Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AVB]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 2 : 27 >> 

AVB: Jika orang tidak bersunat mematuhi hukum Taurat, tidakkah dia menghakimi kamu kerana walaupun kamu mempunyai hukum bertulis dan persunatan namun kamu melanggar hukum itu?


AYT: Lalu, bukankah orang yang tidak sunat secara lahiriah, tetapi melakukan Hukum Taurat akan menghakimi kamu, yang memiliki Hukum yang tertulis dan sunat, tetapi pelanggar Hukum Taurat?

TB: Jika demikian, maka orang yang tak bersunat, tetapi yang melakukan hukum Taurat, akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat.

TL: Dan orang yang memang tiada bersunat, tetapi melakukan hukum Taurat itu, akan menyalahkan engkau yang menjadi pelanggar hukum Taurat, walaupun engkau berkitab dan bersunat itu.

MILT: Dan yang bukan sunat, karena menggenapkan torat secara alamiah, akan menghakimi kamu melalui tulisan dan sunat sebagai pelanggar torat.

Shellabear 2010: Bukankah orang yang tidak mengenal khitan tetapi menaati hukum Taurat itu akan menghakimi engkau, orang yang berkitab dan berkhitan tetapi melanggar hukum Taurat?

KS (Revisi Shellabear 2011): Bukankah orang yang tidak mengenal khitan tetapi menaati hukum Taurat itu akan menghakimi engkau, orang yang berkitab dan berkhitan tetapi melanggar hukum Taurat?

Shellabear 2000: Bukankah orang yang tidak mengenal khitan tetapi menaati hukum Taurat itu akan menghakimi engkau, orang yang berkitab dan berkhitan tetapi melanggar hukum Taurat?

KSZI: Jika orang tidak bersunat mematuhi hukum Taurat, tidakkah dia menghakimi kamu kerana walaupun kamu mempunyai hukum bertulis dan persunatan namun kamu melanggar hukum itu?

KSKK: Orang yang menaati hukum Taurat sedang tubuhnya tidak ditandai dengan sunat, akan menghakimi kamu yang ditandai dengan sunat dan yang memiliki hukum Taurat tetapi tidak menaatinya.

WBTC Draft: Kamu orang Yahudi memiliki hukum Taurat yang tertulis dan kamu disunat, tetapi kamu melanggar hukum Taurat. Jadi, orang yang tidak disunat, tetapi mematuhi hukum Taurat menunjukkan, bahwa kamu bersalah.

VMD: Kamu orang Yahudi memiliki hukum Taurat yang tertulis dan kamu disunat, tetapi kamu melanggar hukum Taurat. Jadi, orang yang tidak disunat, tetapi mematuhi hukum Taurat menunjukkan, bahwa kamu bersalah.

AMD: Dan, orang yang tidak disunat secara jasmani tetapi melakukan Hukum Taurat akan menghukum kamu. Karena, walaupun kamu mempunyai Hukum Taurat yang tertulis dan juga disunat, tetapi kamu melanggar Hukum Taurat.

TSI: Seharusnya kita orang Yahudi malu terhadap mereka! Kita disunat dan memiliki Hukum Taurat secara tertulis, tetapi masih terus melanggar hukum itu. Mereka yang menaati maksud Hukum Taurat walaupun tidak mewarisi adat sunat dari pendahulu mereka akan menunjukkan bahwa kita bersalah.

BIS: Dan orang-orang yang tidak disunat itu akan menyalahkan Saudara orang Yahudi, sebab Saudara mempunyai hukum agama Yahudi dan Saudara disunat, tetapi Saudara melanggar hukum itu. Mereka tidak disunat, tetapi justru merekalah yang mentaati hukum agama Yahudi.

TMV: Oleh itu kamu orang Yahudi akan disalahkan oleh orang bukan Yahudi, kerana kamu yang mempunyai kitab Taurat dan yang bersunat, melanggar Taurat. Sedangkan mereka yang tidak bersunat, taat kepada Taurat.

BSD: Karena itu, kalian orang Yahudi akan disalahkan oleh orang-orang bukan Yahudi. Kalian mempunyai hukum agama Yahudi dan kalian sudah disunat, tetapi kalian tidak taat kepada hukum-hukum itu. Orang-orang bukan Yahudi itu tidak disunat secara lahir, tetapi justru merekalah yang taat kepada hukum agama Yahudi.

FAYH: Sesungguhnya, orang kafir itu akan lebih baik keadaannya daripada Saudara, orang Yahudi yang banyak mengetahui tentang Allah dan yang memiliki janji-janji-Nya, tetapi tidak menaati hukum-hukum-Nya.

ENDE: Djadi kalau orang takbersunat pada tubuhnja tetap memenuhi sjarat-sjarat hukum, maka mereka akan menghukum engkau, jang mempunjai hukum tertulis, dan sunat, tetap mendjadi pelanggar hukum.

Shellabear 1912: dan bukankah orang yang diperanakkan dalam hal tiada bersunat itu, kalau dilakukannya hukum taurit itu, menyalahi engkau yang melanggar hukum taurit itu, sungguhpun engkau berkitab dan bersunat?

Klinkert 1879: Maka adapon orang, jang asal tidak bersoenat itoe, kalau dipeliharakannja torat, boekankah disalahkannja engkau, jang melangkahkan torat, djikalau engkau berkitab dan bersoenat sakalipon?

Klinkert 1863: Maka itoe orang jang tiada disoenatken, kaloe dia menoeroet toret, boekan dia nanti salahken sama dikau, jang melanggar toret, maski angkau bertoret dan bersoenat?

Melayu Baba: dan lagi, orang yang sudah di-beranakkan dalam hal ta'sunat, jikalau dia chukop turut hukum-taurit, bukan-kah dia nanti salahkan angkau ini yang mlanggar hukum-taurit sunggoh pun angkau ada kitab dan ada bersunat?

Ambon Draft: Maka sa; awrang itu, jang tijada depersunat, tetapi jang melakukan Tawrat, ija djuga akan menghukumkan angkaw, jang berpunja huruf dan sunat, dan melanggar Tawrat djuga.

Keasberry 1853: Maka adapun hal orang yang tiada disunatkan itu, jikalau iya mungunapi akan tauret, maka bukankah iya akan munyalahkan dikau yang mulalui akan tauret, ulih subab ada burtauret dan bursunat?

Keasberry 1866: Maka adapun hal orang yang tiada disunatkan itu jiaklau iya mŭnggŭnapi akan tauret, maka bukankah iya akan mŭnyalahkan dikau yang mŭlalui akan tauret, ulih sŭbab ada bŭrtauret dan bŭrsunat?

Leydekker Draft: Dan bukankah 'awrang jang berkulop deri pada thabixet, djikalaw 'ija mengganapij sjarixet Tawrat, 'itu 'akan kira 2 kan 'angkaw, jang 'awleh hhuruf dan chitanet 'ada pelangkah sjarixet Tawrat?

Iban: Nya alai orang bansa bukai ke ngasika Adat deka ngumbai kita orang Judah, ke bisi Adat sereta udah ditutus, salah laban kita ngelanggar Adat.


TB ITL: Jika demikian, maka orang yang tak bersunat <203>, tetapi yang melakukan <5055> hukum Taurat <3551>, akan menghakimi <2919> kamu <4571> yang mempunyai hukum tertulis <1121> dan <2532> sunat <4061>, tetapi yang melanggar <3848> hukum Taurat <3551>. [<2532> <1537> <5449> <1223>]


Jawa: Yen mangkono, wong kang ora tetak nanging netepi angger-anggering Toret, iku bakal njeksani kowe kang nduweni angger-angger kang katulis lan tetak, nanging nerak angger-anggering Toret.

Jawa 2006: Yèn mangkono, wong kang ora tetak nanging netepi angger-anggering Torèt, iku bakal ngadili kowé kang nduwèni angger-angger kang katulis lan tetak, nanging nerak angger-anggering Torèt.

Jawa 1994: Lan bangsa-bangsa mau bakal nyalahaké kowé, wong-wong Yahudi, merga kowé sing duwé Torèt lan tetak, nanging padha nerak Angger-anggering Torèt, mangka wong-wong padha ora tetak, nanging padha mbangun-turut marang Angger-anggering Torèt.

Jawa-Suriname: Dadiné, wong sing dudu Ju sing ora sunat malah bakal nyalahké kowé sing pada sunat, jalaran kowé pada nerak wèt-wèté nabi Moses. Awit wong-wong kuwi senajan ora sunat, nanging malah pada nglakoni kekarepané Gusti Allah kaya sing ketulis ing wèt-wèté nabi Moses.

Sunda: Aranjeun urang Yahudi tangtu bakal disalahkeun ku jelema-jelema anu henteu disunat tapi narurut kana Hukum Musa, lantaran aranjeun mah boga Hukum Musa jeung disarunat oge ari lampah mah ngalanggar aturan eta hukum.

Sunda Formal: Ku sabab eta, jelema anu teu disunat, tapi tunduk kana hukum Toret; tangtu eta jelema bakal nyalahkeun ka aranjeun. Sabab aranjeun mah, geus teu make kana Toret teh. Padahal, eta Toret teh milik aranjeun tur aranjeun teh geus disunat.

Madura: Ban reng-oreng se ta’ asonnat ganeka tanto nyala’agi Sampeyan, reng-oreng Yahudi, sabab Sampeyan andhi’ hokomma agama Yahudi tape Sampeyan ta’ ngestowagi hokom gapaneka. Reng-oreng gapaneka ta’ asonnat, nangeng la’-mala’ reng-oreng gapaneka se atoro’ ka hokomma agama Yahudi.

Bauzi: Neham bak. Ame Im Feàna zi lam uba Yahudi dam bake toedume fi hasi vàmadi esuhu bak ame. Labi um laso aubehà sokba ukbodam bak ame. Labihasu meedamnàme uho meidavat vedi Alat uba gagu esuhu im lam modehe vaba zidazemeam làhà Alat ame da laba beom bak. Labi ame Yahudi damat modem vab dam abo laso aubehà sokba ukboho vab dam labe iho ame Im Feàna zi lam ulohodesu meedaha damat modem labe neha, “Alat uba ahole beodalo,” lahame fa Ala bake tau gagodam bak.

Bali: Duaning punika semeton anak Yahudi pacang katepasin antuk anak sane boya Yahudi. Santukan semeton tan satinut ring Pidabdab Torate, yadiastun semeton ngagem Pidabdab Torat sane sampun tinulis, tur semeton sampun masunat. Nanging anak sane boya Yahudi, ipun satinut ring Pidabdab Torate, yadiastun ring sekalanipun, ipun tan masunat.

Ngaju: Tuntang kare oloh je dia inyunat te kareh manyalan pahari oloh Yehudi, basa pahari mina hukum agama Yehudi tuntang inyunat, tapi pahari malanggar hukum te. Ewen dia inyunat, tapi ewen haream je mamenda hukum agama Yehudi.

Sasak: Dait dengan-dengan saq ndẽq tesunat laguq saq ngelaksaneang Hukum Taurat, gen hakimin side pade saq bedowẽ hukum saq tetulis dait sunat, laguq ngelanggar hukum nike. Dengan-dengan Yahudi timaqne bedowẽ Hukum Taurat dait tesunat, laguq malahan dengan-dengan saq ndẽq tesunat saq taat lẽq Hukum Taurat.

Bugis: Nasining tau iya dé’é narisunna’ro napassalai matu tau Yahudié, saba’ mappunnaiwi Saudara hukkung agama Yahudi sibawa risunna’na Saudara, iyakiya muwajjalékkaiwi hukkung-hukkungngéro. Dé’ narisunna’ mennang, iyakiya mala mennang ritu iya turusiyéngngi hukkunna agama Yahudié.

Makasar: Lanapasalako anjo tu tenaya nisunnaki ikau tu Yahudia. Nasaba’ niaki hukkung agama Yahudia ri kau, siagang pole ikau nisunnakko, mingka tena nanuturuki anjo hukkunga. Tena nanisunnaki ke’nanga, mingka iami ke’nanga anturuki hukkung-hukkung agama Yahudia.

Toraja: Sia iatu to inang tang disunna’, apa ungkaritutui Sukaran aluk, tae’raka nala umpasalako tu to untengkai bang Sukaran aluk, moi muampui sura’ sia disunna’.

Duri: Ia to totangdisunna' la mpasala kamu' to-Yahudi, nasaba' todisunna' kamu' na den atoran agamammi, apa te'da mipugaukki. Na ia to bangsa tangngia to-Yahudi te'da nadisunna', apa naturu' tonganni.

Gorontalo: Uwitolo sababuliyo timongoli tawu lo Yahudi ma popotala lo tawu ta dila Yahudi. Timongoli o hukum lo Tawurat wawu timongoli olo hetunawa, bo timongoli dila ta'ati to tuwango hukum boyito. Bo tawu ta dila Yahudi ta dila hetunawa, timongoliyo ta'ati to tuwango hukum lo Tawurat boyito.

Gorontalo 2006: Wau tau-tauwala tadiila tiluuna boito mamo potala to Wutato taulo Yahudi, sababu Wutato obutoo̒ agama lo Yahudi wau Wutato tiluuna, bo Wutato lolambanga butoo̒ boito. Timongolio diila tiluuna, bo tumbao̒ timongoliolo tahemo dungohe butoo̒ agama lo Yahudi.

Balantak: Kalu koiya'a, mbaka' mau mian men sian nisunat kasee matete na ukum Torat, raaya'amo a men bo pungukumi i kuu men nisunat ka' men isian ukum men nitulis, kasee mingilintuani ukum iya'a.

Bambam: Maka' susi, iya indo kamanuhusanna to tä' disunna' la umpakaleänganna' kasalaammu inggannakoa' to Yahudi lambi' dipassalakoa'. Aka deenna' iko pepaondongam sola sunna' la mala umpehhondoi, sapo' tä' dia' untuhu'i issinna. Anna tä' ia deem disunna' taianna to Yahudi, sapo' ia leko' di untuhu'i issinna Pepaondonganna Musa.

Kaili Da'a: Pade tau-tau to da'a nisuna kana mompakasala komi tau to Yahudi. Sabana nariamo buku Atura-atura agama ri ja'i komi pade komi nisuna, tapi komi nombaliunaka Atura-atura etu. Ira tau da'a nisuna, tapi iramo to natundu riara Atura-atura agama.

Mongondow: Bo intau inta diaí sinunat tua imopotaḷaí ko'i monimu intau in Yahudi, sin oyuíondon in hukum agama monimu bo sinunat domandon i mo'ikow, ta'e mo'ikow tontanií in doiíbií dumudui kon hukum tatua. Mosia tua in diaíbií sinunat ta'e totu-totu'ubií dinumudui kon hukum in agama Yahudi.

Aralle: Ponna ke noai, ya' yato pembabena tau ang tadia to Yahudi la umpalanda' kasalaammua' to Yahudikoa'. Aka' untokeikoa' dio Atohanna Musa ang tiuki', anna motillekoa' situhu' Atohanna Musa, ampo' si untehkaia' pahentana. Anna yatone' tau ang tadia to Yahudi, daine' sika motille, ampo' untuhu'ine' Atohanna Musa.

Napu: Ane nodo, kahopoana, babehianda tauna au barahe to Yahudi ina mopatongawa kamasalanta ikita to Yahudi. Lawi ikita ide molambi Aturana Musa au teuki, hai ratile worike moula Atura iti, agayana nauri nodo, taliungi pea hawana Pue Ala. Hai ihira au bara ratile, ihirari au moula hawana Pue Ala.

Sangir: Kụ i sire apan ta nịsasunatẹ̌ e sarung mapẹ̌sal᷊ang kau sěngkatau tau Yahudi u i kau kai mạnaghuang torat'u Yahudi ringangu i kau kawe nisunatẹ̌, kutẹu i kau kawe limampa toratẹ̌ ene. I sire tawe nisunatẹ̌, kutẹu i sire mẹ̌gěngganapẹ̌be torat'u Yahudi.

Taa: Wali ane ewa see, lengko ntau to si’a to Yahudi etu damampakasala komi to Yahudi, apa ia nempo taa rasui ia mampalaika porenta i Musa. Pei komi nempo re’e porenta i Musa to ratulis pasi nempo komi rasui singkonong pei porenta etu, komi taa mampalaika porenta etu.

Rote: Ma hataholi nanasunat tak sila la, neukose ala fe salak neu tolanook Yahudi la, nana tolanook Yahudi la manuu agama Yahudi hoholo-lalanen ma tolanoo kala nanasunat, tehu tolano kala nde la'olena hoholo-lalanek sila la. Hataholi sila la nanasunat ta kala, tehu sila nde tao tunga agama Yahudi hoholo-lalane na.

Galela: De lo sababu ona gena ngaroko imasunawa duma o bobita gena yaaka qaputuru, so Una bilasu ngini magegena winisisala de winisifanggali de o dorou. Sababu ngaroko ngini de o bobita yalelefo de lo nimasunaka, duma o bobita magegena niaakawa bai!

Yali, Angguruk: Ambi roho wereg halug ap ambilahap paleg eleg angge Musa wene hikit toho turuk ahun inowen hat hubam alem werehon kong turuk laruhu. Hat Musa wene fam haharoho imbibahon hinggikmu ki reg lit hambilahap paleg lahen angge famen Musa wene sokowa feseruk lahenma it palimu wereg lit hat sen hasug lamuhup.

Tabaru: De koyomasuna-sunawa dua nisisowono ngini 'o Yahudi ma nyawaka, sababu to ngini de 'ania besesongo gee 'o Musa wositota-totara de ngini nisunaka, ma ngini niaparene ma besesongo ge'ena. 'Ona koyakisunawa, ma 'onau ge'ena yamoteke ma besesongo ge'ena.

Karo: Emaka, o kalak Jahudi, iukum bangsa si deban me kam, aminna gia lit i bas kam Undang-undang janah nggo kam isunatken, sabap la iikutkenndu Undang-undang e. Bangsa si deban e idalankenna Undang-undang aminna pe la ia isunatken secara dagingna.

Simalungun: Ai lang na so marsunat ai ma, anggo idalankon titah in, na manguhumi ho, simada hata ampa parsunaton in, anggo ilanggar ho titah in?

Toba: Jadi ho naung nampuna hata i dohot parsunaton i, anggo dilaosi ho patik i, uhumon ni na so tarsurat ma ho, anggo diradoti patik i.

Dairi: Janah isalahken kalak siso mertakkil i mo kono kalak Jahudi, kerna kono ngo mersidasaken pati-patiin Agama Jahudi janah mertakkil, tapi kono nola ngo mengelausi pati-patiin i. Ukum kalak i oda ngo mertakkil, tapi kalak i nola ngo menguei pati-patiin Agama Jahudi.

Minangkabau: Dek karano itu, urang-urang nan indak basunaik tu, mako inyo ka mampasalahkan angku-angku sabagai urang Yahudi, dek karano, angku-angku layi punyo paratuaran agamo Yahudi, layi pulo basunaik, tapi angku-angku malangga paratuaran tu. Urang-urang tu inyo indak bi basunaik doh, tapi malah inyo nan layi mamatuahi paratuaran agamo Yahudi.

Nias: Ba labali'õ si so sala ami niha Yahudi ya'ira si lõ muboto andrõ bõrõ me so khõmi huku agama Yahudi, ba no muboto ami, ba hiza misawõ huku andrõ. Ba lõ muboto ira, ba hiza ya'ira na'i zolo'õ hukuhuku agama niha Yahudi.

Mentawai: Oto tá isosoppi te rasesele'aké kam ka sia sitaipususunat, ale kam tai Jahudi, aipoí, ai ka kam surukat arat Jahudi samba atusunat'an kam, tápoi ai lé nupaaapa kam sikuat surukat néné. Kenanen tá atusunat sia, tápoi sia peilé masirereddet surukat aratda tai Jahudi.

Lampung: Rik jelma-jelma sai mak disunat ano haga nyalahko Puari jelma Yahudi, mani Puari ngedok hukum agama Yahudi rik Puari disunat, kidang Puari ngelanggar hukum udi. Tian mak disunat, kidang justru tiando sai mentaati hukum agama Yahudi.

Aceh: Dan ureuëng-ureuëng nyang hana meukatan nyan teuma jipeusalah Gata ureuëng Yahudi, sabab Gata na huköm agama Yahudi dan Gata teupeukatan, teuma Gata ta iengkeue ateueh huköm nyan. Awaknyan hana meukatan, teuma awaknyan kheueh nyang taát ubak huköm agama Yahudi.

Mamasa: Ianna susi too, la napasalakoa' to tadisunna' sapo unturu' Pepa'guruanna Musa annu disunna'koa' iko sola ummampui Pepa'guruanna Musa sapo tae' mupalakoa'.

Berik: Aamei anggwana Yahudimana, aamei Hukumu Musamanaiserem imsa towaswebili ane aamei ga is gane sunattababili. Jengga afa aamei Hukumu jeiserem jam igama ayebaabinirim, angtane Yahudimanyan Hukumu jeiserem jam ne towaswebiyeneiserem, jei ga aa ge gubili, "Aamei kapkaiserem ga ijesa eyebili." Angtane Yahudimanyan jeiserem safe jam ne sunattababiyeneiserem, jengga jei Hukumu gemer gane onsobili.

Manggarai: Agu ata siot lorong wekid toé sunats, maik pandéd lorong wintuk Taurat, te beté-bicar méu ata lagé wintuk Taurat, koném méu poli sunat agu manga wintuk ata poli tulisd.

Sabu: Jhe ne ddau-ddau do dho dara ngutu he do medae ta lii ta do hala pa Tuahhu do Yahudi, rowi Tuahhu do unu uku aigama Yahudi ne, jhe do dara ngutu ke Tuahhu tapulara Tuahhu do pagga do hihu ne uku donaharre. Ro adho do dara ngutu tapulara ro riko nedo pedute uku aigama Yahudi ne.

Kupang: Ma ati-ati, ó! Te kalo orang bukan Yahudi yang sonde sunat, bekin iko Tuhan pung Atoran, nanti dong kasi tunju apa? Dong kasi tunju bosong pung sala bilang, bosong orang Yahudi yang su sunat, ada langgar Tuhan pung Atoran, biar bosong su pegang itu Atoran dari dolu-dolu.

Abun: Sane bere yewis yi gato yo simo sunat nde, wo án benbot sukduno mwa ne, bere ye ne ki nin ye Yahudi gum ibit, we sukduno ne da kem su nin, ete nin simo sunat, sarewo nin ben nin bi suk-i siri kadit sukduno ne re.

Meyah: Iwa ongga Yahudi bera yeyin hukum Musa fob. Noba iwa bera ongga iris ifom mareij ofos jeska fob. Tina iwa inororu hukum insa koma rot tenten guru. Rua ongga Yahudi guru bera rineris rufom mareij ofos jeska guru. Tina rineya jeska rua bera ruroru mar ongga morototuma erek hukum Musa anggot rot fob. Jefeda mar ongga rua runtunggom insa koma orocunc rot oida iwa ongga Yahudi bera erek rusnok ongga oska ojgomu.

Uma: Ane hewa toe, ka'omea-na mpai' po'ingku-ra tauna to bela-ra to Yahudi toe mpopohiloi kamasala'-ta kita' to Yahudi. Apa' kita', ria-taka Atura Pue' to te'uki', pai' ratini' wo'o-ta ntuku' Atura Pue' toe, hiaa' tatiboki lau-mi hawa' Pue'. Hira', uma-ra ratini', aga hira' lau-di to mpotuku' hawa' Pue'.

Yawa: Indati vatano Yahudi jewene wato po vatano Yahudi wapa ayao kakai raroron ti wasamane. Weye weapamo watavondi sunat rai muno Ananyao Musa omamo raugaje wasai to, weramu wapo rakanyoandi tutir. Yara vatano Yahudi jewene umawe apaura Ananyao Musa raije jewen, yara beto ama ananyao rai.


NETBible: And will not the physically uncircumcised man who keeps the law judge you who, despite the written code and circumcision, transgress the law?

NASB: And he who is physically uncircumcised, if he keeps the Law, will he not judge you who though having the letter of the Law and circumcision are a transgressor of the Law?

HCSB: A man who is physically uncircumcised, but who fulfills the law, will judge you who are a lawbreaker in spite of having the letter of the law and circumcision.

LEB: And the uncircumcised person by nature who carries out the law will judge you who, [though provided] with _the precise written code_ and circumcision [are] a transgressor of the law.

NIV: The one who is not circumcised physically and yet obeys the law will condemn you who, even though you have the written code and circumcision, are a law-breaker.

ESV: Then he who is physically uncircumcised but keeps the law will condemn you who have the written code and circumcision but break the law.

NRSV: Then those who are physically uncircumcised but keep the law will condemn you that have the written code and circumcision but break the law.

REB: He may be physically uncircumcised, but by fulfilling the law he will pass judgement on you who break it, for all your written code and your circumcision.

NKJV: And will not the physically uncircumcised, if he fulfills the law, judge you who, even with your written code and circumcision, are a transgressor of the law?

KJV: And shall not uncircumcision which is by nature, if it fulfil the law, judge thee, who by the letter and circumcision dost transgress the law?

AMP: Then those who are physically uncircumcised but keep the Law will condemn you who, although you have the code in writing and have circumcision, break the Law.

NLT: In fact, uncircumcised Gentiles who keep God’s law will be much better off than you Jews who are circumcised and know so much about God’s law but don’t obey it.

GNB: And so you Jews will be condemned by the Gentiles because you break the Law, even though you have it written down and are circumcised; but they obey the Law, even though they are not physically circumcised.

ERV: You have the written law and circumcision, but you break the law. So those who are not circumcised in their bodies, but still obey the law, will show that you are guilty.

EVD: You Jews have the written law and circumcision, but you break the law. So the people that are not circumcised in their bodies, but still obey the law, will show that you people are guilty.

BBE: And they, by their keeping of the law without circumcision, will be judges of you, by whom the law is broken though you have the letter of the law and circumcision.

MSG: in fact, better. Better to keep God's law uncircumcised than break it circumcised.

Phillips NT: Moreover, is it not plain to you that those who are physically uncircumcised, and yet keep the Law, are a continual judgment upon you who, for all your circumcision and knowledge of the Law, break it?

DEIBLER: If any one of you disobeys God’s laws, even though you(sg) have the Scriptures and even though someone has circumcised you {you are circumcised} God will punish you. And those people who are not circumcised, but who obey God’s laws, will declare that God is right when he says that he will punish you.

GULLAH: So den, de people wa ain been circumcise een dey body an stillyet da do wa de Law say, dey gwine condemn ya. Cause oona wa done been circumcise an wa got de Law wa Moses done write, ya ain do wa de Law say.

CEV: So everyone who obeys the Law, but has never been circumcised, will condemn you. Even though you are circumcised and have the Law, you still don't obey its teachings.

CEVUK: So everyone who obeys the Law, but has never been circumcised, will condemn you. Even though you are circumcised and have the Law, you still don't obey its teachings.

GWV: The uncircumcised man who carries out what Moses’ Teachings say will condemn you for not following them. He will condemn you in spite of the fact that you are circumcised and have Moses’ Teachings in writing.


NET [draft] ITL: And <2532> will not the physically <5449> uncircumcised man <203> who keeps <5055> the law <3551> judge <2919> you <4571> who, despite the written code <1121> and <2532> circumcision <4061>, transgress <3848> the law <3551>?


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Roma 2 : 27 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran