Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 9 : 21 >> 

TB: Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya, untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa?


AYT: Apakah tukang tembikar tidak memiliki hak atas tanah liat untuk membuat dari gumpalan tanah yang sama bejana untuk tujuan yang mulia, dan bejana lain untuk tujuan yang tidak mulia?

TL: Bukankah tukang periuk itu berkuasa atas tanah liat itu memperbuat daripada segumpal itu juga suatu bekas kemuliaan, dan yang lain pula suatu bekas kehinaan?

MILT: Atau apakah penjunan tidak mempunyai wewenang atas tanah liat untuk membentuk dari gumpalan yang sama, di satu sisi menjadi sebuah bejana yang berharga, di sisi lain menjadi yang tidak berharga?

Shellabear 2010: Bukankah tukang periuk mempunyai hak atas tanah liatnya? Dari gumpalan yang sama, ia dapat membuat sebuah benda untuk tujuan yang mulia, sekaligus benda lain untuk tujuan yang tidak mulia.

KS (Revisi Shellabear 2011): Bukankah tukang periuk mempunyai hak atas tanah liatnya? Dari gumpalan yang sama, ia dapat membuat sebuah benda untuk tujuan yang mulia, sekaligus benda lain untuk tujuan yang tidak mulia.

Shellabear 2000: Bukankah tukang periuk mempunyai hak atas tanah liatnya? Dari gumpalan yang sama, ia dapat membuat sebuah benda untuk tujuan yang mulia, sekaligus benda lain untuk tujuan yang tidak mulia.

KSZI: Tidakkah tukang tembikar berhak membuat daripada segumpal tanah liat yang sama, beberapa bekas tembikar untuk tujuan mulia dan yang lain untuk kegunaan biasa?

KSKK: Bukankah tergantung dari tukang periuk untuk membuat dari tanah liat yang sama sebuah bejana yang indah dan sebuah bejana lain untuk keperluan biasa?

WBTC Draft: Pembuat bejana berhak membuat bentuk yang dikehendakinya. Ia dapat menggunakan tanah liat yang sama untuk membuat bentuk yang beraneka ragam. Ia dapat membuat bejana khusus atau bejana untuk keperluan sehari-hari.

VMD: Pembuat bejana berhak membuat bentuk yang dikehendakinya. Ia dapat menggunakan tanah liat yang sama untuk membuat bentuk yang beraneka ragam. Ia dapat membuat bejana khusus atau bejana untuk keperluan sehari-hari.

AMD: Bukankah tukang periuk berhak menentukan apakah gumpalan tanah liat itu akan dibuat menjadi sebuah bejana yang digunakan untuk keperluan yang mulia atau untuk keperluan yang tidak mulia?

TSI: Si pembuat bejana berhak membuat bejana yang bentuknya sesuai dengan keinginannya. Dia bisa menggunakan tanah liat yang sama untuk membuat bejana yang khusus untuk hal yang istimewa, atau bejana untuk keperluan sehari-hari.

BIS: Bukankah orang yang membuat pot kembang itu berhak mengerjakan tanah liat itu sekehendak hatinya? Dari segumpal tanah liat, orang itu berhak membuat dua macam pot kembang: satu yang bagus, dan yang lainnya yang kurang bagus.

TMV: Bukankah orang yang membuat periuk berhak menggunakan tanah liat itu sekehendak hatinya? Dengan segumpal tanah liat, dia boleh membuat dua buah periuk: yang satu untuk kegunaan khas dan yang satu lagi untuk kegunaan sehari-hari.

BSD: Tentu saja orang yang membuat pot kembang itu berhak mengerjakan tanah liat yang dipakainya itu menjadi apa saja sesuka hatinya, bukan? Dari segumpal tanah liat, ia berhak membuat dua macam pot kembang: satu yang bagus untuk dipakai pada waktu-waktu yang istimewa, dan yang lainnya yang kurang bagus untuk dipakai pada hari-hari biasa.

FAYH: Bukankah dari segumpal tanah liat yang sama seorang penjunan berhak membuat sebuah jambangan yang indah untuk tempat bunga, dan sebuah bejana untuk tempat sampah?

ENDE: Bukankah tukang periuk berhak atas tanah liat, untuk membuat dari satu gumpal, sebuah bedjana untuk pemakaian mulia dan lagi sebuah untuk pemakaian hina?

Shellabear 1912: Adapun tukang periuk itu bukankah ia berkuasa atas tanah liat itu hendak diperbuatnya dari pada segumpal itu juga yaitu suatu bekas bagi pekerjaan yang mulia, dan suatu pekerjaan bagi pekerjaan yang hina?

Klinkert 1879: Boekankah pendjoenan berkoewasa atas tanah liat akan memperboewat daripada sagoempal djoea soeatoe benda kapada kamoeliaan, soeatoe benda kapada kahinaan?

Klinkert 1863: Apa toekang-koeali itoe tiada berkoeasa atas tanah liat, akan memboewat dari satoe goempal tanah djoega {2Ti 2:20} satoe pekakas bagi kamoeliaan, dan jang lain bagi kahinaan?

Melayu Baba: Atau satu tukang priok, t'ada-kah dia kuasa atas tanah liat itu mau bikin deri-pada s-gumpal itu juga satu bkas kerna pkerja'an yang mulia, dan lagi satu kerna pkerja'an yang t'ada mulia?

Ambon Draft: Ataw tijadakah kawasa pada tukang balangan atas ta-nah liling, akan kardjakan deri sawatu djuga gompal satu tampat akan hormat dan jang lajin akan kurang hormat?

Keasberry 1853: Maka bukankah tukang priok itu burkuasa atas tanah liat itu, akan mumbuat deri sa'gumpal tanah juga suatu bukas yang kapada mulia, dan yang lain itu kapada yang hina?

Keasberry 1866: Maka bukankah tukang priok itu bŭrkwasa atas tanah liat itu, akan mŭmbuat deri sa’gumpal tanah juga suatu bŭkas kapada yang mulia, dan yang lain itu kapada yang hina?

Leydekker Draft: 'Antah tijadakah pendjunan berkawasa 'atas tanah lijat, 'akan kardjakan deri pada sagompal 'itu djuga, sawatu pawn pagawej 'akan pakejan mulija, dan jang lajin pawn 'akan pakejan hina?

AVB: Tidakkah tukang tembikar berhak membuat daripada segumpal tanah liat yang sama, beberapa bekas tembikar untuk tujuan mulia dan yang lain untuk kegunaan biasa?

Iban: Kati tukang periuk nadai kuasa atas tanah liat, lalu ngaga ari tanah liat nya sigi periuk ti dikena lebuh maya rami, lalu sigi dikena tiap hari?


TB ITL: Apakah tukang periuk <2763> tidak <3756> mempunyai <2192> hak <1849> atas tanah liatnya <4081>, untuk membuat <4160> dari <1537> gumpal <5445> yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan <1519> yang mulia <5092> dan suatu benda <4632> lain untuk <1519> dipakai guna tujuan yang biasa <819>? [<2228> <846> <3739> <3303> <3739> <1161>]


Jawa: Apa kundhi iku ora duwe wewenang tumrap lempunge; prongkolan kang padha, salong kagawe barang kang mulya, salong kagawe barang liyane kang lumrah?

Jawa 2006: Apa tukang grabah iku ora duwé wewenang tumrap lempungé; saka prongkolan kang padha, sapérangan kagawé barang kang mulya, sapérangan kagawé barang liyané kang lumrah?

Jawa 1994: Apa kundhi mau ora wenang nggarap lempung mau ing sakarepé? Lemah lempung saprongkol bisa waé digawé pengaron sing larang regané, utawa pengaron sing murah."

Jawa-Suriname: Tak kira kowé malah setuju karo aku, nèk sing tukang nggawé kendi mau kenèng nggawé kendi mau sak karepé. Sangka lemah lempung sak kepel wongé bisa nggawé kendi sing larang regané apa kendi sing murah.

Sunda: Kumaha-kumaha oge jelema anu nyieun eta pot wenang ngagawekeun taneuh porang sakahayangna, wenang tina taneuh porang anu sagumpel nyieun dua pot, nu hiji alus, nu hiji deui basajan pisan.

Sunda Formal: Upamana bae Ki panjunan, tangtu bisa kumaha karep kana taneuh lempung, naha rek dijieun wadah anu endah atawa anu basajan bae.

Madura: Oreng se agabay eppodda kembang ganeka gu ta’ andhi’ ha’ agabaya ponapa saos dhari tana ganeka menorot sakarebba. Dhari lempong sakeppel oreng ganeka gadhuwan ha’ agabay eppodda kembang dhu macem: settong se bagus, ban settonganna se korang bagus.

Bauzi: Gi nehamta ahole modem bak am. Ame ohanubu modeme nazohaedamda labe ahamo naedat ozome ame ohanubu vàmtea ve guti behàsdi meida na vaheme fi hasi esumda mode. Labi meida gi dihasi na vahe. Dihasi na vahe. Lahamda mode. Gi labihadam bak. Ahamo aba aho ozoho baket meedam bak lam ahole modem bak am. Alat laha Aba Aho ozoho bak lam ahole Ahamo meedam bak.

Bali: Sujatinipun tukang payuke punika maderbe wewenang buat ngolah tanah legite punika manut parimanahipune, tur ngardi payuk kalih soroh saking tanah legite punika, asoroh payuk sane mael, asoroh payuk sane murah.

Ngaju: En diakah oloh je manampa pot kambang aton hak manampa petak liat te sakahandak ateie? Bara ije kakumpal petak liat, oloh te aton hak manampa due pot kambang: ije te bahalap, je beken te dia lalau bahalap.

Sasak: Napi dengan saq miaq kemẽq nike ndẽq bedowẽ hak miaq tanaq malit nike semẽlẽ angenne? Lẽman sebongkah tanaq malit, dengan nike berhak miaq due macem rue: Saq sopoq tekadu jari tujuan saq mulie, dait saq sopoqne malik tekadu jari tujuan biase.

Bugis: Dé’ga na tau iya mébbuéngngi po’ bungaéro mappunnai ha’ jamai iyaro tana litaé siélo-élona atinna? Polé ri sitékké tana lita, iyaro tauwé mappunnai ha’ mébbu duwanrupa po’ bunga: séddi makessing, na iya laingngé makurang kessing.

Makasar: Sai ero’-ero’na todong anjo taua antekamma tanja’na anjo pammantangang bungaya napareka? Battu ri sikangkang butta pi’ anjo taua akkullei napare’ ruang rupa anjo pammantangang bungaya: se’re baji’, namaraenganga tena nabaji’ dudu.

Toraja: Tang umpoinaaraka inaanna tu to tumampa kurin unggaragai tu losso’ pitti’, sanglemun napopennapa keangga’ na iatu senga’na napopennapa tang keangga’?

Duri: Tantu ia to tomangtampa kurin elohna ia ntampai to kurin. Ia to sanglemong litak wa'ding ia natampa duang rupa kurin, mesa' liwa' ballo, na ia to laenna kassara'.

Gorontalo: Ta mohhutuwa ulonga yito o haku mohutu ulonga gaga da'a meyalo u biyasa monto huta ngotopinga. Odito olo wolo Allahuta'ala ta lopowali lo manusiya.

Gorontalo 2006: Wolo taa u mohutu poti lo bunga boito ohaku mohutu mao̒ huta modudangia boito modudua̒ totoonulalo otohilaalio? Monto ngotopingo huta modudangia ngotopingo, tau boito ohaku mohutu mao̒ dulo dalalo poti lo bunga; tuwau umopiohe wau uwewolio udiila boti mopiohe.

Balantak: Sian sida mbali' a mian men mangawawau kuren tano' sian sida bo pinginti'i tano'na? Tano'na iya'a sidaonna wawauon kuren men umangga' ka' men sambana sidaonna wawauon kuren men sian laan umangga'.

Bambam: Tä' daka tia la mala beba' mesa pa'tampa kuhim muala litä' pulu' sabokkom anna natampai dua kuhim situhu' pa'elo'na, mesa napapi'dä' anna mesa napapia susi biasa?

Kaili Da'a: Topomandu kura nakuasa nombamandu tana lei nantuki dotana mboto. Nggari salemo tana lei i'a nombamandu rongu kura, saongu to nagayana pade saongu kura biasa.

Mongondow: Intau inta mogogaid kom pot tatua oyuíonbií in haknya momia kon ḷamentong podudui in ibognya tontanií! Nongkon ḷamentong tobonsig mota'aunyabií pomia'an pot doyowa; tobatuí pomia'annya kopira'an bo tobatuí doman im pomia'annya diaí totok kopira'an.

Aralle: Yato to panampa daete' aha mansängkäi ke untampai kohing situhu' pampemalanna toboe'. Umpake sambehkong tampo pulu' mala untampa mesa kohing ang napamalehke' anna mesake' ang dai maleke liu ang la napake allo-allo.

Napu: Topobabehi kori iti peisa moula peundeana haduduana. Hangko i hangkamumua tampo polo, ia peisa mobabehi roogu kori; haogu au nabati hai haogu au napake alo-alona.

Sangir: Mẹ̌kakoạ potẹ̌ u bungang e wal᷊inewe piạ kawasane mamunara ěntana masurěkạ ene su kapulun naung e? Bọu ěntana sěngkompeng ene tau e makakoạbe potẹ̌ u bungang haghine rarua: Sěmbaụ mal᷊ěnggihẹ̌ arawe wal᷊ine e tawe tumanịe mal᷊ěnggihẹ̌.

Taa: Apa tau to palaonginya mangika kura tana, tau etu maya mangika ewa wimba pamporaninya. Ia yau mangalemo ruyu tana puyu panewa yako silemo tana puyu etu ia maya mangika dua yongu kura, songu to magaya kojo to rapake tempo roa, pasi songu wo’u to taa magaya kojo to rapake eo-eo.

Rote: Ade hataholi manatao pot bunga ndia ta nauu hak soaneu ana tao dae ndia tunga dale hihii na fa do? Hataholi ndia nanuu hak tao dae bubuak ndia da'di pot bunga matak dua: fo esa mana'ahiik ma esa ka mana'a na ta dai fa.

Galela: Duma igogou o nyawa o lelenga iaaka gena kanaga o tona ikokasai o riho moika yaaka maro kia ona yodudupa, bai o lelenga ma binuka yaaka ma ngale o bi nyawa yahohoromati isioqo, bai lo o lelenga ma binukali yaaka ma ngale ka o tahu moi ma rabaka ona isioqo.

Yali, Angguruk: Kinang laltuk ahun inowen kinang huluwon fam kubag lalmin peruk lit kinang misig tag tebelug kuroho fumag fam fano-fano angge emberukon fahet lalmin peruk lit fumag fam siyag-siyag angge kilaptukon fahet lalmin puk fug teg?

Tabaru: Gee 'o boso tonaka yodi-diai go'ona ya'aturu 'o tonaka ge'ena yadiai moteke to 'ona manga mau. 'O tonaka ya'eseno, 'idadi yadiai ma boso tonaka 'o 'iniki modidioka; ngai moi 'itero-tero de moioli gee koiterowa rekeni.

Karo: Ma kin sekalak pande kudin ate-atena nge erbahan kudin i bas segumpal taneh dah nari sada jadi kudin guna pemaken si meherga, janah sada nari guna pemaken si biasa?

Simalungun: Ai lang markuasa sitopa hudon, laho manjadihon humbani sangkimpal tanoh halampung, deba parugas bani na sangap anjaha deba nari bani na dorun?

Toba: Ai nda marhuaso sitopahudon laho patupahon sian na samansam tano liat deba ulaula tu na tama, na deba tu na lea?

Dairi: Otang lemmo atè peneppa i ngo memmaing tanoh dendang i dèba merandal dèba nai merroha.

Minangkabau: Indakkoh urang nan mambuwek balango tu, bahak, mangarajokan tanah liyek tu sakandak atinyo? Dari sagumpa tanah liyek, inyo bahak mambuwek duwo macam balango: ciyek nan rancak, nan ciyek lai kurang rancak.

Nias: Hadia tenga ba zomasi dõdõ zamazõkhi nahia mbunga andrõ ifangamõi la'uri? Moroi ba zi sagokhõ la'uri, hadia tola ifazõkhi dombua nahia mbunga: sambua zi sõkhi, ba sambua zambõ sõkhi.

Mentawai: Tá pá momoi ka sia sipugagalai kudduat ogó néné, igalai siobánia ka tubut polak galajet kudduat ogó néné? Ka sangatappá polak, momoi igalai rua ngamata kudduat ogó; sara simaerú sara mitsá tá bulat simakaerú.

Lampung: Bukankah jelma sai nyani pot kumbang udi berhak ngeguaiko tanoh litak udi sekehaga hatini? Jak segumpal tanoh litak, jelma udi berhak nyani rua macam pot kumbang: sai sai helau, rik sai barehni sai kurang helau.

Aceh: Kon kheueh ureuëng nyang peugét pot bungöng nyan na hak jipeugét tanoh kliet nyan ban galak droe jih? Nibak saboh geucai tanoh kliet, ureuëng nyan na hak jipeugét dua macam pot bungöng: saboh nyang gét, dan nyang laén kureueng gét.

Mamasa: Tae'ka inawanna pawa to tumampa kurin ummala litak sasikupang anna untampa dua kurin mesa napomalekkek anna mesa tangkaan napomaleke?

Berik: Nei nemsa towaswena enggame, angtane aasaje pot bungana onnawer gam eyebili. Jei ona aa jes gam murmurulurum, ona jeiserem gam waksosini. Jei afwer ga pot bungana waaken-waakensususerem ga galf gam eyebili nudwasfe. Ane afwer jei ga pot bungana bastantowaifer waakenaiserem ga galf gam eyebili nunu jeber-jeberfe. Ane jei samfer jei jener biliserem.

Manggarai: Asa weli ga, isét dung lewing toé weli nia-ngoéngd kudut te pandé gelo oné-mai tana liling situt camas? Ngancéng liha pandé can gelo ata di’an agu can kolé ata toé di’an.

Sabu: Ta do adho ke ne ddau mone tao poo bhunga ne do nga higa ta jhagge ngati worai-arru ne, e'e ne pedute ne lua ddhei ade no miha? Ngati hekewore-arru, ddau do napoanne do nga higa ta tao dhue worawwu poo bhunga: hewue do woie, jhe hewue ri do dho lohe ne woie.

Kupang: Conto ke tukang bekin pareu. Dari tana liat satu kabuak, dia ada pung hak ko mau bekin satu kumbang mangkilat ko orang puji. Dia ju ada pung hak pake itu tana kabuak ko bekin satu tampa sampa, iko dia pung mau sa.

Abun: Ye gato ut sukbo, an nai bur ka gato ut, ete an fro sukbo su, tepsu pe gato an imo fe! An nai bur ka gato ut ne gum dik yo, ete an fro sukbo wis we, sukbo dik yo wa an sye suk gato ndo wai mó, wo sukbo dik yo o wa suk yi neya. An fro bi sukbo we ne tepsu An dakai bi sukjimnut-i sor.

Meyah: Jeska osnok egens insa koma oga eris rot oida ofa emera mebi ekeni fogora omorotunggom debeji egens ongga efen eirirbi noba efera osok eteb. Noba ofa eita mebi ekeni egema fogora omorotunggom debeji ongga efen efera ojuj tein.

Uma: Ria huraa-na topobabehi mpobabehi kura ntuku' konoa-na moto-hawo. Ngkai haluntea tana' pulu', ma'ala nababehi hameha' kura to napenasa pai' hameha' to uli' kanababehi-na.

Yawa: Vatano po kopa ranari vabiuve, opamo apaura kopa rai weti po ranari taune apa bekere rai. Muno po kopa ranepate tavon mamai tenambe, umba po rapatimu pare po vabiu inta ranari ngko dave yara inta ranari mamai kobe jewen, omamo mamaisyo taune apa bekere rai.


NETBible: Has the potter no right to make from the same lump of clay one vessel for special use and another for ordinary use?

NASB: Or does not the potter have a right over the clay, to make from the same lump one vessel for honorable use and another for common use?

HCSB: Or has the potter no right over His clay, to make from the same lump one piece of pottery for honor and another for dishonor?

LEB: Or does the potter not have authority over the clay, to make from the same lump a vessel that [is] for _honorable use_ and [one] that [is] for _ordinary use_ ?

NIV: Does not the potter have the right to make out of the same lump of clay some pottery for noble purposes and some for common use?

ESV: Has the potter no right over the clay, to make out of the same lump one vessel for honored use and another for dishonorable use?

NRSV: Has the potter no right over the clay, to make out of the same lump one object for special use and another for ordinary use?

REB: Surely the potter can do what he likes with the clay. Is he not free to make two vessels out of the same lump, one to be treasured, the other for common use?

NKJV: Does not the potter have power over the clay, from the same lump to make one vessel for honor and another for dishonor?

KJV: Hath not the potter power over the clay, of the same lump to make one vessel unto honour, and another unto dishonour?

AMP: Has the potter no right over the clay, to make out of the same mass (lump) one vessel for beauty {and} distinction {and} honorable use, and another for menial {or} ignoble {and} dishonorable use?

NLT: When a potter makes jars out of clay, doesn’t he have a right to use the same lump of clay to make one jar for decoration and another to throw garbage into?

GNB: After all, the man who makes the pots has the right to use the clay as he wishes, and to make two pots from the same lump of clay, one for special occasions and the other for ordinary use.

ERV: The one who makes the jar can make anything he wants. He uses the same clay to make different things. He might make one thing for special purposes and another for daily use.

EVD: The man that makes the jar can make anything he wants to make. He can use the same clay to make different things. He can make one thing for special purposes and another thing for daily use.

BBE: Or has not the potter the right to make out of one part of his earth a vessel for honour, and out of another a vessel for shame?

MSG: Isn't it obvious that a potter has a perfect right to shape one lump of clay into a vase for holding flowers and another into a pot for cooking beans?

Phillips NT: The potter, for instance, has complete control over the clay, making with one part of the lump a lovely vase, and with another a pipe for sewage.

DEIBLER: Instead, …the potter certainly has the right to take some clay and from one lump of clay make one pot that people will honor and make another one for ordinary purposes [MET]./does not a potter have the right to take some clay and from one lump of clay make one pot that people will honor and make another pot for ordinary purposes?† [MET, RHQ] Similarly, God has the right to carry out what he purposes for people.

GULLAH: Atta all, one wa mek de pot, e got de right fa tek de clay an mek wa e wahn fa mek, ainty? E got de right fa tek de clay fa mek a pot wa fancy, an fa mek a pot wa jes plain.

CEV: Doesn't a potter have the right to make a fancy bowl and a plain bowl out of the same lump of clay?"

CEVUK: Doesn't a potter have the right to make a fancy bowl and a plain bowl out of the same lump of clay?”

GWV: A potter has the right to do whatever he wants with his clay. He can make something for a special occasion or something for everyday use from the same lump of clay.


NET [draft] ITL: Has the potter <2763> no <3756> right <1849> to make <4160> from the same <846> lump <5445> of clay <4081> one vessel <4632> for <1519> special use <5092> and <1161> another for <1519> ordinary use <819>?


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Roma 9 : 21 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran