja tidak mahu mengakui bahawa dahulu Allah menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya. Bumi dijadikan daripada air dan dengan air.

BSD: Mereka dengan sengaja tidak mengakui bahwa Allahlah yang menciptakan langit dan bumi melalui perkataan-Nya. Bumi dimunculkan-Nya dari dalam air dan dibuat dengan air;

FAYH: Dengan sengaja mereka melupakan kenyataan, bahwa Allah telah membinasakan dunia dengan banjir yang dahsyat, lama sesudah Ia menciptakan langit dengan firman-Nya dan menggunakan air untuk membentuk bumi dan untuk mengitarinya.

ENDE: Sengadja mereka melupakan, bahwa tjakrawala sudah ada sedjak dahulu, dan bumi jang atas titah Allah terbentuk dari air dan oleh air;

Shellabear 1912: Karena dengan sengajanya mereka itu lupa akan hal ini, yaitu dari dahulu kala ada langit dan bumi pun, diadakan dari pada air dan dengan air oleh firman Allah;

Klinkert 1879: Maka dengan sengadja tidak diketahoei olih mareka-itoe, bahwa dehoeloe kala adalah langit dan boemi itoe didjadikan olih sabda Allah daripada ajar dan didalam ajar adanja.

Klinkert 1863: Karna dengan sengadja dia-orang tidak mengendahken ini perkara, bahoea dengan firman Allah segala langit soedah ada dari doeloenja, {Kej 1:9; Maz 24:2} dan ini boemi didjadiken dari ajer, dan kaadaannja dalem ajer;

Melayu Baba: Kerna dngan sngaja itu orang-orang smoa lupakan ini satu perkara, ia'itu deri dhulu kala ada langit, dan ada bumi yang sudah di-jadikan deri-pada ayer dan dngan ayer, oleh perkata'an Allah;

Ambon Draft: Karana ada tersembunji bagi marika itu, awleh karana marika itu ada mawu bagitu, jang deri di-hulu di-hulu wak-tu sudah ada langit-langit dan satu dunja, jang sudah ada deri dalam ajer dan awleh ajer, itupawn atas titah Allah,

Keasberry 1853: Kurna dungan sungajanya marika itu tiada mungindahkan deri hal ini, bahwa dungan furman Allah sagala langit itu tulah ada deripada dahulunya, dan bumi ini dijadikan deripada ayer, dan tutaplah iya itu deri subab ayer:

Keasberry 1866: Kŭrna dŭngan sŭngajanya marika itu mŭnjadi bodoh derihal ini, bahwa dŭngan fŭrman Allah sagala langit itu tŭlah ada deripada dahulunya, dan bumi ini dijadikan deripada ayer, dan tŭtaplah iya itu deri sŭbab ayer:

Leydekker Draft: Karana dengan sahadjanja perkara 'ini 'ada terbuni pada marika 'itu, bahuwa dengan ferman 'Allah segala langit sudah 'ada deri pada purbakala, dan bumi jang berdirij deri pada 'ajer dan 'awleh 'ajer 'itu.

AVB: Mereka sengaja melupakan bahawa dahulu Allah telah mencipta langit dan bumi dengan firman-Nya dan bumi dibentuk daripada air dan dengan air,

Iban: Sida endang sengaja enggai arapka langit udah digaga dulu kelia ulih jaku Allah Taala, lalu dunya ditempa ari ai, ulih ai,


TB ITL: Mereka sengaja tidak mau <2309> tahu, bahwa <3754> oleh firman <3056> Allah <2316> langit <3772> telah ada <1510> sejak dahulu <1597>, dan <2532> juga bumi <1093> yang berasal dari <1537> air <5204> dan <2532> oleh <1223> air <5204>, [<2990> <1063> <846> <5124> <4921>]


Jawa: Wong-wong iku njarag ora kapengin weruh, manawa marga saka sabdaning Allah wiwit biyen mula wis ana langit sarta ana bumi, kang dumadine saka banyu sarta srana banyu.

Jawa 2006: Wong-wong iku njarag ora gelem ngerti, menawa marga saka sabdaning Allah wiwit biyèn mula wus ana langit lan uga ana bumi, kang dumadiné saka banyu sarta sarana banyu.

Jawa 1994: Wong-wong kuwi njarag ora gelem ngakoni yèn wiwit biyèn mula wis ana langit lan bumi, sing katitahaké déning sabdaning Allah. Bumi kuwi dadiné saka banyu lan srana banyu;

Jawa-Suriname: Wong-wong kuwi njarak ora gelem ngakoni nèk kawit wiwitané mbiyèn wis ènèng langit lan bumi sing tekané sangka tembungé Gusti Allah. Sangka tembungé Gusti Allah bumi mentas sangka banyu lan jalaran banyu dipisah karo Gusti Allah, bumi bisa ènèng.

Sunda: Maranehna ngahaja pura-pura teu nyaho yen baheula langit jeung bumi jadina teh ku karana timbalan Allah, dijadikeun tina cai jeung ku cai,

Sunda Formal: Maranehna ngahaja mopohokeun sajarah, yen baheula, sanggeus Allah ngandika, jleg langit jeung bumi ngajadi.

Madura: Reng-oreng ganeka ta’ poron ngakone ja’ gi’ jaman lamba’ Allah nyepta’agi langnge’ sareng bume dhari dhabuna. Bume ecepta’agi dhari aeng sarta kalaban aeng;

Bauzi: Im labihasu tozome gagodam dam lam gi Alat amu alimeat meedaha im lam ozobohuna ahit fa biehenali gagodam damat modem bak. Nehaha bak. Alat aham di iube asumti asum laba modealahana zi lamti alimeat meedaha di lam Aho gi Am ahat neha, “Nalele,” lahame gagoha gi ab modealadaham bak. Laham bak lam ahit biehenali tozome gagodam damat modem bak. Labi ame di lam gi iteata modesdam labe Alat modi fa bak alihi aalo vao fatahivai bak alihi ab modesuidaham bak. Labi ame vao labe fa ab itealeham. Labihadaha bak lam ahit biehenali gagodam damat modem bak.

Bali: Anake punika wantah saking tan lingu mungguing sane nguni Ida Sang Hyang Widi Wasa ngadakang akasa miwah jagate malantaran sabdan Idane. Jagate kakardi antuk toya miwah saking toyane.

Ngaju: Ewen te tantai ihate dia handak mangaku je horan Hatalla manjapa langit tuntang petak hapan Auhe. Petak toh injapa Awie bara danum, tuntang dengan danum;

Sasak: Ie pade sediah ndẽq mẽlẽ ngaku bahwe laẽq Allah cipteang langit dait gumi siq manik-Ne. Gumi Ie cipteang lẽman aiq, dait siq aiq;

Bugis: Nattungka mennang dé’ namaélo mangaku makkedaé riyolo Allataala pancajiwi langié sibawa linoé, polé ri saddan-Na; makkedaé ripancajiwi linoé polé ri uwai, enrengngé nasibawang uwai;

Makasar: Napakkunjungiangi taeroka ke’nanga angngassengi angkanaya langika siagang buttaya nipa’jari la’bi riolo tete ri kananNa Allata’ala; angkanaya je’ne’ siagang battu ri je’neki nipa’jari buttaya;

Toraja: Belanna naangga’i tau iato mai tang umpalan ara’i te iannate mai, kumua tete dio kadanNa Puang Matua inang denmo tempon dio mai tu langi’ sia lino duka dikombong dio mai uai tonna dipopa’misa tu kauaianna.

Duri: Naanggai' cia' nningaranni kumua mangkada mandai to Puang Allataala naden langi' sola lino. Mangkada omi mpasisarakki to wai na gantanan, napajan joo gantanan jiong mai wai.

Gorontalo: Ma ilolipata limongoliyo deu omo-omolu Allahuta'ala lopowali mayi lo duniya loli Pirimani-Liyo. Huta yilumonggu mayi lonto taluhu wawu loli taluhu

Gorontalo 2006: Timongolio sangaja diila mohuto momasisi deu̒ muloololio mai daa̒ Allahu Taa̒ala lopowali mai hulungo wau dunia lo pilimani-Lio. Dunia pilowali-Lio mai monto taluhu, wau wolo taluhu;

Balantak: Raaya'a nintilimbo-limbo' se' mbaripianpo isianmo lealaa ka' tano' balaki' men ia sidakon Alaata'ala tia wurung-Na. Tano' balaki' na weer a nimpu'uanna, ka' tia weer Ia ninsidakon katano'an.

Bambam: Aka indo tau susi sangngim naägä'inna napa'kalembei diona indo anna dipadadii langi' anna lino, kadanna Puang Allataala umpadadii. Inde lino uwai dipadadi anna buttu dio mai uwai.

Kaili Da'a: Tau-tau to notesa iwetu nitunggai ira nanggalinga iwenu Alatala nompajadi langi nggaolu ante tesana, bo iwenu dunia nipajadina nggari ue, pade iwenu sampe kabatana neumba nggari tatongo ue.

Mongondow: Tu'odonbií monia diaí pirisaya'an, kon dunia na'a pinomia i Allah takin singog-Nya. Butaí na'a pinomia-Nya nongkon tubig doman, bo takin tubig;

Aralle: Yato tau ang ma'tula' noa naangka'i untutu'i matanna. Bahtuanna, dai sika naaku ungkalehai umba napanoa Puang Alataala umpadahi langi' dolu umpake supu bahtakaranna. Anna umpapia lino sibaha uhai lambi' aha tunne' kalantanang di alla'na uhai.

Napu: Tauna au mololita nodo, raoaka motuko pekirinda. Bara raunde mokatuinao noumba Pue Ala mampopewali langi hai dunia hangkoya hangko i lolitaNa. Dunia ide Napopewali hangko i owai, hai tampo au bangi i dunia ide mesuwu hangko i owai.

Sangir: I sire semben nẹ̌tatudẹ u tawe mapulu měngaku u nạung kal᷊amona e Ruata něndiadi langị dingangu dunia ual᷊ingu hengetang'E. Dunia e niriadine wọu akẹ,

Taa: Pei kamonsonya lino si’i tamo sewaju ewa tempo owo rapapowali, apa i Pue Allah roomo mangahuku to lino tempo owi. Pei tau to manganto’o lino si’i tare pombalinya, sira mamporayaka ewa taa mangansani palaong i mPue Allah tempo Ia mampakaja’aka yau to lino mangampake samal ue. Wali manasa resi kita tempo i Pue Allah mampapowali yangi pasi lino ojo kuasa nu gomboNya to Ia mangampake. Tempo etu Ia mangika ue ruyu panewa tana masuwu yako la’u raya nue etu. Pasi saba yako ue etu see naka mawalimo tongku pasi lemba singkonong pei ewa wimba pamporani i mPue Allah. Pei yako etu i Pue Allah mangampake wo’u ue tempo Ia mampakaja’aka yau lino. Wali saba yako huku i mPue Allah, lino monso pu’u re’emo pombalinya.

Rote: Ta'ko ala ta nau manaku lae, makahulun eli, Manetualain nakadada'dik lalai a no daebafa ka ninik ka'da hala-kokolan mesa kana fa. Manetualain nakadada'dik daebafa ka neme oe a mai, ma no oe;

Galela: Ona itemo komagena, sababu manga ngale manga sininga ma rabaka gena ona iholu yosininga qadoohaso iqoqomaka o Gikimoi wosulo so o bi moi-moi o dipaka imaaka, de lo o ake de o tona asa imaritinga so o tona idadi de ibao.

Yali, Angguruk: Keram wal tibag sambil ino Allah ele famen pohol wal tibareg ik famen oho kinang wal tibag ane ari it arimano onoluk angge famen holtuk ane ninirim peruk lamuhup.

Tabaru: 'Ona ka 'ona manga singina yooluku yongaku 'ato ma sira ma Jo'oungu ma Dutu 'o diwanga de 'o tonaka wosidadi de 'awi demo. 'O tonaka ge'ena wosibaoro dau 'o 'akere ma dodade de wosidadi 'o 'akerino;

Karo: Alu sengaja la ia nggit mperdiatekenca maka langit ras doni nggo ijadiken nai alu perentah Dibata. Doni ijadiken i bas lau nari, janah alu lau.

Simalungun: Tapi ponop do bani sidea, ibagas na sonai pingkiran ni sidea ai, paboa marhitei Hata ni Naibata do ase adong langit sapari, anjaha tanoh on humbani bah anjaha marhitei bah,

Toba: Laho mandok songon i, ndang manganto rohanasida, naung sian aek do langit nang tano, jala marhitehite aek do hajajadina hinorhon ni hata ni Debata.

Dairi: Ai laju ngo oda merdatè kalak i, hana pè langit dekket tanoh èn arnia, kata Dèbata ngo maing; ipas laè nai ngo ihanaken tanoh èn janah merkitè laè;

Minangkabau: Urang-urang tu sangajo indak namuah mangaku, baraso saisuak Allah manjadikan langik jo bumi jo firman-Nyo. Bumi dijadikan-Nyo dari ayie, sarato jo ayie;

Nias: La'odõdõgõ wa lõ lafaduhu'õ ba daroma li-Nia Iwõwõi mbanua si yaw̃a awõ gulidanõ Lowalangi; Iwõwõi gulidanõ andrõ moroi ba nidanõ, ba faoma idanõ;

Mentawai: Bulat arabagai lé ka sia néné, tá rasiló pagalaiat aibaraaké manua sambat polak néné Taikamanua, ka tiboietnia. Aibaraaké polak néné Taikamanua, sibara ka oinan, sambat aitugalai sambat oinan:

Lampung: Tian sengaja mak haga ngaku bahwa tumbai Allah nyiptako langit rik bumi atas sabda-Ni. Bumi Ia jadiko jak way, rik jama way,

Aceh: Awaknyan ngon jisaja hana jitem patéh bahwa yoh masa ilée Allah geucebta langét ngon bumoe ngon feureuman Gobnyan. Bumoe geupeujeuet nibak ié, dan ngon ié;

Mamasa: Itin matin tau susio naangga'i tae' nakilalai kumua ummolai battakadanna Puang Allata'alla mengkalao diomi mai anna dadi langi' anna lino. Anna inde linoe wai dipadadi anna buttu dio mai wai.

Berik: Angtane jeiserem jei jener enggam ge gubili, "Ai Taterisi Uwa Sanbagirmana gwanan aa jes tulisulum, ai taterisi jeiserem ajama dirinswebif." Jei aa jes ne dirinswebilirim ga aas: Gwanan-gwanansus jes galapserem Uwa Sanbagiri Jei jafner nasowel, ane winsi yo ogiri ga aa ge etamwel. Jei ogiri fonawer eyebal, ane fome gam eyebal.

Manggarai: Isé kunjung kéta toé gorid te imbi, te pu’ung du wangkan Mori Keraéng dédék awang agu tana ali rewengN. Dédék Liha tana lino oné-mai waé agu ali waé.

Sabu: Nga peuku-anni ro ta dho wae ta mengaku ta do rai uru-rai tare do alle ke pepeera liru nga raiwawa dhe ri lidara Deo. Raiwawa tao ri Deo ngati ei-loko, jhe ri ei-loko ne;

Kupang: Ma ada satu hal yang itu orang putar-balek dong sonde mau inga ame. Andia dari mula-mula Tuhan cuma omong sa, ais langit ada memang. Ju Tuhan bekin aer. Ais Dia kasi pisa aer dari darat, ju bekin darat muncul datang dari aer. Tuhan su omong karmana, na, itu ada tarús. Lama-lama, Tuhan ju pake aer banjer ko kasi ancor buang samua orang di ini dunya yang ada idop di Noh pung jaman. Ma sakarang Tuhan su kasi tau memang apa yang Dia mau bekin kasi langit deng bumi. Sakarang Dia ada tahan-tahan, ma nanti pas dia pung waktu, Dia mau bakar buang sang dong. Te Tuhan nanti kasi jato hukuman ko kasi ancor buang sang orang yang sonde mau toe sang Dia. Biar bagitu, ma itu orang putar-balek dong sonde mau inga bilang, Tuhan Allah pasti bekin iko apa yang Dia su omong.

Abun: Sarewo yé gane dakai bariwa nutbot sukdu gato ki do, Yefun Allah benbot sukdu gato An ki ne. Suga nyim tuya Yefun Allah ut gu nim ne si bur ré, Yefun Allah ki su syokwet sor re ete suk mwa ne dakai bor tepsu sukdu gato An ki ne. Yefun Allah wat bur kadit syur, ete bur ré kem dor kadit syur re.

Meyah: Rua ragot mar rourou erek koma, tina rua rijginaga rot oida mar insa koma bera enerek tenten guru. Jeska rua rudoubu joug rusujohu rot mar ongga Allah ontunggom sis mona ongga dojunmeni ojgomu. Rua rudou onosujohu rot mar erek kef guru oida, "Allah ontunggom mebaga oisouska efen oga ongga anggot rot ojgomu. Noba Ofa era mei orotunggom mebif tein oisouska oga ongga anggot rot ojgomu."

Uma: Tauna to mololita hewa toe, tungkai' mpopiri mata-ra. Batua-na, uma-ra dota mpokiwoi beiwa Alata'ala mpopajadi' langi' owi hante lolita-na-wadi. Pai' dunia' napajadi' hante ue, pai' role-na mehupa' ngkai ue.

Yawa: Arono vatane wato wo raura taije, manimari ayao so rai: Arono manasyin dave Amisye payao ti Po naumo warae muno mine vone so yanari anamote rai. Po mana veano mine ranari, ti mine so ntipu seo no mana ama uga rai.


NETBible: For they deliberately suppress this fact, that by the word of God heavens existed long ago and an earth was formed out of water and by means of water.

NASB: For when they maintain this, it escapes their notice that by the word of God the heavens existed long ago and the earth was formed out of water and by water,

HCSB: They willfully ignore this: long ago the heavens and the earth existed out of water and through water by the word of God.

LEB: For [when] they maintain this, it escapes [their] notice that the heavens existed long ago and the earth held together out of water and through water by the word of God,

NIV: But they deliberately forget that long ago by God’s word the heavens existed and the earth was formed out of water and by water.

ESV: For they deliberately overlook this fact, that the heavens existed long ago, and the earth was formed out of water and through water by the word of God,

NRSV: They deliberately ignore this fact, that by the word of God heavens existed long ago and an earth was formed out of water and by means of water,

REB: In maintaining this they forget that there were heavens and earth long ago, created by God's word out of water and with water;

NKJV: For this they willfully forget: that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of water and in the water,

KJV: For this they willingly are ignorant of, that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water:

AMP: For they willfully overlook {and} forget this [fact], that the heavens [came into] existence long ago by the word of God, and the earth also which was formed out of water and by means of water,

NLT: They deliberately forget that God made the heavens by the word of his command, and he brought the earth up from the water and surrounded it with water.

GNB: They purposely ignore the fact that long ago God gave a command, and the heavens and earth were created. The earth was formed out of water and by water,

ERV: But these people don’t want to remember what happened long ago. The skies were there, and God made the earth from water and with water. All this happened by God’s word.

EVD: But those people don’t want to remember what happened long ago. The skies were there, and God made the earth from water and with water. All this happened by God’s word.

BBE: But in taking this view they put out of their minds the memory that in the old days there was a heaven, and an earth lifted out of the water and circled by water, by the word of God;

MSG: They conveniently forget that long ago all the galaxies and this very planet were brought into existence out of watery chaos by God's word.

Phillips NT: They are deliberately shutting their eyes to the fact that there were heavens in the old days and an earth formed by God's command out of water and by water.

DEIBLER: They will say that because they …deliberatelyoverlook the fact/have decided to ignore what they know† that God, by commanding long ago that it should be so, caused the heavens to exist, and he caused the earth to come up out of water and to be separate from the water.

GULLAH: Dem people ain wahn fa memba dat long way back dey, God taak an gii de chaage, an de heaben been dey. An God mek de eart outta wata an wid wata.

CEV: They will say this because they want to forget that long ago the heavens and the earth were made at God's command. The earth came out of water and was made from water.

CEVUK: They will say this because they want to forget that long ago the heavens and the earth were made at God's command. The earth came out of water and was made from water.

GWV: They are deliberately ignoring one fact: Because of God’s word, heaven and earth existed a long time ago. The earth appeared out of water and was kept alive by water.


NET [draft] ITL: For <1063> they <846> deliberately suppress <2990> this fact <5124>, that <3754> by the word <3056> of God <2316> heavens <3772> existed <1510> long ago <1597> and <2532> an earth <1093> was formed <4921> out of <1537> water <5204> and <2532> by means of <1223> water <5204>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  2 Petrus 3 : 5 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran