Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AYT]     [PL]  [PB] 
 <<  Efesus 1 : 17 >> 

AYT: Aku berdoa agar Allah dari Tuhan kita, Kristus Yesus, Bapa dari kemuliaan, memberimu roh hikmat dan penyataan dalam pengetahuan akan Dia.


TB: dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar.

TL: supaya Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa pohon segala kemuliaan, mengaruniakan kepadamu Roh hikmat dan kenyataan dengan pengenalan akan Dia,

MILT: supaya Allah (Elohim - 2316) Tuhan kita YESUS Kristus, Bapa kemuliaan, dapat memberikan kepadamu roh hikmat dan penyingkapan dalam pengenalan akan Dia.

Shellabear 2010: Aku berdoa supaya Allah dari Junjungan kita Yang Ilahi, Isa Al-Masih, yaitu Sang Bapa, sumber segala kemuliaan, menganugerahkan kepadamu ruh hikmah dan wahyu untuk mengenal Allah.

KS (Revisi Shellabear 2011): Aku berdoa supaya Allah dari Junjungan kita Yang Ilahi, Isa Al-Masih, yaitu Sang Bapa, sumber segala kemuliaan, menganugerahkan kepadamu ruh hikmah dan wahyu untuk mengenal Allah.

Shellabear 2000: Aku berdoa supaya Allah dari Junjungan kita Yang Ilahi, Isa Al Masih, yaitu Sang Bapa, sumber segala kemuliaan, menganugerahkan kepadamu ruh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah.

KSZI: Aku berdoa semoga Allah Tuhan Junjungan kita Isa al-Masih, Bapa kemuliaan, memberimu roh kebijaksanaan dan wahyu untuk mengenali-Nya.

KSKK: Semoga Allah Kristus Yesus Tuhan kita, Bapa kemuliaan, menyatakan diri kepada kamu dan memberi kamu roh kebijaksanaan, agar kamu mengenal Dia.

WBTC Draft: Aku selalu berdoa kepada Allah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Bapa yang mulia. Aku berdoa agar Ia mau memberikan Roh kepadamu, yang akan menunjukkan hal-hal tentang Allah dan menolongmu untuk mengerti semuanya, sehingga kamu sungguh-sungguh mengenal-Nya.

VMD: Aku selalu berdoa kepada Allah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Bapa yang mulia. Aku berdoa agar Ia mau memberikan Roh kepadamu, yang akan menunjukkan hal-hal tentang Allah dan menolongmu untuk mengerti semuanya, sehingga kamu sungguh-sungguh mengenal-Nya.

AMD: Aku berdoa kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang mulia, supaya Ia memberimu Roh hikmat dan penyataan sehingga kamu betul- betul mengenal-Nya.

TSI: Dalam doa saya kepada Allah— yaitu Bapa yang mulia dari Tuhan kita Kristus Yesus, saya memohon supaya Dia menambahkan hikmat dan pengetahuan rohani kepada kalian melalui Roh Kudus. Dengan demikian kalian akan semakin mengenal Allah.

TSI3: Saya berdoa bagi kalian, “Ya Allah, Bapa yang mulia dari Tuhan kami Kristus Yesus, kiranya Engkau menambahkan hikmat dan pengetahuan rohani melalui Roh Kudus kepada umat-Mu, jemaat di Efesus, agar mereka semakin mengenal Engkau.

BIS: Saya memohon supaya Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang mulia, memberi Roh-Nya kepadamu. Roh itu akan menjadikan kalian bijaksana, dan akan menyatakan Allah kepadamu sehingga kalian mengenal Dia.

TMV: Aku memohon supaya Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang mulia, mengurniai kamu Roh-Nya. Roh Allah akan menjadikan kamu bijaksana dan akan menunjukkan Allah kepada kamu sehingga kamu mengenal Dia.

BSD: Saya memohon supaya Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang mulia, memberikan Roh-Nya kepadamu. Roh itu akan menjadikan kalian bijaksana, dan akan menyatakan Allah kepadamu sehingga kalian mengenal Dia.

FAYH: (1-16)

ENDE: Permohonanku kepada Allah, Djundjungan Tuhan kita Jesus Kristus ialah, supaja Ia memberi kamu roh kebidjaksanaan dan pernjataan-pernjataan, guna mengenaliNja benar-benar.

Shellabear 1912: supaya oleh Allah Tuhan kita Isa Al Masih, yaitu Bapa pohon segala kemuliaan itu, moga-moga dianugerahinya kiranya kepadamu roh segala budi dan kenyataan dalam hal kamu dapat mengetahui akan Allah,

Klinkert 1879: Soepaja Allahnja Toehan kita Isa Almasih, ija-itoe Bapa segala kamoeliaan, mengaroeniakan kapadamoe Roh akal-boedi dan kanjataan dalam pengetahoeannja,

Klinkert 1863: Sopaja Allahnja Toehan kita Jesoes Kristoes, ija-itoe Bapa segala kamoeliaan, kasih sama kamoe roh boediman dan pertoendjoekan dalem pengataoewannja;

Melayu Baba: spaya Tuhan kita Isa Almaseh punya Allah, ia'itu Bapa kmulia'an, boleh anugrahkan k-pada kamu roh bijaksana dan knyata'an dalam hal kamu knal sama dia dngan s-pnoh-nya,

Ambon Draft: Sopaja Ilah Tuhan ka-mi JESUS CHRISTOS, Bapa segala kamulija; an, bawleh ka-runjakan kapada kamu Roch budi-akal dan kanjata; an ra-hasija di dalam pengenalan-nja;

Keasberry 1853: Supaya bulih Allah Tuhan kami Isa Almasih, iya itu Bapa kamulian, mungurniakan pada kamu roh budiman dan purtunjukkan akan mungunal dia:

Keasberry 1866: Supaya Allah Tuhan kami Isa Almasih, iya itu Ayah kamulian itu bulih mŭngurniakan pada kamu roh budiman, dan pŭrtunjokkan akan mŭngŭnal dia.

Leydekker Draft: Sopaja 'Ilah Tuhan kamij Xisaj 'Elmesehh, Bapa jang maha mulija 'itu karunjakan pada kamu Rohh kabidjakan dan penjata`an dengan peng`enalan 'akan dija:

AVB: Aku berdoa semoga Allah Tuhan kita Yesus Kristus, iaitu Bapa kemuliaan, memberimu roh kebijaksanaan dan wahyu untuk mengenali-Nya.

Iban: Aku besampi minta Apai ti bemulia, Allah Taala Jesus Kristus, meri kita Roh penemu-dalam enggau pemandang ngambika kita lebih agi nemu Iya.


TB ITL: dan meminta kepada Allah <2316> Tuhan <2962> kita <2257> Yesus <2424> Kristus <5547>, yaitu Bapa <3962> yang mulia <1391> itu, supaya Ia memberikan <1325> kepadamu <5213> Roh <4151> hikmat <4678> dan <2532> wahyu <602> untuk <1722> mengenal <1922> Dia <846> dengan benar. [<2443>]


Jawa: supaya Allahe Gusti kita Yesus Kristus, yaiku Sang Rama kang asipat mulya iku, karsa paring Rohing kawicaksanan lan wahyu marang kowe satemah kowe banjur wanuh marang Panjenengane kanthi sabenere.

Jawa 2006: supaya Allahé Gusti kita Yésus Kristus, yaiku Sang Rama kang mulya iku, karsa paring Rohing kawicaksanan lan wahyu marang kowé, supaya wanuhmu marang Panjenengané kanthi bener temenan.

Jawa 1994: Lan nyuwun marang Allahé Gusti kita Yésus Kristus, Sang Rama kang mahamulya, kersaa maringaké Sang Roh Suci marang kowé. Sang Roh Suci mau maringana kawicaksanan lan medharna kersané Gusti Allah marang kowé, supaya kowé wanuh karo Panjenengané.

Jawa-Suriname: Aku nyuwun marang Gusti Allah, Bapaké awaké déwé sing nggumunké kwasané, sing mréntah Yésus Kristus, Gustiné awaké déwé, supaya ngekèki Roh Sutyi marang kowé. Awit Roh Sutyi sing bisa ngekèki kaweruh marang kowé, supaya kowé bisa dunung kekarepané Gusti Allah lan bisa kenal marang Dèkné.

Sunda: dipangnyuhunkeun sing dipaparin Roh Allahna Gusti urang Yesus Kristus, Rama nu agung. Sabab Roh Mantenna teh bakal minterkeun aranjeun, bakal nerangkeun hal Allah nepi ka aranjeun terang ka Mantenna.

Sunda Formal: supaya Allah, - Panutan Isa Al Masih, Gusti Jungjunan urang - Rama Nu kagungan sagala puji, maparin pangarti jeung pituduh ka aranjeun sangkan leuwih ngarti kana pangersa-Na.

Madura: sareng nyo’on ka Allahna Guste Isa Almasih, Rama se molja, moga-moga marengana Errohna ka sampeyan. Erroh ganeka bakal madaddiya sampeyan bicaksana sarta anyata’agiya Allah ka sampeyan kantos sampeyan oneng ka Salerana.

Bauzi: “Im Ai Ala bisi feàda abo im Boehàda Yesus Kristus vuusdamda oa, Oho Om Aha Nutabe Neàna labe dam laba modi vizi dam labe fà na im ahebu ozobohu aabodi iademe meedase. Labi laha Obo Oho modelo ozom im lam ahebu Oho dam laba laha modi fi zeam bitoi dam labet aime ozobohudi fi gatedase,” lahame eho labihasu tom gagodam tadedam bak.

Bali: mapinunas ring Widin Ida Sang Hyang Yesus Kristus, Sang Aji sane maha luih, mangda maicayang Roh Idane ring semeton. Roh Idane punika sane jaga mapaica kawicaksanan miwah nyinahang Ida Sang Hyang Widi Wasa ring semeton, mangdane semeton prasida uning ring Ida.

Ngaju: Aku balaku mangat Hatalla Tuhan itah Yesus Kristus, Bapa je pangkahai, manenga Roh Ayue akan keton. Roh te kareh tau manjadian keton pintar-harati, tuntang handak mamparahan Hatalla akan keton sampai keton mangasene Ie.

Sasak: Tiang tunas adẽq Allah Junjungante Saq Mulie Deside Isa Almasih, Bapa Saq Mulie, ngicanin Roh hikmat dait wahyu sehingge side pade kenal kance Ie. Roh nike gen jariang side pade bijaksane, dait gen nyatayang Allah tipaq side pade sehingge side pade kenal kance Ie.

Bugis: Uwéllauwi kuwammengngi Allataalana Puwatta Yésus Kristus, Ambo’ iya malebbié, mabbéréyangngi Rohna lao ri iko. Iyaro Roh-é napancajiko mapanré, sibawa napannessai matu Allataala lao ri iko kuwammengngi muwissengngi Aléna.

Makasar: Kupalaki mae ri Allata’ala, Batarata Isa Almasi, Mangge mala’birika, sollannu Nasare RohNa. Iaminjo RohNa lampa’jari cara’dekko, siagang lampappiassengangi sa’genna nuasseng Allata’ala.

Toraja: kumua anna KapenombanNa Puangta Yesu Kristus, iamotu Ambe’ oto’na mintu’ kamala’biran, umpa’kamaseanni lako kalemi tu Penaa kakinaan sia kaNapamanassan untandai Puang Matua.

Duri: Kupassambajangan kamu' lako Puang Allataala, Ambe' mala'bih, Puang-Na Puangta' Puang Isa Almaseh, anna ia to Roh Allataala mben kamu' kapaissenan, ammiwa'ding nnissen tonganni to Puang Allataala.

Gorontalo: Wau hemohile ode Allahuta'ala li Isa Almasih Eyanto, deuwitoyito ti Papa bungo lo umasahuru, alihu Tiyo mongohi mayi olimongoli hikimati wawu wahyu, tunggulo timongoli mowali lebe motota lo Allahuta'ala.

Gorontalo 2006: Watia lomolohone mola alihu Allahu Taa̒ala Eeyanto Isa Almasi, ti Paapa tamolaio̒, mongohi Rohu-Lio olimongoli. Rohu boito mamopowali olimongoli molinepo, wau mamopo ilaalo mai Allahu Taa̒ala olimongoli tilinggula timongoli mototaa-Lio.

Balantak: Pa'ase'onku kada' Alaata'alana Tumpunta i Yesus Kristus, Tamanta men balaki', mantarai i kuu pinginti'ian men ringkat na Alus-Na, kada' i kuu minginti'i i Ia.

Bambam: si kupelau längäm Puang Allataala to napenombai Debatanta Yesus Kristus, battu diua Ambetaa' to handam matande, anna mala nabeengkoa' tanangam penaba ponno kakeakasam anna kapaissangam diona Puang Allataala nasuhum la ungkaleso manappaa' pole'.

Kaili Da'a: Aku nerapi ka Alatala, Uma nu Pueta Yesus Kristus, Umata to neliunggakuasa, ala I'a mombawai ka komi noto nggari ja'i Nosana to Nagasa, pade mompopanjani ka komi isema I'a ala kaopuna komi mosinjani belo ante I'a.

Mongondow: Aku'oi mopo'igum ko'i Allah, inta ki Tuhan naton ki Yesus Kristus, ki Amaí inta momulia totok, simbaí ogoian in Roho-Nya im mo'ikow. Roho tatua im mopobalií ko'i monimu mobijaksana bo po'ontong-Nya ing ki Allah ko'i monimu, sahingga ing kota'auandon monimu in Sia.

Aralle: aka' kupalau anna malai Puang Alataala, Dehatanna Puang Yesus Kristus, bahtu' dioatee Ambetaa' To Handang Matande, la umbeakoa' inaha ang punno kakeaka'ang anna kapainsangang didiona Kalaena lambi' la ungkaleso manahpaa' menna setonganna Puang Alataala.

Napu: Mekakaena i Pue Ala, Umana Amputa Yesu Kerisitu hai Umanta au mahile hangaNa, kuperapi bona manoto lalumi anti kuasana Inao Malelaha, duuna niisa mpuu Pue Ala.

Sangir: Iạ měkẹ̌kal᷊iomaneng tadeạu Ruata Mawung kitẹ i Yesus Kristus, i Amang mawantugẹ̌ e, měngonggọu Rohkẹ̌'E si kamene. Rohkẹ̌ ene e sarung mapakariading kamene pelesa ringangu sarung mapakal᷊ahẹu Ruata si kamene hakịu i kamene makakiral᷊a si Sie.

Taa: Aku makai-kai resi Pa’a ngkita anu masipato rabarong apa saba kuasaNya pasi kayawaNya, etu semo Allah i Yesu Kerisitu, Pue ngkita. Wali aku mamporapika resi Ia see yako kuasa i Nosa Mapasing Ia mangawaika komi kapande pasi mampakanasaka komi mangkonong Ia see komi mangansani kojo Ia.

Rote: Au dokodoe, fo ela Manetualain, Amak fo mandela-masa'ak, ma ita Lamatuan Manetualain, fo nde Yesus Kristus, Ana fe Dula dale na neu emi. Neukose Dula Dalek ndia, Ana tao na emi da'di hataholi manatee tenok ma neukose natu'du Manetualain neu emi, fo daenga emi malela kana.

Galela: Ngohi togolo o Gikimoika, Una gena nanga Jou Yesus Kristus ma Baba de lo to ngone nanga Baba Wokokuasa, tanu de Awi Gurumi ma buturu so ngini winihike o cawaro la aku o Gikimoi niwinako qaloha.

Yali, Angguruk: Hiren fuki roho wenggel haruk lit atam Allahn hit fahet pibag ane hinindimu seleg aruhu ulug Ninikni Allah fanowon Nonowe Yesus Kristus Ikni ino fam heng turuk lahi.

Tabaru: Ngoi toga'asoko la ma Jo'oungu ma Dutu ge'ena la nanga Jou Yesus Kristus 'awi Dea gee woku-kumati ma sala, winikula 'o Ngomasa 'Itebi-tebini gee dua nidiai ngini niobarija naga 'o barangi ma owaka. De mita 'asa nisidumutu la wininako 'itiai ma ngale ma Jo'oungu ma Dutu.

Karo: Kupindoken man Dibata Tuhanta Jesus Kristus, Bapa si ermulia, gelah IberekenNa man bandu kesah kepentaren dingen IpetangkasNa DiriNa man bandu gelah itandaindu Ia.

Simalungun: andohar ibere Naibata ni Tuhanta Jesus Kristus, Bapa ni hasangapon in bani nasiam Tonduy hapentaron ampa pangungkabon, laho mananda-Si.

Toba: Anggiat dilehon Debata ni Tuhanta Jesus Kristus, Ama ni hasangapon i, tu hamu Tondi hapistaran dohot pangungkapon mananda Ibana.

Dairi: Kupidoken ngo bai Dèbata ni Tuhanta Jesus Kristus, imo Bapa simermulia i, asa iberrèken Tendina bai ndènè, asa sènteng penandai ndènè bana.

Minangkabau: Ambo mamohon, supayo Allah Tuhan kito Isa Almasih, Bapak nan mulie, ma agiahkan Roh-Nyo kabake angku-angku. Roh Allah tu ka manjadikan angku-angku bijaksano, sarato Baliau ka manyatokan Allah kabake angku-angku, sainggo angku-angku sabana-bana tawu jo Allah tu.

Nias: U'andrõ ena'õ Lowalangi Ama Solakhõmi, ba So'aya ya'ita Yesu Keriso, zame'e Eheha-Nia khõmi. Eheha andrõ dania zangatuatua'õ ya'ami ba sangoroma'õ dania Lowalangi khõmi, irege aboto ba dõdõmi Ia.

Mentawai: Masitiddou, bulé ipanguruat'aké Ketsatnia, Taikamanuan Tuhanta Jesus Kristus, Ukkui sipulubeunan, ka tubumui. Iaté Ketsat sikau kam musiku paatuat, samba sipatoilá Taikamanua ka tubumui, bulé nuagai kam nia.

Lampung: Nyak ngilu in Allah Tuhan ram Isa Almasih, Bapa sai mulia, ngeni Ruh-Ni jama niku. Ruh udi haga ngejadiko keti bijaksana, rik haga nyatako Allah jama niku sehingga keti kenal jama Ia.

Aceh: Ulôn meulakée mangat Allah Tuhan geutanyoe Isa Almaseh, Bapak nyang mulia, geubri Roh Gobnyan keugata. Ngon Roh nyan teuma teupeujeuet gata bijaksana, dan teuma teupeugah Allah keu gata sampoe gata taturi Gobnyan.

Mamasa: Kupelau langngan Puang Allata'alla to napenombai Puang Yesus Kristus Dewatanta, battu' dikua Ambeta to randan matande kenamala nabengangkoa' Penawa Masero la urrori'koa' ummissanan kara-kara mendewatanna anna la naparundukkoa' ungkaleso Puang Allata'alla.

Berik: Uwa Sanbagiri, Uwa nemna, Jeiba baabetabaram ane nafabaram, ane Jeiba Uwa Tuhan Yesus Kristusmanam. Ai Uwa Sanbagirfe sembayanga as gwebabana, jega Mafnana Jelemanaiserem tousaiserem ga is golmini ibe, ane Mafnana Uwa Sanbagirmana Jeiserem, seyafter bunarsusfer gemerserem ga is towas-towastababili. Ai sembayanga as gwebana seyafter jeiserem jem temawer enggalfe, aamei ga Uwa Sanbagiri bunarsusfer gam isa damdamtaasini.

Manggarai: Tegi kolé laku oné Mori dité Yésus Kristus, kudut Hia widang koé Nai Nggeluk te si’ang Mori Keraéng oné méu wiga méu pecing tu’ung Hiam.

Sabu: Ne liami ya mita ie ke Deo Muri di Yesus Kristus, Ama do dhida do ketutu ne, do wie ne Henga No pa mu. Ri Henga do naanne ke ne do medae ta pejadhi mu ta mmau dhara, jhe medae ta peteleo Deo pa mu hakku nara ta tade No ri mu.

Kupang: Beta sambayang bilang, “Bapa Boꞌi! Bapa tu, beta pung Bos Yesus Kristus pung Tuhan Allah. Deng Bapa tu, yang paling hebat. Beta minta ko Bapa kasi Bapa pung Roh sang orang Efesus dong, ko biar dong bisa mangarti hal-hal yang batúl, deng bisa kanál lebe bae sang Bapa.

Abun: Ji ndek mo men bi Yekwesu Yesus Kristus bi Ai, Yefun Allah gato kem kok ne, subere An Gen bok nggwa mo nin, subere nin bi sukjimnut kak ko, ete An Gen kadum Yefun Allah rer nai nin, subere nin jam An sisu ndo o et.

Meyah: Ofa bera erek mifmin Tuhan Yesus Kristus efen meka noba ongga mimif tein mifmin mika ongga efen ofoka aksa eteb doska. Noba didif dum diteij gu Ofa jeskaseda oisouska Efena Ebsi bera iwa idou emebriyi eteb ekirsa gij mar ongga Allah ontunggom fob. Noba didif dum diteij jeskaseda iwa tein ita idou ongga ebriyi ekirsa gij rot Allah efen owesa efek eteb tein.

Uma: Mekakae-a hi Alata'ala, Tuama-na Pue'-ta Yesus Kristus pai' Tuama-ta to bohe hanga'-na, kuperapi' bona nanotohi nono-ni hante baraka' Inoha' Tomoroli', duu'-na ni'inca mpu'u-i Alata'ala.

Yawa: Risambayambe Amisye ai, wepirati wama Amisyo Yesus Kristus apa Ajayo titi rave. Syo Amisye anajo indamu Po apa Anawayo Vambunine raugaje wasai, indamu Mo ana ratantona ntiti raugasyo wasai muno Mo Amisye arorono wasai indamu wapo aen tugaive.


NETBible: I pray that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you spiritual wisdom and revelation in your growing knowledge of him,

NASB: that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you a spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him.

HCSB: I pray that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, would give you a spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him.

LEB: that the God of our Lord Jesus Christ, _the glorious Father_ ,may give you a spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him

NIV: I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the Spirit of wisdom and revelation, so that you may know him better.

ESV: that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of him,

NRSV: I pray that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and revelation as you come to know him,

REB: I pray that the God of our Lord Jesus Christ, the all-glorious Father, may confer on you the spiritual gifts of wisdom and vision, with the knowledge of him that they bring.

NKJV: that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him,

KJV: That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him:

AMP: [For I always pray to] the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, that He may grant you a spirit of wisdom and revelation [of insight into mysteries and secrets] in the [deep and intimate] knowledge of Him,

NLT: asking God, the glorious Father of our Lord Jesus Christ, to give you spiritual wisdom and understanding, so that you might grow in your knowledge of God.

GNB: and ask the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, to give you the Spirit, who will make you wise and reveal God to you, so that you will know him.

ERV: I always pray to the great and glorious Father, the God of our Lord Jesus Christ. I pray that he will give you the Spirit, who will let you know truths about God and help you understand them, so that you will know him better.

EVD: I always pray to the God of our Lord Jesus Christ—to the glorious Father. I pray that he will give you the Spirit that will show you things about God and help you understand them. Then you will really know God.

BBE: That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you a spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him;

MSG: But I do more than thank. I ask--ask the God of our Master, Jesus Christ, the God of glory--to make you intelligent and discerning in knowing him personally,

Phillips NT: That the God of our Lord Jesus Christ, the allglorious Father, will give you spiritual wisdom and the insight to know more of him:

DEIBLER: I pray that God, who is the glorious/wonderful Father of our Lord Jesus Christ, may cause his Spirit to make you wise, and that his Spirit will reveal God to you so that you may fully know him.

GULLAH: A aks de God ob we Lawd Jedus Christ, God we Fada wa full ob glory, fa gii oona speritual sense an show oona trute bout God, so dat oona gwine know um mo an mo betta.

CEV: I ask the glorious Father and God of our Lord Jesus Christ to give you his Spirit. The Spirit will make you wise and let you understand what it means to know God.

CEVUK: I ask the glorious Father and God of our Lord Jesus Christ to give you his Spirit. The Spirit will make you wise and let you understand what it means to know God.

GWV: I pray that the glorious Father, the God of our Lord Jesus Christ, would give you a spirit of wisdom and revelation as you come to know Christ better.


NET [draft] ITL: I pray that <2443> the God <2316> of our <2257> Lord <2962> Jesus <2424> Christ <5547>, the Father <3962> of glory <1391>, may give <1325> you <5213> spiritual <4151> wisdom <4678> and <2532> revelation <602> in <1722> your growing knowledge <1922> of him <846>,


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Efesus 1 : 17 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran