Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 9 : 33 >> 

TB: seperti ada tertulis: "Sesungguhnya, Aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepada-Nya, tidak akan dipermalukan."


AYT: Seperti ada tertulis: “Lihatlah, Aku meletakkan di Sion sebuah batu sandungan dan sebuah batu penyesatan, Dan, siapa yang percaya kepada-Nya tidak akan dipermalukan.”

TL: seperti yang tersurat: Tengoklah, Aku meletakkan di dalam Sion sebuah batu antukan dan sebuah batu syak, maka barangsiapa yang percaya akan Dia, tiada akan diaibkan.

MILT: seperti yang telah tertulis, "Lihatlah, Aku meletakkan di Sion sebuah batu sandungan dan karang penghalang dan setiap orang yang percaya kepada-Nya, tidak akan dipermalukan."

Shellabear 2010: seperti telah tertulis, "Sesungguhnya Aku meletakkan di Sion sebuah batu yang membuat orang tersandung, sebuah batu karang yang membuat orang terjatuh; orang yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan."

KS (Revisi Shellabear 2011): seperti telah tertulis, "Sesungguhnya Aku meletakkan di Sion sebuah batu yang membuat orang tersandung, sebuah batu karang yang membuat orang terjatuh; orang yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan."

Shellabear 2000: seperti telah tersurat, “Sesungguhnya Aku meletakkan di Sion sebuah batu yang membuat orang tersandung, sebuah batu karang yang membuat orang terjatuh; orang yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan.”

KSZI: Sebagaimana telah tersurat: &lsquo;Aku telah meletakkan di Sion seketul batu yang menyebabkan orang tersandung dan sebuah batu pejal yang membuat mereka terjatuh, dan orang yang percaya kepada-Nya tidak akan diaibkan.&rsquo;

KSKK: seperti dikatakan: "Lihatlah, Aku akan menempatkan di Sion sebuah batu yang akan membuat orang tersandung, sebuah batu yang akan membuat mereka jatuh; tetapi barang siapa yang percaya pada-Nya tidak akan tertipu.

WBTC Draft: Kitab Suci menuliskan tentang hal itu, "Lihatlah, Aku meletakkan batu di Sion, yang akan membuat orang tersandung. Batu itu akan membuat orang jatuh. Tetapi orang yang percaya pada Batu itu, tidak akan kecewa."

VMD: Kitab Suci menuliskan tentang hal itu, “Lihatlah, Aku meletakkan batu di Sion, yang akan membuat orang tersandung. Batu itu akan membuat orang jatuh. Tetapi orang yang percaya pada Batu itu, tidak akan kecewa.”

AMD: Seperti yang telah tertulis dalam Kitab Suci: "Lihat, Aku meletakkan di Sion sebuah batu sandungan , batu besar yang akan membuat mereka jatuh. Tetapi, barangsiapa yang percaya kepada-Nya ia tidak akan mendapat malu."

TSI: yang disebutkan dalam Kitab Suci, “Perhatikanlah, Aku sedang meletakkan sebuah Batu di Sion yang akan membuat orang tersandung, yaitu Batu besar yang akan membuat orang jatuh. Tetapi setiap orang yang percaya penuh kepada Dia tidak akan kecewa.”

BIS: Mengenai batu itu di dalam Alkitab tertulis begini, "Perhatikanlah ini: Di Sion sudah Kuletakkan sebuah batu yang akan mengakibatkan orang tersandung; yaitu sebuah batu besar yang akan mengakibatkan orang jatuh. Tetapi orang yang percaya kepada-Nya tidak akan kecewa."

TMV: Di dalam Alkitab ada tertulis tentang batu itu, "Lihatlah, Aku meletakkan satu batu di Sion yang akan menyebabkan orang tersandung, satu batu besar yang akan menyebabkan orang jatuh. Tetapi orang yang percaya kepada Dia, tidak akan dikecewakan."

BSD: Mengenai batu itu, di dalam Kitab Suci tertulis begini: “Allah berkata, ‘Perhatikan baik-baik, Aku sudah meletakkan di Sion sebuah batu yang akan membuat orang tersandung yaitu sebuah batu besar yang akan membuat orang jatuh. Tetapi orang yang percaya kepadanya tidak akan kecewa.’”

FAYH: Allah memperingatkan mereka mengenai hal ini dalam Kitab Suci, "Aku telah meletakkan sebuah Batu pada jalan orang Yahudi dan banyak dari mereka akan tersandung pada Dia (Yesus), tetapi mereka yang percaya kepada-Nya tidak akan dikecewakan."

ENDE: seperti ada tertulis: "Akan Kuletakkan suatu batu-sandungan di Sion, suatu bukit batu tempat tubrukan, dan siapa akan pertjaja akannja takkan dipermalukan".

Shellabear 1912: seperti yang telah tersurat, "Bahwa adalah aku meletakkan dalam Sion sebuah batu pengantukan, yaitu batu penyentuhan: Maka orang yang percaya akan dia tiada akan beroleh malu."

Klinkert 1879: Saperti jang terseboet dalam alKitab, boenjinja: "Bahwa sasoenggoehnja Akoe menaroh dalam Sion saboewah batoe sontohan dan saboewah batoe sjak, maka barang-siapa jang pertjaja akandia itoe tidak akan mendapat maloe."

Klinkert 1863: Saperti tersoerat: {Maz 118:22; Yes 8:14; 28:16; Mat 21:42; 1Pe 2:6} "Sasoenggoehnja Akoe menaroh dalem Sion satoe batoe sontohan dan satoe goenoeng batoe sjak; {Maz 2:12; Ams 16:20; Yes 28:16; Yer 17:7} maka barang-siapa jang pertjaja sama dia, itoe tiada mendapet maloe."

Melayu Baba: sama sperti ada tersurat, "Ingat-lah sahya ada ltak dalam Sion satu batu terantok, ia'itu satu batu yang kasi orang jatoh: Dan orang yang perchaya sama dia t'ada nanti kna matin."

Ambon Draft: Sabagimana tersurat: 'Lihat, Aku taroh di Sion satu batu kasontohan dan satu karang kabimbangan, dan ba-rang sijapa pertaja di dalam Dija itu, tijada akan menda-pat malu.'

Keasberry 1853: Sapurti yang tulah tursurat. Bahwa sa'sunggohnya aku tulah munarohkan dalam Zion sa'buah batu turantok, dan sa'buah batu sbak: maka barang siapa yang purchaya akan dia, maka tiadalah iya kulak mundapat malu adanya.

Keasberry 1866: Spŭrti yang tŭlah tŭrsurat, Bahwa sŭsungguhnya aku tŭlah mŭnarohkan dalam Zion sa’buah batu tŭrantok, dan sa’buah batu shak, maka barang siapa yang pŭrchaya akan dia, maka tiadalah iya kŭlak mŭndapat malu adanya.

Leydekker Draft: Seperti sudah tersurat: lihatlah 'aku tarohkan di-TSijawn sawatu batu kasontohan, dan sawatu batu karang kabimbangan: maka barang sijapa jang pertjaja 'akan dija 'itu, tijada 'ija 'akan bermaluw.

AVB: Sebagaimana telah tersurat: “Aku telah meletakkan di Sion seketul batu yang menyebabkan orang tersandung dan sebuah batu pejal yang membuat mereka terjatuh, dan orang yang percaya kepada-Nya tidak akan diaibkan.”

Iban: munyi ti udah ditulis, "Peda kita, Aku ngengkahka sigi batu di Sion, batu ti deka ngasuh orang tesangkut, batu ti besai ti deka ngasuh sida rebah, lalu barang sapa arapka Iya, enda malu."


TB ITL: seperti <2531> ada tertulis <1125>: "Sesungguhnya <2400>, Aku meletakkan <5087> di <1722> Sion <4622> sebuah batu <3037> sentuhan <4348> dan <2532> sebuah batu <4073> sandungan <4625>, dan <2532> siapa yang percaya <4100> kepada-Nya <1909> <846>, tidak <3756> akan dipermalukan <2617>."


Jawa: kaya kang katulisan, wiraose: “Lah ing Sion Sundokoki watu tetanggoran tuwin watu sesandhungan, lan: Sapa kang pracaya marang iku, ora bakal kawirangan.”

Jawa 2006: kaya kang katulis, surasané, "Lah ing Sion Ingsun sèlèhi watu tetanggoran lan watu gedhé kang njalari wong tiba, lan sapa kang kumandel marang Panjenengané, ora bakal kawirangan."

Jawa 1994: sing kasebut ing Kitab Suci mengkéné: "Delengen, Aku wis ndokokaké watu ing Sion, sing marakaké wong padha kesandhung, watu sing marakaké wong padha tiba. Nanging sapa sing precaya marang Panjenengané ora bakal kecuwan."

Jawa-Suriname: Nang Kitab ya wis ketulis ngéné: “Delokké, nang kuta Sion tak pasangi watu sing marakké wong kesandung lan tiba. Nanging sapa sing njagakké watu kuwi ora bakal kisinan.” (Watu nang kuta Sion kuwi ya ora liya kejaba Gusti Yésus Kristus.)

Sunda: Eta batu dina Kitab Suci kieu kaungelna, "Tengetkeun! Kami neundeun hiji batu di Sion; jelema-jelema bakal titarajong kana eta, batu gede, maranehna bakal lalabuh. Tapi sing saha anu percaya ka Anjeunna, moal kaduhung."

Sunda Formal: Cek Kitab: ‘Kahade, Kami di Sion neundeun hiji batu sesentugan, hiji cadas tatajongan. Tapi sing saha anu percaya ka Anjeunna, pinasti moal hanjakal.’ Urang Israil mah, titajong kana eta batu (Al Masih) teh.

Madura: Parkara bato ganeka e dhalem Alketab esebbuttagi sapaneka, "Tetene: E Siyon Sengko’ la nyaba’ bato se daddiya sababba oreng tatandhung sokona; iya areya bato se raja okoranna se daddiya sababba oreng labu. Tape oreng se parcaja ka jareya ta’ kera koceba atena."

Bauzi: Ame Yahudi dam labe ibi iho guezi bitehe bak lam gi dat ahamda Yesayat aho nasi fet toeme esuhu im am bak. Yesayat aho aham di iube Alat Aho ba Gagu Fihasi Vimteme Olulo Modem Dat Boehàda laba ozome gagoho im lam Alat Vameadaha Im Toedahana laba nasi nehi fet toeme esuhu bak. “Alat neha, ‘Nasi aimale. Ame Israel damat azihi bak Sion laba Eho damat guezi bitem kebuti ulohona ozomomda ab modesuham bak. Abo ame Da labe Aho ba meedam im lam damat ibi iho ozoho bak modehe vabamu damat ahu faidi teidem bak. Lahamnàme ame Da laba tu vuzehem dam lam ba ahu faidi teidem vabak.’ ” Lahame Yesayat labihasu toeme esuhu bak.

Bali: Sakadi sane sinurat ring Cakepan Sucine kadi asapuniki: “Sasajaane, Ulun masang batu di Sion, batu ane lakar ngranayang anake pada katanjung, tur ngranayang anake pada labuh. Nanging nyenja ane pracaya teken Ida, ia tusing mapangenan.”

Ngaju: Tahiu batu te huang Surat barasih aton tarasurat kalotoh, "Ite toh: Hong Sion jari iingkes-Ku ije batu je kareh mawi oloh tantarang; ie te batu hai je kareh mawi oloh balawo; Tapi oloh je percaya Dengae kareh dia manyasal."

Sasak: Mengenai batu nike tetulis lẽq Kitab Suci maraq niki, "Perhatiang niki: Lẽq Sion sampun Tiang toloq sopoq batu saq gen miaq dengan kedampes; sopoq batu saq miaq dengan geriq. Laguq dengan saq percaye lẽq Ie, ndẽq gen teperilaq."

Bugis: Passalenna iyaro batué ri laleng Kitta’é tarokii makkuwaé, "Pénessaiwi iyaé: Ri Sion pura Upalénne’i séuwa batu iya nassabariyéngngi matu tauwé tabbuttu; iyanaritu séuwa batu battowa iya nassabariyé tauwé mabuwang. Iyakiya tau iya mateppe’é ri Aléna dé’ nakacélé matu."

Makasar: Ri sesena anjo batua, nia’ tattulisi’ lalang ri Kittaka angkana, "U’rangi baji’-bajiki anne: Ri Sion nia’ batu le’ba’ Kuboli’, la’jari sabaka natatto’ro taua; iamintu se’re batu lompo, la’jari sabaka natu’guru’ taua. Mingka inai-nai tappa’ ri Ia tena nalala’ba’ pa’mai’na."

Toraja: Susitu disura’ nakua: Tiromi, Kupalan Sion tu misa’ batu katitodoan sia misa’ buntu batu ma’pamatana’, naminda-minda umpatonganni tae’ nala kasirisan.

Duri: susi to diuki' lan Sura' Allataala kumua, "Pesa'dingngii tee, 'Den mesa' tau kupajio kota Sion to dipasangrapang batu katitodoan. Ia joo batu nanii titodo tau na buda tau nalolinan. Apa ia to tongkatappa'i, te'da naladipakasiri'.'"

Gorontalo: Odelo woluwo loiya lo Allahuta'ala tula-tuladu to kitabi odiye, ”Ototayi mao: Wau ma lopodutu mao to kota lo Yerusalem botu tuwawu damango. Ta metedua to botu boyito ma modehu; wawu titalotita ta paracaya ode o-Liyo, dila ta mole'e.” Odito loiya lo Allahuta'ala to kitabi.

Gorontalo 2006: Tomimbihu botu boito todelomo Kitabi tulatulade odie, "Poo̒tuota mao̒ utie: To Sion mapilopo dutu-U̒ botu tuwau u mamoo̒ sababu tau meeteduo̒; deu̒ito-yito botu leidaa̒ tuwau u mamoo̒ sababu tau modehu. Bo taa upalacaya to o-Lio diila tao̒kikiio̒ lohilao."

Balantak: Watu iya'a, na Alkitaap isian nitulis koi kani'imari: “Imamat! Na Sion Yaku' pokelaimo sa'angu' watu men minsidakon mian tonsude, sa'angu' watu balaki' men minsidakon mian torimpa'. Ka' mian men parasaya na Ko'ona sian papakamaa'on.”

Bambam: Inna puham tisuha' illaam Battakada Debata naua: "Paalaia' penaba inde tula'ku: Kupaokko' mesa Batu dio Sion nasuhum buda tau la untitedoi. Sapo' menna-menna ungkatappa'i, tä' ia la salanduam."

Kaili Da'a: Etu niboto riara Buku Nagasa iwe'i: "Kita we'i! Aku nomboli samba'a tau ri Bulu Sion to nirapaka ewa saongu watu bete. Nadea tau kana matepasunu ri watu etu pade madungga. Tapi isema-sema momparasaya I'a da'a rapakaeya."

Mongondow: Kom Buk Mosuci aim pinais nana'a soaáḷ batu tatua, "Tarukiradon in na'a: Ain inukatan-Ku in Sion tobatuí batu inta mokopopisií kon intau mo'ipintud; tobatuí batu moḷoben inta mokopopisií kon intau mo'idompaḷak. Ta'e intau inta mopirisaya ko'i-Nia diaíbií pokopo'oyaían-Nyamai."

Aralle: Inde Batu Katiteroang inang puhang natula' lohpo' Puang Alataala yaling di Suha' Masero dolu naoatee, "Kalehaii inde tula'ku: Tomaraya ang hali kupake'de' yaho di Tanete Sion kupasihapangang mesa batu käyyäng. Mai'di tau la titero pano yato di batu lambi' manaho. Ampo' menna-menna ang mampetahpa' pano yato di batu, daine' la manaho."

Napu: Katehubeanda iti tepahawe i lalu Sura Malelaha hangkoya. Datu Topehompo rapandiri nodo hambua watu pohudaa sou. Nauli Pue Ala node: "Peita: Kuwoli hambua watu i Bulu Sion, Bosa tauna tehube i watu iti, alanda tepalumba. Agayana hema-hema au mepoinalai Iria, peharunganda ina tepabukei."

Sangir: Mạanun batu ene e tangu su ral᷊ungu Winohẹ Susi e mạbawohẹ kere ini: "Tatingangko ini: Su Sion seng Takụ nipěllokangu watu kụ sarung makakasangkong taumata kụ i sie kai watu ghẹ̌guwạ sěmbaụ kụ sarung makakariadi taumata manawo. Arawe taumata apan mạngimang si Sie tawe sarung mamea."

Taa: Wali palaong etu re’e ratulis yami ri raya ntuntu i mPue. I Pue Allah mamporapaka i Yesu ewa watu to rakatisumpul etu. Ia manganto’o, “Padongeka kojo! Aku re’e mamposaka watu nda’a kota Yerusalem to rato’oka seja Sion. Etu semo watu to nakatisumpul ntau, pasi watu to bae to nakatirombi nsira etu naka pei sira tisiba yau. Pei i sema tau to mansarumaka watu etu, tau etu taa darapakamea apa anu to nasarumaka nsira monso pu’u.” Ewa wetu to ratulis ri raya ntuntu i mPue Allah.

Rote: La'eneu batu ndia, nai Susula Malalaok dale nanaulak nae leoia, "Taoafik dede'a ka nde ia nae, Au pe'da batu esa nai Sion so fo neukose ana tao na hataholi a nakatunu; fo nde batu matuaina esa fo neukose ana tao na hataholi a tu'da. Tehu hataholi fo namahele neu na, neukose dale nala ta laba'e fa."

Galela: Magena imatero de o kia iqomaka o Gikimoi wotemo ma nabi Yesaya awi Buku ma rabaka wosilefo itemo, "He! Kagena o Sionka Una towisulo wokahuku, duma ona iwiholu. Maro kugena o ngekoka o teto ilalamo moi tahadoku, so o nyawa isepele de iruba itagi lo yaaku kawa. Ngaroko komagena, o nyawa nagoona nakoso iwipiricaya Unaka, igogou ma moi lo ihiwa manga sininga isitura."

Yali, Angguruk: Haharoho imbibahon tu, "O Sion ino fam helep ayeg tohon eke yaho fuhukmu helep ino famen ap enembilan uwag fiyog toho unusuruk lit unuyug ahap fele roho kik turuk lit unusuhu. Ap san At ubam wenggel haruk halug at ino inggali hahu fug."

Tabaru: Ma ngale 'o teto ge'ena, naga 'o Buku 'Itebi-tebinoka 'isidemo konee, "Nialega niosidi-diai naneda: 'O Sionoka tanoakou 'o teto 'o ngai moi dua 'asa 'o nyawa yomasipeleke, ge'ena la 'o teto moi 'iamo-amoko gee dua ma duanguku 'o nyawa yoruba. Ma 'o nyawa gee yongaku-ngaku 'unaka 'asa manga singina koitingoonuwa."

Karo: Bagi lit tersurat i bas Pustaka Si Badia, "Nehenlah, Kutamaken sada batu i Sion si erbahanca kalak tertuktuk, sada batu si erbahanca kalak guling. Tapi kalak si tek man BaNa la kecewa."

Simalungun: songon na tarsurat in: “Tonggor ma, hupatibal do i Sion sada batu partolsuan ampa sada batu gingging parsangsian, anjaha seng sipabadoron na porsaya Bani.”

Toba: hombar tu na tarsurat i: "Hupeakhon do di Sion batu partuktuhan jala batu pargasipan; jala ndang sipailaon na porsea di Ibana."

Dairi: Bagè sitersurat i: "Kugamparken ngo i Sion sada batu bekkas jelma tertuktuk; imo sada batu mbellen memmaing jelma tergempang. Tapi barang isè percaya tabaSa, oda ngo termalu."

Minangkabau: Tantang parkaro Batu Sanduangan tu, di Alkitab lah tatulih nan bakcando iko, "Paratikanlah ko: Di Sion lah Den latakkan sabuwah batu, nan ka mambuwek urang tataruang; iyolah sabuwah batu sanduangan, nan ka mambuwek urang tajarungkuik. Tapi urang nan layi picayo kabake Inyo, indak ka kacewa."

Nias: Sanandrõsa ba gara andrõ no musura bakha ba Mbuku Ni'amoni'õ, "Mitõngõni da'e: No Utaru'õ gara ba Ziona nitendre niha dania; kara sebua solaugõ niha. Ba hiza niha si faduhu tõdõ khõ-Nia tenga saila dania."

Mentawai: Oto pagalaiat bukku néné, ai atusurat'aké ka bagat Buko Sipunenan sipasikukua kisé, "Lelek'aké kam néné: Akugalak'akéan ka Sion sara bukkú katusoksongan reredda sirimanua; iaté sara bukkú sabeu, sikau kabelekatda sirimanua. Tápoi simatonem baga ka tubunia geti bulat tá tupabubuji bagadda."

Lampung: Mengenai batu udi di delom Alkitab tetulis injuk reji, "Perhatikodo inji: Di Sion radu Kupikko sai batu sai haga ngakibatko ulun tehantuk; yakdo sai batu balak sai haga ngakibatko ulun tumbak. Kidang jelma sai percaya jama Ia mak haga kecewa."

Aceh: Keuhai batéenyan lam Alkitab na teutuléh lagée nyoe, "Simah kheueh nyoe: Di Sion ka Lôn keubah saboh batée nyang teuma jeuet keuakibat ureuëng meugantoh; na kheueh saboh batée rayeuk nyang jeuet keuakibat ureuëng reubah. Teuma ureuëng nyang meuiman ubak Gobnyan hana teuma keucewa."

Mamasa: Annu innang dengan tiuki' illalan Buku Masero battakadanna Puang Allata'alla nakua: “Paillalan penawai inde tula'kue: Dengan Batu kupatodo' dio Sion napolalan buda tau la titodo lako. Sapo benna-benna ummoreanni, tae' la napasalanduanan.”

Berik: Taterisi Uwa Sanbagirmanaiserem jep ga enggam baatultel ton-giri jeiserem jem temawer: "Sa domol, Ai ton-giri ga Kota Siyon ga Ajep gaarantena. Angtane jei ton-giri jeiserem jebe sege dargaswebisi, ane ga sege janbiton. Jengga angtane Jei aa jei ne tebanaram, jemna ini jam ge jenbamiyen."

Manggarai: ného manga ata poli tulis: “Ata tu’ungn, Aku na’a oné Sion ca watu timpok te pandé pa’u ata, agu céing ata imbi oné Hia, toé manga majan Liha.”

Sabu: Jhara lua wowadu do naanne pa dhara Buku Lidara-Likewahhu Deo do hure do bhuke mina hedhe, "Heleo ko we ne nadhe: Pa Sion do alle ke ri Ya pepejaddhe hewue wowadu do medae ta pekedne ddau; hewue wowadu do worena do medae ta pekeloli ddau. Tapulara ddau do parahajha pa No adho do medae ta happo nge -- ta happo dhara."

Kupang: (9:32)

Abun: Yenabi dik yo krom sukdu gato Yefun Allah ki subot Kristus tepsu jok ne sare do, "Nin me more et, Ji grem jok dik yo mo nat gato gum do Sion. Yé gato gwes ti mó jok, bere án ges. Sarewo ye gato kwabom kam mo jok ne yo, bere ye ne damen nde, wo ye ne jam do, suk gato jok ne fro bere bor mone sor."

Meyah: Noba sis eteb fob bera nabi Yesaya onggu rot mar insa koma ongga omorogna gij mona kahma. Gij mar insa koma Allah agot oida, "Iwa ig kef rot iskusk fog, jeska gij mona kahma beda Didif dumobk osnok egens jah Yerusalem ongga erek mamu egens ongga ahais. Rusnok rudou omoska rot Ofa fogora rua rimesiri erek rusnok ongga rukockereta mamu ongga ahais fogora risiri. Tina rusnok ongga ruroru Ofa bera mojen rua rot jinaga guru."

Uma: Katewinci'-ra toe telowa ami'-mi hi rala Buku Tomoroli' owi. Na'uli' Alata'ala hewa toi: "Mpu'u–mpu'u ku'uli': Magau' to kutu'u hi Bulu' Sion, kurapai'-ki hameha' watu. Wori' tauna tewinci' hi watu toe, alaa-ra tehopo'. Aga hema–hema to mepangala' hi Hi'a, uma-ra mpai' hala'nawu'."

Yawa: Maisyare Ayao Amisye mo ratoe no wusyinoe rai, Amisye pare: “Inya! Risyamo syo Vatan inta aijaseo be akarive no munijo Yerusalem rai. Opamo aurata irati orame inta rai, wemirati vatane awa kawi rantukamo rai ti utatayaje no min. Weramu vatano are nawirati wanave Ai onawamo manimaumbe jewen, yara manayanambe Apa kove rai.”


NETBible: just as it is written, “Look, I am laying in Zion a stone that will cause people to stumble and a rock that will make them fall, yet the one who believes in him will not be put to shame.

NASB: just as it is written, "BEHOLD, I LAY IN ZION A STONE OF STUMBLING AND A ROCK OF OFFENSE, AND HE WHO BELIEVES IN HIM WILL NOT BE DISAPPOINTED."

HCSB: As it is written: Look! I am putting a stone in Zion to stumble over, and a rock to trip over, yet the one who believes on Him will not be put to shame.

LEB: just as it is written, "Behold, I am laying in Zion _a stone that causes people to stumble_ , and _a rock that causes them to fall_ , and the one who believes in him will not be put to shame."

NIV: As it is written: "See, I lay in Zion a stone that causes men to stumble and a rock that makes them fall, and the one who trusts in him will never be put to shame."

ESV: as it is written, "Behold, I am laying in Zion a stone of stumbling, and a rock of offense; and whoever believes in him will not be put to shame."

NRSV: as it is written, "See, I am laying in Zion a stone that will make people stumble, a rock that will make them fall, and whoever believes in him will not be put to shame."

REB: mentioned in scripture: “Here I lay in Zion a stone to trip over, a rock to stumble against; but he who has faith in it will not be put to shame.”

NKJV: As it is written: "Behold, I lay in Zion a stumbling stone and rock of offense, And whoever believes on Him will not be put to shame."

KJV: As it is written, Behold, I lay in Sion a stumblingstone and rock of offence: and whosoever believeth on him shall not be ashamed.

AMP: As it is written, Behold I am laying in Zion a Stone that will make men stumble, a Rock that will make them fall; but he who believes in Him [who adheres to, trusts in, and relies on Him] shall not be put to shame {nor} be disappointed in his expectations.

NLT: God warned them of this in the Scriptures when he said, "I am placing a stone in Jerusalem that causes people to stumble, and a rock that makes them fall. But anyone who believes in him will not be disappointed."

GNB: that the scripture speaks of: “Look, I place in Zion a stone that will make people stumble, a rock that will make them fall. But whoever believes in him will not be disappointed.”

ERV: The Scriptures talk about that stone: “Look, I put in Zion a stone that will make people stumble. It is a rock that will make people fall. But anyone who trusts in him will never be disappointed.”

EVD: The Scripture talks about that stone: “ Look, I put in Zion a stone that will make people stumble. It is a rock that will make people fall. But any person that trusts in that rock will never be disappointed.” Isaiah 8:14; 28:16

BBE: As it is said, See, I am putting in Zion a stone causing a fall, and a rock in the way: but he who has faith in him will not be put to shame.

MSG: Isaiah (again!) gives us the metaphor for pulling this together: Careful! I've put a huge stone on the road to Mount Zion, a stone you can't get around. But the stone is me! If you're looking for me, you'll find me on the way, not in the way.

Phillips NT: the scripture mentions: Behold, I lay in Zion a stone of stumbling and a rock of offence: And he that believeth on him shall not be put to shame.

DEIBLER: This is what a prophet predicted when he wrote these words thatGod said about the Messiah: “Listen! I am placing in Israel [MTY] one who is like a stone [MET] on which people will stumble. What he does will offend people [DOU]. Nevertheless, those who believe in him will not be disappointed.”

GULLAH: Dat wa dey write bout een God Book wen dey say: “Oona look yah! A pit a stone een Zion wa gwine mek people stumble. Dat a stone wa gwine mek people faddown. Bot de one wa trus een um ain neba gwine be pit ta shame.”

CEV: just as God says in the Scriptures, "Look! I am placing in Zion a stone to make people stumble and fall. But those who have faith in that one will never be disappointed."

CEVUK: just as God says in the Scriptures, “Look! I am placing in Zion a stone to make people stumble and fall. But those who have faith in that one will never be disappointed.”

GWV: As Scripture says, "I am placing a rock in Zion that people trip over, a large rock that people find offensive. Whoever believes in him will not be ashamed."


NET [draft] ITL: just as <2531> it is written <1125>, “Look <2400>, I am laying <5087> in <1722> Zion <4622> a stone <3037> that will cause people to stumble <4348> and <2532> a rock <4073> that will make them fall, yet the one who believes <4100> in <1909> him <846> will <2617> not <3756> be put to shame <2617>.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Roma 9 : 33 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran