Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yesaya 24 >> 

Ida S

1Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang ngrusak jagate tur manggayang pretiwine punika suung mangmung. Ida pacang ngengsogang pretiwine punika tur mrarakang rakyatnyane.

2Asing-asing anak pacang manggihin nasib sane pateh, inggih punika parapandita miwah rakyat biasa, parekan wiadin pamekel, sane numbas miwah sane ngadol, sane maselangang wiadin sane nyelang, sane sugih miwah sane tiwas.

3Pretiwine pacang uug maglaturan. Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ngandika kadi asapunika, tur punika sinah pacang kalaksanayang.

4Pretiwine pacang tuh tur layu, jagate makasami sayan tan pabayu. Pretiwine miwah akasane pacang berek.

5Jadmane sampun ngrusak pretiwine malantaran antuk mamurug pidabdab Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah lompang ring prajanjian sane kardi Ida buat salami-laminipun.

6Punika awinannya Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ngwarahang sumpah ring pretiwine. Jadmane patut ngemasin indik sane sampun kardi ipun. Wantah sayan akidik pisan sane prasida kantun urip.

7Tetanduran anggure layu, tur toyan anggure sayan kirang. Asing-asing anak sane sampun naenin masuka rena, sane mangkin ipun sedih.

8Samaliha kaliangan suaran tetabuhane, inggih punika suaran rebab miwah suaran kendangnyane sampun sepi.

9Irika sampun nenten malih wenten kaliangan indik toyan anggur, tur tan wenten anak mrasidayang malih ngrasayang anggur.

10Saananing sane wenten ring kota sami iur tur rakyate sami pada ngubetang jelanan umahnyane buat ngrahayuang deweknyane.

11Anake pada pakuuk ring margine, duaning irika nenten wenten anggur malih. Kaliangane sampun kaon buat salami-laminipun. Kaliangane punika sampun ical saking panegarane punika.

12Kotane sampun uug, tur gapurannyane taler sampun nyag ajur.

13Paindikane sane kadi asapuniki sane pacang nibenin sawatek bangsane ring jagate sami. Paindikan sane kadi asapunika tan bina sakadi wusan masan ngampunge, rikala woh saitune sampun telas, tur masan ngalap woh anggur sampun wusan.

14Wenten anak sane makidung kabatek antuk liangnyane. Anake sane magenah bedauh, ipun pacang nyritayang indik kagungan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

15Tur anake sane magenah bedangin pacang muji ida. Anake sane magenah ring pasisi pacang muji Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin Israele.

16Saking tepin jagate sane doh-doh tiang pacang miragi pujian sane muji Israel, makadados bangsa sane patut. Nanging pabuat tiang nenten wenten pangajap-ajap! Tiang jadma sane sampun kakutang. Penghianate terus menghianat, tur penghianatannyane sayan mangetang.

17Ih jero sareng sami, pirengangja atur tiange. Jaga wenten paindikan sane ngresresin, bangbang miwah jeet sane nyantosang jerone.

18Asing-asing anak sane nyidayang luput saking paindikan sane ngresresin, ipun pacang labuh ka bangbange, tur sane luput saking bangbange ipun pacang keni jeet. Sabeh sane bales pisan pacang tedun sakadi briokang saking langite, tur dasar-dasar pretiwine pacang magenjongan.

19Pretiwine pacang engkag tur belah miwah belah masibakan.

20Pretiwine pacang srayang-sruyung sakadi anak punyah tur pacang ayag-oyog sakadi pondoke tempuh angin baret. Jagate pacang abot malantaran dosa-dosannyane. Ipun pacang bah nyeleati tur nenten pacang naenin eling malih.

21Pacang rauh masanipun Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang nyisipang panguasa-panguasa sane baduur miwah sane ngwengku pretiwine.

22Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang munduhang pararatune sareng sami sakadi narapidana ring tengah bangbange. Ida pacang ngancing pararatune punika ring pangkenge kantos rauh masannyane kasisipang.

23Bulane pacang dados peteng, suryane pacang nenten malih masunaran, santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Kuasa pacang jumeneng nata. Ida pacang mrentah ring Yerusalem ring Gunung Sion, tur parapamimpin rakyate pacang ngeton kamulian Idane.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yesaya 24 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran