Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AYT]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Petrus 1 : 8 >> 

AYT: Sebab, jika semuanya ini ada dalam dirimu dan terus bertambah-tambah, kamu tidak mungkin menjadi sia-sia atau tidak berbuah dalam pengenalan akan Tuhan kita, Kristus Yesus.


TB: Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita.

TL: Karena jikalau segala perkara itu ada padamu dan bertambah-tambah, maka itulah yang menahan kamu daripada menjadi malas atau daripada hidup tiada berfaedah tentang hal mengenal akan Tuhan kita Yesus Kristus.

MILT: Sebab, dengan ada dan berlimpahnya hal-hal ini, tidaklah membuat lamban ataupun mandul bagimu, berkenaan dengan pengenalan akan Tuhan kita YESUS Kristus,

Shellabear 2010: Karena jika semua hal itu ada di dalam dirimu dengan berlimpah-limpah, maka kamu akan berhasil dan berbuah dalam mengenal Isa Al-Masih, Junjungan kita Yang Ilahi.

KS (Revisi Shellabear 2011): Karena jika semua hal itu ada di dalam dirimu dengan berlimpah-limpah, maka kamu akan berhasil dan berbuah dalam mengenal Isa Al-Masih, Junjungan kita Yang Ilahi.

Shellabear 2000: Karena jika semua hal itu ada di dalam dirimu dengan berlimpah-limpah, maka niscaya kamu akan berhasil dan berbuah dalam pengenalan terhadap Isa Al Masih, Junjungan kita Yang Ilahi.

KSZI: Jika kamu semakin kaya dengan segala ini, tidaklah kamu sia-sia dan hampa dalam mengenal Junjungan kita Isa al-Masih.

KSKK: Jika semua kekayaan ini melimpah di dalam kamu, maka kamu akan menjadi giat dan berguna dalam pengetahuan akan Yesus Kristus Tuhan kita.

WBTC Draft: Jika semuanya itu ada padamu dan semakin bertambah, hal itu menolong kamu tetap berguna. Hal itu akan menolong kamu tetap berguna di dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus.

VMD: Jika semuanya itu ada padamu dan semakin bertambah, hal itu menolong kamu tetap berguna. Hal itu akan menolong kamu tetap berguna di dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus.

AMD: Jika kamu mempunyai semuanya itu dan semakin bertumbuh, kamu pasti akan berguna untuk Allah. Kamu akan menghasilkan buah-buah yang pasti akan membuatmu semakin mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus.

TSI: Kalau kamu melakukan semuanya itu dan semakin bertumbuh di dalamnya, maka kamu akan terbukti sebagai orang yang benar-benar mengenal Penguasa kita Kristus Yesus. Artinya, kamu bukanlah pengikut Kristus yang tidak berguna atau yang tidak memuliakan Dia dalam kehidupan.

BIS: Semuanya itu adalah sifat-sifat yang kalian perlukan. Kalau sifat-sifat itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kalian akan menjadi giat dan berhasil, dan mengenal Yesus Kristus Tuhan kita dengan lebih baik lagi.

TMV: Semua itu sifat yang kamu perlukan, dan jika kamu memilikinya dengan berlimpah-limpah, hidup kamu akan bermakna dan berguna serta lebih mengenal Yesus Kristus Tuhan kita dengan baik.

BSD: Sifat-sifat itu kalian perlukan dalam hidup kalian. Kalau sifat-sifat itu bertumbuh di hati kalian, kalian akan menjadi giat dan berhasil di dalam mengenal Yesus Kristus, Tuhan kita.

FAYH: Jika Saudara terus hidup demikian, secara rohani Saudara akan tumbuh menjadi kuat dan berbuah serta berguna bagi Yesus Kristus, Tuhan kita.

ENDE: Kalau kamu memiliki segala kurnia-kurnia itu berlimpah-limpah, mereka akan menjuburkan dan menggiatkan pengetahuan kamu tentang Tuhan kita Jesus Kristus.

Shellabear 1912: Karena jikalau segala perkara itu ada padamu serta berbanyak didalammu, niscaya akan jadi kelak kamu bekerja dan mengeluarkan buah, sehingga beroleh pengetahuan akan Tuhan kita Isa Al Masih.

Klinkert 1879: Maka kalau segala perkara ini adalah padamoe, lagi bertambah-tambah, nistjaja tidak ditinggalkannja engkau hempa ataw mandoel dalam pengetahoean akan Toehan kita Isa Almasih.

Klinkert 1863: Karna kaloe segala perkara ini ada didalemmoe, lagi bertambah-tambah, soenggoeh tidak dia tinggalken angkau kosong atawa {Tit 3:14} mandoel dalem pengataoewan Jesoes Kristoes, Toehan kita.

Melayu Baba: Kerna jikalau itu smoa jadi kamu punya dan bertambah-tambah, itu nanti tahankan kamu jadi malas atau ta'berbuah dalam pngtahuan deri-hal Tuhan kita Isa Almaseh.

Ambon Draft: Karana di mana perkara-perkara jang sabagitu terda-pat di antara kamu dan djadi njata dengan bertambah-tam-bah, itu tijada akan kasi ting-gal kamu dengan malas dan dengan tijada-berbowa, di da-lam pengenalan Tuhan kami Jesus Christos.

Keasberry 1853: Maka jikalau sagala purkara ini adalah padamu dungan kalempahannya, nuschaya dijadikannya akan dikau lalie pun tidak, mandul pun tidak dalam hal pungatauan Isa Almasih Tuhan kami.

Keasberry 1866: Maka jikalau sagala pŭrkara ini adalah padamu dŭngan kalempahannya, nŭschaya dijadikannya akan dikau lalie pun tidak, mandol pun tidak, dalam hal pŭngatahuan akan Isa Almasih Tuhan kami.

Leydekker Draft: Karana djikalaw segala perkara 'ini 'ada pada kamu, dan limpah dalam kamu, nistjaja tijada 'itu 'akan meng`adakan kamu hampa 'ataw tijada berbowah kapada peng`enalan Tuhan kamij Xisaj 'Elmesehh.

AVB: Jika kamu semakin kaya dengan segala ini, tidaklah kamu sia-sia dan hampa dalam mengenal Tuhan kita Yesus Kristus.

Iban: Laban enti kita ngembuan semua kualiti nya nambah-menambah, sida deka ngasuh kita chakah sereta bulih penemu pasal Jesus Kristus Tuhan kitai.


TB ITL: Sebab <1063> apabila semuanya itu ada <5225> padamu <5213> dengan berlimpah-limpah <4121>, kamu akan dibuatnya <2525> menjadi giat <3756> <692> dan berhasil <3761> <175> dalam <1519> pengenalanmu <1922> akan Yesus <2424> Kristus <5547>, Tuhan <2962> kita <2257>. [<5023> <2532>]


Jawa: Jalaran manawa kowe padha kadunungan iku mau kabeh nganti luber, kowe mesthi bakal dadi mempeng ing panggawe sarta banjur metu wohe anggonmu wanuh marang Gusti Yesus Kristus, Gusti kita iku.

Jawa 2006: Jalaran menawa kowé padha kadunungan iku mau kabèh nganti lubèr, kowé mesthi bakal dadi mempeng ing panggawé sarta kasembadan anggonmu wanuh marang Yésus Kristus, Gusti kita.

Jawa 1994: Menawa kowé kadunungan prekara-prekara kuwi mau kabèh nganti lubèr, kawruhmu bab Gusti kita Yésus Kristus bakal marakaké panyambut-gawému saya mempeng lan saya gedhé paédahé.

Jawa-Suriname: Nèk kowé wis bisa nindakké prekara-prekara kuwi mau kabèh tanpa kangèlan, kowé bakal kenal apik tenan marang Gustiné awaké déwé Yésus Kristus. Dadiné kowé bisa nyambutgawé ngladèni Dèkné sing sak mestiné lan penggawéanmu bakal kétok pametuné.

Sunda: Aranjeun perlu ngabogaan ieu sipat-sipat. Lamun ieu sipat-sipat geus kapiboga tur beuki hirup, tangtu aranjeun bakal leuwih rajin jeung leuwih terang ka Gusti urang Yesus Kristus, sarta tangtu hasil.

Sunda Formal: Upama sipat-sipat eta, geus kapimilik ku aranjeun. Tangtu wanoh ka Isa Al Masih, Gusti Jungjunan urang teh, baris beuki subur buah-buahna.

Madura: Ganeka sadaja pat-sepat se kodu ekaandhi’ sampeyan. Mon sampeyan andhi’ pat-sepat ganeka sabannya’na, sampeyan tanto bajeng sareng ahasel, sarengngan oneng ka Isa Almasih Pangeranna sampeyan sareng kaula sadaja kalaban asaeyan pole.

Bauzi: Uho ame im zi labihasu it baleà vouhou vi modidume bohulali meedameam làhà uho im Boehàda Yesus Kristus lam, “Akatihasu meedam Dàt modela?” laham bak ozobohudehe bak lam ba gi meedume vanamai voomnat modem vabak. “Abo imbodi keàtedi meedà?” laham bak damat aame ozobohudem bak am bak.

Bali: Paindikane puniki perlu buat semeton; yening saluiring paindikane puniki sampun wenten ring ragan semetone kantos maliah-liah, semeton pacang dados anteng tur mapikenoh sajeroning kaweruh semetone ring Ida Sang Hyang Yesus Kristus.

Ngaju: Kare sipat je kilau te uras perlu akan keton. Amon kare sipat jete are intu keton, keton tau manjadi oloh je rajin tuntang bahasil, tuntang tau mangasene Yesus Kristus Tuhan itah dengan labih bahalap hindai.

Sasak: Lamun sipat-sipat nike araq lẽq side pade secare belimpah-limpah, side pade gen jari sayan rajin dait berhasil, dalem hal kenal kance Deside Isa Almasih Junjungante Saq Mulie.

Bugis: Iya manennaro iyanaritu sipa’-sipa’ iya muwapparelluwangngé. Rékko iyaro sipa’-sipa’é engkai ri iko sibawa tabbollompollong, mancajiko materu sibawa mawwassélé’, enrengngé missengngi Yésus Kristus Puwatta sibawa lebbi kessippasi.

Makasar: Yangasenna anjo sipa’-sipa’ kammaya nuparalluangi. Punna alla’bi-la’bimo anjo sipa’ kammaya ri kau, lanapa’jari attojeng-tojeng mako anjama, siagang lappa’nia’ mako wassele’ ri jama-jamannu; kammayatompa pila’ lanuasseng baji’mi pole Batarata Isa Almasi.

Toraja: Belanna iake dio nasangi kalemi tu iannate, sia sakerangngan-rangnganna, iamora tang untangga’komi tukkunan sia tang membua diona kapaissanan untandai Puangta Yesu Kristus.

Duri: Ia ke messipa' susimo kamu' joo nasamelo-melona, manassa kumua miissen tonganmi to Puangta' Puang Isa Almaseh namakkeguna joo kapaissenanmi.

Gorontalo: Nga'amila sipati boyito paralu lebe o duhenga mao to olimongoli, alihu timongoli mowali motota li Isa Almasih Eyanto wolo ulebe mopiyohu.

Gorontalo 2006: Ngoa̒amilalo boito yito pipii-iliyaalo upalaluo limongoli. Wonu pipii-iliyaalo boito woluo to olemu wolo daata-daatalo mao̒, timongoli mamowali moo̒lohu wau otilapulo, wau motota li Isa Almasi Eeyanto lou̒ lebe mopioheo̒ poli.

Balantak: Giigii' iya'a a men tio tombonoionmuu. Kalu wawau iya'a tuutuu' isian na ko'omuu, kuu bo kakat tuu' ka' ule'an a pinginti'ianmuu na Tumpunta i Yesus Kristus.

Bambam: Aka maka' muampuammia' ingganna ia too anna tuttuam umpalakoa' illaam salu katuboammu, iya la keguna anna ungkembuaam kamapiaam indo kapaissangammua' diona Yesus Kristus Debatanta.

Kaili Da'a: Ane pokainggu iwetu meliu kadeana ri ja'i komi, posinjani komi ante Pueta Yesus Kristus mpu'u-mpu'u moguna pade maria aselena.

Mongondow: Tua mita in sipat inta paraḷuon monimu. Aka sipat mita tatua bo nobayongdon totok ing ko'i monimu, yo morajing bidon totok im mo'ikow mogaid bo moḷobenbií mangale in oaíidanmu, bo kotota'au monimu soaáḷ ki Yesus Kristus Tuhan naton modugangdon mopia.

Aralle: Aka' tuhtuang umpanoa, ya' la tuhtuang toe' maleso dioatee kekuna si'da katuhoammu mengkalao di kapainsangammua' didiona Puang Yesus Kristus Dehatanta.

Napu: Ane nitambai liliu babehiami au nodo, ina mobundu mpuu katuwomi, lawi niisami Amputa Yesu Kerisitu hai maroho peulami Iria.

Sangir: Patikụ ene ute kai kakakoạ i kamene hinong gausang. Kereu kakakoạ tamai ene kẹ̌kaěbakeng mědẹ̌dal᷊embo si kamene, ute i kamene iapakaghising dingangu makahombang lětạ e, kụ i kamene sarung makakiral᷊a si Kristus Yesus Mawung kitẹ e limembong kapiane.

Taa: Apa ane lengko to etu to nuika ngkomi, pasi ane kanjo’u-njo’u tiduga-dugang resi komi mangika lengko to etu, ane ewa see katuwu ngkomi damawali bae batuanginya pasi bae wua mpalaong ngkomi. Wali ane komi mangika lengko to ewa wetu, kanjo’u-njo’u tiduga-dugang komi mangansani i Yesu Kerisitu, Pue ngkita.

Rote: Basa sila la nde bee na, ha'da-tataok fo paluu emi tao tungan nai emi so'da ma dalek. Metema emi manuu la'iesak ha'da-tataok sila la soona, neukose emi boetai manggate ma emi hapu buna-boan, boema emi malelak ita Lamatuan Yesus Kristus no malole seluk bai.

Galela: Nakoso to ngini nia gogoho komagena de kanaga lo niaaka de ma boloika, magena niasikelelo o nyawaka igogou ngini gena nanga Jou Yesus Kristus niwinako sidago lo nia leleani Unaka gena ma faida de ma sopo ilamo.

Yali, Angguruk: Alem ihi ane obog toho aru hunubam wereg halug hiren oho saplangge welam fug angge anggen fanowon yihik feruk lit Nonowe Yesus Kristus honoluk toho welamuhup.

Tabaru: 'O gokokie koge'enau gee ngini niopa-paraluu. Nako 'o gokokie koge'ena kaidogo-dogo naga nginioka, ngini 'asa niomagae de ma sowoko de ma 'ena, de wininako 'ifoloiosi 'itiai ma Yesus Kristus to ngone nanga Jou.

Karo: Enda me kerina biak-biak si iperlukenndu, janah adi biak-biak enda turah alu mehumur i bas kam, si e erbahanca maka pemetehndu kerna Tuhanta Jesus Kristus nggeluh janah erbuah.

Simalungun: Ai anggo jumpah in bani nasiam anjaha martambah-tambah, seng paturuton-Ni nasiam rayohan anjaha seng marbuah, laho mananda Jesus Kristus, Tuhanta in.

Toba: Ai molo jumpang angka i di hamu jala ganda, ndada loasonna hamu losok jala so marparbue, laho mananda Jesus Kristus, Tuhanta i.

Dairi: Mula enggo lot sibagidi bai ndènè, oda ipaduè nèngè kènè mahangkè dekket oda merbuah, lako menandai Jesus Kristus Tuhanta i.

Minangkabau: Kasadonyo tu adolah sipaik-sipaik nan angku-angku paralukan. Jikok sipaik-sipaik tu ado di angku-angku, sacaro balimpah-limpah, mako angku-angku ka manjadi gigiah, barasil, sarato tawu jo Isa Almasih Tuhan kito, jo caro nan labiah baiak dari nan taralah.

Nias: Fefu da'õ no amuata soguna khõmi. Na no fahõna khõmi gamuata si manõ, ba tobali muhi'a dõdõmi dania ba mowua ami, ba tedou gõi wa'aboto ba dõdõmi Yesu Keriso, So'aya ya'ita.

Mentawai: Sangamberi galai tubu kelé nenda te besíakenen babara ka tubumui. Oto ké bara galai tubu kelé nenda ka tubumui, sipububura kopet iginia, iapeité ibara besit ka bagamui samba bara buat sigalaiakenenmui, samba kokkopé kolou ka bagamui, pagalaiat tubut Jesus Kristus Tuhanta, bulat sipulelelek.

Lampung: Sunyinni ano iado sifat-sifat sai keti perluko. Kik sifat-sifat ano wat jama niku belimpah-limpah, keti haga jadi giat rik behasil, rik kenal jama Isa Almasih Tuhan ram jama lebih betik lagi.

Aceh: Banmandum nyan na kheueh sifeuet-sifeuet nyang gata peureulée. Meunyoe mandum sifeuet nyan na nibak gata ngon meulimpah-limpah, gata teuma jeuet keu ureuëng nyang jumôt dan meuhase lam buet, dan taturi Isa Almaseh Tuhan geutanyoe deungon leubeh gét lom teuma.

Mamasa: Annu ianna muampui asammoa' te anna tuttuan kerangnganne, la ma'gunami anna kembua mapia kapaissanammua' lako Yesus Kristus Dewatanta.

Berik: Afa aamei jes gemerserem gam jam isa gwenaram, nele waakena seyafter jeiserem jam isa onsobaabilirim, ane afa aamei namwer nele waakena jeiserem bastowaifer jam isa onsobaabilirim, jengga galap aamei nele waakena jeiserem unggwanfersus gamjon ga isa onsobaabili, afa ga gam jes gemerserem, gam jega aamei ga jem isa gwerauwulu enggame, aamei Tuhan nemna Yesus Kristus bunarsusfer ima damdamtaasiwena. Ane afa aamei nele waakena seyafter jeiserem jeter jam igama onsobaabilirim, gam jega awelna Yesusmana ijesa gweyibenerem, awelna jemnaiserem jeba igiberem, jam elsiyen.

Manggarai: Émé sanggéd taung gauk di’a situ manga do kétas oné méu, toét-toé méu ciri seber agu cir lahé oné pecing hi Yésus Kristus, Mori dité.

Sabu: Hari-hari ne napoharre wue-wue do paralu ke tu mu. Kinga do era ke ne wue do napoharre do re'a do lale pa mu ta mejhanni jhe do nga wue nga wila, jhe tade nga rihi woie ri Yesus Kristus Muri di.

Kupang: Kalo bosong idop bagitu, deng ini hal bae dong batamba tarús, na, itu bekin bosong kanál lebe bae sang kotong pung Bos Yesus Kristus. Ini hal bae dong sonde tabuang parcuma, deng sonde buang-buang waktu. Te ini hal bae dong bekin bosong mangarti lebe bae sang Dia.

Abun: Men ben men bi suk-i sane et. Men ben men bi suk-i sane mwa o yo, bere men jam men bi Yekwesu Yesus Kristus sisu ndo, ete bere suk mwa gato men ben ne kas sisu ndo, orete men nggiwa men ós ye yi dom.

Meyah: Erek iwa ita mar erek koma nomnaga odudu dokun deika, beda mar koma omofij iwa fogora imotunggom mar nomnaga rot tenten ojgomu. Noba mar insa koma bera omorocunc rot oida yeyin idou ongga ebriyi gij mar ongga Tuhan Yesus Kristus anggot rot sis fob tein.

Uma: Ane hewa toe-damo kehi-ni pai' ane nidonihii ncuu, mokalaua mpu'u-koi mpo'inca Pue'-ta Yesus Kristus, pai' moroho petuku'-ni hi Hi'a.

Yawa: Syare kovo ratodi tenambe umawe mamo ntairi wasanuga rai muno miridi nseo. Vemo wapa wapo wama Amisy Yesus Kristus aene omamo mbea marudi nora, yara ama ine raen no wasai.


NETBible: For if these things are really yours and are continually increasing, they will keep you from becoming ineffective and unproductive in your pursuit of knowing our Lord Jesus Christ more intimately.

NASB: For if these qualities are yours and are increasing, they render you neither useless nor unfruitful in the true knowledge of our Lord Jesus Christ.

HCSB: For if these qualities are yours and are increasing, they will keep you from being useless or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ.

LEB: For [if] these [things] are yours and are increasing, this does not make [you] useless or unproductive in the knowledge of our Lord Jesus Christ.

NIV: For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ.

ESV: For if these qualities are yours and are increasing, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ.

NRSV: For if these things are yours and are increasing among you, they keep you from being ineffective and unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ.

REB: If you possess and develop these gifts, you will grow actively and effectively in knowledge of our Lord Jesus Christ.

NKJV: For if these things are yours and abound, you will be neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ.

KJV: For if these things be in you, and abound, they make [you that ye shall] neither [be] barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ.

AMP: For as these qualities are yours and increasingly abound in you, they will keep [you] from being idle or unfruitful unto the [full personal] knowledge of our Lord Jesus Christ (the Messiah, the Anointed One).

NLT: The more you grow like this, the more you will become productive and useful in your knowledge of our Lord Jesus Christ.

GNB: These are the qualities you need, and if you have them in abundance, they will make you active and effective in your knowledge of our Lord Jesus Christ.

ERV: If all these things are in you and growing, you will never fail to be useful to God. You will produce the kind of fruit that should come from knowing our Lord Jesus Christ.

EVD: If all these things are in you and they are growing, then these things will help you to never be useless. These things will help you to never be worthless in the knowledge of our Lord Jesus Christ.

BBE: For if you have these things in good measure, they will make you fertile and full of fruit in the knowledge of our Lord Jesus Christ.

MSG: With these qualities active and growing in your lives, no grass will grow under your feet, no day will pass without its reward as you mature in your experience of our Master Jesus.

Phillips NT: If you have these qualities existing and growing in you then it means that knowing our Lord Jesus Christ has not made your lives either complacent or unproductive.

DEIBLER: If you do these things, and if you do them more and more, that demonstrates that knowing our Lord Jesus Christ …is very effective/produces good results† [LIT] in your lives.

GULLAH: Ef dem ting yah dey een oona haat an oona da do um mo an mo, dey gwine mek oona do plenty wok wa good fa true, same time oona come fa know we Lawd Jedus Christ mo an mo.

CEV: If you keep growing in this way, it will show that what you know about our Lord Jesus Christ has made your lives useful and meaningful.

CEVUK: If you keep growing in this way, it will show that what you know about our Lord Jesus Christ has made your lives useful and meaningful.

GWV: If you have these qualities and they are increasing, it demonstrates that your knowledge about our Lord Jesus Christ is living and productive.


NET [draft] ITL: For <1063> if these things <5023> are <5225> really yours <5213> and <2532> are continually increasing <4121>, they will keep <2525> you from becoming <2525> ineffective <692> and <3761> unproductive <175> in <1519> your pursuit of knowing <1922> our <2257> Lord <2962> Jesus <2424> Christ <5547> more intimately.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Petrus 1 : 8 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel