Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BSD]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 8 : 5 >> 

BSD: Kemudian malaikat itu mengambil pedupaan itu. Ia mengisi pedupaan itu dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Lalu terdengarlah guntur yang bergemuruh, kilat sabung-menyabung, dan terjadi gempa bumi.


AYT: Lalu, malaikat itu mengambil pedupaan dan mengisinya dengan api yang diambil dari altar dan melemparkannya ke bumi; maka terdengarlah bunyi guntur yang disertai kilat dan gempa bumi.

TB: Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh, disertai halilintar dan gempa bumi.

TL: Maka malaekat itu pun mengambil perukupan itu, serta mengisi itu dengan api dari tempat persembahan itu, sambil mencampakkan ke bumi; lalu jadilah beberapa bunyi guruh dan beberapa suara dan kilat, dan gempa bumi.

MILT: Dan malaikat itu mengambil pedupaan itu, dan dia mengisinya dengan api mezbah itu, dan dia melemparkannya ke bumi, dan terjadilah suara gemuruh dan guntur-guntur, dan kilat-kilat, dan gempa bumi.

Shellabear 2010: Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu. Diisinya pedupaan itu dengan api dari mezbah, lalu dicampakkannya ke bumi. Maka terdengarlah gelegar bunyi guruh disertai halilintar, dan terjadilah gempa bumi.

KS (Revisi Shellabear 2011): Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu. Diisinya pedupaan itu dengan api dari mezbah, lalu dicampakkannya ke bumi. Maka terdengarlah gelegar bunyi guruh disertai halilintar, dan terjadilah gempa bumi.

Shellabear 2000: Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu. Diisinya pedupaan itu dengan api dari mezbah, lalu dicampakkannya ke bumi. Maka terdengarlah gelegar bunyi guruh disertai halilintar, dan terjadilah gempa bumi.

KSZI: Kemudian malaikat itu mengisi tempat bara dengan bara api dari mazbah lalu melontarkannya ke bumi. Dalam sekelip mata kedengaran guruh petir dan kelihatan kilat sabung-menyabung lalu seluruh bumi gempa.

KSKK: Lalu malaikat mengambil pedupaan dan mengisinya dengan bara yang menyala dari mezbah, dan menuangkannya ke atas bumi; dan terjadilah guruh, kilat, dan gempa bumi.

WBTC Draft: Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu dan mengisinya dengan api dari mezbah. Kemudian dia melemparkannya ke bumi. Maka terjadilah guruh dan bunyi lainnya, disertai halilintar dan gempa bumi.

VMD: Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu dan mengisinya dengan api dari mezbah. Kemudian dia melemparkannya ke bumi, maka terjadilah guruh dan bunyi lainnya, disertai halilintar dan gempa bumi.

AMD: Lalu, malaikat itu mengisi tempat dupa itu dengan api yang diambil dari altar dan melemparkannya ke bumi. Maka, terdengarlah bunyi guntur yang disertai kilat dan gempa bumi.

TSI: Selanjutnya malaikat tadi mengisi lagi pedupaan itu dengan bara api dari mezbah, lalu melemparkannya ke bumi! Maka terjadilah bunyi guntur yang bergemuruh disertai kilat sambung-menyambung dan gempa.

BIS: Kemudian malaikat itu mengambil pedupaan itu, dan mengisinya dengan api dari mezbah, lalu melemparkannya ke atas bumi. Maka guntur pun bergemuruh dan kilat sabung-menyabung, dan terjadi gempa bumi.

TMV: Kemudian malaikat itu mengambil perbaraan itu, dan mengisinya dengan bara api yang diambil dari mazbah, lalu melemparkannya ke atas bumi. Lalu guruh bergemuruh, kilat sabung-menyabung, dan gempa bumi berlaku.

FAYH: Kemudian malaikat itu mengisi pedupaan dengan api dari mezbah, lalu melemparkannya ke bumi; maka guruh pun menggelegar, kilat menyambar, dan terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat.

ENDE: Setelah itu malaekat mengambil pedupaan dan mengisinja dengan arang panas dari altar dan melemparkannja keatas bumi. Ketika itu berderulah beberapa ledakan guruh, disertai halilintar dan gempa bumi.

Shellabear 1912: Maka perasapan itu pun diambilah oleh malaikat itu, diisikannya dengan api dari tempat persembahan itu, lalu dicampakkannya kebumi; maka kedengaranlah beberapa bunyi guruh dan beberapa suara dan kilat pun, dan bumi pun gempalah.

Klinkert 1879: Laloe di-ambil olih malaikat itoe akan pedoepaan, di-isinja dengan api dari medzbah, satelah itoe ditjampakkannja kaboemi, tiba-tiba berboenjilah beberapa soewara dan peter dan kilat dan gempa-boemi.

Klinkert 1863: Maka itoe malaikat ambil itoe padoepaan, lantas di-isinja dengan api dari medzba, lantas ditoewang di-atas boemi; maka djadilah bebrapa soeara dan boenji goentoer, dan kilat, dan gempa boemi.

Melayu Baba: Dan itu mla'ikat ambil itu tmpat-asap; dan pnohkan itu dngan api deri tmpat-persmbahan, dan champakkan di bumi, dan datang bunyi-bunyi guntor, dan suara-suara, dan kilat, dan satu gmpa bumi.

Ambon Draft: Maka mela

Keasberry 1853: Maka diambillah ulih muleikat itu akan purasapan itu, lalu diisinya dungan api yang deripada tumpat pursumbahan itu, lalu dituangkannya kaatas bumi: maka sa'kunyung kunyung burbunyilah bubrapa suara, dan halalintar, dan kilat, dan gumpa.

Keasberry 1866: Maka diambillah ulih mŭliekat itu akan pŭrasapan itu, lalu diisinya dŭngan api yang deripada tŭmpat pŭrsŭmbahan itu, lalu dituangkannya ka’atas bumi; maka sa’kunyung kunyung bŭrbunyilah bŭbrapa swara, dan halalintar, dan kilat, dan gŭmpa.

Leydekker Draft: Maka de`ambil 'awleh Mela`ikat 'itu per`ukopan, dan de`isinja dija 'itu dengan 'apij deri pada medzbehh, dan debowangnja 'itu ka`atas bumi: maka djadilah babarapa sawara, dan halilintar, dan kilat dan gompah bumi.

AVB: Kemudian malaikat itu mengisi tempat bara dengan bara api dari mazbah lalu melontarkannya ke bumi. Dalam sekelip mata kedengaran guruh petir dan kelihatan kilat sabung-menyabung lalu seluruh bumi bergempa.

Iban: Udah nya melikat nya ngambi sarang menyan nya, ngisi sarang menyan nya enggau bara api ari alta, lalu nikauka sarang menyan nya ngagai dunya. Guntur meletup lalu beguru, kilat nyelar lalu tanah berenyang.


TB ITL: Lalu <2532> malaikat <32> itu mengambil <2983> pedupaan <3031> itu, mengisinya <1072> <846> dengan <1537> api <4442> dari mezbah <2379>, dan <2532> melemparkannya <906> ke <1519> bumi <1093>. Maka <2532> meledaklah <1096> bunyi <5456> guruh <1027>, disertai <2532> halilintar <796> dan <2532> gempa bumi <4578>. [<2532> <2532>]


Jawa: Malaekat mau tumuli mundhut padupan mas iku, diiseni geni saka ing misbyah, lan geni iku banjur diuncalake marang ing bumi. Tumuli ana swara gumlegering gludhug, bareng lan bledheg sarta lindhu.

Jawa 2006: Malaékat mau tumuli mundhut padupan mas iku, diisèni geni saka misbyah, lan iku banjur diuncalaké ing bumi. Nuli ana swara gumlegering gludhug bebarengan karo bledhèg sarta lindhu.

Jawa 1994: Malaékat mau nuli nggawa pedupan lan diisèni mawa saka ing mesbèh, banjur diuncalaké menyang bumi. Nuli ana swarané gludhug gumleger bebarengan bledhèg sesamberan, apa déné lindhu.

Jawa-Suriname: Mulékaté terus nggawa wadah menyané, terus diisèni geni sangka altar, terus dibuwang nang bumi. Terus ènèng swarané gluduk gemluduk bareng karo klélapé bledèk, uga ènèng lindu.

Sunda: Geus kitu parukuyanana ku eta malaikat dicokot, dieusian ruhak tina altar, tuluy diawurkeun ka bumi. Guludug disada ngagulugur, kilat tingjorelat, sarta aya lini di bumi.

Sunda Formal: Ari parukuyan tea, ku eta malaikat, dieusian ruhak tina mezbah, terus diawurkeun ka bumi; tuluy bae disusul ku gelap tingbeledag, tinggulugur, jeung dibarengan ku kilat; jaba ti eta, bumi ge, inggeung ku lini.

Madura: Saamponna ganeka malaekat gella’ mondhut padupa’an gella’, pas eesse’e apoy se dhari mezba, sarta pas eontallagi ka attas bume. Galudhuk pas agarudhu’ ban dhap-keddhap saleng agalirap, sarta pas badha lendhu.

Bauzi: Labihasu meedume neàdi ame Alat Am im gagu vou usemda labe aho vuusdamna vua gazihi esumna sehena buà lam ame beahuba vahehe vua gazihi lam fa visomoame aho vuusdamna laba vaheme bektoi vou fi bovai bak adba niba bisteat ab nom beoham. Labi modeha asum boz ab veleidamam. Veleidam labe asum gilidume lautoida. Labi balim feàna bak nigo nigoda. Labihadamna eho ab aadaham.

Bali: Raris malaekate punika ngambil pasepane, kabekin kadagingin geni saking genah aturane, tur kentungang ka jagate. Irika raris wenten suara miwah kuugan krebek, kilap tatit miwah linuh ageng.

Ngaju: Palus malekat te manduan dadupa te, tuntang manyuange hapan apui bara mesbeh, palus manjakahe akan hunjun petak. Maka nyaho mahin mangguroh tuntang kilat sir-sar manyambar, tuntang petak kea hagerek.

Sasak: Beterus malaẽkat nike bait tangkaq dupe nike, dait isiqne siq api lẽman mẽje taoq kurban, terus timpohne ojok gumi. Make kedengahan suare guntur kance kisap dait araq lindur.

Bugis: Nainappa iyaro malaéka’é nala iyaro addupa-dupangngé, nanalisekiwi sibawa api polé ri mézbaé, nainappa naggenrungeng ri yasé’na linoé. Naddalenrunna guttué enrengngé siyanré-anré billa’é, kuwaéttopa mpéwanni tanaé.

Makasar: Nampa naalle anjo malaekaka anjo pa’dupanga, na nasare pepe’ battua ri tampa’ pakkoro’bangngang, nampa napasambila irateanganna buttaya. Assa’ra lompomi gunturuka siagang assisambung-sambummi kilaka; kammayatompa ta’ge’goso’mi buttaya.

Toraja: Naalami malaeka’ iato tu puaro anna patamai api dio mai inan pemalaran, anna pellebaranni tama lino, dadimi ba’tu pira-pira guntu’ sia ba’tu pira-pira gamara sia kila’ sia lino’.

Duri: Namane' nnalai to kuaro jio mai meja pangdupan napado'i mangko' bulawan napellekkosanni tama lino. Anna sigalunturan to galugu, sipellepa'-leparan to kila' na nino.

Gorontalo: Lapatao malaikati boyito ma lohama mayi polulutube boyito wawu tiluwangaliyo mao bohu monto meja boyito wawu ma pilomailiyo mola ode duniya. Lapatao ma mowali bulonggodu wawu ilato mabo motutuyuhe wawu ma mowali liluhu.

Gorontalo 2006: Lapatao̒ malai̒kati boito lohama podupawa boito, wau loluango wolo tulu lonto mesba, tulusi lopo mahula odeitaato dunia. Yi bulonggodu olo hula-hulaubio wau ilato malo lawode-molawode mai wau lotoduwolo mola liluhu.

Balantak: Kasi malaa'ikat iya'a nangala tunuan kamangian iya'a, ka' ningisii apu men ni'ala na mesba ka' nambalo'kon na tano' balaki'. Mbaka' nogolosa'onmo tilolo' kilap ka' lili'.

Bambam: Puhai ia too mualam api indo malaika' yabo ongeam pehumalasam anna napangngissianni indo ongeanna tunuam bubanau', mane napa'tibeanni tama lino. Iya lippä'-lippä' siaham guntu', silalle kila', anna lino' kasalle.

Kaili Da'a: Naopu etu nialana tubu mpotunju dupa etu pade niisina ante apu nggari bunggu Meja Mpesomba. Pade nitajiakana mpaka riara dunia. Sangga nitajiakapa apu etu nepogumo guntu bete pade kila damo mparea pade najadimo lingu.

Mongondow: Nopaḷut makow kon tua malaekat tatua nogamaí kon tampat pototubaían kong kamaya bodongka binonuannya in tuḷu inta nongkon tampat pobobogoian kon sosumbah. Nopaḷut makow pinogarabnya kom butaí na'a. Daí totokdon nonggotup bo nongilat inta moyodudu-duduimai bo nobaliídon in linug.

Aralle: Pihsananna naalang inde paongeang bulahang yato malaeka', anna napangngihsii api ang naala di hao mai di pantunuang penombaang mane napentibeing tama di lino. Ya' tahpa mellihpä' siang kundäng, sibaha kila' anna lino'.

Napu: Roo indo, malaeka iti mangalami tabo pointua dupa, napabuke hai api hangko i meja pointua dupa, hai naweduka lao i dunia. Hangko indo, kegumpatami, kekilami, hai kelinumi.

Sangir: Bọu ene malạekatẹ̌ e něngal᷊ạ e pananawungange, kụ nitahoěngu putung bọu pananěmbaěnge, mase nikaese sol᷊ong bowon dunia. Tangu gimal᷊ědụ e rěllụ dingangu nẹ̌kilạ mětẹ̌tatiwal᷊esẹ̌, dingangu nělinuhẹ̌.

Taa: Roo see pomakau etu mangoko apu to yako ri wawo mpalampa, pei mamposaka ri raya nu yama rapangantunu kemenyan etu, panewa ia mangantajika yau ri lino. Wali ojo karoonya etu re’emo bilak kreto pasi lengko tana.

Rote: Basa boema, ata nusa so'dak ndia ho'i na mango tutunu boominik ndia de, ana ho'i ha'i manai mei tutunu-hohotuk ndia lai na de, ana taon leo dalek neu, boema ana tapan leo daebafa ka neu. Tutika ta'ta sa boeo nata'ta lain, ma ndela sa tuti-nato, boema dae manggengo ka da'di.

Galela: Kagena de o malaikat magena o manyanyi ma ngihi o guracino magena waqehe de kugena ma rabaku o uku ma ngabo wangadoka. Qabolo de o manyanyi ma ngihi de ma raba gena wosipaka o duniaku. Ato toise o kuguru ilalamo de o diwotu ma dupuru, de lo takelelo o tatawi, de o osu lo idadi.

Yali, Angguruk: Laharuk latisimu malaikat inowen hubu lahaptuk ambeg ino fam indok ambiyang warisireg indok munggaltuk angge inggikmu werehon kilaboho indok ino hililoho kinangma hik isarisi. Hik isarisimu lebeglu lebeg turuk lit ululu humon sipuk turukmu o mek turuk lit aplohok humon tirisi.

Tabaru: Ge'enaka de 'o mala'ekati ge'ena ya'ese 'o manyanyi ma ngii ge'ena, de 'isinoa 'o 'uku gee ya'ese 'o su-suba 'idu-dutuukino, de 'isi'umo 'o duniaku. So 'o duturu 'ikatiwiwiri de 'o tawi-tawi yakaletongoka, de 'i'osu.

Karo: Jenari ibuat malekat e ingan kumenen ndai, itamana ku bas rara api si ibuat i bas batar-batar persembahen, jenari iamburkenna ku doni. Kenca bage jadi me lenggur, sora si ergeruhguh, kilap, ras linur.

Simalungun: Dob ai ibuat malekat ai ma pardahupaan ai anjaha igoki ma ai bani apuy na humbani anjapanjap ai, anjaha igijigkon ma ai hu tanoh; jadi masa ma longgur, sora, hilap pakon lalou.

Toba: Dung i dibuat surusuruan i ma pardaupaan i, digohi ma i dohot api na sian langgatan i, didabu ma i tu tano i, gabe masa ma angka ronggur dohot soara na mardoromdorom, angka hilap dohot lalo.

Dairi: Nai ibuat malaèkat i mo perdahupaan i, idomi mo dekket rara api i langgaten pemèlèen i nai, janah ibentirken mo mi tanoh èn. Mèter purpar mo renggur bak sora merderrem-derrem, butbat mo pellian janah dumegger mo dunia èn.

Minangkabau: Kudian malekaik tu ma ambiak tampaik pambaka kumayan tu, sarato ma isinyo jo api nan dari mezbah, sudah tu dibaekannyo ka bumi. Mako guruah pun bagamuruah, kilek sabuang-manyabuang, sarato tajadilah gampo.

Nias: Aefa da'õ ihalõ mako wanunu kumõyõ mala'ika andrõ, ifo'õsi alitõ moroi ba naha wame'e sumange, aefa da'õ itibo'õ ba gulidanõ. Ba so we'ugu'ugu mbanua ba gari mbanua ba so ndruru danõ.

Mentawai: Lepá alánangan nia kudduat pasilabokat néné malaika, kaunangan ka bagania api sibara ka kudduat pasijá-jakat, tarimeu buluakenen iageti ribbaiakénangan leú et nia ka polak. Oto pugururuunangan leú et ka sia nga-ngan leleggu, samba ka sia bilá leú et, apabilá; lepá baranangan leú et teteu.

Lampung: Kak raduni malaikat udi ngakuk pedupaan udi, rik ngisini jama apui jak mezbah, raduni nayarkoni mik atas bumi. Maka guntor pun bebunyi rik kilat sabung-menyabung, rik tejadi kukuk.

Aceh: Óh lheueh nyan lé malaikat nyan laju geucok dupa nyan, dan geupasoe laju ngon apui nibak miseubah, laju geurhom u ateueh bumoe. Ngon nyan jiteuka kheueh geulanteue meutaga-taga meunan cit ngon kilat sabe muble-ble hana reuda, dan teuka kheueh geumpa bumoe.

Mamasa: Ummalami roaya illalan mai angngenan pemalasan inde malaeka'e anna parokkoi kolak bulawan anna mane pessembusanni tama lino. Tappa lippak siami guntu', silalle kila' anna pandondan padang napobua' lino' kamai.

Berik: Jepga malaikata jeiserem jei pancini ga aa goltena, ane tokwa uma jam bokola mejanawer, ga aa firulnuwili ogiribe. Jepga iris tisna ga aa folbana, ane irsi teisyenfer bwere-bwerewena, ane ginir ga aa etamwena.

Manggarai: Itug kali emin dupa hitu le malékat, na’a bonén le api wara oné-mai compang agu wéwéng nggere-oné lino. Itu kali dengén mpirang genggus mésé, wili-welok pasat agu nupung.

Sabu: Ta alla pemina harre, ta aggo ke ri naju Deo do naanne ne era tunu dhupa ne, jhe la ihe la dhara ne ri ai ngati dhea era tunu ne, jhe ligo ri no ma danni raiwawa. Moko ta kedu-kedaru ke dhoro, jhe ta peki'e ke ne bhele, moko ta jadhi ke dhai-ie pa raiwawa.

Kupang: Ais, itu ana bua ame api dari itu meja, ko taro bekin ponu itu mangko mas. Tarús dia lempar buang itu mangko pi bumi. Takuju sa, beta lia ada kilat yang basambar kiri-kanan di bumi. Tarús ada guntur yang babunyi bésar basambung, deng ada tana tagoyang bésar.

Abun: Orete malaikat gwat sukbo, ete nai bot kadit meja gato ye grem suk wa som Yefun Allah su ne. An bok bot mo sukbo mit, orete an am sukbo ne ges mo bur ré re. Sukbo ne ma rek mo bur ré sa, nogu pu e, sukyo-sukyo pu e, nowarek e, sui juwai bur ré e ne.

Meyah: Erek koma beda malaikat egens insa koma ecka mah efesi krenmeni rot eisa jeska meja ongga emas insa koma, beda ofa aha mar koma gij mokosku insa koma. Beda ofa era mar insa koma orobuma rot gu mebif. Beda ainsa koma tein moc ogugur eteb doska, noba moc efesa tein ofoukou, noba mebif icusur eteb doska.

Uma: Oti toe, mala'eka toei mpo'ala' tubu' pontunua dupa' toe, na'ihii' hante rea' apu ngkai meja' pontunua pepue', pai' napetadi hilou hi dunia'. Ngkai ree, paguru-mi kuna pai' kila' momehalau', pai' linua-mi.

Yawa: Umba naite po taname rauga no tewa orame rai, po raugasyo unggane rai ti po ramaugo mine so rai, weti katitire ravabari mo nuge rambayar, ivake ratatukande, muno mungkije nande.


NETBible: Then the angel took the censer, filled it with fire from the altar, and threw it on the earth, and there were crashes of thunder, roaring, flashes of lightning, and an earthquake.

NASB: Then the angel took the censer and filled it with the fire of the altar, and threw it to the earth; and there followed peals of thunder and sounds and flashes of lightning and an earthquake.

HCSB: The angel took the incense burner, filled it with fire from the altar, and hurled it to the earth; there were thunders, rumblings, lightnings, and an earthquake.

LEB: And the angel took the censer and filled it with the fire from the altar and threw [it] to the earth, and there were thunders and sounds and lightnings and an earthquake.

NIV: Then the angel took the censer, filled it with fire from the altar, and hurled it on the earth; and there came peals of thunder, rumblings, flashes of lightning and an earthquake.

ESV: Then the angel took the censer and filled it with fire from the altar and threw it on the earth, and there were peals of thunder, rumblings, flashes of lightning, and an earthquake.

NRSV: Then the angel took the censer and filled it with fire from the altar and threw it on the earth; and there were peals of thunder, rumblings, flashes of lightning, and an earthquake.

REB: The angel took the censer, filled it with fire from the altar, and threw it down on the earth; and there came peals of thunder, lightning-flashes, and an earthquake.

NKJV: Then the angel took the censer, filled it with fire from the altar, and threw it to the earth. And there were noises, thunderings, lightnings, and an earthquake.

KJV: And the angel took the censer, and filled it with fire of the altar, and cast [it] into the earth: and there were voices, and thunderings, and lightnings, and an earthquake.

AMP: So the angel took the censer and filled it with fire from the altar and cast it upon the earth. Then there followed peals of thunder {and} loud rumblings and blasts {and} noises, and flashes of lightning and an earthquake.

NLT: Then the angel filled the incense burner with fire from the altar and threw it down upon the earth; and thunder crashed, lightning flashed, and there was a terrible earthquake.

GNB: Then the angel took the incense container, filled it with fire from the altar, and threw it on the earth. There were rumblings and peals of thunder, flashes of lightning, and an earthquake.

ERV: Then the angel filled the incense holder with fire from the altar and threw it down on the earth. Then there were flashes of lightning, thunder and other noises, and an earthquake.

EVD: Then the angel filled the incense holder with fire from the altar. The angel threw the incense holder on the earth. Then there were flashes of lightning, thunder and other noises, and an earthquake.

BBE: And the angel took the vessel; and he made it full of the fire of the altar, and sent it down on the earth: and there came thunders and voices and flames and a shaking of the earth.

MSG: Then the Angel filled the censer with fire from the Altar and heaved it to earth. It set off thunders, voices, lightnings, and an earthquake.

Phillips NT: Then the angel took the censer, filled it with fire from the altar, and hurled it upon the earth. And at that there were thunderings and noises, flashes of lightning and an earthquake.

DEIBLER: In response, the angel took the golden incense burner and filled it with coals of fire from the altar. He threw the contents of the [MTY] incense burner onto the earth. Thunder sounded and rumbled, lightning was flashing, and the earth shook.

GULLAH: Den de angel tek de incense pot an e tek fire fom de alta an pit um eenside de incense pot. Den e shrow um pon de wol. De tunda staat fa roll an lightnin staat flashin. Dey been big noise an de groun staat fa tremble.

CEV: After this, the angel filled the incense container with fire from the altar and threw it on the earth. Thunder roared, lightning flashed, and the earth shook.

CEVUK: After this, the angel filled the incense container with fire from the altar and threw it on the earth. Thunder roared, lightning flashed, and the earth shook.

GWV: The angel took the incense burner, filled it with fire from the altar, and threw it on the earth. Then there was thunder, noise, lightning, and an earthquake.


NET [draft] ITL: Then <2532> the angel <32> took <2983> the censer <3031>, filled <1072> it <846> with <1537> fire <4442> from the altar <2379>, and <2532> threw <906> it on <1519> the earth <1093>, and <2532> there were <1096> crashes of thunder <1027>, roaring <5456>, flashes of lightning <796>, and <2532> an earthquake <4578>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Wahyu 8 : 5 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel