Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 4 : 12 >> 

TB: dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat.


AYT: sekaligus membuatnya menjadi bapa bagi orang-orang bersunat yang tidak sekadar disunat, tetapi juga berjalan dalam jalan iman yang pernah dilalui oleh bapa kita, Abraham, sebelum ia disunat.

TL: dan lagi menjadi bapa orang yang bersunat itu pun, yaitu orang-orang yang bukannya bersunat sahaja, melainkan yang mengikut tapak iman Ibrahim, bapa kita, tatkala ia belum bersunat.

MILT: dan bapak sunat bukan hanya dari mereka yang bersunat, melainkan juga dari mereka yang mengikuti langkah-langkah iman dalam yang bukan sunat, yaitu leluhur kita Abraham.

Shellabear 2010: Selain itu, ia pun menjadi bapak bagi orang-orang berkhitan, yaitu orang-orang yang bukan semata-mata berkhitan, melainkan juga hidup mengikuti jejak iman yang ditempuh oleh nenek moyang kita, Ibrahim, pada waktu ia belum berkhitan.

KS (Revisi Shellabear 2011): Selain itu, ia pun menjadi bapak bagi orang-orang berkhitan, yaitu orang-orang yang bukan semata-mata berkhitan, melainkan juga hidup mengikuti jejak iman yang ditempuh oleh nenek moyang kita, Ibrahim, pada waktu ia belum berkhitan.

Shellabear 2000: Selain itu, ia pun menjadi bapak bagi orang-orang berkhitan, yaitu orang-orang yang bukan semata-mata berkhitan, melainkan juga hidup mengikuti jejak iman yang ditempuh oleh nenek moyang kita, Nabi Ibrahim, pada waktu ia belum berkhitan.

KSZI: dan dia juga menjadi bapa kepada orang bersunat yang bukan sahaja bersunat tetapi juga mengikut jejak langkah moyang bangsa kita, Ibrahim yang beriman sebelum dia bersunat.

KSKK: Dan dia menjadi bapa orang-orang Yahudi, yang selain bersunat, juga menunjukkan kepercayaan seperti Abraham sebelum disunat.

WBTC Draft: Dan Abraham juga bapa dari orang yang sudah disunat, tetapi bukan sunat itu yang menjadikan Abraham bapa bagi mereka. Ia adalah bapa mereka jika hidup mereka sesuai dengan iman yang dimiliki bapa kita Abraham sebelum dia disunat.

VMD: Dan Abraham juga bapa dari orang yang sudah disunat, tetapi bukan sunat itu yang menjadikan Abraham bapa bagi mereka. Ia adalah bapa mereka jika hidup mereka sesuai dengan iman yang dimiliki bapa kita Abraham sebelum dia disunat.

AMD: Abraham juga adalah bapak dari orang-orang bersunat. Mereka bukan hanya disunat, tetapi mereka juga hidup sesuai dengan keyakinan yang dipunyai Abraham sebelum disunat.

TSI: Abraham juga bapak dari orang yang disunat. Tetapi bukan karena sunat itulah orang Yahudi diperhitungkan sebagai keturunan Abraham. Orang Yahudi menjadi keturunan sejati Abraham hanya jika mereka percaya kepada Allah seperti Abraham percaya sebelum dia disunat.

BIS: Abraham juga bapak rohani untuk orang-orang yang mengikuti peraturan sunat. Ia bapak rohani mereka bukan hanya karena mereka mengikuti peraturan sunat, tetapi juga karena mereka hidup dengan percaya kepada Allah, sama seperti Abraham pada waktu ia belum mengikuti peraturan sunat.

TMV: Abraham juga menjadi seperti bapa kepada orang yang bersunat dan yang hidup dengan kepercayaan kepada Allah, seperti bapa kita Abraham sebelum dia bersunat.

BSD: Abraham juga Bapak secara rohani untuk orang-orang yang sudah disunat, bukan hanya karena mereka sudah disunat, tetapi juga karena mereka hidup dengan percaya kepada Allah, sama seperti Abraham percaya kepada Allah sebelum ia disunat.

FAYH: Abraham juga adalah bapa rohani orang Yahudi yang telah dikhitan. Dengan mengambil Abraham sebagai teladan, mereka mengerti bahwa bukan upacara itu yang menyelamatkan mereka, sebab Abraham menyukakan hati Allah semata-mata karena iman, sebelum ia dikhitan.

ENDE: dan djuga bapa sekalian orang bersunat, jang bukan sadja termasuk golongan kaum bersunat, melainkan djuga mengikuti djedjak kepertjajaan bapa kita Abraham, jang njata padanja dimasa ia belum bersunat.

Shellabear 1912: dan supaya ia menjadi bapa bagi orang yang bersunat itu pun, yaitu kepada orang yang bukan sahaja disunatkan, melainkan yang berjalan padajalan iman yang diturut oleh nenek moyang kita Ibrahim pada masa belum lagi ia bersunat.

Klinkert 1879: Danlagi soepaja ija mendjadi bapa orang bersoenat pon, ija-itoe boekan kapada orang jang bersoenat sadja, melainkan kapada barang-siapa, jang menoeroet kesan pertjaja bapa kita Iberahim itoe, sabelom lagi ija disoenatkan.

Klinkert 1863: Maka Ibrahim itoe soedah djadi bapa orang bersoenat itoe, boekan sama orang jang bersoenat sadja, melainken djoega sama orang jang menoeroet kadjedjekan pertjaja mojang kita Ibrahim itoe, sabelomnja dia disoenatken.

Melayu Baba: dan spaya dia jadi bapa sgala orang yang bersunat, ia'itu k-pada orang yang bukan saja di-sunatkan, ttapi yang bawa diri dalam jalan perchaya yang kita punya nenek-moyang Ibrahim sudah ikut waktu dia blum sunat.

Ambon Draft: Dan bapa lagi deri hal sunat, ija itu bukan sadja bagi awrang-awrang itu, jang deri hal sunat adanja, tetapi lagi deri pada awrang-awrang itu, jang ikot tampat kaki pertjaja; an, jang bapa kami, Abra; am, sudah bertondjok di dalam hal tijada sunat.

Keasberry 1853: Maka Ibrahim itulah yang tulah munjadi bapa bursunat itu, bukannya kapada orang yang bursunat sahja, mulainkan kapada barang siapa yang munurut kajujaan iman bapa kami Ibrahim itu, sa'bulom lagi iya disunatkan.

Keasberry 1866: Maka Ibrahim itulah yang tŭlah mŭnjadi bapa bŭrsunat itu, bukannya kapada orang yang bŭrsunat sahja, mŭlainkan kapada barang siapa yang mŭnurot kŭjŭjakan iman bapa kami Ibrahim itu sŭbŭlom lagi iya disunatkan.

Leydekker Draft: Lagi bapa 'awrang jang berchitanet, 'ija 'itu pada 'awrang jang bukan sadja punja chitanet, tetapi jang lagi berdjalan menurut tapakh 'iman 'Ibrahim bapa kamij, jang 'ada pada masa 'ija berkulop.

AVB: dan dia juga menjadi bapa kepada orang bersunat yang bukan sahaja bersunat tetapi juga mengikut jejak langkah moyang bangsa kita, Abraham yang beriman sebelum dia bersunat.

Iban: Lalu Abraham mega nyadi apai ke orang ke ditutus, ke ukai semina ditutus aja, tang idup neladan pengarap ti dikembuan apai kitai Abraham sebedau iya ditutus.


TB ITL: dan <2532> juga menjadi bapa <3962> orang-orang bersunat <4061>, yaitu mereka yang bukan <3756> hanya <3440> bersunat <4061>, tetapi <235> juga <2532> mengikuti <4748> jejak <2487> iman <4102> Abraham <11>, bapa leluhur <3962> kita <2257>, pada masa ia belum disunat <203>. [<1537> <1722>]


Jawa: lan uga dadi ramane para wong tetakan, yaitu para wong kang ora mung padha tetak bae, nanging uga padha nurut labeting pitadose leluhur kita Rama Abraham, nalikane durung supit.

Jawa 2006: lan uga dadi bapa tumrap para wong kang tetak, yaiku para wong kang ora mung padha tetak baé, nanging uga padha napak tilas pracayané Abraham, leluhur kita, nalikané durung tetak.

Jawa 1994: Rama Abraham uga dadi rama kasukmané wong-wong sing padha ditetaki, ora merga saka enggoné tetakan, nanging merga saka precayané, padha karo Rama Abraham piyambak nalika panjenengané durung ditetaki.

Jawa-Suriname: Lah wong Ju kabèh sing nglakoni sunat kuwi ora dadi turunané Bapa Abraham jalaran nglakoni sunat, nanging jalaran pretyaya marang Gusti Allah, kaya enggoné Bapa Abraham pretyaya marang Gusti Allah, sakdurungé nglakoni sunat.

Sunda: Anjeunna jadi bapa jelema-jelema anu disunat ongkoh, nya eta jelema-jelema anu kajaba ti disunat teh bari jeung percaya ka Allah, sakumaha lampah hirupna Ibrahim bapa urang samemeh disunat.

Sunda Formal: Oge jadi bapa sakumna umat sunat anu lain ngan ukur disunat wungkul, tapi lakuning hirupna ge kudu sakumaha Ibrahim, pupuhu karuhun urang, anu geus iman ka Pangeran ti samemehna disunat.

Madura: Ibrahim jugan rama rohanina reng-oreng se ngalakone atoran sonnat. Salerana rama rohanina reng-oreng gapaneka banne polana reng-oreng gapaneka ngalakone atoran sonnat, nangeng jugan polana reng-oreng gapaneka odhi’ kalaban parcaja ka Allah, padha sareng Ibrahim e bakto salerana gi’ ta’ ngalakone atoran sonnat.

Bauzi: Ba Yahudi damat modem vab dam lamota um aiat modemna ozomom dàt modem vabak. Im Yahudi dam nibe abo im laso aubehà sokba ukboho dam nibe iho Abraham labe am laso aubehà sokba ukboho vab di iube aho Ala bake nasi tu vuzehi meedam bak lamti ulohona iho Kristus bake tu vuzehi meedameam làhà im laha Abraham bake ozom di im laha, “Im aiat modemna ozomom dàt modem bak,” lahame gagom neà bak.

Bali: Dane taler dados ajin sakancan anake sane masunat, boyaja malantaran ipun masunat, nanging malantaran ipun ngagem kapracayan tur malaksana sakadi sane sampun kaagem miwah kalaksanayang antuk ajin iragane Dane Abraham sadurung dane masunat.

Ngaju: Abraham kea kilau bapa rohani akan kare oloh je omba atoran sunat. Ie bapa rohani ewen dia baya awi ewen omba atoran sunat, tapi awi ewen kea belom hong kapercaya dengan Hatalla, sama kilau Abraham hong katika ie hindai belom omba atoran sunat.

Sasak: Ibrahim ẽndah bapaq dengan-dengan saq besunat, nike dengan-dengan saq ndẽq cume taat tipaq aturan sunat, laguq lantaran ie pade ẽndah idup beriman tipaq Allah, pade maraq Ibrahim saq beriman sendẽqman ie ngelaksaneang sunat saq teprẽntahang siq Allah.

Bugis: Ambo’ baténna towi Abraham untu’ sining tau iya maccowériyéngngi peraturang sunna’é. Ambo’ baténnai mennang tenniya bawang nasaba naccowériwi mennang peraturang sunna’é, iyakiya nasaba tuwo towi mennang sibawa mateppe’na lao ri Allataala, pada-padato Abraham riwettu dé’napa naccowériwi peraturang sunna’é.

Makasar: A’jari tommi Abraham bapa’ rohanina tau anturukiai atorang sunnaka. A’jari bapa’ rohanimi ri ke’nanga, teai lanri naturukinna bawang ke’nanga atorang sunnaka, passangalinna lanri tappa’na todong ke’nanga mae ri Allata’ala, sangkamma todong Abraham ri wattunna tenapa naturuki atorang sunnaka.

Toraja: Sia napoambe’ dukai to disunna’ tu to tangia manna disunna’ sangadinna unturu’ lalan kapatongananna ambe’ta Abraham, tonna tang disunna’pa.

Duri: Susi too lako todisunna', napuambe' too to Nabi Ibrahim, ke matappa' tooi lako Puang Allataala susi kamatapparanna Nabi Ibrahim tonna te'dapa nadisunna'.

Gorontalo: Wawu tiyo olo mowali tiyamo lo ta hetunawa ta o imani odelo imani li nabi Ibrahim tiyamonto ta pilaracaya ode Allahuta'ala tou tiyo dipo tutuna.

Gorontalo 2006: Tei Abraham olo tiyamo delo pohuli lorohani ode tau-tauwalo talo dudua̒ wuu̒du lotuuna. Tio tiyamo delo pohuli lorohani limongolio diila bo sababu timongolio helo dudua̒ wuu̒du lotuuna, bo sababu timongolio olo hitumula wolo palacaya ode Allahu Taa̒ala, tutuuwauwa debo odelo tei Abraham tou̒ tio diipo lodudua̒ wuu̒du lotuuna.

Balantak: Ka' uga' i Abraham nosidamo minti'ina mian men nisunat, men taasi' tongko' nisunat, kasee uga' parasaya koi i Abraham minti'inta tempopo i ia sianpo nisunat.

Bambam: Indo Abraham ambe di ada'napi duka' ingganna to disunna' battu diua to Yahudi ke matappa'i. Napekaambe taia kahana anggam disunna', sapo' duka' kahana ungkatappa'i Puang Allataala, umba susi Abraham matappa' wattunna anna tä'pi disunna'.

Kaili Da'a: Pade i'a wo'u najadi "Uma" tau-tau nisuna, etumo ira to da'a aga nantuki ada mposuna agama Yahudi tapi to nantuki jonjo pomparasaya Abraham tempo i'a da'apa nisuna.

Mongondow: Ki Abraham guyangabií doman in intau mita inta ain sinunat. Sia in nobalií guyanga monia, de'emanbií tongaí lantaran mosia ain sinunat, ta'e lantaranbií mosia nopirisayadon ko'i Allah bo nobiagdon naonda bo ki Abraham wakutu in diaípa sinunat.

Aralle: Noa tunne' to Yahudi umpoambe toe' Abraham, aka' mendahi pohapangang pano di ingkänna to Yahudi ang motille anna umpetahpa' Puang Alataala, sinnoa siang Abraham naonge dake' motille.

Napu: Nodo wori Burahima rapouma to Yahudi, lawi iami au rapopandiri ope-ope to Yahudi au ratile hai au mepoinalai i Pue Ala nodo Burahima hangko damani ratile.

Sangir: I Abraham mal᷊aing nakoạ i amang marohkẹ̌ baugu taumata tutuhụ tiahan sunatẹ̌. I sie i amang marohkẹ̌ baug'i sire wal᷊ine kětạeng ual᷊ingu i sire tutuhụ sunatẹ̌, kaiso kawe lai ual᷊ingu i sire mẹ̌bẹ̌biahẹ̌ dingangu pangangimang su Ruata mẹ̌sul᷊ung i Abraham su tempong i sie wẹ̌dang ta tumatuhụ atorangu sunatẹ̌.

Taa: Pasi i Abraham etu mawali seja pa’a ntau to rasui to mangaya. Naka pei ia mawali seja pa’a nsira apa sira si’a ojo rasui sewaju ewa ia, pei apa sira mangaya seja i Pue Allah ri raya ngkatuwu nsira sewaju ewa naika mpa’a ngkita i Abraham tempo ia tawa rasui.

Rote: Abraham da'di ama salanik neu hataholi manatunga suna ta nakanenete na boe. Tehu, ta hu ka nde sila tunga suna ta nakanenete na boema, Abraham da'di sila ama salanin, te hu ka nde sila lamahele Manetualain sama na leo Abraham namahele te, ana beita tunga suna ta nakanenete na boe.

Galela: De komagena lo nakoso o Yahudika ma nyawa, ona upa ka cawali imasuna, duma kanaga o Gikimoi wipiricayaka, imatero maro o Abraham ma orasi womasuna waasi de o Gikimoi wipiricayaka.

Yali, Angguruk: Ap ambilahap palehon faher oho inikni Abraham atfag. Inikni Abraham atfag inap ambilahap pal enepfag ane fahet eneg inikni atfag fug. Ninikni Abraham ambilahap uwan paluk fugmu indi fano wenggel haruk latfag hag toho iren oho inindi wenggel haruk lit at ombolim laruk latfagma it inikni Abraham atfag.

Tabaru: Mita 'o Abraham ge'ena 'o suna ma 'atorangi yamote-moteke manga dea. 'Una wodadi to 'ona manga balusu, ge'ena ma sababu ka 'o sunawa duga ma 'atorangi yamoteke so 'ena manga ngo-ngaku ma Jo'oungu ma Dutuka, 'isoka 'o Abrahamuoli gee ma 'orasi kowamotekuawasi 'o suna ma 'atorangi.

Karo: Ia pe bapa kerina kalak si isunatken, labo erdandanken sunat e, tapi erdandanken ia ngikuti dalan kiniteken si ibentasi Abraham bapanta, ope denga ia isunatken.

Simalungun: Bapa do ia homa bani na marsunat, tapi seng asal tarsunat, sihol ma iirikkon haporsayaon ni si Abraham, bapanta ondi, sanggah lape marsunat ia.

Toba: Huhut do ibana ama ni angka na marsunat; alai ndada asal tarsunat nasida, naeng ma ditiru haporseaon ni si Abraham, amanta i, andorang so marsunat dope.

Dairi: Janah tong ma ngo si Abraham i gabè bapa bai kalak sienggo mertakkil; tapi oda ngo asal mertakkil ia, ai kennah icodi ngo bagè keppercayaen si Abraham bapanta i, sinderrang madèng mertakkil i ia.

Minangkabau: Nabi Ibrahim adolah bapak rohani pulo, bagi kasadonyo urang nan ma ikuik-i paratuaran basunaik. Inyo manjadi bapak rohani urang-urang tu, indak hanyo dek karano, urang-urang tu ma ikuik-i paratuaran basunaik doh, tapi, dek karano urang-urang tu, iduiknyo ba iman pulo kapado Allah, samo pulo jo Nabi Ibrahim, diwakatu inyo alun ma ikuik-i paratuaran basunaik.

Nias: Ba no gõi ama ba wamati Gaberahamo ba niha solo'õ amakhoita wamoto. Tobali ama ba wamati ia tenga ha bõrõ me no la'o'õ gamakhoita wamoto, bõrõ gõi ba wa'aurira no samati khõ Lowalangi ira, si mane Aberahamo fatua lõ nasa ni'o'õnia gamakhoita wamoto.

Mentawai: Iageti, si Abraham néné leú et, ukkuira leú et sangamberi sipususunat siripot ka puketsanan. Aibailiu nia ka sia si Abraham ukkuira siripot ka puketsanan, tá sarat kalulut gagalaiakéra enungan pususunat, tápoi kalulut putotonem bagadda ka tubut Taikamanua leú et, kelé ka sia kai Abraham einangan tápei igagalaiaké enungan pususunat.

Lampung: Abraham juga bapak rohani untuk jelma-jelma sai nutuk atoran sunat. Ia bapak rohani tian lain hak angkah mani tian nutuk atoran sunat, kidang juga mani tian hurik jama percaya jama Allah, gegoh injuk Abraham waktu ia makkung nutuk atoran sunat.

Aceh: Meunan cit Nabi Ibrahim bapak rohani keu ureuëng-ureuëng nyang meukatan. Gobnyan bapak rohani awaknyan bukon sabab jih awaknyan jiseutôt peuratoran meukatan, sabab awaknyan udeb ngon jimeuiman ubak Po teu Allah, saban lagée Nabi Ibrahim bak watée gobnyan gohlom geuseutôt peuratoran meukatan.

Mamasa: Inde Abraham-e napoambe duka' to disunna', iamo to tae' angga disunna' sapo ummosso'pi kapangngoreananna Abraham neneta anna ta'pa disunna'.

Berik: Ane jeime asal-asala angtane aa jes ne sunattababilirim. Jeiba asal-asala jemna galserem, aam temawer jeiba mesam sunattababili, ane aam temawer jeime Abraham gemerserem jei Uwa Sanbagiri jamer ne tebana. Abraham mese jegme Uwa Sanbagiri tefner tebana jei nalefe jam ne sunattayan.

Manggarai: Abraham kolé te ciri ema de sanggéd ata sunat, ngong isét toé hanang sunat, maik ata lut kolé lé’é imbi di Abraham, empo dité, du hia toé di sunat.

Sabu: Abraham lema jadhi ta amma lua manno nga kaho tu ddau ddau do pedute ne lua dara ngutu. Abraham jadhi ta ama lua manno nga kaho ro adho ke taga tari do pedute he we ri no ne lua dara ngutu ne, tapulara le ma ri do muri mada ro nga parahajha pa Deo, hela'u lema mii Abraham pa dha ra awe nga do dho pedute dae ne lua dara ngutu ne.

Kupang: Abraham ju buka jalan kasi botong orang Yahudi yang kaná sunat. Bukan tagal botong sunat, ma tagal botong parcaya sang Kristus, sama ke Abraham parcaya sang Tuhan waktu dia balóm sunat.

Abun: Abraham dom, an tepsu ye gato kadum os wa yé mwa gato simo sunat. Abraham kadum os wa yé mwa gato simo sunat sor nde, wo an kadum os wa yé mwa gato onyar kem mo Yefun dom. Men bi amui Abraham yo simo sunat nde tó, an onyar kem mo Yefun suga nyim tuya re.

Meyah: Abraham bera erek osumbohka tein rot rusnok Yahudi ongga riris rufom mareij ofos jeska erek ofa tein. Tina rua tein ruroru Allah oga ongga tenten morototuma erek ofa sis fob. Jeska Ofa ororu Allah oga rot tenten gij mona ongga ofa eneris efen ofom mareij ofos jeska enesi.

Uma: Wae wo'o Abraham rapotuama to Yahudi, apa' hi'a to rapotonco hawe'ea to Yahudi to ratini' pai' to mepangala' hi Alata'ala hibalia hante Abraham kako'ia-na ratini'.

Yawa: Muno Abraham be ajaive irati vatano ube sunative mansai tavon, nanawirati wanave Amisye ai maisyare muno Abraham panave arono be sunative rainy.


NETBible: And he is also the father of the circumcised, who are not only circumcised, but who also walk in the footsteps of the faith that our father Abraham possessed when he was still uncircumcised.

NASB: and the father of circumcision to those who not only are of the circumcision, but who also follow in the steps of the faith of our father Abraham which he had while uncircumcised.

HCSB: And he became the father of the circumcised, not only to those who are circumcised, but also to those who follow in the footsteps of the faith our father Abraham had while still uncircumcised.

LEB: and the father _of those who are circumcised_ to those who are not only from the circumcision, but who also follow in the footsteps of the faith of our father Abraham _which he had while uncircumcised_ .

NIV: And he is also the father of the circumcised who not only are circumcised but who also walk in the footsteps of the faith that our father Abraham had before he was circumcised.

ESV: and to make him the father of the circumcised who are not merely circumcised but who also walk in the footsteps of the faith that our father Abraham had before he was circumcised.

NRSV: and likewise the ancestor of the circumcised who are not only circumcised but who also follow the example of the faith that our ancestor Abraham had before he was circumcised.

REB: and at the same time he is the father of the circumcised, provided they are not merely circumcised, but also follow that path of faith which our father Abraham trod while he was still uncircumcised.

NKJV: and the father of circumcision to those who not only are of the circumcision, but who also walk in the steps of the faith which our father Abraham had while still uncircumcised.

KJV: And the father of circumcision to them who are not of the circumcision only, but who also walk in the steps of that faith of our father Abraham, which [he had] being [yet] uncircumcised.

AMP: As well as [that he be made] the father of those circumcised persons who are not merely circumcised, but also walk in the way of that faith which our father Abraham had before he was circumcised.

NLT: And Abraham is also the spiritual father of those who have been circumcised, but only if they have the same kind of faith Abraham had before he was circumcised.

GNB: He is also the father of those who are circumcised, that is, of those who, in addition to being circumcised, also live the same life of faith that our father Abraham lived before he was circumcised.

ERV: And Abraham is also the father of those who have been circumcised. But it is not their circumcision that makes him their father. He is their father only if they live following the faith that our father Abraham had before he was circumcised.

EVD: And Abraham is also the father of people that have been circumcised. But it is not their circumcision that makes Abraham their father. He is their father only if they live following the faith that our father Abraham had before he was circumcised.

BBE: And the father of circumcision to those who not only are of the circumcision, but who keep to the way of that faith which our father Abraham had before he underwent circumcision.

MSG: And it means further that Abraham is father of [all] people who embrace what God does for them while they are still on the "outs" with God, as yet unidentified as God's, in an "uncircumcised" condition. It is precisely these people in this condition who are called "set right by God and with God"! Abraham is also, of course, father of those who have undergone the religious rite of circumcision [not] just because of the ritual but because they were willing to live in the risky faith-embrace of God's action for them, the way Abraham lived long before he was marked by circumcision.

Phillips NT: and that he might be the circumcised father of all those who are not only circumcised, but are living by the same sort of faith which he himself had before he was circumcised.

DEIBLER: Likewise, Abraham is the spiritual ancestor of all us Jews who are not merely circumcised but who, more importantly,believe in God's promise as our ancestor Abraham did, even before he was circumcised.

GULLAH: An Abraham de fada fa all Jew people, too, wa been circumcise an trus God, da waak een de way ob fait, jes like Abraham beena trus God an waak een de way ob fait fo e been circumcise.

CEV: This also makes Abraham the father of everyone who is circumcised and has faith in God, as Abraham did before he was circumcised.

CEVUK: This also makes Abraham the father of everyone who is circumcised and has faith in God, as Abraham did before he was circumcised.

GWV: He is also the father of those who not only are circumcised but also are following in the footsteps of his faith. Our father Abraham had that faith before he was circumcised.


NET [draft] ITL: And <2532> he is also the father <3962> of the circumcised <4061>, who are not <3756> only <3440> circumcised <4061>, but <235> who also walk <4748> in the footsteps <2487> of the faith <4102> that our <2257> father <3962> Abraham <11> possessed when he was still uncircumcised <203>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Roma 4 : 12 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2023
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel Dual Panel

Laporan Masalah/Saran