Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Keluaran 4 : 9 >> 

TB: Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kaucurahkan di tanah yang kering, lalu air yang kauambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu."


AYT: Jika mereka tidak percaya juga dengan dua tanda tersebut atau tidak mau mendengarkan suaramu, kamu harus mengambil air dari sungai dan mencurahkannya ke atas tanah yang kering. Lalu, air yang kamu ambil dari sungai itu akan menjadi darah di atas tanah kering itu.”

TL: Dan jikalau kiranya tiada mereka itu percaya sebab kedua tanda ini dan tiada didengarnya akan katamu, maka hendaklah diambil olehmu dari pada air sungai, curahkanlah dia ke tanah, maka air yang telah kauambil dari sungai itu akan berubah menjadi darah di atas tanah adanya.

MILT: Dan akan terjadi, jika mereka tidak juga mau percaya pada dua tanda itu dan tidak mendengarkan suaramu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan menuangkannya di tanah yang kering. Dan akan terjadi, air yang engkau ambil dari sungai Nil itu akan menjadi darah di atas tanah kering itu."

Shellabear 2010: Akan tetapi, jika mereka tidak juga percaya setelah melihat kedua tanda itu dan tidak mendengarkan perkataanmu, ambillah air Sungai Nil lalu curahkanlah ke tanah yang kering, maka air yang kauambil dari Sungai Nil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu.”

KS (Revisi Shellabear 2011): Akan tetapi, jika mereka tidak juga percaya setelah melihat kedua tanda itu dan tidak mendengarkan perkataanmu, ambillah air Sungai Nil lalu curahkanlah ke tanah yang kering, maka air yang kauambil dari Sungai Nil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu."

KSKK: Akan tetapi jika kedua tanda ini tidak dapat membuat mereka percaya kepadamu, maka ambillah sedikit air dari sungai Nil dan tumpahkanlah ke atas tanah; air dari sungai Nil itu akan berubah menjadi darah."

VMD: Jika mereka masih tidak mau percaya setelah engkau menunjukkan kedua tanda itu, ambillah air dari Sungai Nil. Tuangkan ke tanah, dan segera setelah air itu menyentuh tanah, air menjadi darah.”

BIS: Kalau mereka belum juga mau percaya kepadamu meskipun sudah melihat kedua keajaiban ini, dan mereka tidak mau mempedulikan kata-katamu, ambillah sedikit air dari Sungai Nil dan tuangkanlah ke tanah. Air itu akan berubah menjadi darah."

TMV: Jika mereka masih tidak mahu percaya kepadamu walaupun sudah melihat kedua-dua mukjizat itu, dan mereka tidak mahu mempedulikan kata-katamu, ambillah sedikit air dari Sungai Nil dan curahkannya ke tanah. Air itu akan berubah menjadi darah."

FAYH: "Dan seandainya mereka tidak menerima engkau sesudah melihat kedua mujizat itu, maka ambillah air Sungai Nil, lalu curahkan ke darat, maka Aku akan mengubahnya menjadi darah."

ENDE: Tetapi djika mereka tidak pertjaja djuga akan kedua tanda itu dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka ambillah air dari sungai Nil dan tjurahkanlah itu diatas tanah jang kering; lalu air, jang telah kauambil dari sungai Nil akan mendjadi darah diatas tanah jang kering itu".

Shellabear 1912: Maka akan jadi kelak jikalau kiranya tiada ia percaya sebab kedua tanda itupun dan tidak didengarnya akan katamu maka hendaklah engkau ambil dari pada air sungai lalu curahkan dia ke tanah maka air yang engkau ambil dari sungai itu akan berubah menjadi darah di atas tanah itu."

Leydekker Draft: Maka 'akan djadi, djikalaw marika 'itu tijada 'akan pertjaja pawn kapada kaduwa tanda 'itu, dan 'ija tijada 'akan dengar pada sawaramu; maka 'ambillah deri pada 'ajer muwara, dan tjutjorkanlah 'itu ka`atas darat: maka 'ajer, jang 'angkaw 'akan meng`ambil deri dalam muwara 'itu:, kalakh djadi 'akan darah didarat.

AVB: Akan tetapi, jika mereka masih tidak percaya setelah melihat kedua-dua tanda itu dan enggan mendengar kata-katamu, ambillah air Sungai Nil dan curahkanlah ke tanah yang kering, maka air Sungai Nil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu.”


TB ITL: Dan jika <0518> mereka tidak <03808> juga <01571> percaya <0539> kepada kedua <08147> tanda <0226> mujizat ini <0428> dan tidak <03808> mendengarkan <08085> perkataanmu <06963>, maka engkau harus mengambil <03947> air <04325> dari sungai Nil <02975> dan harus kaucurahkan <08210> di tanah yang kering <03004>, lalu air <04325> yang <0834> kauambil <03947> itu akan menjadi <01961> darah <01818> di tanah yang kering <03006> itu." [<01961> <01961> <04480> <02975>]


Jawa: Saupama meksa padha ora ngandel marang pratandha loro mau lan ora ngrungokake tembungira, sira njupuka banyu saka bengawan Nil, sira esokna ing lemah kang garing, banyu mau ana ing lemah kang garing bakal malih dadi getih.”

Jawa 1994: Yèn pancèn durung gelem precaya marang kowé, senajan wis nyipati mujijat rong werna mau, lan ora padha gelem ngrungokaké tembungmu, njupuka banyu saka ing Bengawan Nil sethithik lan esokna ing lemah. Banyu mau bakal malih dadi getih."

Sunda: Tapi upama ku eta dua mujijat tetep maranehna teu palercayaeun, tetep arembungeun malire kana omongan maneh, maneh kudu nyiuk cai Walungan Nil, bahekeun kana taneuh. Eta cai bakal robah jadi getih."

Madura: Mon reng-oreng jareya gi’ paggun ta’ endha’ parcaja keya sanajjan la nangale kaajiban se dhu macem buru, sarta ta’ parduli ka oca’na ba’na, ba’na ngala’ aeng sakone’ dhari Songay Nil; aeng jareya totta’ ka tana. Aeng jareya bakal aoba’a daddi dhara."

Bali: Yen ia masih tusing pracaya teken katawahane ane dadua ento, tur tusing nyak madingehang raos kitane, kemaja lautang nyalud yeh di Tukad Nile tur briokang di tanahe. Ditu yehe ento lakar masalin dadi getih.”

Bugis: Rékko dé’ topa mennang namaélo mateppe lao ri iko namuni purani naita iya duwa anu makalallaingngéwé, sibawa dé’ namaélo bati-batiwi ada-adammu, alano céddé uwai polé ri Salo Nil namutiri’i ri tanaé. Iyaro uwai tappinrai matu mancaji dara."

Makasar: Punna tena ijapa naero’ tappa’ ke’nanga manna pole nale’ba’mo nacini’ anne ruaya gau’ malompo, siagang taerokai ke’nanga anjampangi kana-kanannu, angngalleko sike’de’ je’ne’ battu ri Binanga Nil nampa nupatiri’ naung ri buttaya. Latappinrai anjo je’neka a’jari cera’."

Toraja: Iake tae’ dukapi napatonganni tau iato mai te tanda iate da’dua, sia tae’ naperangii tu kadammu, la muala tu uai diong mai salu Nil, ammu bolloanni rokko padang, na iatu uai muala diong mai salu Nil, la membali rara dao padang.

Karo: Adi kune arah tanda kuasa si dua e pe ia langa denga tek man bandu, janah adi la ia nggit megiken kai si ikatakenndu, buatlah lau i bas Lau Nil nari, jenari amburken ku taneh. Minter pagi salih lau e jadi dareh."

Simalungun: Tapi anggo lang itangihon age tanda na dua on, anjaha lang itangihon soramu, buat ma bah hun Nil ai, anjaha useihon ma ai hu tanoh na horah; jadi gabe daroh ma bah na binuatmai hun Bah Nil ai i tanoh na horah ai.”

Toba: Alai molo so porsea nasida dohot di tanda paduahon on jala ndang ditangihon soaram, tahui ma aek sian batang aek i, jala usehon tu tano na mahiang, gabe mudar ma aek na binuatmi sian batang aek i, dung ro di na mahiang i.


NETBible: And if they do not believe even these two signs or listen to you, then take some water from the Nile and pour it out on the dry ground. The water you take out of the Nile will become blood on the dry ground.”

NASB: "But if they will not believe even these two signs or heed what you say, then you shall take some water from the Nile and pour it on the dry ground; and the water which you take from the Nile will become blood on the dry ground."

HCSB: And if they don't believe even these two signs or listen to what you say, take some water from the Nile and pour it on the dry ground. The water you take from the Nile will become blood on the ground."

LEB: But if they won’t believe these two miraculous signs or listen to you, take some water from the Nile River and pour it on the ground. The water you take from the Nile will turn into blood on the ground."

NIV: But if they do not believe these two signs or listen to you, take some water from the Nile and pour it on the dry ground. The water you take from the river will become blood on the ground."

ESV: If they will not believe even these two signs or listen to your voice, you shall take some water from the Nile and pour it on the dry ground, and the water that you shall take from the Nile will become blood on the dry ground."

NRSV: If they will not believe even these two signs or heed you, you shall take some water from the Nile and pour it on the dry ground; and the water that you shall take from the Nile will become blood on the dry ground."

REB: But if they are not convinced even by these two signs and will not accept what you say, then fetch some water from the Nile and pour it out on the dry land, and the water from the Nile will turn to blood on the ground.”

NKJV: "And it shall be, if they do not believe even these two signs, or listen to your voice, that you shall take water from the river and pour it on the dry land . And the water which you take from the river will become blood on the dry land ."

KJV: And it shall come to pass, if they will not believe also these two signs, neither hearken unto thy voice, that thou shalt take of the water of the river, and pour [it] upon the dry [land]: and the water which thou takest out of the river shall become blood upon the dry [land].

AMP: But if they will also not believe these two signs or heed your voice, you shall take some water of the river [Nile] and pour it upon the dry land; and the water which you take out of the river [Nile] shall become blood on the dry land.

NLT: "And if they do not believe you even after these two signs, then take some water from the Nile River and pour it out on the dry ground. When you do, it will turn into blood."

GNB: If in spite of these two miracles they still will not believe you, and if they refuse to listen to what you say, take some water from the Nile and pour it on the ground. The water will turn into blood.”

ERV: If they still refuse to believe after you show them both of these signs, then take some water from the Nile River. Pour the water on the ground, and as soon as it touches the ground, it will become blood.”

BBE: And if they have no faith even in these two signs and will not give ear to your voice, then you are to take the water of the Nile and put it on the dry land: and the water you take out of the river will become blood on the dry land.

MSG: But if it doesn't, if even after these two signs they don't trust you and listen to your message, take some water out of the Nile and pour it out on the dry land; the Nile water that you pour out will turn to blood when it hits the ground."

CEV: (4:8)

CEVUK: (4:8)

GWV: But if they won’t believe these two miraculous signs or listen to you, take some water from the Nile River and pour it on the ground. The water you take from the Nile will turn into blood on the ground."


NET [draft] ITL: And if <0518> they do not <03808> believe <0539> even <01571> these <0428> two <08147> signs <0226> or <03808> listen <08085> to you <06963>, then take <03947> some water <04325> from the Nile <02975> and pour <08210> it out <08210> on the dry ground <03004>. The water <04325> you take <03947> out <04480> of the Nile <02975> will become <01961> blood <01818> on the dry ground <03006>.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Keluaran 4 : 9 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran