Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 6 : 8 >> 

TB: Dan Stefanus, yang penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak.


AYT: Dan, Stefanus, penuh dengan anugerah dan kuasa, telah melakukan hal menakjubkan dan tanda-tanda ajaib di antara orang banyak.

TL: Maka Stepanus yang penuh dengan anugerah dan kuasa itu pun mengadakanlah beberapa mujizat dan tanda ajaib yang besar di antara kaum.

MILT: Adapun Stefanus, yang penuh iman dan kuasa, membuat keajaiban dan tanda-tanda yang besar di tengah masyarakat.

Shellabear 2010: Stefanus adalah orang yang sangat dikasihi dan dilimpahi berkah oleh Allah serta penuh dengan kuasa. Ia mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda ajaib yang luar biasa di depan banyak orang.

KS (Revisi Shellabear 2011): Stefanus adalah orang yang sangat dikasihi dan dilimpahi berkah oleh Allah serta penuh dengan kuasa. Ia mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda ajaib yang luar biasa di depan banyak orang.

Shellabear 2000: Stefanus adalah orang yang sangat dikasihi dan dilimpahi berkah oleh Allah serta penuh dengan kuasa. Ia mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda ajaib yang luar biasa di depan banyak orang.

KSZI: Stefanus, yang dipenuhi iman dan kuasa rohani, banyak melakukan keajaiban dan alamat di kalangan orang ramai.

KSKK: Stefanus, penuh dengan rahmat dan kuasa, mengadakan tanda-tanda ajaib dan mukjizat-mukjizat di antara orang banyak.

WBTC Draft: Allah memberikan berkat kepada Stefanus. Allah memberikan kuasa kepadanya untuk melakukan mukjizat dan tanda ajaib di tengah-tengah orang banyak.

VMD: Allah memberikan berkat kepada Stefanus. Allah memberikan kuasa kepadanya untuk melakukan mukjizat dan tanda ajaib di tengah-tengah orang banyak.

AMD: Stefanus menerima karunia dan kuasa yang besar dari Allah. Ia melakukan tanda-tanda ajaib dan mukjizat di antara orang banyak.

TSI: Stefanus adalah orang yang percaya penuh kepada Allah dan diberikan kuasa yang besar untuk melakukan segala macam keajaiban di antara orang banyak.

BIS: Stefanus sangat diberkati oleh Allah, sehingga ia mengadakan banyak keajaiban dan hal-hal luar biasa di antara masyarakat.

TMV: Stefanus sangat diberkati oleh Allah dan diberikan-Nya kuasa untuk melakukan mukjizat. Banyak mukjizat dan keajaiban yang dilakukannya di kalangan orang ramai.

BSD: Allah sangat memberkati Stefanus, sehingga ia membuat banyak keajaiban dan hal-hal luar biasa di antara orang-orang.

FAYH: Stefanus, yang penuh dengan iman dan kuasa Roh Kudus, melakukan mujizat-mujizat yang sangat menakjubkan orang banyak.

ENDE: Stefanus penuh Roh Kudus dan kuasa mengadakan tanda-tanda dan mukdjizat-mukdjizat besar diantara orang banjak.

Shellabear 1912: Maka Stepanus yang penuh dengan anugerah dan kuasa itu mengadakan mu'jizat dan 'alamat yang besar-besar diantara kaum itu.

Klinkert 1879: Sjahadan, maka Istepanoes pon penoehlah hatinja dengan pertjaja dan koewat, di-adakannja beberapa tanda dan moedjizat jang besar di-antara orang banjak.

Klinkert 1863: Maka Stefanoes itoe penoh dengan pertjaja dan koewasa, dia adaken bebrapa tanda dan adjaib jang besar di-antara orang banjak itoe.

Melayu Baba: Dan Stifanus, pnoh dngan anugrah dan kuasa, buat perkara yang hairan dan tanda-tanda yang bsar di-antara orang bangsa itu.

Ambon Draft: Tetapi Stefanus jang pu-nohlah dengan pertjaja dan kowat, mengadakanlah mudji-sat-mudjisat besar dan tan-da-tanda antara kawm.

Keasberry 1853: Shahadan maka Stifanus pun punuhlah dungan iman dan pungwasaan, diadakannyalah bubrapa tandah dan ajaib yang busar diantara kaum itu.

Keasberry 1866: Shahadan maka Istifanus pun pŭnohlah dŭngan iman, dan pŭnguasaan, diadakannyalah bŭbrapa tandah, dan ajaib yang bŭsar diantara kaum itu.

Leydekker Draft: Maka 'Istefanus pawn punoh dengan 'iman dan khowat 'itu meng`adakanlah babarapa muxdjizat dan xalamet besar 2 di`antara khawm.

AVB: Stefanus, yang dipenuhi kasih kurnia dan kuasa rohani, banyak melakukan keajaiban dan tanda dalam kalangan orang ramai.

Iban: Stepen, ke penuh laban berekat enggau kuasa, ngereja mayuh kereja ajih enggau kereja ti nyelai ba orang mayuh.


TB ITL: Dan <1161> Stefanus <4736>, yang penuh <4134> dengan karunia <5485> dan <2532> kuasa <1411>, mengadakan <4160> mujizat-mujizat <5059> <3173> dan <2532> tanda-tanda <4592> di antara <1722> orang banyak <2992>.


Jawa: Anadene Sang Stefanus iku penuh ing rahmat lan panguwasa, nganakake mukjijat-mukjijat lan pratandha-pratandha ana ing antarane wong akeh.

Jawa 2006: Anadéné Stéfanus iku penuh ing rahmat lan pangwasa, nganakaké mukjijat-mukjijat lan pratandha-pratandha ana ing antarané wong akèh.

Jawa 1994: Stéfanus kuwi wong sing kalubèran berkahing Pangéran lan diparingi pangwasa nindakaké mujijat-mujijat lan kaélokan-kaélokan ing satengahé masarakat.

Jawa-Suriname: Stéfanus kuwi wong sing kebek karo pengandel lan kekuwatané Gusti lan nindakké mujijat-mujijat lan tanda-tanda sing nggumunké nang ngarepé wong-wong kono.

Sunda: Stepanus kacida diberkahanana ku Allah jeung dipaparin pangabisa nembongkeun perkara-perkara anu ajaib jeung aheng ka jalma-jalma.

Sunda Formal: Kocap, Stepanus — anu ginuluran kurnia jeung kawasa — bisa ngayakeun tanda-tanda ajaib jeung mujijat-mujijat hareupeun umum.

Madura: Stefanus talebat eberkadi bi’ Allah, sampe’ mabadha kaajiban ban kaaneyan-kaaneyan sabannya’na e adha’na oreng bannya’.

Bauzi: Ame dam tujuh vahana meida Stefanus lam Alat bisi ozahit deeli im neà bak meedamda am bak. Labi laha Stefanus aho na im meedam di gi Alat aba modi vizi teudehe labe aho im dedateli ame im lam meedam bak. Labiha labe, “Ala abo feàte,” lahame damat ozobohudem bake aho damat fet aame àvodi ozobohudemna abo na damat ihimo modem biem im feàna lam damat aasdahit duana meedamda am bak. Labiha labe Yahudi dam dua zoho Stefanusat lab vahoketedam im lam aime Yesus bake tu vuzehi meeda.

Bali: Duk punika Dane Stepanus sane bek antuk sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa, samaliha bek antuk kawisesan, ngwentenang makudang-kudang katawahan miwah praciri ring arepan anake akeh.

Ngaju: Stepanus paham imberkat awi Hatalla, sampai ie mawi are taloh heran tuntang kare taloh je dia puji helo hong marak kare oloh.

Sasak: Stepanus sanget teberkahin siq Allah, sehingge ie miaq luwẽq keajaipan dait hal-hal luar biase lẽq antare masyarakat.

Bugis: Ribarakkaki senna’ni Stéfanus ri Allataala, angkanna pakangkani maéga anu makalallaing sibawa gau’-gau’ dé’é padanna ri yelle’na masaraka’é.

Makasar: Anjo Stefanus sanna’ nibarakkakina ri Allata’ala; sa’genna jai sikalimi gau’-gau’ appakalannasa’ nagaukang ri tangnga-tangngana tau jaia.

Toraja: Umpadenmi ba’tu pira-pira tanda mangnga sia tanda kalle-kallean dio to’ to buda tu Stefanus naponnoi pa’kamasean sia kamatotoran.

Duri: Ia to Stefanus nabarakka'i Puang Allataala anna benni kuasa mpugauk tanda mejangngaran lan tangnga-tangngana tobuda.

Gorontalo: Wawu te Stepanus ta polu-polu lo rahmati wawu kawasa lo Allahuta'ala, helohutu mujijat wawu tuwota u mo'olinggolabe da'a to wolota lo tawu ngohuntuwa.

Gorontalo 2006: Tei Stepanus laba-labaalo bilalakati lo Allahu Taa̒ala, tilinggula tio helohutu ngohuntua u moo̒linggolabe wau susuu-aliyaalo upolu-polutuo̒ towolota lo ulipu.

Balantak: Stefanus biai' tuu' a barakaatna tia kuasana men ia rookon Alaata'ala. Mbali' iya'a, biai' a upa kosamba' tia oosan wawauonna na mian biai'.

Bambam: Stefanus natamba' ponno Puang Allataala anna naponnoi kakuasaanna napolalam umpadeem ma'hupa-hupa tanda anna tanda memängä-mängä illaam alla'na tau buda.

Kaili Da'a: Stefanus mpu'u-mpu'u niwai Alatala ka towe belo. Pade naria kuasa Alatala ri ja'ina sampe i'a namala nanggawia nadea kabaraka bo tandai to nipogumaa ri tatongo ntau dea.

Mongondow: Ki Stepanus na'a in intaubií inta totok binarakatan i Allah. Moaíntoí totok in soaáḷ inta mokoherang inaidannya kon sigad in intau moaíntoí.

Aralle: Stefanus nabehe si'da-si'da Puang Alataala anna napapunnoi kakuasaanna lambi' umpaaha ma'kahupa-hupa tanda anna ang mepusa'-pusa' yaling di alla'na tau mai'di.

Napu: Setepanu, nawati mpuu Pue Ala au mowei kuasa iria. Ido hai nabuku mobabehi ngkaya pakana tanda kuasa i lindonda tauna bosa.

Sangir: I Stefanus nasukụ u al᷊amat'u Ruata e, hakịu i sie makạkoạ tanda makạl᷊aherang natimu ringangu makạdal᷊inaụ tạ sihinge sutal᷊oarang kawanua.

Taa: Wali ri tempo etu i Stepanus nasawang kojo i mPue Allah pasi ia nawaika i mPue Allah kuasa. Wali boros palaong to inikanya ri oyo ntau boros etu to mampakaipu raya nsira pasi to mawali tondong resi sira.

Rote: Manetualain ba'e-pala Stefanus ba'u na seli, de nalosa ana tao manda'di beuk makadotok, ma dede'a matua ina la nai lau nala tala'da.

Galela: O Stefanus una magena o Gikimoi Awi laha de Awi kuasa iwisidumuka, sidago una o nonako ihahairani ifoloisi ilamo waaka o Yahudi ma kawasa manga simaka.

Yali, Angguruk: Stefanus ino Allahn indi reg lit ineyap tibagma poholmonen turuk ane fano ane aren ap anggolo sehelimuwen turuk latfag.

Tabaru: 'O Stefanus 'una de wi kuasa ma Jo'oungu ma Dutuno, sigado wodiai 'o gudai 'o no-nako 'ihera-herangi de 'o hali 'ila-laagomo 'o kawasa manga bionoka.

Karo: Istepanus si dem lias ate ras kuasa i bas Dibata nari erbahan tanda-tanda sengget si mbelin i tengah-tengah jelma si nterem.

Simalungun: Ia si Stepanus gok idop ni uhur do ampa hagogohon; boi do ia mambahen halongangan ampa tanda na banggal i lobei ni na mabuei ai.

Toba: (II.) Alai na gok asi ni roha dohot hagogoon si Stepanus, dipatupa do halongangan dohot tanda angka na balga di adopan ni natorop i.

Dairi: Ukum si Stefanus, ipasu-pasu Dèbata ngo ia, gabè mermatcam bagè ngo ihanaken tanda-tanda kellengangen.

Minangkabau: Stefanus sabana dibarakaik-i dek Allah, sainggo inyo banyak mampabuwek mukjizat, sambuah pulo mangarajokan karajo-karajo nan luwa biaso di tangah-tangah masarakaik.

Nias: Ifahowu'õ Zitefano Lowalangi, irege oya ifazõkhi zagahõlihõli dõdõ ba si lõ ya'iya'ia ba gotalua niha sato.

Mentawai: Bulat makopé aipanukani nia ka sia si Sitepanus, Taikamanua, pat galainangan maigi kerek samba kiseiet sabeu ka talagatda siberikabaga.

Lampung: Stefanus diberkati nihan ulih Allah, sehingga ia nyani lamon keajaiban rik hal-hal luar biasa di hantara masyarakat.

Aceh: Stefanus jai that geubri beureukat lé Po teu Allah, deungon nyan, jihnyan jai that-that jipeuna buet-buet nyang ajaéb dan hai-hai nyang luwabiasa lamkawan manusia.

Mamasa: Stefanus untarima pa'tamba'na Puang Allata'alla anna kakuasaan napolalan mala umpogau' ma'rupa-rupa tanda anna tanda memangnga-mangnga illalan alla'-alla'na tau kamban.

Berik: Uwa Sanbagiri Jei waakena Jelemanaiserem Estefanusfe mes gulbana, ane baabeta jemna unggwanfer enggalfe bwembwema unggwanfer jem gam eyebif angtane uskambar jem tarnabe.

Manggarai: Hi Stéfanus hitut penong le widang agu kuasa, pandé tanda lenget agu gantang oné bahi-réha ata do.

Sabu: Do dhai tarra ne lua tarro ie nga menyarro mangngi ngati Deo tu Stefanus hakku ae ne lua madalae do tao ri no pa telora ddau lowe he.

Kupang: Itu waktu Tuhan Allah kasi tunju Dia pung hati bae bam-banya sang Stefanus. Dia ju kasi kuasa ko Stefanus bisa bekin tanda-tanda heran deng hal luar biasa ko orang banya dong dapa lia deng dong pung mata biji sandiri.

Abun: Yefun Allah ben sukndo mwa su Stefanus, Yefun Allah syo An bi suktinggi nai Stefanus anato Stefanus ben suk mwa gato ben yé mwa yeket. Yé mwa ne nutbot ware, yé jam kom mo koirut nde.

Meyah: Stefanus bera erek osnok egens ongga eita mar ongga oufamofa oisouska owesa efek eteb jeska Allah. Jefeda ofa otunggom mar onswos ofoukou ongga ereita rusnok rudou oubsaha eteb rot.

Uma: Ane Stefanus, Alata'ala mpogane' mpu'u-i, nawai'-i kuasa mpobabehi wori' tanda mekoncehi to mpopohiloi kabaraka'-na Alata'ala hi ntodea.

Yawa: Stepanus opamo Amisye po kovo manakoe muno vambunine raugaje ai. Weti Stepanus po anainame muno anapaporainyo manakoe inta raroron, muno vatano wanuije unantaive rai.


NETBible: Now Stephen, full of grace and power, was performing great wonders and miraculous signs among the people.

NASB: And Stephen, full of grace and power, was performing great wonders and signs among the people.

HCSB: Stephen, full of grace and power, was performing great wonders and signs among the people.

LEB: Now Stephen, full of grace and power, was performing great wonders and signs among the people.

NIV: Now Stephen, a man full of God’s grace and power, did great wonders and miraculous signs among the people.

ESV: And Stephen, full of grace and power, was doing great wonders and signs among the people.

NRSV: Stephen, full of grace and power, did great wonders and signs among the people.

REB: Stephen, full of grace and power, began to do great wonders and signs among the people.

NKJV: And Stephen, full of faith and power, did great wonders and signs among the people.

KJV: And Stephen, full of faith and power, did great wonders and miracles among the people.

AMP: Now Stephen, full of grace (divine blessing and favor) and power (strength and ability) worked great wonders and signs (miracles) among the people.

NLT: Stephen, a man full of God’s grace and power, performed amazing miracles and signs among the people.

GNB: Stephen, a man richly blessed by God and full of power, performed great miracles and wonders among the people.

ERV: Stephen received a great blessing. God gave him power to do great wonders and miraculous signs among the people.

EVD: Stephen (one of the seven men) received a great blessing. God gave Stephen power to do miracles and to show proofs from God to the people.

BBE: And Stephen, full of grace and power, did great wonders and signs among the people.

MSG: Stephen, brimming with God's grace and energy, was doing wonderful things among the people, unmistakable signs that God was among them.

Phillips NT: Stephen, full of grace and spiritual power, continued to perform miracles and remarkable signs among the people.

DEIBLER: God was enabling Stephen to do many things by God’s power. He was doing many amazing miracles among the Jewish people.

GULLAH: Stephen been a man dat God bless fa true an full op wid God powa. E beena do plenty big miracle an wondaful wok mongst de people.

CEV: God gave Stephen the power to work great miracles and wonders among the people.

CEVUK: God gave Stephen the power to perform great miracles and wonders among the people.

GWV: Stephen was a man filled with God’s favor and power. He did amazing things and performed miracles.


NET [draft] ITL: Now Stephen <4736>, full <4134> of grace <5485> and <2532> power <1411>, was performing <4160> great <3173> wonders <5059> and <2532> miraculous signs <4592> among <1722> the people <2992>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Kisah Para Rasul 6 : 8 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran