Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 2 : 10 >> 

TB: Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah--yang bagi-Nya dan oleh-Nya segala sesuatu dijadikan--,yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus, yang memimpin mereka kepada keselamatan, dengan penderitaan.


AYT: Sudah selayaknya Ia -- yang bagi Dia dan melalui Dia segala sesuatu ada -- menyempurnakan Perintis Keselamatan anak-anak-Nya melalui penderitaan, untuk membawa mereka kepada kemuliaan.

TL: Karena sudah patut kepada Allah, yang karena-Nya dan oleh-Nya juga ada segala sesuatu, supaya Ia, yang membawa beberapa banyak anak kepada kemuliaan, menyempurnakan Penganjur keselamatan mereka itu dengan banyak sengsara.

MILT: Sebab, layaklah bagi-Nya, yang oleh-Nya segala sesuatu dan melalui-Nya segala sesuatu ada, yang menuntun banyak anak ke dalam kemuliaan Penguasa keselamatan mereka, melalui penderitaan-penderitaan untuk menyempurnakan.

Shellabear 2010: Memang sudah sepatutnyalah Allah -- karena Dia dan melalui Dia segala sesuatu dijadikan; Dia yang memimpin banyak orang, yaitu anak-anak-Nya, ke dalam kemuliaan -- juga menyempurnakan Isa, Perintis keselamatan mereka, melalui berbagai kesengsaraan.

KS (Revisi Shellabear 2011): Memang sudah sepatutnyalah Allah -- karena Dia dan melalui Dia segala sesuatu dijadikan; Dia yang memimpin banyak orang, yaitu anak-anak-Nya, ke dalam kemuliaan -- juga menyempurnakan Isa, Perintis keselamatan mereka, melalui berbagai kesengsaraan.

Shellabear 2000: Karena memang sudah sepatutnyalah bagi Allah — karena Dia dan melalui Dia segala sesuatu telah dijadikan — yang telah memimpin banyak orang, yaitu anak-anak-Nya, ke dalam kemuliaan, juga menyempurnakan Isa, Perintis keselamatan mereka, melalui berbagai kesengsaraan.

KSZI: Allah, yang segala-galanya adalah untuk-Nya dan segala-galanya dicipta oleh-Nya, membawa beberapa ramai anak-Nya kepada kemuliaan. Memang wajarlah Dia menjadikan Perintis penyelamatan mereka itu sempurna melalui penderitaan.

KSKK: Allah, asal segala sesuatu dan oleh-Nya segala sesuatu itu ada, hendak membawa banyak anak manusia kepada kemuliaan. Dan Ia berpikir bahwa rencana itu akan menjadi sempurna oleh penderitaan orang yang membawa keselamatan mereka.

WBTC Draft: Allahlah satu-satunya yang membuat segala sesuatu. Dan semuanya itu untuk kemuliaan-Nya. Ia mau supaya banyak orang menjadi anak-Nya dan turut ambil bagian dalam kemuliaan-Nya. Maka Ia melakukan yang perlu dilakukan-Nya. Ia telah menyempurnakan Yesus yang memimpin orang kepada keselamatan. Ia menjadikan Yesus Juruselamat yang sempurna melalui penderitaan-Nya.

VMD: Allahlah satu-satunya yang membuat segala sesuatu. Dan semuanya itu untuk kemuliaan-Nya. Ia mau supaya banyak orang menjadi anak-Nya dan turut ambil bagian dalam kemuliaan-Nya, maka Ia melakukan yang perlu dilakukan-Nya. Ia telah menyempurnakan Yesus yang memimpin orang kepada keselamatan. Dia menjadikan Yesus Juruselamat yang sempurna melalui penderitaan-Nya.

AMD: Segala sesuatu menjadi ada karena dan untuk Allah. Dan, Ia ingin supaya anak-anak-Nya juga ikut ambil bagian dalam kemuliaan-Nya. Untuk itu, sudah sepantasnya jika melalui penderitaan Yesus, Allah membuat-Nya menjadi Pemimpin bagi kesempurnaan jalan keselamatan.

TSI: Allah, sebagai Sang Pencipta yang menjadikan segala sesuatu bagi kemuliaan-Nya, layak untuk dipuji dan dimuliakan oleh banyak anak. Untuk mencapai tujuan itu, Allah menetapkan bahwa Yesus, sebagai Perintis Keselamatan kita, harus melalui penderitaan agar layak menjadi Penyelamat.

BIS: Memang sudah sepatutnya Allah--yang menciptakan segala sesuatu untuk maksud-Nya sendiri--membuat Yesus penyelamat yang sempurna melalui penderitaan. Dengan itu Allah dapat mengajak banyak orang untuk turut diagungkan bersama Yesus. Sebab Dialah pembuka jalan bagi mereka untuk bisa diselamatkan.

TMV: Memang sudah sepatutnya Allah, yang menciptakan dan memeliharakan segala sesuatu, menjadikan Yesus, penyelamat yang sempurna melalui penderitaan. Dengan demikian Allah dapat membawa banyak orang ikut menikmati kemuliaan Yesus, kerana Yesus itu pemimpin yang membawa orang kepada penyelamatan.

BSD: Allah sendiri yang menciptakan segala sesuatu dan untuk diri-Nya. Jadi, memang patut Allah membuat Yesus menderita supaya Ia menjadi Penyelamat yang sempurna. Dengan begitu, Allah membuat banyak orang ikut menjadi mulia bersama Yesus. Sebab, Yesuslah yang membawa mereka kepada Allah sehingga mereka bisa diselamatkan.

FAYH: Memang benar dan patut, bahwa Allah, yang membuat segala sesuatu bagi kemuliaan-Nya sendiri, membiarkan Yesus mengalami penderitaan untuk membawa banyak orang ke surga; sebab penderitaan itu menjadikan Yesus seorang Pemimpin yang sempurna, yang layak membawa mereka kepada keselamatan.

ENDE: Memang sudah sepatutnja bahwa Dia jang adalah asal-mula dan tudjuan segala sesuatu, kalau Ia hendak membawa banjak putera kepada keselamatan, Ia menjempurnakan Pemimpin mereka dengan djalan kesengsaraan.

Shellabear 1912: Karena Allah, yang karenanya dan olehnya juga segala sesuatu, dalam hal banyak anak-anaknya dibawa masuk kemuliaan, maka patutlah ia menyempurnakan penganjur selamatnya itu oleh sengsara.

Klinkert 1879: Sebab patoetlah kapada Toehan, jang karenanja dan olihnja djoega adalah segala sasoeatoe, serta dipimpinnja beberapa anak kapada kamoeliaan, Ija menjampoernakan Pengandjoer-salamat mareka-itoe dengan sangsara.

Klinkert 1863: Sebab patoet sama Toehan, jang karnanja dan olihnja djoega ada segala perkara, akan membawa bebrapa anak-anak kapada kamoeliaan, Dia menjampornaken Penghoeloe slamatnja itoe dengan sangsara.

Melayu Baba: Sbab Allah, yang kerna-nya dan oleh-nya ada smoa perkara, dalam hal dia sudah bawa banyak-banyak anak masok kmulia'an, patut juga dia smpurnakan dia-orang punya Kpala-slamat oleh sngsara.

Ambon Draft: Karana patutlah pada Dija itu, tagal sijapa dan awleh sijapa segala sasawatu ada, sedang Ija adalah antar ada, sedang Ija adalah antar bawa banjak anak kapada kamulija; an, akan sempornakan Panglima salamatnja, awleh perasa sangsaranja.

Keasberry 1853: Subab layaklah kiranya kapada Allah, kurna kapadanyalah sagala sa'suatu, dan ulihnyalah juga sagala sa'suatu jadi, akan mumbawa bubrapa anak anak kapada kamuliaan, supaya munjadikan punghulu slamatnya itu samporna dungan sangsara.

Keasberry 1866: Sŭbab layaklah kiranya kapada Allah, kŭrna kapadanyalah sagala sŭsuatu, dan ulihnyalah juga sagala sŭsuatu jadi, akan mŭmbawa bŭbrapa anak anak kapada kamulian, akan mŭnjadikan pŭnghulu slamatnya itu samporna dŭngan sangsara.

Leydekker Draft: Karana bahuwa sudah patut pada Tuhan, karana sijapa samista sakalijen, dan 'awleh sijapa samista sakalijen 'ada, sedang 'ija membawa banjakh 'anakh 2 kapada kamulija`an, sopaja 'ija menjempornakan Panglima chalatsnja 'awleh babarapa sangsara.

AVB: Allah, yang segala-galanya adalah untuk-Nya dan segala-galanya dicipta oleh-Nya, membawa beberapa ramai anak-Nya kepada kemuliaan. Memang wajarlah Dia menjadikan Perintis penyelamatan mereka itu sempurna melalui penderitaan.

Iban: Laban Allah Taala, ke ngaga sereta bempu semua utai, endang patut ngasuh Jesus nyadi pemadu badas ulih pemerinsa, lebuh Jesus muka jalai pengelepas ke mayuh anak Allah Taala lalu mai sida bempu mulia Iya.


TB ITL: Sebab <1063> memang sesuai <4241> dengan keadaan Allah -- yang bagi-Nya <846> dan <1223> oleh-Nya <3739> segala sesuatu <3956> dijadikan --, yaitu Allah yang membawa <71> banyak <4183> orang <5207> kepada <1519> kemuliaan <1391>, juga menyempurnakan <5048> Yesus, yang memimpin <747> mereka <846> kepada keselamatan <4991>, dengan <1223> penderitaan <3804>. [<2532> <1223> <3739> <3956>]


Jawa: Jalaran pancen wus mungguh karo kaananing Allah, -- kang kagem Panjenengane sarta dening Panjenengane anggone samubarang kabeh iku dititahake --, yaiku Gusti Allah kang nuntun wong akeh marang kamulyan, uga nyampurnakake Gusti Yesus, kang ngirid wong-wong iku marang karahayon, srana nandhang sangsara.

Jawa 2006: Jalaran pancèn wis sapantesé Allah -- kang kagem Panjenengané sarta déning Panjenengané samubarang kabèh iku dititahaké, yaiku Allah kang nuntun wong akèh marang kamulyan, uga nyampurnakaké Pangarep kang ngirid wong-wong iku marang karahayon, sarana nandhang sangsara.

Jawa 1994: Wis samesthiné menawa Gusti Allah, kang nitahaké lan ngrumati samubarang kabèh kagem Panjenengané, uga nyampurnakaké Gusti Yésus srana kasangsaran, supaya Gusti Yésus saged nuntun putra akèh ngrasakaké kamulyané, bebarengan karo Panjenengané. Awit mung Gusti Yésus piyambak kang nuntun wong-wong mau marang keslametan.

Jawa-Suriname: Awit para sedulur, Gusti Allah sing nggawé sembarang lan Dèkné nggawé sembarang kuwi ya kanggo Dèkné déwé. Mulané kanggo Gusti Allah ya bener lan apik nèk Gusti Yésus nglakoni kasangsaran. Awit mengkono kuwi Gusti Yésus dadi pantes nuntun anak-anaké Gusti Allah ing dalan keslametan.

Sunda: Memang kitu dikersakeunana ku Allah anu ngajadikeun jeung miara saniskara, Yesus teh disina sampurna ku jalan sangsara heula, supaya iasa nyandak pirang-pirang manusa anu bakal milu mulya saperti Anjeunna. Sabab Yesus teh anu nuyun manusa supaya salamet.

Sunda Formal: Sabab ku Allah, — anu jadi Maha Cipta jeung anu jadi panyacapan sakabeh perkara — Isa teh dijadikeun jejer jalan kasalametan; Anjeunna ge, geus disina nyorang sangsara heula, nya pikeun ngahontal kasampurnaan tea, sangkan Anjeunna iasa nyandak loba manusa manjing kana kamulyaan sawarga.

Madura: Pajat ampon sapantessa Allah — se nyepta’agi sadaja se badha paneka — abadhi Isa panyalamet se samporna lebat kasangsara’an. Kalaban ganeka Allah bisa ngajak oreng sabannya’na kaangguy noro’ eagungngagi asareng Isa. Sabab Isa ganeka se mokka’ jalan kaangguy manossa sopaja bisa epasalamet.

Bauzi: Na ahebu modi debuleheda Ala am bak. Labi ame na zi ahebu lam gi Aba Aho ozoho bak labet la modi le modidam bak. Labihadaha Alat Aho neham bak ab ozome esuham bak. “Em feà bak nim Em damaleheda dua zoho lam Eho modi fa Eba tau feà damalese,” lahame labi fet ozome esuhu labe Aho Am Adat Yesus modi damat beodume geàdamehamdi ab eloham bak. Im dam bakda nibe iho Yesus bake tu vuzehi meedam labe Alat iba soat vausu fa vei neàdem bak lam Yesusat geàdamehamdi eloho labe ame bak lam ab faaham bak. Alat lab ozome modi esuhu bak lam neham labe ahole modehe bak. Yesus damat lab beodume geàdamehamdehe bak labet modi Alat fa Yesus bake modi ab neàbodehe dateleham bak.

Bali: Mula wantah sapatutnya, mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane ngardi tur miara saluiring sane wenten, jaga nyampurnayang Ida Hyang Yesus malantaran sangsaran Idane, mangdane akeh anake nampi kaluihan Idane. Santukan wantah Ida Hyang Yesus punika, sane nuntun ipun ngungsi karahayuane.

Ngaju: Puna patut kea Hatalla -- je manjapa taloh handiai akan tintun kahimat Ayue kabuat -- mangkat Yesus jadi panyalamat je tinduh barasih awi Ie manyarenan kapehe. Hapan jete Hatalla tau manantiring are oloh mangat Ie tau ininduh-impahai haya-hayak dengan Yesus. Basa Ie te je mambuka jalan akan ewen mangat inyalamat.

Sasak: Mule sampun sepatutne Allah -- lantaran Ie dait siq Ie selapuq-lapuqne sampun tecipteang -- nike Allah saq gadingang luwẽq dengan tipaq kemuliean, nyempurneang ẽndah Deside Isa, saq mimpin ie pade tipaq keselametan, siq penderitean.

Bugis: Mémeng sipato’ni Allataala — iya pinruéngngi sininna séuwa-séuwaé untu’ akkatta-Na muto — mébbui Yésus pappassalama’ iya sukkué naolai anrasa-rasangngé. Nallalengiro naulléi Allataala mérai maéga tau untu’ maccowé ripakaraja silaong Yésus. Saba’ Aléna pattimpa laleng lao ri mennang untu’ weddingngi ripassalama’.

Makasar: Memang siratang memang tongi Allata’ala — le’baka ampa’niaki sikontu apa-apaya situru’ apa Nakaerokanga — ampa’jari Isa Pappasalama’ sukkuka tete ri kasessanga. Lanri kammanami anjo nakkullemo jai tau Nakio’ Allata’ala amminawang nipakalompo siagang Isa. Nasaba’ Iami panynyungke oloang mae ri ke’nanga untu’ akkulle nipasalama’.

Toraja: Belanna Puang Matua, tu bannang Dio sia tete Dio duka napodenNi angge maritik, anNa solan ba’tu sangapa budanna anak lako kamala’biran, pato’ umpasundun Panglalan kasalamaranna tau iato, tete dio buda kamaparrisan.

Duri: Mangkamo napaden, naampai tarruh tooi Puang Allataala to sininna apa. Naakkattai anna buda tau nasolan Puang Isa lako kamala'biran. Iamo joo napattantui kumua sipato' to Puang Isa mperasai parri' ratu lako mate-Na anna menjaji Tomangpasalama' te'da caccana ba'tu kakuranganna, nawa'ding mpasalama' tau.

Gorontalo: Nga'amila uhetuwa-tuwawuwa pilopowali wawu pali-palihara to Allahuta'ala. Tu'udiyo Allahuta'ala lopowali oli Isa Almasih dalalo salamati u molimomoto moli usikisa. Wolo uodito, Allahuta'ala ma mo'otapu wala'a ngohuntuwa, deuwitoyito manusiya ta ma mololimo umasahuru pe'epe'enta woli Isa.

Gorontalo 2006: Memangi mapatutilio Allahu Taa̒ala -- talo powali mai totoonulalo u hitua-tuawua ode makusudu-Lio lohihilao -- lohutu li Isa Tamoo-poa̒ahua u wimu-wimumuto tutu lotimbulude topolo dutolo. Woleeto Allahu Taa̒ala mowali moheinga taa dadaata u modudua̒ pou̒daa̒alo pee̒-pee̒enta woli Isa. Sababu Tiolo pomuo̒ dalalo olimongolio u mowali poa̒ahuwolo.

Balantak: Kana'mo a Alaata'ala ninsidakon i Yesus kalepu gause nongololongi repaan. Alaata'ala ninsidakon giigii' upa bo Ko'ona. Ia ninsidakon mian biai' sida parasaya ni Yesus ka' munsuri kobalaki'an-Na. Yesus a men nantatas salan bona mian biai' kada' salamatkonon.

Bambam: Puang Allataala umpadadi ingganna-ingganna sia anna ia too kalena napapiaam. Pattujunna la buda hupatau to mendadi änä'na la mangngala taba illaam kamatandeanna. Illaam ia too abana inna sipäto' nakattu Puang Allataala la muolai kamasussaam Puang Yesus anna mala mendadi To Mepasalama' tä' deem sassainna, la umbukka lalam kasalamasam, nasuhum mala dipasalama' hupatau.

Kaili Da'a: Etu najadi sabana etumo to masipato ante dota nu Alatala. I'amo to nompajadi mpengele-ngele, pade etu pura-pura bagiana. I'a nompakamba Yesus mombarasai kasusa bo kapari sampe majadi Topanggeniaka to da'a ria kakurana to mompakule mompakasalama manusia. Ante iwetu I'a mamala manggeni nadea tau mombarata bagia riara kuasa bo kagayana to nipogumaa.

Mongondow: Memang patus bidon ki Allah inta nomia kom bayongan yagi-yagi mopobayak kon onu in imakusud-Nya tontanií. Binalií-Nya ing ki Yesus mopoposaḷamat inta nosempurna pinodoyon kon daḷan inta totok im moyoyiga. Tua in daya i Allah simbaí mobayong in intau mota'au oiniíon-Nya mayak in tampat inta mopia totok takin i Yesus. Sin Siabií in nobukaí kon daḷan ko'i monia simbaí mosia mota'au posaḷamaton.

Aralle: Puang Alataala umpapia asang ingkänna yato ang aha, anna ingkänna yatoo untuhu'i asang pangngelo'na. Pahtuyunna anna malai nabea taha yaling di kamatandeanna pano yato di mai'di tau ang mendahi änä'-änä'na. Dianto anna nabohtui naoatee pahallu Puang Yesus ungngolai kamadahhaang lambi' mate. Sihatammite' inde napanoa, aka' ungngolai kamadahhaanna Puang Yesus, ya' mendahing To Pesuläng ang sundung ang sihatang untehteingkea' pano di kasalama'ang.

Napu: Pue Ala mampopewali hinangkana, hai ope-ope au ara moula pobotusiNa. TunggaiaNa bona bosa tauna au Napopewalihe anaNa hai Napomahilehe. Ido hai Pue Ala mopakanoto bona Yesu molambi kapari duuna mate. Hintoto mpuu pobotusina Pue Ala iti, lawi hangko i kapari au nahumba Yesu, Yesu mewali Topehompo au bara ara kamakuraNa. Ia au mobungkahi rara au tapoliungi bona talambi katuwo maroa.

Sangir: Sembeng hinone Ruata -- e něndiadi patikụ tuhụ kapulun'E sẹ̌sane napakariadin -- Yesus mananal᷊amatẹ̌ masukụ ual᷊ingu kasasigěsạ e. Dingangu ene tangu Ruata e makạboghe taumata l᷊awọ mědeạu ipakawantugẹ̌ dingangu Mawu Yesus. Batụu kai i Sie nanope ral᷊eng baug'i sire mědeạu ipakasal᷊amatẹ̌.

Taa: Wali songka i mPue Allah Ia rani boros tau mawali anaNya pasi Ia rani mangkeni sira damangarata seja kayawaNya. Apa i Pue Allah nampapowali samparia anu to re’e, see samparia anu to re’e etu damangabarong Ia. Pei wimba danaika i mPue Allah mangkeni to lino to madosamo see maya mangarata seja kayawaNya? Ewa si’i jaya to kono kojo to Ia mangarata. Ia mangawaika i Yesu mangarata kasesa sampe mate yau. Wali yako kasesa to narata i Yesu etu, i Pue Allah mampasilonga jaya see Ia maya mampalaes kita apa saba dosa ngkita roomo nasompo nu AnaNya. Wali i Yesu mawali Mata nJaya to mangkeni boros tau see darapalaes. See naka kita maya mawali seja ana i mPue Allah pasi mangarata seja kayawaNya singkonong pei songkaNya etu.

Rote: Memak nandaa Manetualain fo mana makadada'dik basa hata lala'ena soaneu dale dudu'a na mesa kana, Ana tao Yesus manasoi-tefa fo matetu-mandaak, tunga doidoson. No enok ndia, fo Manetualain nalo hataholi ba'u ka, soaneu ala tunga nananamatutua-namadedemak sama-sama lo Yesus. Nanahu Ndia nde manasoi enok ba'eneu sila soaneu bisa nanasoi-tefak.

Galela: Komagena o Gikimoi Una gena, o bi moi-moi o kia naga qangodu gena wosidadika de magena ma ngale Una masirete wigiliri. So itiaika la Una gena wasimaha la o Jou Yesus wisangisara ma ngale Una womatengo gena womaaka o Salamati wololoa moi, kiaka o ngeko wasidumu Awi nyawaka ma ngale ona wasisalamati so aku imakomote yasimulia Una dede ona.

Yali, Angguruk: Allah mun angge man angge wal tibahon inowen alemet ondomiyet seneg lit At inowen ap anggolo palimu welamag ulug fanoma hondog enebuhuk pibag. Yesusen ke fanowon hiyag isawag peruk lit alem angginon Ubam amag pibareg Allahn mondabi fanowap tibag.

Tabaru: Ma Jo'oungu ma Dutuou wosidadi-dadi 'o sagala moi-moi ma ngale to 'una ma sirete 'awi kumati, so yadaene 'una widiai 'o Yesus wodadi to ngone nanga Ro-riwo 'itoto-totomo ma ngekomo wosangisara. De ge'enau ma Jo'oungu ma Dutu 'idadi waki'asa 'o nyawa manga gudai ma ngale yakisitedene de 'o Yesus. Sababu 'unau ge'ena to 'ona manga laha ma ngekomo wodi-diai.

Karo: Patut maka Dibata si njadiken dingen pekena-kena kerina si nasa lit, njadiken Jesus serta arah kiniseran. Gelah nterem kalak IbabaNa ngenanami KemulianNa ras Ia. Sabap Jesus ngenca mabai manusia ku keselamaten.

Simalungun: Ai patut do, Ia parmulaan ampa na mandobkon haganup, ibagas na sihol boanon-Ni buei anak hu hasangapon, pajongjongon-Ni gokan dear marhitei sitaronon pambobai in, na mamboan sidea hu haluahon.

Toba: Ai Ibana, hapatean jala parmulaan ni nasa na adong, dung jolo ditogihon Ibana torop anak tu hasangapon, tama Ibana, parmulaan ni haluaonnasida i, dipajongjong sun denggan marhitehite sitaonon.

Dairi: Enggo patutna Dèbata situmempa sagumanNa silot i -- memmaing Jesus i bagidi merkitèken kinipersuk. Asa merkitè bagidi, iarahken Jesus nterrem jelma dekket merkesangapen rebbak dekketsa, ai Ia ngo memmuka dalan bai kalak asa ndorok ipaluah.

Minangkabau: Iyo lah sapatuiknyo Allah -- nan manjadikan sagalo sasuatu untuak mukasuik-Nyo sandiri -- manjadikan Isa Almasih Panyalamaik nan samparono, malalui sansaro. Jo caro itu Allah dapek ma ajak banyak urang, untuak sato dimuliekan samo-samo jo Isa Almasih. Dek karano Baliaulah pambukak jalan bagi urang-urang tu, untuak bisa disalamaikkan.

Nias: Duhu no sinangeania, Lowalangi -- sanga'asogõ ba sondrorogõ fefu hadia ia ba gera'era dõdõ-Nia samõsa -- Ibali'õ sangefa'õ so'ahonoa Yesu, sanõrõ famakao andrõ. Bõrõ da'õ tola Idõnisi niha Lowalangi, wefao ba lakhõmi awõ Yesu. Bõrõ me ya'ia zamokai lala khõra ba wangorifi.

Mentawai: Kirénangan amateúan ka sia Taikamanua sipasibabaraaké sangamberinia siripot sipinaatunia sarania, ikau Jesus sipaarau bulat sipulelelek, kalulut pangoringannia. Bulé kalulut nenda bailiu maigi sirimanua ináná Taikamanua bulé tulatsat'aké sia sambat Jesus. Aipoí nia lé sipasibubuká enungan ka tubudda, bulé ioi ituarauaké sia.

Lampung: Sangun radu sepatutni Allah -- sai nyiptako sunyin hal untuk maksud-Ni tenggalan -- nyani Isa penyelamat sai sempurna liwat penderitaan. Jama seno Allah dapok ngurau lamon jelma untuk nutuk diagungko jejama Isa. Mani iado sai ngebukak jalan bagi tian untuk dapok diselamatko.

Aceh: Keubiet ka sipatot jih Allah !!-- nyang cebta peue-peue mantong keu meukeusut Gobnyan keudroe !!-- teupeujeuet Isa nyang ba seulamat nyang sampoereuna meulalu deurita. Deungon lagée nyan Allah hase geupakat jai that ureuëng keu meusajan teupeuagong meusajan ngon Isa. Sabab Gobnyan kheueh nyang buka jalan keu awaknyan mangat jeuet teupeuseulamat.

Mamasa: Puang Allata'alla umpadadi angga lako anna kalena napapiaan. Situru' pa'kuanna, la buda ma'rupa tau mendadi anakna la mangngala tawa illalan kamatandeanna. Iamo nangei innang la sipato' napatantu Puang Allata'alla la ummolai kamasussaan Puang Yesus anna mala mendadi To Ma'pasalama' tae' dengan sassana, to umbukai lalan kasalamasan anna malara dipasalama' ma'rupa tau.

Berik: Uwa Sanbagiri aa eyebil seyafter Jelefener. Jei aa mwangbisil angtane unggwanfer jam waakentababisif, aa eyebili jega samfer jei Jem tanef ge nwinbif, ane jei Jebar gase naawena nafa Jemnaiserem jebe. Ane Uwa Sanbagiri Jei bunarsusfer eyebili. Jei aa eyebili jega samfer Yesus Jei angtane nabal danafe, bunarsusfer Jei se gwena enggalfe angtane jeiserem gam waakentababisif. Jei jeiserem nalefe jam eyebiyen, Jei gwanan ga siginiserem ga jes enola.

Manggarai: Ai naun tu’ung Mori Keraéng - Hia ata dédék sanggéd cao-ca lorong ngoéng de Weki Run – pandé jepek Hiat karong salang - agu titong isé nggere-oné selamak lut susa. Ali hitu sanggén manusia kolé tiba mengit agu hiang ného Hia.

Sabu: Do pa petu ne ke Deo -- do peera hari-hari ie ta ne nga we tu lua pedabbho No ma miha -- do pejadhe Yesus ta Mone ma'i-Mone golo do keteme ne, do pelake jhara lua hedui-herui No. Jhe nga loro jhara do mina harre ke ne nara Deo ta tina do ae ddau tu ta pedhida-pekelodo hela'u nga Yesus. Rowi No ke mone perawi loro jhara tu ro mita nara ne lua helama tona ie ne.

Kupang: Jadi pantas Tuhan Allah kasi Yesus pikol sangsara, ko biar Yesus bisa buka jalan salamat kasi sang manusia. Te Tuhan Allah mau ko banya orang bisa idop sama-sama deng Dia di sorga. Te Tuhan Allah yang bekin samua-samua. Deng samua yang idop, ada tagal Dia.

Abun: Yefun Allah sa, ben bi suk-i tep sino. Yefun gato ut suk mwa ne sino wa An dakai, An misyar yé ben sukye mwa nai Yefun Yesus subere kadum do, Yefun Yesus gum ndo wai o re, kwa yo gwet mo nde, sane Yefun Allah bes Kristus wa kak os ndo wa men yetu. Yefun Yesus ku sukye ket kwayo-kwayo ete An bi An nggwa subere An kak os wa Yefun Allah kar bi pa mwa si Yefun Yesus sino kem mo bi nat-i gato ndo wai o re.

Meyah: Allah bera ongga ontunggom mar nomnaga, noba mar nomnaga ah oisouska Ofa ojgomu. Noba Ofa bera oitij rot oida Yesus Kristus eita efera okora tein. Jeska sis fob bera Allah ensejah mar insa koma nou Yesus jeskaseda Ofa eja okag rot efen rusnok nomnaga rot rerin eiteij ah ongga efeinah. Noba mar koma ongga Allah ontunggom bera erek oufamofa eteb.

Uma: Alata'ala mpopajadi' butu nyala-na, pai' hawe'ea to ria mpotuku' kabotu'-na. Patuju-na, doko'-i mpo'ongko'-ra tauna napajadi' ana'-na pai' napomobohe-ra. Toe pai' nabotuhi bona Yesus kana mporata kaparia duu'-na mate. Masipato' lia kabotu'-na Alata'ala toe, apa' ngkai kaparia to narata Yesus toe, Yesus jadi' Topetolo' to uma ria kakuraa'-na, to mpotate ohea to tatara bona mporata kalompea'.

Yawa: Amisye po anakotare ranari vintabo muno apaura rai tenambe indamu Po apa kovo ntiti raroron. Apa bekere mamo Po vatane wanui maijasea indamu Apa arikainye waino mai ti utavondi Apa kovo ntiti rai. Weti po Yesus apatimu indamu siuri muno kakai, wirati Yesus po unanuije rausiso indamu vatane usisa muni kove rai. Apa siurije mo aijaseo ti Opamo wama Akarijo mamai dave pije. Maisyare omaisy, Amisye po apatimu indamu siuri omamo mamaisy.


NETBible: For it was fitting for him, for whom and through whom all things exist, in bringing many sons to glory, to make the pioneer of their salvation perfect through sufferings.

NASB: For it was fitting for Him, for whom are all things, and through whom are all things, in bringing many sons to glory, to perfect the author of their salvation through sufferings.

HCSB: For it was fitting, in bringing many sons to glory, that He, for whom and through whom all things exist, should make the source of their salvation perfect through sufferings.

LEB: For it was fitting for him for whom [are] all [things] and through whom [are] all [things] in bringing many sons to glory to perfect the originator of their salvation through sufferings.

NIV: In bringing many sons to glory, it was fitting that God, for whom and through whom everything exists, should make the author of their salvation perfect through suffering.

ESV: For it was fitting that he, for whom and by whom all things exist, in bringing many sons to glory, should make the founder of their salvation perfect through suffering.

NRSV: It was fitting that God, for whom and through whom all things exist, in bringing many children to glory, should make the pioneer of their salvation perfect through sufferings.

REB: In bringing many sons to glory it was fitting that God, for whom and through whom all things exist, should make the pioneer of their salvation perfect through sufferings;

NKJV: For it was fitting for Him, for whom are all things and by whom are all things, in bringing many sons to glory, to make the captain of their salvation perfect through sufferings.

KJV: For it became him, for whom [are] all things, and by whom [are] all things, in bringing many sons unto glory, to make the captain of their salvation perfect through sufferings.

AMP: For it was an act worthy [of God] {and} fitting [to the divine nature] that He, for Whose sake and by Whom all things have their existence, in bringing many sons into glory, should make the Pioneer of their salvation perfect [should bring to maturity the human experience necessary to be perfectly equipped for His office as High Priest] through suffering.

NLT: And it was only right that God––who made everything and for whom everything was made––should bring his many children into glory. Through the suffering of Jesus, God made him a perfect leader, one fit to bring them into their salvation.

GNB: It was only right that God, who creates and preserves all things, should make Jesus perfect through suffering, in order to bring many children to share his glory. For Jesus is the one who leads them to salvation.

ERV: God—the one who made all things and for whose glory all things exist—wanted many people to be his children and share his glory. So he did what he needed to do. He made perfect the one who leads those people to salvation. He made Jesus a perfect Savior through his suffering.

EVD: God is the One who made all things. And all things are for his glory. God wanted to have many people to be his children and share his glory. So God did what he needed to do. He made perfect the One (Jesus) who leads those people to salvation. God made Jesus {a} perfect {Savior} through Jesus’ suffering.

BBE: Because it was right for him, for whom and through whom all things have being, in guiding his sons to glory, to make the captain of their salvation complete through pain.

MSG: It makes good sense that the God who got everything started and keeps everything going now completes the work by making the Salvation Pioneer perfect through suffering as he leads all these people to glory.

Phillips NT: It was right and proper that in bringing many sons to glory, God (from whom and by whom everything exists) should make the leader of their salvation perfect through his sufferings.

DEIBLER: It was fitting that God makeJesus …perfect/all that God intended him to be†. He was enabling many people who would belong to him [MET] to share his glory. God is the one who created all things, and he is the one for whom all thingsexist. He perfected Jesus by causing him to suffer and die. Jesus is the one who enables God to save people.

GULLAH: E right dat God, wa mek all ting an wa da keep all ting like dey oughta be, mek Jedus all God plan fa um fa be, shru Jedus suffrin, so dat a heapa people gwine be God chullun an hab dey paat een e glory. Jedus de one wa gone head ob dem people dey fa bring um sabation.

CEV: Everything belongs to God, and all things were created by his power. So God did the right thing when he made Jesus perfect by suffering, as Jesus led many of God's children to be saved and to share in his glory.

CEVUK: Everything belongs to God, and all things were created by his power. So God did the right thing when he made Jesus perfect by suffering, as Jesus led many of God's children to be saved and to share in his glory.

GWV: God is the one for whom and through whom everything exists. Therefore, while God was bringing many sons and daughters to glory, it was the right time to bring Jesus, the source of their salvation, to the end of his work through suffering.


NET [draft] ITL: For <1063> it was fitting <4241> for him <846>, for <1223> whom <3739> and <2532> through <1223> whom <3739> all things <3956> exist, in bringing <71> many <4183> sons <5207> to <1519> glory <1391>, to make <5048> the pioneer <747> of their <846> salvation <4991> perfect <5048> through <1223> sufferings <3804>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Ibrani 2 : 10 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel