Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMD]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Timotius 3 : 10 >> 

AMD: Mereka harus diuji lebih dulu, dan jika terbukti tidak bermasalah, baru mereka boleh melayani sebagai majelis jemaat.


AYT: Mereka juga harus diuji terlebih dahulu dan jika terbukti tidak bercela, mereka dapat melayani sebagai diaken.

TB: Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat.

TL: Dan lagi hendaklah orang itu diuji dahulu. Kemudian, jikalau mereka itu tiada bercacat cela, biarlah mereka itu memegang jawatan pembela sidang itu.

MILT: Dan pertama-tama hendaklah hal ini pun dibuktikan, baru kemudian mereka melayani dengan tiada bercela.

Shellabear 2010: Mereka pun hendaknya lebih dahulu diuji. Kemudian setelah nyata bahwa mereka tidak bercela, maka barulah mereka diizinkan bekerja sebagai abdi umat.

KS (Revisi Shellabear 2011): Mereka pun hendaknya lebih dahulu diuji. Kemudian setelah nyata bahwa mereka tidak bercela, maka barulah mereka diizinkan bekerja sebagai abdi umat.

Shellabear 2000: Mereka itu pun hendaknya lebih dahulu diuji. Kemudian setelah nyata bahwa mereka tidak bercela, maka barulah mereka diizinkan bekerja sebagai abdi umat.

KSZI: Tetapi mereka harus diuji terlebih dahulu dan jika didapati mereka tidak bercela, barulah dijadikan penolong jemaah.

KSKK: Biarlah mereka dicoba dulu dan jika tidak bersalah, dapat diterima sebagai diakon.

WBTC Draft: Engkau harus menguji mereka terlebih dahulu. Jika engkau tidak menemukan kesalahan, barulah mereka dapat melayani sebagai pelayan khusus.

VMD: Engkau harus menguji mereka terlebih dahulu. Jika engkau tidak menemukan kesalahan, barulah mereka dapat melayani sebagai pelayan khusus.

TSI: Setiap calon pengerja jemaat harus diuji dengan memberikan tugas pelayanan sementara. Bila pelayanannya terbukti baik, barulah dia boleh diangkat sebagai pengerja jemaat.

BIS: Hendaknya mereka diuji dahulu, dan kalau ternyata mereka tidak bercela, barulah mereka boleh membantu di dalam jemaat.

TMV: Mereka harus diuji dahulu dan jika terbukti mereka tidak bercela, barulah mereka boleh membantu.

BSD: Mereka harus diuji dulu. Kalau ternyata hidup mereka tidak bercela, barulah mereka boleh membantu di dalam jemaat.

FAYH: Sebelum mereka diminta menjadi diakon, mereka harus diberi tugas lain dalam gereja sebagai suatu ujian terhadap watak dan kesanggupan mereka. Setelah mereka melaksanakan tugas itu dengan baik, barulah mereka boleh dipilih menjadi diakon.

ENDE: Mereka harus diudji dahulu dan kalau njata mereka takbertjela, mereka boleh diangkat memegang djabatan itu.

Shellabear 1912: Maka hendaklah orang itu dicoba dahulu, kemudian kalau tiada dicela orang, biarlah ia berbuat pekerjaan diakonos itu.

Klinkert 1879: Dan hendaklah mareka-itoe di-oedji dehoeloe, kemoedian beharoe bolih masoek dalam djawatan itoe, kalau tiada sasoeatoe katjelaan padanja.

Klinkert 1863: Dan biar dia orang di-oedji doeloe, lantas baroe bolih masok dalem djawatan, kaloe trada salah sama dia.

Melayu Baba: Biar ini orang smoa di-choba dhulu: kmdian kalau t'ada berchla, biar dia-orang buat diakon punya kerja.

Ambon Draft: Tetapi saharosnja awrang-awrang ini lagi detjawba; i di-hulu; baharu marika itu bawleh melakukan pakardja; an, djikalaw marika itu terdapat dengan tijada kasalahan.

Keasberry 1853: Maka biarlah marika itu diuji dahulu; kumdian bahrulah bulih iya masok dalam jawatan bilal itu, jikalau tiada sa'suatu kasalahan padanya.

Keasberry 1866: Maka biarlah marika itu dinji dahulu; kumdian bahrulah bulih iya masok dalam jawatan bilal itu, jikalau tiada sŭsuatu kasalahan padanya.

Leydekker Draft: Maka hendakhlah lagi marika 'ini detjawba`ij dihulu, dan komedijen hendakhlah 'ija berchidmet, djikalaw tijada kadalihan 'adanja.

AVB: Tetapi mereka harus diuji terlebih dahulu dan jika didapati mereka tidak bercela, barulah dijadikan penolong jemaah.

Iban: Lalu awakka sida diuji dulu. Udah nya, enti sida ditemu nadai udah ngereja penyalah, nya baru sida tau diambi nyadi dikon.


TB ITL: Mereka <3778> juga <2532> harus diuji <1381> dahulu <4412>, baru ditetapkan <1534> dalam pelayanan <1247> itu setelah ternyata <1510> mereka tak bercacat <410>. [<1161>]


Jawa: Apamaneh sadurunge kudu iya diteter dhisik. Sawise mangkono lagi padha ditetepake ing bubuhan leladi, iku sawise kacihna yen tanpa cacad.

Jawa 2006: Wong iku iya kudu ditliti dhisik, banjur lagi padha ditetepaké ing ayahan leladi iku, sawusé tetéla yèn tanpa cacad.

Jawa 1994: Wong-wong kuwi kudu ditètèr dhisik, lan yèn wis ketitik becik, lagi olèh miwiti pegawéané.

Jawa-Suriname: Sedulur iki mbarang kudu dijajal ndisik. Nèk sakwisé dijajal sedulur-sedulur kabèh pada lega karo dèkné, ya kenèng dikongkon molai penggawéané.

Sunda: Anu matak kudu diuji heula tabeatna, lamun lulus kakara jenengkeun.

Sunda Formal: Memeh diangkat teh, aranjeunna, kudu dipaluruh heula. Mun geus tetela taya cacad kuciwana, kakara aranjeunna meunang mangku jabatan.

Madura: Reng-oreng jareya kodu ecoba gallu, ban mon la terrang tadha’ calena, buru olle abanto e dhalem jema’at.

Bauzi: Lahana ame Kristus bake tu vuzehi meedam dam laba vuusdam busao dam laba vi tau meedam datelelo àhàki modem di labe ba meit ahamo ostame ozome modem vabak. Ame da lam fi me valo modem di am ahu nasi ozo, “Meit im vàlu gagom bak na vabak,” lahame ozome ozobohudemeam làhà oho ame da laba neha, “Oho vi tau vuusu meedam neàte,” lahame gagom neà bak.

Bali: Ia patut pada kauji malu, tur disubane mabukti ia tan paceda, mara ia dadi negen tetegenane ento.

Ngaju: Keleh ewen te iuji helo, tuntang amon taragitan ewen te jaton kasalae, harue ewen tau mandohop hong ungkup.

Sasak: Ie pade harus teuji bejulu, dait lamun ternyate ie mule ndẽq bedowẽ cacat cele, baruq ie bau jari pelayan lẽq dalem jemaah.

Bugis: Sitinajai mennang riyoji riyolo’, narékko manessani mennang dé’ gaga cellana, nappai wedding mennang mabbantu ri laleng jema’é.

Makasar: Parallui nipilajari baji’ rolong ke’nanga; na punna tenaja apa-apa callanna ke’nanga, nampami akkulle niangka’ ke’nanga a’jari pambantu lalang ri jama’aka.

Toraja: Sia la ditiro dolo tu tau iato, namane tama untoei tu pentoean pa’kamaya, ke tae’i sayuanna.

Duri: La diparessa jolo' joo tau, ia namanassa kumua tomakassing, mane'ri wa'ding mangjama ntulung jamaa.

Gorontalo: Timongoliyo olo musi ujiyola memulo. Wonu hasililiyo timongoliyo ta dila o tambio huhutuliyo, deuwito timongoliyo mowali tatapuwola mowali ta modaha jama'ati.

Gorontalo 2006: Patutilio timongolio tesiyopo meemulo wau wonu lo@ilaalo timongolio diila oa̒aibu, deu̒ito timongolio mowali momantu todelomo jamaa̒.

Balantak: Raaya'a tio topongion kutung. Inti'ionsi se' sianta wawauna men ba'idek, kasi i raaya'a sida bo papalimangna jama'at.

Bambam: Anna la pahallupi dipetua' manappa yolo pa'palakoanna. Maka' too tä' si'da-sia deem sassainna, iya malam too pole' dituho la mampamoloi illaam jumaa'.

Kaili Da'a: Da'apa ira raonggotaka majadi topantulungi topomparasaya, pokainggu ira kana rauji ntani ruru. Pade ane nanotomo da'a ria pokainggu to nasala, ira namala raonggotaka majadi topantulungi topomparasaya.

Mongondow: Munapa ujion im mosia tua. Aka kota'auandon kom motulidbií ing gina monia, bain tua bo mota'au im mosia mobantung kon jama'at.

Aralle: Pahallu dipahehsa dolu mane malai dipille mendahi to undului jumaa' ke malesong dai kekasalaang.

Napu: Ane ara hadua tauna au mampeinao mewali topobago au medurei i lalu bagona Pue, niparesa hampai babehiana, hai ane bara masala, hangko peisari raangka mewali topobago.

Sangir: Kai i sire e mal᷊aing harusẹ̌be wanikateng kal᷊imona, kụ kereu i sire nal᷊ahẹu mamben tawe kasasěngkul᷊ang ute, wuhụe i sire makapẹ̌koạ munara tumatimbang u jamaatẹ̌ e.

Taa: Wali tau to damawali diaken, sira daraparesa ruyu panewa ane tare lengko nsira to masipato raseko, sira maya mawali diaken.

Rote: Ela leo bee na, palisak makahulu kasa, fo metema tete'e ka, bu'u-ba'e ta kala soona, besa ka fes lalalau-laoono nai salani ka dalek.

Galela: De lo ileleani ona magena bilasu manga manara yatailako kasi, la nakoso manga dorou moi lo ihiwa, de asa aku ona magena yatide idadi o nyawa ipipiricayaka manga leleani.

Yali, Angguruk: In enebuhup inap arimano unubabut tam yer isalug aben fano peruk halug unduhuk feseruk lamuhup.

Tabaru: Salingou 'isira yakitailokasi, la nako manga ronga koitorouwa, 'asa deika 'idadi yoleleani 'o jamatika.

Karo: Ia arus iuji lebe, jenari adi la lit ibahanna si man pandangen, banci ia erdahin.

Simalungun: Maningon siujion do homa lobei sidea; dob torang nani, seng dong sihataon bani sidea, ai pe ase boi sidea gabe siparugas.

Toba: Alai siunjunan jumolo nang nasida; dung pe i, asa jaloonnasida ulaon i, anggo so hasurahan.

Dairi: Kennah ioji ngo lebbè ia, nai mula oda lot terdapet tikasna, baru pè asa ndorok ipebangkit ia gabè pengurupi i tengah-tengah kuria.

Minangkabau: Andaknyo urang-urang tu di uji dulu, jikok tanyato inyo indak bacacek, barulah inyo buliah mambantu di dalam jamaat.

Nias: Latandraigõ ira ua, ba na oroma lõ hadia sinegu khõra, awena tola tobali ira solului bakha ba mbanua Niha Keriso.

Mentawai: Buítá tuuji sia boikí; oto ké tá anai kuat tubudda ka sikataí, iapeité ioi rapubajá gareja ka paamian.

Lampung: Hagani tian diuji pai, rik kik nyata tian mak becela, ampai tian ngasi ngebantu di delom jemaah.

Aceh: Bah kheueh ureuëng nyan teu ujoe leubeh ilée, dan meunyoe deuh teukalon ureuëng nyan hana meucupa, barô kheueh ureuëng nyan jeuet keupeubantu lam jeumaáh.

Mamasa: Parallu la dilio-lio manappa yolo, ianna ta'mo dengan sassana mane malari dipopengkarang illalan kombonganna to mangngorean.

Berik: Jei gwanan jam gane unggwasbaabili afa jei kapka jam ne eyebiyeneye. Afa angtane Kristen nafsiserem jei jam ne balbabiyen enggame angtane jeiserem kapka gane eyebili, angtane jeiserem samfer jei ga gane destabaabili enggalfe jematap jam ne batobaabife awelna Uwa Sanbagirmana jeme.

Manggarai: Isé situ kolé paka olong cis di, itu po wérét te ciri ata keturu laing oné beréha weki serani, ai poli si’ang te isé toé manga celad.

Sabu: Do jhamma ta uji uru ko ro ta do dho bhule nga lua kura nga terujha, jhe itu ie ro ta perabha-pedharru pa dhara jemaat.

Kupang: Pareksa bae-bae dong pung idop deng dong pung karjá. Kalo orang sonde dapa dong pung sala, baru angka sang dong ko bantu pimpinan jamaꞌat dong.

Abun: Men yo bes an nde tó, men watbot an or et. An ben suk tepsu sukduno gato ji krom more yo, men bes an sor, wo an yo ben suk tepsu nde yo, men bes an gum tepsu ye gato ós yekwesu mo nu ari nde.

Meyah: Gij mona ongga rusnok runofra rua jeskaseda rufij ebirfager Mod Ari enesi, beda rusnok riajga joug rua rerin rita mar erek teinefa sismeni fog. Noba erek rerin rita mar ongga ongkoska ojgomu, beda rucunc rua erek rusnok ongga rumfij ebirfager Mod Ari tein.

Uma: Ane ria tauna to doko' jadi' topetulungi hi pobago Pue', raparesa' ulu kehi-na, pai' ane uma-i kasalaia', lako' ma'ala-idi ra'ongko' mpokamu bago toe.

Yawa: Nyare nyo vatane inta maijaseo wanapatambe anugano Amisye mai, weamo syare nyo awa anaube raen wusyimbe rati. Umba ranivara ana ngkakainoanive inta raen no mai jewen, wea umba wapo maijaseo wanapatambe anugano Amisye mai kai.


NETBible: And these also must be tested first and then let them serve as deacons if they are found blameless.

NASB: These men must also first be tested; then let them serve as deacons if they are beyond reproach.

HCSB: And they must also be tested first; if they prove blameless, then they can serve as deacons.

LEB: and these also must be tested first; then let them serve [if they] are above reproach.

NIV: They must first be tested; and then if there is nothing against them, let them serve as deacons.

ESV: And let them also be tested first; then let them serve as deacons if they prove themselves blameless.

NRSV: And let them first be tested; then, if they prove themselves blameless, let them serve as deacons.

REB: And they too must first undergo scrutiny, and only if they are of unimpeachable character may they serve as deacons.

NKJV: But let these also first be tested; then let them serve as deacons, being found blameless.

KJV: And let these also first be proved; then let them use the office of a deacon, being [found] blameless.

AMP: And let them also be tried {and} investigated {and} proved first; then, if they turn out to be above reproach, let them serve [as deacons].

NLT: Before they are appointed as deacons, they should be given other responsibilities in the church as a test of their character and ability. If they do well, then they may serve as deacons.

GNB: They should be tested first, and then, if they pass the test, they are to serve.

ERV: You should test them first. Then, if you find that they have done nothing wrong, they can be special servants.

EVD: You should test those men first. If you find nothing wrong in them, then they can serve as special helpers.

BBE: And let these first be put to the test; then let them become Deacons if there is nothing against them.

MSG: Let them prove themselves first. If they show they can do it, take them on.

Phillips NT: Let them serve a period of probation first, and only serve as deacons if they prove satisfactory.

DEIBLER: Like you do for the elders, you must examine …their character/how they conduct their lives†before you appoint them to serve. Then if they are without fault, let them serve as deacons.

GULLAH: Dem wa wahn fa be choch deacon haffa pass de test fus. Den, ef dey do well an so dat nobody ain got no reason fa fault um, leh um saab as deacon een de choch.

CEV: They must first prove themselves. Then if no one has anything against them, they can serve as officers.

CEVUK: They must first prove themselves. Then if no one has anything against them, they can serve as officers.

GWV: First, a person must be evaluated. Then, if he has a good reputation, he may become a deacon.


NET [draft] ITL: And <1161> these <3778> also <2532> must be tested <1381> first <4412> and then <1534> let them serve as deacons <1247> if they are <1510> found blameless <410>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Timotius 3 : 10 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel