Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Yehezkiel 20 : 40 >> 

TB: Sebab di atas gunung-Ku yang kudus, di atas gunung Israel yang tinggi, demikianlah firman Tuhan ALLAH, di sana di tanah itu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya akan beribadah kepada-Ku. Di sana Aku akan berkenan kepadamu dan di sana Aku akan menuntut dari kamu persembahan-persembahan khususmu dan sajian-sajianmu yang terpilih, segala yang kamu kuduskan.


AYT: “Sebab, di gunung-Ku yang kudus, di gunung Israel yang tinggi,” firman Tuhan ALLAH, “di sana seluruh keturunan Israel, seluruhnya, akan melayani Aku di negeri itu; di sanalah Aku akan menerima mereka dan di sanalah Aku akan menuntut persembahan-persembahanmu dan persembahan-persembahanmu yang terpilih, dengan semua barang kudusmu.

TL: Karena di atas gunung kesucian-Ku, di atas gunung Israel yang tinggi itu, demikianlah firman Tuhan Hua, di sana juga segenap bangsa Israel akan berbuat bakti kepada-Ku, yaitu segala orang yang di dalam negeri itu, dan di sana juga Aku berkenan akan mereka itu dan di sanapun Aku akan menerima segala persembahan tatanganmu dan segala hulu hasilmu serta dengan segala barang-barangmu yang suci.

MILT: Sebab, di atas gunung-Ku yang kudus, di gunung Israel yang tinggi," beginilah firman Tuhan (Tuhan - 0136) ALLAH (YAHWEH - 03069), "segenap keluarga Israel akan melayani Aku di sana, semua yang di negeri itu. Di sana Aku akan menerima mereka, dan di sanalah Aku akan mencari persembahan hunjukanmu dan buah sulung dari persembahan-persembahanmu, dengan seluruh benda kudusmu.

Shellabear 2010: Sebab di atas gunung-Ku yang suci, yaitu di atas gunung Israil yang tinggi di tanah itu, demikianlah firman ALLAH Taala, di sanalah seluruh kaum keturunan Israil akan beribadah kepada-Ku. Di sana Aku akan menerima mereka, dan di sana pulalah Aku akan menuntut persembahan-persembahan khususmu serta zakat-zakat hasil pertamamu dengan segala sesuatu yang telah kamu khususkan.

KS (Revisi Shellabear 2011): Sebab di atas gunung-Ku yang suci, yaitu di atas gunung Israil yang tinggi di tanah itu, demikianlah firman ALLAH Taala, di sanalah seluruh kaum keturunan Israil akan beribadah kepada-Ku. Di sana Aku akan menerima mereka, dan di sana pulalah Aku akan menuntut persembahan-persembahan khususmu serta zakat-zakat hasil pertamamu dengan segala sesuatu yang telah kamu khususkan.

KSKK: Sebab di atas gunung-Ku yang kudus, gunung Israel yang tinggi !!- demikian sabda Yahweh- seluruh Israel, semua yang berdiam di dalamnya, akan beribadah kepadaKu.

VMD: Tuhan ALLAH mengatakan, “Orang harus datang ke gunung-Ku yang kudus — gunung yang tinggi di Israel — menyembah Aku. Seluruh keluarga Israel akan tinggal di negerinya sendiri — mereka berada di negerinya. Itulah tempat bagimu untuk datang meminta nasihat, dan datanglah ke sana membawa persembahanmu bagi-Ku. Bawalah bagian pertama dari panenmu kepada-Ku ke sana. Bawa semua persembahanmu yang kudus kepada-Ku ke tempat itu.

BIS: Sebab di tanah Israel, di puncak gunung-Ku yang suci, kamu semua, bangsa Israel akan menyembah Aku. Di sana Aku akan senang kepadamu dan berkenan menerima kurban-kurbanmu, persembahan-persembahanmu yang paling baik dan pemberian-pemberianmu yang khusus.

TMV: Di tanah Israel, di puncak bukit-Ku yang suci, kamu semua, umat Israel akan menyembah Aku. Aku akan berkenan kepada kamu, dan menerima persembahan korban, persembahan yang terbaik, dan pemberian yang suci daripada kamu.

FAYH: Karena di Yerusalem, di gunung-Ku yang kudus, demikianlah firman Tuhan ALLAH, seluruh Israel harus berbakti kepada-Ku. Di sanalah Aku akan menerima kamu dan meminta kamu agar membawa persembahan serta pemberian yang khusus dan terbaik, yang kamu kuduskan bagi-Ku.

ENDE: Sebab diatas gunungKu jang sutji dan diatas gunung2 Israil jang tinggi - itulah firman Tuhan Jahwe - seluruh keluarga Israil akan berbakti kepadaKu, semua jang ada dinegeri itu; disitu Aku akan berkenan serta mengindahkan sumbangan baktimu jang paling baik dari pengundjukanmu dan segala persembahan sutjimu.

Shellabear 1912: Maka firman Tuhanmu Allah itu, bahwa di atas gunung-Ku yang kudus itu yaitu di atas kemucak gunung Israel di sanalah segenap kaum bani Israel itu semuanya akan berbuat ibadat kepada-Ku di tanah ini maka di sana juga kelak Aku akan menerima dia dan di sana kelak Aku akan menuntut segala persembahanmu dan segala bungaran hasilmu dengan segala sesuatu yang telah kamu kuduskan.

Leydekker Draft: 'Adapawn di`atas bukit kasutji`anku, di`atas bukit katinggijan Jisra`ejl, baferman maha besar Tuhan Huwa, disana saganap 'isij rumah Jisra`ejl 'akan berbowat bakhti padaku, samowanja 'awrang 'itu didalam tanah 'itu: disana 'aku hendakh radla 'akan marika 'itu, dan disana 'aku 'akan menontut segala persombahan 'angkat-angkatan kamu, dan segala hulu-huluan 'angkat-angkatan kamu dengan sakalijen benda kamu jang khudus.

AVB: Sebabnya di atas gunung-Ku yang suci, iaitu di atas gunung Israel yang tinggi di tanah itu, demikianlah firman Tuhan ALLAH, di sanalah seluruh keturunan kaum Israel akan beribadat kepada-Ku. Di sana Aku akan menerima mereka, dan di sana pulalah Aku akan menuntut persembahan-persembahan khususmu serta pemberian hasil pertamamu dengan segala sesuatu yang telah kamu takdiskan.


TB ITL: Sebab <03588> di atas gunung-Ku <02022> yang kudus <06944>, di atas gunung <02022> Israel <03478> yang tinggi <04791>, demikianlah firman <05002> Tuhan <0136> ALLAH <03069>, di sana <08033> di tanah <0776> itu segenap <03605> kaum <01004> Israel <03478> dalam keseluruhannya <03605> akan beribadah <05647> kepada-Ku. Di sana <08033> Aku akan berkenan <07521> kepadamu dan di sana <08033> Aku akan menuntut <01875> dari kamu persembahan-persembahan khususmu <08641> dan sajian-sajianmu <04864> yang terpilih <07225>, segala <03605> yang kamu kuduskan <06944>.


Jawa: Amarga ing gunungingSun kang suci, ing gununge Israel kang dhuwur, -- mangkono pangandikane Pangeran Yehuwah -- ana ing kono, iya ana ing tanah kono iku, turune Israel kabeh bakal padha ngabekti marang Ingsun. Ana ing kono Ingsun bakal karenan marang sira tuwin ana ing kono Ingsun bakal mundhut marang sira kurbanira kang mligi lan pisungsungira pepilihan, kabeh kang padha sira sucekake.

Jawa 1994: Ana ing tanah kana, ana ing gunung-Ku kang suci, gunungé Israèl sing dhuwur, kowé umat Israèl kabèh bakal padha nyembah sujud marang Aku. Aku bakal nampa kowé lan ngarep-arep kurban sesaosanmu, sesajènmu sing becik dhéwé lan sesaosanmu sing suci.

Sunda: Engke di tanah anu di ditu, di gunung Kami anu suci, di gunung anu luhur di tanah Israil, maraneh urang Israil kabeh bakal ngabarakti ka Kami. Kami bakal sugema ka maraneh, sarta ngarep-ngarep maraneh mawa kurban-kurban anu pangutamana katut pangabakti anu suci.

Madura: Sabab e tana Isra’il, e konco’na Tang gunong se socce reya, ba’na kabbi, bangsa Isra’il, bakal nyemba’a ka Sengko’. E jadhiya Sengko’ bakal sennengnga ka ba’na ban endha’ narema ban-kurbanna ba’na, tor-atorra ba’na se paleng bagus ban se malolo kaangguy ka Sengko’.

Bali: Di gumine ento, sig gunung Ulune ane suci, gunung ane tegeh di Israel, kita bangsa Israel makejang patut nyungsung Ulun. Ditu Ulun lakar ledang teken kita tur ngarsayang apanga kita ngaturang aturan teken Ulun nah ento aturan kitane ane paling melaha muah ane suci.

Bugis: Saba’ ri tana Israélié, ri coppo bulu-Ku iya mapaccingngé, iko maneng, bangsa Israélié sompa-Ka matu. Kuwaniro masennak-Ka matu lao ri iko sibawa tarimai sining akkarobangemmu, sining pakkasuwiyammu iya kaminang makessingngé nenniya sining pabbérému iya ripallaingngé.

Makasar: Nasaba’ ri butta Israel, ri coppo’ bulukKu matangkasaka, ikau ngaseng, bansa Israel lanynyombako mae ri Nakke. Anjoreng lasannangi nyawaKu mae ri kau siagang erokKa’ antarimai koro’bang-koro’bannu, passare-passarenu kaminang bajika siagang passare-passare nusa’laka.

Toraja: Belanna dao buntu maindanKu, dao buntu malangka’na Israel, kadanNa Puangta PUANG, inde to la nanii mintu’ to Israel umpenombaiNa’, iamotu mintu tau lan tondok iato. Indeto dio la nanii unnalai penaangKu sia inde to dio la Kunii umpalaku pa’duruk sia iatu melona pamengammi, dio mai mintu’ apa mipamarimbangan.

Karo: I bas negeri e, i das delengKu si Badia, deleng si meganjang nu Israel, kerina kam kalak Israel, embah Aku i je. I bas ingan e, malem ateKu ngidah kam, janah Kuarapken maka ibabandu bangKu persembahen-persembahenndu, persembahen si mehulina, ras pemerendu si badia.

Simalungun: Ai i atas dolog-Ku Na Mapansing in, bani dolog ni Israel na gijang in,ʼ nini Tuhan Jahowa, ʻijai ma Ahu balosan ni haganup ginompar ni Israel, haganup sidea na i nagori in; ijai ma jaloon-Ku sidea, ijai ma tungguon-Ku humbennima galangannima ampa limbuahnima ampa haganup sibere-bere na pinapansingnima.ʼ

Toba: (V.) Ai di atas ni dolok ni habadiaonku, di atas dolok ni Israel na timbo i, ninna Tuhan Jahowa, disi ma sombaon ni sandok pinompar ni Israel ahu sogot, tung saluhut halak na di tano i do; disi ma marlomo ni roha ahu mida nasida, jala disi ma usousoanku peleanmuna dohot patumonaan ni silehonlehonmuna ro di saluhut habadiaonmuna i.


NETBible: For there on my holy mountain, the high mountain of Israel, declares the sovereign Lord, all the house of Israel will serve me, all of them in the land. I will accept them there, and there I will seek your contributions and your choice gifts, with all your holy things.

NASB: "For on My holy mountain, on the high mountain of Israel," declares the Lord GOD, "there the whole house of Israel, all of them, will serve Me in the land; there I will accept them and there I will seek your contributions and the choicest of your gifts, with all your holy things.

HCSB: For on My holy mountain, Israel's high mountain"--the declaration of the Lord GOD--"there the entire house of Israel, all of them, will serve Me in the land. There I will accept them and will require your contributions and choicest gifts, all your holy offerings.

LEB: "’The entire nation of Israel, everyone in the land, will worship me on my holy mountain, the high mountain of Israel, declares the Almighty LORD. There I will accept you. There I will look for your offerings, your best gifts, and all your holy gifts.

NIV: For on my holy mountain, the high mountain of Israel, declares the Sovereign LORD, there in the land the entire house of Israel will serve me, and there I will accept them. There I will require your offerings and your choice gifts, along with all your holy sacrifices.

ESV: "For on my holy mountain, the mountain height of Israel, declares the Lord GOD, there all the house of Israel, all of them, shall serve me in the land. There I will accept them, and there I will require your contributions and the choicest of your gifts, with all your sacred offerings.

NRSV: For on my holy mountain, the mountain height of Israel, says the Lord GOD, there all the house of Israel, all of them, shall serve me in the land; there I will accept them, and there I will require your contributions and the choicest of your gifts, with all your sacred things.

REB: But on my holy mountain, the lofty mountain of Israel, says the Lord GOD, there in the land all the Israelites will serve me. There I shall accept them; there I shall require your gifts and your choicest offerings, with all else that you consecrate to me.

NKJV: "For on My holy mountain, on the mountain height of Israel," says the Lord GOD, "there all the house of Israel, all of them in the land, shall serve Me; there I will accept them, and there I will require your offerings and the firstfruits of your sacrifices, together with all your holy things.

KJV: For in mine holy mountain, in the mountain of the height of Israel, saith the Lord GOD, there shall all the house of Israel, all of them in the land, serve me: there will I accept them, and there will I require your offerings, and the firstfruits of your oblations, with all your holy things.

AMP: For on My holy mountain, on the mountain height of Israel, says the Lord God, there all the house of Israel, all of them in the land, shall serve Me. There will I [graciously] accept them, and there will I require your offerings and the firstfruits {and} the choicest of your contributions, with all your sacred things.

NLT: For on my holy mountain, says the Sovereign LORD, the people of Israel will someday worship me, and I will accept them. There I will require that you bring me all your offerings and choice gifts and sacrifices.

GNB: There in the land, on my holy mountain, the high mountain of Israel, all you people of Israel will worship me. I will be pleased with you and will expect you to bring me your sacrifices, your best offerings, and your holy gifts.

ERV: The Lord GOD says, “People must come to my holy mountain—the high mountain in Israel—to serve me! The whole family of Israel will be on their land; they will be there in their country. There you can come to ask me for advice, and you must come there to bring me your offerings. You must bring the first part of your crops to me there. You must bring all your holy gifts to me in that place.

BBE: For in my holy mountain, in the high mountain of Israel, says the Lord, there all the children of Israel, all of them, will be my servants in the land; there I will take pleasure in them, and there I will be worshipped with your offerings and the first-fruits of the things you give, and with all your holy things.

MSG: For on my holy mountain, the high mountain of Israel, I, GOD, the Master, tell you that the entire people of Israel will worship me. I'll receive them there with open arms. I'll demand your best gifts and offerings, all your holy sacrifices.

CEV: When that day comes, everyone in Israel will worship me on Mount Zion, my holy mountain in Jerusalem. I will once again call you my own, and I will accept your sacred offerings and sacrifices.

CEVUK: When that day comes, everyone in Israel will worship me on Mount Zion, my holy mountain in Jerusalem. I will once again call you my own, and I will accept your sacred offerings and sacrifices.

GWV: "’The entire nation of Israel, everyone in the land, will worship me on my holy mountain, the high mountain of Israel, declares the Almighty LORD. There I will accept you. There I will look for your offerings, your best gifts, and all your holy gifts.


NET [draft] ITL: For there <03588> on my holy <06944> mountain <02022>, the high <04791> mountain <02022> of Israel <03478>, declares <05002> the sovereign <0136> Lord <03069>, all <03605> the house <01004> of Israel <03478> will serve <05647> me, all <03605> of them in the land <0776>. I will accept <07521> them there <08033>, and there <08033> I will seek <01875> your contributions <08641> and your choice <07225> gifts <04864>, with all <03605> your holy things <06944>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Yehezkiel 20 : 40 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel