Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 1 : 35 >> 

TB: Jawab malaikat itu kepadanya: "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Yang Mahatinggi akan menaungi engkau; sebab itu anak yang akan kaulahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah.


AYT: Malaikat itu menjawab dan berkata kepadanya, “Roh Kudus akan datang atasmu dan kuasa Allah Yang Mahatinggi akan menaungimu. Itulah sebabnya, Anak yang akan lahir itu adalah kudus dan akan disebut Anak Allah.

TL: Maka jawab malaekat itu serta berkata kepadanya, "Bahwa Rohulkudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah Yang Mahatinggi akan menaungi engkau. Sebab itu juga Yang Kudus yang akan diperanakkan itu, kelak dikatakan Anak Allah.

MILT: Dan sambil menjawab, malaikat itu berkata kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Yang Mahatinggi akan menaungi engkau; karena itu pula, yang dilahirkan itu kudus, Dia akan disebut Putra Allah (Elohim - 2316).

Shellabear 2010: Jawab malaikat itu, "Ruh Allah akan datang atasmu dan kuasa Allah Yang Mahatinggi akan meliputi engkau. Sebab itu anak yang akan dilahirkan itu akan disebut suci, Sang Anak yang datang dari Allah.

KS (Revisi Shellabear 2011): Jawab malaikat itu, "Ruh Allah akan datang atasmu dan kuasa Allah Yang Mahatinggi akan meliputi engkau. Sebab itu anak yang akan dilahirkan itu akan disebut suci, Sang Anak yang datang dari Allah.

Shellabear 2000: Jawab malaikat itu, “Ruh Allah akan datang ke atasmu dan kuasa Allah Yang Mahatinggi akan meliputi engkau. Sebab itu anak yang akan dilahirkan itu akan disebut kudus, Sang Anak yang datang dari Allah.

KSZI: Malaikat itu menjawab, &ldquo;Roh Suci akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah Yang Maha Tinggi akan menaungimu. Oleh itu, anak suci yang akan dilahirkan akan digelar Putera Allah.

KSKK: Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Mahatinggi akan menaungimu; sebab itu Anak kudus yang akan kaulahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah.

WBTC Draft: Jawab malaikat itu, "Roh Kudus akan datang kepadamu. Dan kuasa Yang Mahakuasa akan menaungi engkau. Jadi, Anak kudus yang dilahirkan akan disebut Anak Allah.

VMD: Jawab malaikat itu, “Roh Kudus akan datang kepadamu. Dan kuasa Yang Mahakuasa akan menaungi engkau, jadi Anak kudus yang lahir itu akan disebut Anak Allah.

AMD: Malaikat itu berkata kepada Maria, “Roh Kudus akan datang kepadamu dan kuasa Allah yang Mahatinggi akan melindungimu. Bayi yang suci itu akan disebut Anak Allah.

TSI: Dan malaikat itu menjawab, “Roh Kudus akan datang kepadamu, dan kuasa Yang Mahatinggi akan datang ke atas kamu, sehingga Anak kudus yang kamu lahirkan itu akan disebut Anak Allah.

TSI3: Jawab malaikat itu, “Roh Kudus akan datang kepadamu, dan kuasa Yang Mahatinggi akan datang ke atas kamu, sehingga Anak kudus yang nanti kamu lahirkan akan disebut Anak Allah.

BIS: Malaikat itu menjawab, "Roh Allah akan datang kepadamu, dan kuasa Allah akan meliputi engkau. Itulah sebabnya anak yang akan lahir itu akan disebut Kudus, Anak Allah.

TMV: Malaikat itu menjawab, "Roh Allah akan datang kepadamu, dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Itulah sebabnya Anak yang akan lahir itu disebut Suci, Anak Allah.

BSD: Malaikat itu menjawab, “Roh Allah akan datang menurunkan kuasa-Nya kepadamu dan engkau akan mendapat seorang anak laki-laki. Anak yang suci itu akan disebut Anak Allah.

FAYH: Malaikat itu menjawab, "Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah akan menaungimu. Dengan demikian bayi yang akan kaulahirkan itu benar-benar suci, yaitu Anak Allah.

ENDE: Djawab Malaekat kepadanja: Roh Kudus akan datang keatasmu, dan kuasa Allah jang Mahatinggi akan menaungimu. Sebab itu anak jang akan kaulahirkan itu adalah kudus dan akan disebut Putera Allah.

Shellabear 1912: Maka jawab malaikat itu serta berkata kepadanya, "Bahwa rohul kudus akan datang atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi itu akan menaungi engkau: maka sebab itulah yang diperanakkan itu akan disebutkan kudus dan anak Allah.

Klinkert 1879: Maka sahoet malaikat itoe kapadanja, katanja: Bahwa Rohoe'lkoedoes akan datang atasmoe dan kodrat Allah taala pon akan menaoengi engkau, maka sebab itoe djoega kasoetjian, jang akan djadi daripadamoe, itoe akan dinamai Anak Allah.

Klinkert 1863: Maka itoe malaikat menjaoet dan berkata sama dia: Roh-Soetji nanti dateng atasmoe, dan koewasa Allah taala nanti membajangi angkau, dari sebab itoe, kasoetjian jang angkau peranakken, nanti dinamai Anak-Allah.

Melayu Baba: Itu mla'ikat jawab kata sama dia, "Roh Alkudus nanti turun atas angkau, dan Yang Maha Tinggi punya kuasa nanti lindongkan angkau: sbab ini-lah itu anak yang nanti jadi nanti di-namakan kudus dan Anak Allah.

Ambon Draft: Maka nenjahutlah me-la; ikat, kata padanja: Roch Kudus aqkan berdatang atas angkaw dan kowat deri Jang maha tinggi itu, akan ber-somhar atas angkaw; maka sebaain itu lagi Jang Kudus itu, jang akan deperanak deeri dalan aqngkaw, akan deperanak deridalam angkaw. akan denama; i Anak laki-laki Allah.

Keasberry 1853: Maka jawab maliekat itu surta burkata kapadanya, Roh Alkudus itu akan datang kaatasmu, dan kuasa deripada Maha tinggi akan munawangi dikau: maka subab itulah juga bunda yang suchi itu yang angkau akan puranakkan, maka iya itu akan dinamai Anak Allah.

Keasberry 1866: Maka jawab mŭliekat itu sŭrta bŭrkata kapadanya, Roh Alkudus itu akan datang ka’atasmu, dan kwasa deripada maha tinggi akan mŭnawangi dikau, maka sŭbab itulah juga bŭnda yang suchi itu yang angkau akan pranakkan, maka iya itu akan dinamai anak Allah.

Leydekker Draft: Maka sahutlah Mela`ikat 'itu dan sabdalah padanja: Rohhu-'lkhudus 'akan berlaku 'atasmu, dan pang`awasa`an HHakh Taxalaj 'akan menawongij 'angkaw; sebab 'itu lagi KHudus 'itu, jang 'akan taper`anakh deri dalammu, 'akan disebut 'Anakh 'Allah.

AVB: Malaikat itu menjawab, “Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah Yang Maha Tinggi akan menaungimu. Oleh itu, anak suci yang akan dilahirkan akan digelar Anak Allah.

Iban: Ku melikat nya bejaku enggau iya, "Roh Kudus deka datai atas nuan, lalu kuasa Allah Taala ti Pemadu Tinggi deka ngayung nuan. Nya alai anak mit ti deka diadaka nya kudus. Iya deka dikumbai Anak Allah Taala.


TB ITL: Jawab <611> malaikat <32> itu kepadanya <2036>: "Roh <4151> Kudus <40> akan <846> turun atasmu <1904> <1909> <4571> dan <2532> kuasa <1411> Allah Yang Mahatinggi <5310> akan menaungi <1982> engkau <4671>; sebab itu <1352> anak yang akan kaulahirkan <1080> itu akan disebut <2564> kudus <40>, Anak <5207> Allah <2316>. [<2532> <2532>]


Jawa: Paring wangsulane malaekat: “Roh Suci bakal nedhaki kowe, sarta kuwasane Kang Mahaluhur bakal ngayomi kowe; mulane Putra kang bakal miyos iku bakal kasebut suci, Putraning Allah.

Jawa 2006: Paring wangsulané malaékat, "Roh Suci bakal nedhaki kowé, sarta kwasané Kang Mahaluhur bakal ngayomi kowé; mulané bayi kang bakal lair iku bakal kasebut suci, Putraning Allah.

Jawa 1994: Malaékat mau nuli mangsuli: "Roh Suci bakal nedhaki kowé, sarta kwasané Gusti Allah bakal ngayomi kowé. Mulané Putra sing miyos kuwi suci, sarta bakal disebut Putraning Allah.

Jawa-Suriname: Mulékaté semaur: “Roh Sutyi bakal nyedeki kowé lan kwasané Gusti Allah bakal nutupi kowé. Mulané anak sing lair kuwi sutyi lan bakal dityeluk Anaké Gusti Allah.

Sunda: Malaikat ngawaler, "Nyai bakal disumpingan ku Roh Suci, bakal diliputan ku kakawasaan Allah. Ku sabab kitu eta putra anu bakal medal teh suci, bakal disebut Putra Allah.

Sunda Formal: Waler malaikat, “Anjeun bakal disumpingan ku Ruh Allah jeung ku kakawasaan Allah Nu Maha Agung. Kitu nu matak, anu rek dilahirkeun ku anjeun teh bakal disarebut suci, Putra Allah.

Madura: Dhabuna malaekat, "Errohna Allah bakal torona ka ba’na, ban ba’na bakal katotobana kobasana Allah. Jareya sababba kana’ se bakal lahira jareya bakal esebbuda kana’ se socce, Pottrana Allah.

Bauzi: Lahame labi gagoha ame Alat Am im gagu vou usemda nibe fa gago, “Om zubulem bak gi neham bak. Alat Am Aha Nutabe Neàna labet oba vou nom ilu tame. Labi Ala Bisi Feà Datebo labe Am teuna oba modi vizehe labe om zubulem bak. Labiham labe data oho ba faamda lam gi fai bak vabda Neàboda abo, ‘Alam Adat,’ laham bak.

Bali: Sang malaekat raris masaur: “Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa lakar nedunin kita, tur kawisesan Ida Sang Hyang Widi Wasa lakar nyayubin kita. Ento awanane Sang Rare ane suci ane lakar embas ento, lakar kasambat Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Ngaju: Malekat te tombah, "Roh Hatalla kareh dumah manalih ikau, tuntang kuasan Hatalla kareh handak mangalambo ikau. Tagal te maka anak je akan inakan te kareh inyewut Barasih, Anak Hatalla.

Sasak: Jawab malaẽkat nike, "Roh Suci gen rauh tipaq side, dait kuase Allah Saq Maheagung gen nguasein side. Keranaq nike bije saq gen tebijeang nike gen tesebut suci, Bije saq asalne lẽman Allah.

Bugis: Nappébali iyaro Malaéka’é, "Poléi matu Rohna Allataala ri iko, sibawa akuwasanna matu Allataala salipuriko. Iyanaro saba’na ana’ iya mujajiyangngé matu riyasengngi matu Mapaccing, Ana’na Allataala.

Makasar: Appialimi malaekaka nakana, "Labattui RohNa Allata’ala mae ri kau, siagang laniaki koasaNa Allata’ala anrurungangko. Lanri kammana, anjo ana’ lalassuka lanigallaraki Matangkasa’, Ana’Na Allata’ala.

Toraja: Mebalimi tu malaeka’ lako nakua: Iamotu Penaa Masallo’ la songlo’ lako kalemu sia kamatotoranNa Puang Patodoranna unnonganniko, iamoto dadi iatu Pia la mudadian la disangai Pia masallo’ sia AnakNa Puang Matua.

Duri: Mebalimi joo malaeka' nakua, "Roh Allataala la rratuiko na kuasan-Na Puang Allataala la torro ssolanko. Iamo joo namala'bih joo pea la jaji nadisanga Anak Allataala.

Gorontalo: Malaikati boyito lolametao ode oliyo, ”Roh lo Allahuta'ala ma motuhutayi ode olemu wawu kawasa lo Allahuta'ala ta laba-labatutu molanggato ma mohulungayi olemu. Wolo uodito, Wala'a ta ma potutumu mayi boyito ma tanggula lo tawu Ta suci, Walao Allahuta'ala.

Gorontalo 2006: Malai̒kati boito malo lametao̒, "Rohullah mamei dungga mai ode olemu, wau kawasa lo Allahu Taa̒ala mamo henggubei olemu. Uitolo sababuulio walao̒ tapotutumu mai boito mau̒nteelo Mantali, Walao̒ Allahu Taa̒ala.

Balantak: Ia simbati malaa'ikat iya'a taena, “Alus Molinas bo malau taka na ko'oom, ka' kuasana Alaata'ala men na ko'alayo'an bo mandagai i koo. Mbali' iya'a, Anak men bo ngamea'konoon tio ngaanon Molinas, Anakna Alaata'ala.

Bambam: Sapo' naua indo malaika': "Penaba Maseho la ussalokko'ko anna kakuasaanna To Handam Matande la mengkähä illaam kalemu. Iam too anna la diuaammi indo änä'-änä' la undadiam: 'To Malolo, Änä'na Puang Allataala.'

Kaili Da'a: Nesono malaeka etu ka i Maria, "Nosa Nagasa nu Alatala kana marata ri ja'imu pade kuasa nu Alatala etu kana maria ri ja'imu. Etumo sabana ngana to mesuwu nggari ja'imu etu kana rauli Nagasa, Ana nu Alatala.

Mongondow: Daí tubag im malaekat tatua ko'inia nana'a, "Roho i Allah takin kawasa-Nya inta totok im moḷantud mamangoi bo mongawasa ko'inimu. Tuamain Adií inta polahirmu tua in tongoion Mokudus, ki Adií i Allah.

Aralle: Mentimba'mi yato malaeka' naoatee, "Inaha Masero la mampentamaio anna kakuasaanna Puang Alataala ang dai aha mantondong la mansapu'o. Dianto suhunna anna ne änä' ang la umpadahi la masero anna la disangai Änä'na Puang Alataala.

Napu: Nahanai malaeka: "Inao Malelaha ina mendaulu irio, hai kuasana Pue Ala ina mobobongiko. Ido hai anangkoi au nupoanaka iti ina rauli Anana Pue Ala au Malelaha.

Sangir: Malạekatẹ̌ e simimbang u, "Rohkẹ̌ u Ruata e sarung mětěngkatěntung si kau ringangu kawasan Mawu Ruata e sarung mangělung si kau. Kai ene hakịu dariọ kụ ikawantelẹ̌ e sarung ikasěbạ Susi, Ahus'u Ruata.

Taa: Wali pomakau etu mangansono, ia manganto’o, “I Nosa Mapasing yako resi i Pue Allah darata resi korom, pasi kuasa i mPue Allah damangika see damawali. Ia darata resi korom, pei kuasa i mPue Allah to bae kojo anggaNya damangantorung korom. Wali see naka Ana to danupoanaka ngkorom etu darato’oka mapasing pasi see naka Ia darato’oka seja Ana i mPue Allah.

Rote: Ata nusa so'dak ndia nataa nae, "Manetualain Dula Dale na neukose ana mai neu o, ma Manetualain koasa na neukose poti na o. Hu ka nde ndia de, ni'iana fo neukose o bongin ndia loken lae, Malalaok, Manetualain Anan.

Galela: O malaikat gena wotemo, "O Gurumi Qatetebi asa wouti de wahino ngonaka, so o Gikimoi Wikukuruye Awi kuasa ma buturu lo asa igoge ngonaka. Komagena so o ngopa moi asa nowisibuo Una magena witebi, de wisiaso o Gikimoi ma Ngopa.

Yali, Angguruk: "Allah hime fanowon hat hubam aruhu, Allah ine roho palimu werehon ino Ahuhe apma welaruhun. Welaruhunon ari fam malik indag tahunon Allah amloho fanowon tu uruk lamuhup.

Tabaru: De 'o mala'ekati ge'ena 'isango, "'O Ngomasa 'Itebi-tebini 'asa nidugutiku de ma Jo'oungu ma Dutu wokuru-kurutie 'awi kuasa niriwo, so dua niroesoka de nomaku'arene. De 'ani ngowaka wotebi-tebini gu'una 'asa 'o nyawa wisi'asoko ma Jo'oungu ma Dutu wokuru-kurutie 'awi Ngowaka ma Dutu.

Karo: Erjabap malekat nina, "Kesah Si Badia pagi nusur ku babondu janah kuasa Dibata ringan i bas kam. Perbahan si e me, maka anak si ipupusndu e pagi Badia janah igelari Anak Dibata.

Simalungun: Jadi nini malekat ai ma mambalosisi, “Sogopan ni Tonduy Na Pansing ma ham, anjaha linggoman ni hagogohon ni Sitimbulan in; halani ai Na Pansing do goranon na sihol tubuh in, Anak ni Naibata.

Toba: Jadi dialusi surusuruan i ma nasida: Songgopan ni Tondi Parbadia ma ho jala linggoman ni hagogoon ni Natumimbul i do ho; ala ni i na badia do dohonon na tubu i, Anak ni Debata.

Dairi: Ialoi malaèkat idi mo, "Roh ngo Tendi Perbadia mendahi kono janah kuasa Dèbata ngo perlènggemenmu. Kernana i anak sinaing tubuhenkenmu igerari ngo idi Simbadia, Anak Dèbata.

Minangkabau: Malekaik tu manjawab, "Roh Allah ka datang kabake angkau, kuwaso Allah ka marawok-i angkau. Itulah sababnyo, mangko Anak nan ka layie tu dikatokan Suci, Anak Allah.

Nias: Itema linia mala'ika andrõ, "So dania Geheha Lowalangi khõu, ba Ilumõ'õ ndra'ugõ fa'abõlõ Lowalangi. Da'õ mbõrõ wa labe'e tõi nono andrõ Ni'amoni'õ, Ono Lowalangi.

Mentawai: Iageti kuanangan ka matat Maria, malaika, "Ai leú isop-sop ka tubum Ketsat Sipunenan. Kuneminangan ekeu geget Taikamanua. Iaté lulunia ituooniaké toga tú-túakenennu néné, Sipunenan, Togat Taikamanua.

Lampung: Malaikat ano ngejawab, "Ruh Allah haga ratong jama niku, rik kuasa Allah haga nyalok niku. Reno sebabni sanak sai haga laher kanah disebut Kudus, Anak Allah.

Aceh: Geujaweueb lé malaikat nyan, "Roh Allah teuma teuka ubak gata, dan kuasa Allah teuma peunoh jiseuleubong ateueh gata. Nyang kheueh sabab jih aneuëk nyang teuma lahé nyan teupeugah Suci, Aneuëk Allah.

Mamasa: Natimba' inde malaeka'e nakua: “La turun Penawa Masero tama kalemu anna kakuasaanna To randan matande la ussolangko. Iamo too, itin anak la mudadianno la digente' To masero, Anakna Puang Allata'alla.

Berik: Malaikata jeiserem ga aa tamawolbili, "Mafnana Uwa Sanbagirmana se iretya imnibe, ane Uwa Sanbagiri angtane aa jes ne gaartenaram tagarsusube, baabeta Jemna ga is motolfa. Jega jem temawer Tane jeiserem jam se surnurum, ga sene bala Jei waakensususerem, ane ga sene jenbene Tane Uwa Sanbagirmana.

Manggarai: Wantil de malékat hitu agu hia: “Nai Nggeluk wa’u oné itéy, agu kuasa de Mori Keraéng ata langkas kéta te sémbéng itéy; ali hitu, anak hitut kudut loas lité Anak nggeluk de Mori Keraéng.

Sabu: Ta bhale ke ri naju Deo ne, "Henga Deo do ta dakka ma nga au, jhe kuaha Deo ne do ta herimo-heruge au. Ri do mina harre ke ne naiki do ta metana ne, do ta pale ta Dommau-Domegala, Ana Deo.

Kupang: Ais Gabriel manyao bilang, “Bagini! Nanti Tuhan pung Roh yang Barisi datang sang lu. Deng Tuhan Allah yang Paling Tinggi pung kuasa nanti tutu ame sang lu. Deng bagitu, Ana yang nanti lu barana ame tu, batúl-batúl barisi. Te Dia tu, Tuhan Allah pung Ana.

Abun: Malaikat ne ki do, "Bere Yefun Allah Gen ma mo nan. Bere Yefun Allah Gen bi suktinggi ben nan, subere nan ku Pa. Bere nan ku Pa gato yé kendo do Yefun Allah bi Gan. Pa ne Yefun Allah fro dor wa ben Yefun bi suk-i sor re.

Meyah: Beda malaikat egens koma agot gu ofa oida, "Efena Ebsi emen skoita bua noba emah jera bua fogora Allah efen owesa efek omocohun bua rot si. Jefeda rusnok rimejeka bebin ebesa egens koma oida, 'Allah efen efesa ongga ebsi komowa.'

Uma: Na'uli' mala'eka: "Inoha' Tomoroli' mpai' mana'u hi iko, pai' kabaraka' Alata'ala to hi suruga ngkamoui-ko. Toe pai' ana' to putu toe mpai' rahanga' moroli', Ana' Alata'ala.

Yawa: Naito Amisy umaso po raura akananto Maria rai pare, “Indati Anawayo Vambunine maje nai muno Amisyo Titi Rave apa vambunine no nautan indamu wimbe nanakeave. Weti indati vatane wo nya arikainye so aura ware, ‘Opamo Arikainyo Amisye pije, anuga ngkakavimbe.’


NETBible: The angel replied, “The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be holy; he will be called the Son of God.

NASB: The angel answered and said to her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you; and for that reason the holy Child shall be called the Son of God.

HCSB: The angel replied to her: The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the holy One to be born will be called the Son of God.

LEB: And the angel answered [and] said to her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore also the one to be born will be called holy, the Son of God.

NIV: The angel answered, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the holy one to be born will be called the Son of God.

ESV: And the angel answered her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you; therefore the child to be born will be called holy--the Son of God.

NRSV: The angel said to her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you; therefore the child to be born will be holy; he will be called Son of God.

REB: The angel answered, “The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you; for that reason the holy child to be born will be called Son of God.

NKJV: And the angel answered and said to her, " The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Highest will overshadow you; therefore, also, that Holy One who is to be born will be called the Son of God.

KJV: And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee: therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God.

AMP: Then the angel said to her, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you [like a shining cloud]; and so the holy (pure, sinless) Thing (Offspring) which shall be born {of you} will be called the Son of God.

NLT: The angel replied, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the baby born to you will be holy, and he will be called the Son of God.

GNB: The angel answered, “The Holy Spirit will come on you, and God's power will rest upon you. For this reason the holy child will be called the Son of God.

ERV: The angel said to Mary, “The Holy Spirit will come to you, and the power of the Most High God will cover you. The baby will be holy and will be called the Son of God.

EVD: The angel said to Mary, “The Holy Spirit will come to you and the power of the Most High (God) will cover you. The baby will be holy. He will be called the Son of God.

BBE: And the angel in answer said to her, The Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will come to rest on you, and so that which will come to birth will be named holy, Son of God.

MSG: The angel answered, The Holy Spirit will come upon you, the power of the Highest hover over you; Therefore, the child you bring to birth will be called Holy, Son of God.

Phillips NT: But the angel made this reply to her: "The Holy Spirit will come upon you, the power of the Most High will overshadow you. Your child will therefore be called holythe Son of God.

DEIBLER: The angel replied, “The Holy Spirit will come to you(sg) and the power of God [MTY/EUP] will be on you to enable you to become pregnant. So the child you will bear will be completely set apart {give himself completely} to obey God, and he will be called {people will say that he is} …the Son of God/the man who is also God†.

GULLAH: De angel ansa um, “De Holy Sperit gwine come ta ya. De High God dat great mo den all, e gwine sen e powa on ya fa do dis. Cause ob dat, people gwine call dis chile fom God wa ya gwine hab, de God Chile, God own Son.

CEV: The angel answered, "The Holy Spirit will come down to you, and God's power will come over you. So your child will be called the holy Son of God.

CEVUK: The angel answered, “The Holy Spirit will come down to you, and God's power will come over you. So your child will be called the holy Son of God.

GWV: The angel answered her, "The Holy Spirit will come to you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the holy child developing inside you will be called the Son of God.


NET [draft] ITL: The angel <32> replied <611> <2036>, “The Holy <40> Spirit <4151> will come upon <1904> you <4571>, and <2532> the power <1411> of the Most High <5310> will overshadow <1982> you <4671>. Therefore <1352> the child to be born <1080> will be holy <40>; he will be called <2564> the Son <5207> of God <2316>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Lukas 1 : 35 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran