Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Samuel 24 : 13 >> 

TB: Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya: "Akan datangkah menimpa engkau tiga tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri tiga bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau, akan adakah tiga hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang, pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada Yang mengutus aku."


AYT: Lalu, Gad datang kepada Daud untuk memberitahukan hal itu dengan berkata, “Akankah kau pilih 7 tahun kelaparan menimpa negerimu? Atau, maukah engkau melarikan diri tiga bulan lamanya dari hadapan lawanmu sementara mereka mengejarmu? Atau, tiga hari wabah penyakit di negerimu? Sekarang, pikirkanlah dan pertimbangkanlah, apa yang harus aku sampaikan kepada Dia yang mengutus aku.”

TL: Maka datanglah Gad kepada Daud, diberinya tahu kepadanya firman itu, lalu katanya: Maukah engkau suatu bala kelaparan tujuh tahun lamanya berlaku dalam negerimu? atau maukah engkau lari tiga bulan lamanya dari hadapan musuhmu, yang mengusir akan dikau? atau maukah engkau suatu bala sampar tiga hari lamanya dalam negerimu? Sekarang hendaklah engkau berfikir dan menimbang baik-baik, apa jawab akan kubawa kembali kepada Dia yang sudah menyuruhkan daku.

MILT: Dan datanglah Gad kepada Daud, dan memberitahukan kepadanya, serta mengatakan, "Akan datang tujuh tahun kelaparan kepadamu di negerimu. Atau engkau akan melarikan diri dari hadapan musuh-musuhmu selama tiga bulan, dan mereka itu mengejarmu. Atau tiga hari tulah akan melanda negerimu. Sekarang pertimbangkanlah, dan lihatlah apa yang harus aku kembalikan kepada Dia yang mengirimkan perkataan kepadaku."

Shellabear 2010: Gad pun datang menemui Daud dan memberitahukan hal itu kepadanya. Katanya kepadanya, “Akankah kaupilih tiga tahun kelaparan menimpa negerimu? Atau, maukah engkau melarikan diri selama tiga bulan dari hadapan lawanmu, sementara mereka mengejar engkau? Atau, akankah kaupilih tiga hari wabah sampar di negerimu? Sekarang pikirkanlah dan pertimbangkanlah, jawaban apa yang harus kusampaikan kepada Dia yang mengutus aku.”

KS (Revisi Shellabear 2011): Gad pun datang menemui Daud dan memberitahukan hal itu kepadanya. Katanya kepadanya, "Akankah kaupilih tiga tahun kelaparan menimpa negerimu? Atau, maukah engkau melarikan diri selama tiga bulan dari hadapan lawanmu, sementara mereka mengejar engkau? Atau, akankah kaupilih tiga hari wabah sampar di negerimu? Sekarang pikirkanlah dan pertimbangkanlah, jawaban apa yang harus kusampaikan kepada Dia yang mengutus aku."

KSKK: Maka pergilah nabi Gad dan bertanya kepada Daud, "Engkau menginginkan tiga tahun kelaparan di tanahmu? Atau inginkah engkau dikejar oleh musuh-musuhmu karena engkau melarikan diri dari mereka selama tiga bulan? Atau engkau mau ada tiga hari penyakit sampar di seluruh negerimu? Sekarang, berpikirlah dan putuskanlah, jawaban mana yang harus aku sampaikan kepada Dia yang mengutus aku?"

VMD: Kemudian Gad pergi menemui Daud dan menyampaikan kepadanya, “Tujuh tahun masa kelaparan menimpa engkau dan negerimu, atau musuhmu mengejar engkau selama 3 bulan, atau tiga hari penyakit melanda seluruh negerimu. Sekarang pikirkan dan pilih salah satu dari hal itu supaya aku dapat menyampaikan jawabanmu kepada yang mengutus aku.”

BIS: Gad datang menghadap dan memberitahukan kepadanya perintah TUHAN itu, katanya, "Mana yang Baginda pilih: Negeri ini ditimpa bencana kelaparan selama tiga tahun, atau Baginda lari dikejar-kejar musuh selama tiga bulan, atau negeri ini diserang wabah penyakit selama tiga hari? Putuskanlah sekarang apa yang harus kusampaikan kepada TUHAN."

TMV: Gad datang menghadap baginda dan menyampaikan firman TUHAN kepadanya. Nabi itu bertanya, "Yang mana satu pilihan tuanku? Negeri ini ditimpa bencana kebuluran selama tiga tahun, atau tuanku lari dikejar musuh selama tiga bulan, atau negeri ini diserang wabak selama tiga hari? Fikirkanlah hal ini, dan beritahulah hamba jawapan yang akan hamba sampaikan kepada TUHAN."

FAYH: Nabi Gad menghadap Daud dan berkata kepadanya, "Apakah Baginda akan memilih tiga tahun bala kelaparan di seluruh negeri? Atau Baginda melarikan diri selama tiga bulan dari musuh-musuh Baginda? Atau Baginda membiarkan TUHAN menimpakan wabah sampar selama tiga hari ke atas seluruh negeri? Pikirkanlah hal ini baik-baik, dan beritahukanlah kepada hamba keputusan Baginda untuk hamba sampaikan kepada Allah yang mengutus hamba."

ENDE: Gad lalu menghadap Dawud dengan memberitahukan kepadanja: "Maukah engkau kelaparan tudjuh tahun lamanja mendatangi negerimu? Maukah engkau lari tiga bulan lamanja dihadapan musuhmu, jang mengedjar engkau? Ataukah maukah engkau, wabah sampar ada tiga hari lamanja dinegerimu? Pikirkanlah dan lihatlah, djawaban apa harus kusampaikan kepada Jang mengutus aku!"

Shellabear 1912: Maka datanglah Gad kepada Daud lalu menyatakan hal itu serta berkata kepadanya: "Maukah engkau bala kelaparan tujuh tahun lamanya berlaku dalam negrimu atau maukah engkau lari tiga bulan lamanya dari hadapan musuhmu tatkala diusirnya akan dikau atau maukah engkau berlaku suatu sampar tiga hari lamanya dalam tanahmu sekarang bicarakan olehmu dan timbang baik-baik apa jawab yang patut aku sampaikan kepada yang menyuruhkan aku."

Leydekker Draft: Maka datanglah DJad menghadap Da`ud, dan menjatakan padanja, sambil katanja padanja: hendakhkah datang kapadamu tudjoh tahon kalaparan didalam tanahmu? 'ataw hendakhkah berlarij 'angkaw tiga bulan lamanja dihadapan musoh-musohmu, sahingga marika 'itu menghambat dikaw? 'ataw hendakhkah 'ada tiga harij lamanja sampar didalam tanahmu? sakarang djuga hendakhlah 'angkaw 'ingat, dan timbang 'apa djawab 'aku 'akan kombalikan kapada dija, jang sudah menjuroh 'aku.

AVB: Gad pun datang menemui Daud dan memberitahukan hal itu kepadanya. Katanya kepadanya, “Adakah akan kaupilih tiga tahun kelaparan menimpa negerimu? Atau, mahukah engkau melarikan diri selama tiga bulan dari hadapan lawanmu, sementara mereka mengejar engkau? Atau, akankah kaupilih tiga hari wabak sampar di negerimu? Sekarang fikirkanlah dan pertimbangkanlah, jawapan apa yang harus kusampaikan kepada Dia yang mengutus aku.”


TB ITL: Kemudian datanglah <0935> Gad <01410> kepada <0413> Daud <01732>, memberitahukan <05046> kepadanya dengan berkata <0559> kepadanya: "Akan datangkah menimpa <0935> engkau tiga tahun <08141> kelaparan <07458> di negerimu <0776>? Atau <0518> maukah engkau melarikan diri <05127> tiga <07969> bulan <02320> lamanya dari hadapan <06440> lawanmu <06862>, sedang mereka <01931> itu mengejar <07291> engkau? Atau <0518>, akan adakah <01961> tiga <07969> hari <03117> penyakit sampar <01698> di negerimu <0776>? Maka sekarang <06258>, pikirkanlah <03045> dan timbanglah <07200>, jawab <01697> apa <04100> yang harus kusampaikan <07725> kepada Yang mengutus <07971> aku." [<07651>]


Jawa: Sawuse Nabi Gad sowan marang Sang Prabu Dawud ngaturi uninga marang Sang Prabu sarta munjuk: “Panjenengan dalem punapa milih wewengkon dalem kadhatengan paceklik laminipun tigang taun? Punapa panjenengan dalem milih tigang wulan keplajeng saking mengsah dalem lan dipun bujeng? Utawi milih kambah pageblug tigang dinten dangunipun? Lah sapunika sumangga kawula aturi nggalih lan nglimbang-limbang, wangsulan punapa ingkang kedah kawula unjukaken dhateng Ingkang ngutus kawula.”

Jawa 1994: Gad séba lan martakaké dhawuhé Gusti Allah marang Dawud, unjuké, "Pundi ingkang panjenengan pilih: Paceklik ing negari menika tigang taun dangunipun, menapa milih dipun oyak-oyak déning mengsah tigang wulan dangunipun, utawi ngalami pageblug ing negari menika tigang dinten dangunipun? Panjenengan temtokaken samenika menapa ingkang kedah kula aturaken dhateng Gusti Allah."

Sunda: Gad nepangan rek ngunjukkeun timbalan PANGERAN. Dina tungtungna kieu saurna, "Bade milih anu mana? Paceklik tilu taun di sakuliah nagara, atanapi Gusti diudag-udag musuh lamina tilu sasih, atanapi sasalad ka nagara tilu dinten? Mangga emut-emut heula teras wartoskeun ka jisim abdi, urang unjukkeun ka PANGERAN."

Madura: Gad ngadhep, manapa’ dhabuna PANGERAN, atorra, "Ka’dhimma se epeleya junandalem: Nagara ka’dhinto ekenneng laep tello taon abittepon, otabana junandalem buru eserser moso tello bulan abittepon, otabana nagara ka’dhinto ekenneng wabah panyaket tello are abittepon? Ngereng potossagi samangken jugan se ka’dhimma se epele junandalem, amarga sareng abdidalem eatorragiya ka PANGERAN."

Bali: Dane Gad tumuli rauh nangkilin ida, sarwi ngaturang ring ida sapangandikan Ida Sang Hyang Widi Wasa sapuniki atur danene: “Sane encen sane pilih iratu? Tigang warsa jagat druene keni sayah, wiadin tigang sasih suenipun iratu kuber antuk meseh-meseh iratune wiadin tigang rahina wenten grubug ageng ring jagat druene? Sane mangkin rarisang kayun-kayunin, sasampune asapunika rarisang nikayang ring titiang, mangda becik antuk titiang ngaturang ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

Bugis: poléni Gad mangolo sibawa paissengiwi paréntana PUWANG-ngéro, adanna, "Kéga napilé Datu: Iyaé wanuwaé nakennai abala akkadéreng telluttaung ittana, iyaré’ga lariwi Datu rilellung ri balié tellumpuleng ittana, iyaré’ga iyaé wanuwaé nakennai sai tellungngesso ittana? Pettuini makkekkuwangngé aga harusu upalettu lao ri PUWANGNGE."

Makasar: battumi Gad andallekang nampa napabattuang anjo kananNa Batara nakana, "Kereanga kipilei karaeng: Anne pa’rasanganga nituju ri bala kacipurang tallun taung sallona, yareka niondangki’ ri musunta lalang tallum bulang sallona, yareka nitujui anne pa’rasanganga ri garring lalang tallung ngallo? Kitappuki kamma-kamma anne apa musti kupabattu mae ri Batara."

Toraja: Saemi Gad lako Daud umpokadanni tu kada iato, nakua: Umbannara miporai: ra’pak padangraka pitungtaun lan tondokmi, iaraka tu la mallaikomi naula’ ualimmi lan tallungbulan, ba’tu iaraka tu ropu tallungallo lan tondokmi? Totemo la mitangnga’ sia mitimbang melo, umbara tu pebali la kuparampoanni sule tu To ussuana’.

Karo: idahi Gat ia, iturikenna man Daud kai si nggo ikataken TUHAN, kenca bage nungkun Gat, "Si apai si ipilihndu? Telu tahun dekahna kelihen i negerindu, ntah telu bulan kam kiam i bas adep-adepen musuhndu, ntah telu bulan dekahna penakit sampar i negerindu? Genduari ukurken manjar-anjar. Jenari turiken man bangku jabap si apai si kubaba mulih man TUHAN."

Simalungun: Jadi laho ma si Gad marayak si Daud patugahkon hata ai hu bani, nini ma, “Iparsinta uhurmu roh lohei maningting tolu tahun hu tanohmu, atap maningon maporus ham ayak-ayakon ni munsuhmu tolu bulan i tanohmu, atap masa tolu ari sampar i tanohmu? On pe pingkir anjaha putuskon ham ma, aha balos siboanonku bani Jahowa na marsuruh ahu.”

Toba: Jadi ro ma si Gad manopot si Daud paboahon hata i tu ibana, ninna ma mandok ibana: Atehe, dipangido roham do ro haleon potir pitu taon lelengna tu tanom? Manang tagonan ingkon maporus ho tolu bulan lelengna maradophon musum, asa dilele nasida ho? Manang tagonan masa begu antuk tolu ari lelengna tu tanom? Antong pingkiri ma jala timbang manang aha alus boanonku mulak tu Jahowa na marsuru ahu.


NETBible: Gad went to David and told him, “Shall seven years of famine come upon your land? Or shall you flee for three months from your enemy with him in hot pursuit? Or shall there be three days of plague in your land? Now decide what I should tell the one who sent me.”

NASB: So Gad came to David and told him, and said to him, "Shall seven years of famine come to you in your land? Or will you flee three months before your foes while they pursue you? Or shall there be three days’ pestilence in your land? Now consider and see what answer I shall return to Him who sent me."

HCSB: So Gad went to David, told him the choices , and asked him, "Do you want three years of famine to come on your land, to flee from your foes three months while they pursue you, or to have a plague in your land three days? Now, think it over and decide what answer I should take back to the One who sent me."

LEB: When Gad came to David, he told David this and asked, "Should seven years of famine come to you and your land, or three months during which you flee from your enemies as they pursue you, or should there be a three–day plague in your land? Think it over, and decide what answer I should give the one who sent me."

NIV: So Gad went to David and said to him, "Shall there come upon you three years of famine in your land? Or three months of fleeing from your enemies while they pursue you? Or three days of plague in your land? Now then, think it over and decide how I should answer the one who sent me."

ESV: So Gad came to David and told him, and said to him, "Shall three years of famine come to you in your land? Or will you flee three months before your foes while they pursue you? Or shall there be three days' pestilence in your land? Now consider, and decide what answer I shall return to him who sent me."

NRSV: So Gad came to David and told him; he asked him, "Shall three years of famine come to you on your land? Or will you flee three months before your foes while they pursue you? Or shall there be three days’ pestilence in your land? Now consider, and decide what answer I shall return to the one who sent me."

REB: Gad came to David and reported this to him and said, “Is it to be three years of famine in your land, or three months of flight with the enemy in close pursuit, or three days of pestilence in your land? Consider carefully now what answer I am to take back to him who sent me.”

NKJV: So Gad came to David and told him; and he said to him, "Shall seven years of famine come to you in your land? Or shall you flee three months before your enemies, while they pursue you? Or shall there be three days’ plague in your land? Now consider and see what answer I should take back to Him who sent me."

KJV: So Gad came to David, and told him, and said unto him, Shall seven years of famine come unto thee in thy land? or wilt thou flee three months before thine enemies, while they pursue thee? or that there be three days’ pestilence in thy land? now advise, and see what answer I shall return to him that sent me.

AMP: So Gad came to David and told him and said, Shall seven years of famine come to your land? Or will you flee three months before your pursuing enemies? Or do you prefer three days of pestilence in your land? Consider and see what answer I shall return to Him Who sent me.

NLT: So Gad came to David and asked him, "Will you choose three years of famine throughout the land, three months of fleeing from your enemies, or three days of severe plague throughout your land? Think this over and let me know what answer to give the LORD."

GNB: Gad went to him, told him what the LORD had said, and asked, “Which is it to be? Three years of famine in your land or three months of running away from your enemies or three days of an epidemic in your land? Now think it over, and tell me what answer to take back to the LORD.”

ERV: So Gad went to David and said to him, “Choose one of these three: seven years of famine for you and your country, being chased by your enemies for three months, or three days of disease in your country. Think about it, and decide which one you want. I must give your answer to the one who sent me.”

BBE: So Gad came to David, and gave him word of this and said to him, Are there to be three years when there is not enough food in your land? or will you go in flight from your haters for three months, while they go after you? or will you have three days of violent disease in your land? take thought and say what answer I am to give to him who sent me.

MSG: Gad came to deliver the message: "Do you want three years of famine in the land, or three months of running from your enemies while they chase you down, or three days of an epidemic on the country? Think it over and make up your mind. What shall I tell the one who sent me?"

CEV: (24:12)

CEVUK: (24:12)

GWV: When Gad came to David, he told David this and asked, "Should seven years of famine come to you and your land, or three months during which you flee from your enemies as they pursue you, or should there be a three–day plague in your land? Think it over, and decide what answer I should give the one who sent me."


NET [draft] ITL: Gad <01410> went <0935> to <0413> David <01732> and told <05046> him, “Shall seven <07651> years <08141> of famine <07458> come <0935> upon your land <0776>? Or <0518> shall you flee <05127> for three <07969> months <02320> from <06440> your enemy <06862> with him <01931> in hot pursuit <07291>? Or <0518> shall there be <01961> three <07969> days <03117> of plague <01698> in your land <0776>? Now <06258> decide <07200> <03045> what <04100> I should tell <07725> the one who sent <07971> me.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  2 Samuel 24 : 13 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran