Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [CEV]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 13 : 7 >> 

CEV: It was allowed to fight against God's people and defeat them. It was also given authority over the people of every tribe, nation, language, and race.


AYT: Dia juga diperbolehkan untuk memerangi orang-orang kudus dan mengalahkan mereka; dan kepadanya diberikan kuasa atas semua suku, kaum, bahasa, dan bangsa.

TB: Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka; dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa.

TL: dan ia pun diluluskan membuka peperangan dengan segala orang suci dan menewaskan dia, dan diberi kuasa atas tiap-tiap suku dan kaum dan bahasa dan bangsa.

MILT: Dan kepadanya ditetapkan untuk melakukan peperangan dengan orang-orang kudus dan untuk menaklukkan mereka. Dan kepadanya diberikan wewenang atas setiap suku dan bahasa dan bangsa.

Shellabear 2010: Ia diizinkan pula untuk memerangi orang-orang saleh dan mengalahkan mereka. Selain itu ia pun diberi wewenang atas segala suku, kaum, bahasa, dan bangsa.

KS (Revisi Shellabear 2011): Ia diizinkan pula untuk memerangi orang-orang saleh dan mengalahkan mereka. Selain itu ia pun diberi wewenang atas segala suku, kaum, bahasa, dan bangsa.

Shellabear 2000: Ia diizinkan pula untuk memerangi orang-orang saleh dan mengalahkan mereka. Selain itu ia pun diberi wewenang atas segala suku, kaum, bahasa, dan bangsa.

KSZI: Binatang itu dibenarkan memerangi dan menewaskan orang salih, serta diberi kekuasaan ke atas semua suku, kaum, bahasa dan bangsa.

KSKK: Binatang itu diperkenankan berperang melawan para kudus untuk mengalahkan mereka. Ia diberi kuasa atas manusia dari setiap suku, bahasa, dan bangsa;

WBTC Draft: Binatang itu diperkenankan berperang melawan umat Allah dan mengalahkannya. Binatang itu menerima kuasa atas setiap suku, umat, bahasa, dan bangsa.

VMD: Binatang itu diperkenankan berperang melawan umat Allah dan mengalahkannya. Binatang itu menerima kuasa atas setiap suku, umat, bahasa, dan bangsa.

AMD: Ia juga diizinkan untuk berperang dan mengalahkan umat Allah. Selain itu, binatang itu juga diberi kuasa atas setiap suku, negara, bahasa, dan bangsa.

TSI: Binatang itu juga diizinkan untuk berperang melawan dan mengalahkan umat Kristus. Bahkan binatang itu diberi kuasa untuk memerintah atas semua orang dari tiap suku bahasa, bangsa, dan negara.

BIS: Ia dibolehkan juga melawan umat Allah serta mengalahkan mereka. Dan kekuasaan atas semua suku, negara, bahasa, dan bangsa diberikan kepadanya.

TMV: Binatang itu dibenarkan melawan umat Allah serta mengalahkan mereka. Binatang itu diberikan kekuasaan atas setiap suku, negara, bahasa, dan bangsa.

BSD: Ia juga dibolehkan melawan umat Allah dan mengalahkan mereka. Kekuasaan atas semua suku, negara, bahasa, dan bangsa, diberikan kepadanya.

FAYH: Ia diberi kuasa oleh Naga untuk memerangi umat Allah, untuk mengalahkan mereka, dan untuk memerintah semua bangsa dan golongan bahasa di seluruh dunia.

ENDE: Dan dia diperbolehkan berperang melawan para orang sutji dan mengalahkan mereka. Kepadanja diberikan pemerintahan atas tiap suku-bangsa dan bahasa dan rakjat.

Shellabear 1912: Maka ia pun dibenarkan memerangi segala orang saleh dan mengalahkan dia, dan diberi kuasa atas tiap-tiap suku dan kaum dan bahasa dan bangsa orang.

Klinkert 1879: Maka diberi poela kapadanja berperang dengan orang-orang soetji dan akan mengalahkan mareka-itoe; dan lagi diberi koewasa kapadanja atas segala kaum dan behasa dan bangsa.

Klinkert 1863: {Wah 11:7; Dan 7:21} Maka dikasih djoega sama dia berprang dengan segala orang salih, serta mengalahken dia-orang; dan lagi dikasih koeasa sama dia atas segala katoeroenan dan bahasa dan segala bangsa.

Melayu Baba: Dan sudah di-bri k-pada dia boleh prang sama orang-orang kudus, dan kalahkan dia-orang: dan di-bri kuasa pula atas sgala suku dan kaum dan bhasa dan bangsa.

Ambon Draft: Dan deberikan kapadanja akan bowat paparangan deng-an segala awrang mutaki, dan akan berawlah kamenangan a-tas marika itu; dan deberikan kapadanja kawasa atas saka-lijen bangsa, dan chalika, dan bahasa-bahasa, dan sakalijen chalajik.

Keasberry 1853: Maka dibri pula padanya burprang dungan orang orang salih, surta mungalahkan marika itu: dan lagi tulah dibri kuasa akan dia atas sagala katurunan, dan bahsa, dan sagala bangsa.

Keasberry 1866: Maka dibri pula padanya bŭrprang dŭngan orang orang salih, sŭrta mŭngalahkan marika itu; danlagi tŭlah dibri kwasa akan dia atas sagala katuronan, dan bahsa, dan sagala bangsa.

Leydekker Draft: dan kawasa sudah deberikan padanja 'akan meng`ardjakan paparangan lawan segala walij, dan 'akan menang dija 'itu: dan kawasa sudah deberikan padanja 'atas tijap 2 bangsa, dan 'awrang jang berbagej 2 bahasa, dan chalikhah.

AVB: Binatang itu dibenarkan memerangi dan menewaskan orang salih, serta diberi kekuasaan ke atas semua suku, kaum, bahasa dan bangsa.

Iban: Iya mega dikemendarka nyerang bala nembiak Tuhan, lalu ngalahka sida, lalu iya diberi kuasa atas semua raban bansa, menua, jaku enggau bansa,


TB ITL: Dan <2532> ia <846> diperkenankan <1325> untuk berperang <4160> <4171> melawan <3326> orang-orang kudus <40> dan <2532> untuk mengalahkan <3528> mereka <846>; dan <2532> kepadanya <846> diberikan <1325> kuasa <1849> atas <1909> setiap <3956> suku <5443> dan <2532> umat <2992> dan <2532> bahasa <1100> dan <2532> bangsa <1484>.


Jawa: Sarta maneh kalilan nempuh perang lan ngalahake marang para suci; tuwin kaparingan panguwasa misesa marang angger taler lan umat tuwin basa sarta bangsa.

Jawa 2006: Sarta manèh diparengaké nempuh perang lan ngalahaké para suci; tuwin kaparingan pangwasa tumrap saben taler lan umat tuwin basa sarta bangsa.

Jawa 1994: Si kéwan uga diparengaké nempuh lan ngalahaké kagungané Allah. Iya kaparingan pangwasa ngerèh marang saben taler lan negara, basa lan bangsa.

Jawa-Suriname: Kéwan uga kelilan nglawan lan ngalahké kabèh sing pada nurut Gusti Allah. Malah kelilan nglakokké pangwasa marang saben taler lan negara, basa lan bangsa.

Sunda: Meunang oge narajang jeung ngelehkeun umat Allah, meunang ngawasaan ka unggal kaom, bangsa, basa, jeung seler bangsa.

Sunda Formal: Jeung deui, eta sato teh, dibere idin merangan jeung ngelehkeun umat Allah; tur dibere kawasa oge pikeun ngajajah ka kaom-kaom, seler-seler bangsa, bangsa-bangsa, jeung basa-basa.

Madura: Keban ganeka eedine jugan merrange ommadda Allah ban makala ommat ganeka. Jugan eparenge kakobasa’an ka sadajana suku, nagara, basa ban bangsa.

Bauzi: Labi laha Alat ahit uledi ame nabu laba modi vizi im dedateli fa Alam damalehe dam laba bohudi aho fa meodem bak ab modi esuham. Labi Alat laha ahit uledi ame nabu laba modi im dedateli dam bakda ahebu abo bak feàna meidati bak feàna meidati ahaladiame esuiaha dam zi ame. Labi dam debu mei debu meime dae ahaladiaha dam ame. Lahadaha dam zi feà laba vuusu im vahokedam bak ab modi esuham.

Bali: Samaliha ipun kalugra buat maperang nglawan sawatek kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur ngaonang parakaulan Idane punika. Ipun kicen kakuasan mrentah asing-asing suku, golongan, basa miwah bangsa.

Ngaju: Ie tau kea malawan ungkup ain Hatalla hayak mampakalah ewen. Tuntang kuasa mahunjun kare suku, negara, bahasa, tuntang bangsa inenga akae.

Sasak: Ie teijinang ẽndah ngelawan dengan-dengan saq tehususang bagi Allah dait ngalahang ie pade. Dait kekuasean lẽq selapuq suku, kaum, base, dait bangse teserahang lẽq ie.

Bugis: Ripalalo towi méwai umma’na Allataala enrengngé caui mennang. Enrengngé akuwasang ri yasé’na sininna sukué, wanuwaé, basaé, sibawa bangsaé riyabbéréyang lao ri aléna.

Makasar: Nipa’biang tommi angngewai siagang ambetai Umma’Na Allata’ala. Kammayatompa nipassareammi ri ia kakoasanga mae ri sikontu sukua, pa’rasanganga, bahasaya, siagang bansa-bansaya.

Toraja: Sia dieloran sirari mintu’ to masallo’ sia la untaloi, sia diben kuasa ungkuasai mintu’ suku sia to sangpetayanan sia basa sia bangsa.

Duri: Dieloran too nnewa umma'-Na Puang Allataala nataloii, naparentai to sininna rapu tau, tondok, basa na bangsa.

Gorontalo: Tiyo olo yilohiya mao lo Allahuta'ala ijini mopateya wolo umati lo Allahuta'ala wawu mo'olahe olimongoliyo. Ode oliyo olo yilohi-Liyo mao kawasa to timi'idu suku, umati, bahasa wawu bangusa.

Gorontalo 2006: Tio yiluasia olo moluwali umati lo Allahu Taa̒ala wau mopo olaaheo̒ olimongolio. Wau okokawasa to ngoa̒amila suku, lipu, bahasa, wau bangusa yilohilio olio.

Balantak: Ia nipatalai uga' mintimbangi mianna Alaata'ala ka' mungurungku'i i raaya'a. Ka' i ia nitarai kuasa bona giigii' bense', giigii' lipu', giigii' wurung ka' giigii' lee'.

Bambam: Dipäbäipi duka' umbundu' anna mueba umma'na Puang Allataala lambi' nataloi. Anna dibeem kakuasaam la ungkuasai ingganna kabuttuam, botto, basa, anna kahajaam illaam lino.

Kaili Da'a: I'a nipaloga wo'u mosibali ka todea topomparasaya pade mombadagi ira. Pade niwai ka i'a wo'u kuasa momparenta manusia ri njumaongu dunia, etumo tau ri butu-butu ngata, butu-butu todea to notesa mpengele-ngele basa ri dunia.

Mongondow: Sia inogoianpa doman i wakutu moḷawang kon umat i Allah takin monaḷow ko'i monia. Bo inogoian doman ing kasampatan mongawasa kom bayongan suku, umat, bahasa bo bangusa.

Aralle: Dipabei toe' umpa'bali petauanna Puang Alataala anna nataloi. Dibea kakuasaang umpahenta ingkänna bohto di lino.

Napu: Ia rapaliu wori mampombealaahe taunana Pue Ala hai monangihe. Hai ia rapogiangaa mokuasai tauna i humalele dunia, hangko i ope-ope kadatua, ope-ope pemulea hai hinangkana basa.

Sangir: I sie mal᷊aing niapakawala rumokạ kawanuan Duata kụ apạmatạ si sire. Dingangu mẹ̌kawasa su wowom patikụ hěnto, wansa, ringangu wera, ringangu umatẹ̌ kụ seng nisarakang si sie.

Taa: Panewa binatang etu rabiaka seja mangamusu pasi manganangi tau to i Pue Allah Puenya. Pasi ia rawaika kuasa mangkuasang samparia tau ri lino, etu semo ponto-ponto suku, pasi ponto-ponto bansa, pasi ponto-ponto basa, pasi ponto-ponto paporenta.

Rote: Ala fen loak fo laban Manetualain hataholi kamahehele nala boe, boema ana sengis. Ma ala fen koasa basa leoana kala, nusaina la, dede'a kala, ma leoina la.

Galela: De o haiwani magena isimahaka o Gikimoi Awi nyawa yakudoti de yalawangi sidago lo yaturaka. De lo aku yapareta de yakuasa o bi nyawa ona o bi bangsa moi-moika, o bi soa moi-moika, de lo o bi bahasa moi-moika.

Yali, Angguruk: Ap fano ane turuk inap men tog aptuk lit it apmayap enebukag ulug ineyap tirisi. O pumbuk obog toho men ununggul unuk obog toho men enele wal taneg urukon men inibam wal taneg werehon obog toho arimano apmayap turuk lit at palimu atisi.

Tabaru: 'O haewani ge'ena ma Jo'oungu ma Dutu wosidipidilika mita yakudoti to 'una 'awi kawasa de yosikala. De 'ena yapareta 'o sagala suku, 'o sagala negara, 'o nyawa gee moi-moi manga demo yopake-pake de 'o soana 'iodumu.

Karo: Ipelepas ia ngelawan anak-anak Dibata dingen nalukenca. Man bana ibereken kuasa nandangi kerina suku, negara, cakap ras bangsa.

Simalungun: Ibere ma kuasa bani mammunsuhi halak na pansing pakon mantaluhon sidea; ibere do homa hubani kuasa manggomgomi sagala marga, suku, hata pakon bangsa.

Toba: Jadi dilehon ma tu ibana huaso, marmusu dompak angka na badia ro di na manaluhon nasida; laos dilehon tu ibana sahala manggomgomi saluhut marga dohot houm dohot hata dohot bangso.

Dairi: Ipaduè ma ngo ia mengalo ummat Dèbata janah memmaing mèla taba kalak i. Iberrèken ma ngo bana kuasa lako mengerajai marga, kaum bak perkataan dekket bangsa pè.

Minangkabau: Inyo dibuliahkan pulo malawan umaik Allah, sarato jo mangalahkannyo. Kakuwasoan ateh kasadonyo suku, kasadonyo nagara, kasadonyo bahaso, sarato jo kasadonyo banso dibarikan kabake inyo.

Nias: Ba tetehegõ gõi khõnia wolaw̃a banua Lowalangi awõ wangalani ya'ira. Ba tebe'e khõnia wamatõrõ fefu ngawalõ niwa, mado, li, ba soi.

Mentawai: Atuobáaké leú et ilawan sapaamian Taikamanua, samba ikalaaké sia. Gege masikup-kup'aké sangamberi suku, negara, nga-nga, sambat bangsa leú et, atukau ka sia.

Lampung: Ia ngasi juga ngelawan umat-Ni Allah rik ngalahko tian. Rik kuasa atas sunyin suku, negara, bahasa, rik bangsa dikeniko jama ia.

Aceh: Meunan cit keu beulatang nyan teupeu idhin jilawan umat Allah dan jipeutaloe awaknyan. Dan jimat kuasa ateueh banmandum sukée, neugahra, basa, meunan cit ngon bansa teubri bak jihnyan.

Mamasa: Dipabeai toi duka' urrari anna untalo petauanna Puang Allata'alla. Anna dipabeai umparenta mentu'na pembatisan, botto-ma'botto, basa, anna kaparentaan illaan lino.

Berik: Ane twen kakala galserem jei baabetabara angtane Uwa Sanbagirmana jebar jam ge erabaf, ane angtane Uwa Sanbagirmana ga aa ge janbili, jengga twen kakala galserem jei jam jenyan. Ane twen kakala galserem jei baabetabara anggwabura seyafter gemerserem jem sanbakfe jei se nwini, ane negara seyafter gemerserem, ane ula seyafter gemerserem ga jese nwini sanbakef.

Manggarai: Kaka hitu kolé tiba kuasa te lawang agu pandé kodas sanggéd ro’eng de Mori Keraéng. Tiba kolé liha kuasa te perénta sanggéd wa’u, tana, curup agu uku.

Sabu: Do wie lua lema pa no ta pereda pa hari-hari huhu, rai pereda, lipedai nga ddau-rai.

Kupang: Tuhan ju kasi isin sang dia, ko baparáng lawan Tuhan pung orang dong, sampe bekin kala sang dong. Dia ju dapa kuasa ko parenta orang dari samua suku, samua bangsa, samua bahasa, deng samua negara di bumi.

Abun: An ku suktinggi wa futma gu yé gato onyar kem mo Yefun Yesus mo bur ré kwop wé. An nggi wai kadit yé mwa ne re. Yetu mwa ne sino mo buryo-buryo e, wisyo-wisyo e, yeyo-yeyo e, ayo-ayo e ne, yetu mwa ne sino jammo an sor.

Meyah: Noba mar ongga ofogog insa koma esma owesa efek tein jeskaseda edi Allah efen rusnok fogora ot keingg rua. Noba ofa tein esma owesa efek jeskaseda ofoka ereij keingg rusnok ebic nomnaga ni, ruga rusnok nomnaga ni, jera monuh nomnaga ni ojgomuja.

Uma: Rapiliu wo'o-i mpopanga'ei topetuku' Alata'ala pai' mpodagi-ra. Pai' rapiliu-i mpokuasai tauna hi humalili' dunia', ngkai butu negara, butu pomuli pai' butu nyala basa.

Yawa: Varore raugaje ai indamu marovave Amisye apa kawasaeyo ukakavimbe mansai, weti po mapinde. Amisye po ana mamun umaso amayar be akarive vatano mine so mai tenambe—awa susye, awa kawasae, awa ayao, muno awa munije rui vayave.


NETBible: The beast was permitted to go to war against the saints and conquer them. He was given ruling authority over every tribe, people, language, and nation,

NASB: It was also given to him to make war with the saints and to overcome them, and authority over every tribe and people and tongue and nation was given to him.

HCSB: And he was permitted to wage war against the saints and to conquer them. He was also given authority over every tribe, people, language, and nation.

LEB: And it was given to him to make war with the saints and to conquer them. And authority was given to him over every tribe and people and language and nation.

NIV: He was given power to make war against the saints and to conquer them. And he was given authority over every tribe, people, language and nation.

ESV: Also it was allowed to make war on the saints and to conquer them. And authority was given it over every tribe and people and language and nation,

NRSV: Also it was allowed to make war on the saints and to conquer them. It was given authority over every tribe and people and language and nation,

REB: It was also allowed to wage war on God's people and to defeat them, and it was granted authority over every tribe, nation, language, and race.

NKJV: It was granted to him to make war with the saints and to overcome them. And authority was given him over every tribe, tongue, and nation.

KJV: And it was given unto him to make war with the saints, and to overcome them: and power was given him over all kindreds, and tongues, and nations.

AMP: He was further permitted to wage war on God's holy people (the saints) and to overcome them. And power was given him to extend his authority over every tribe and people and tongue and nation,

NLT: And the beast was allowed to wage war against God’s holy people and to overcome them. And he was given authority to rule over every tribe and people and language and nation.

GNB: It was allowed to fight against God's people and to defeat them, and it was given authority over every tribe, nation, language, and race.

ERV: It was given power to make war against God’s holy people and to defeat them. It was given power over every tribe, race of people, language, and nation.

EVD: The animal was given power to make war against God’s holy people and to defeat them. The animal was given power over every tribe, race of people, language, and nation.

BBE: And it was given to him to make war on the saints and to overcome them: and there was given to him authority over every tribe and people and language and nation.

MSG: It was permitted to make war on God's holy people and conquer them. It held absolute sway over all tribes and peoples, tongues and races.

Phillips NT: Moreover, it was permitted to make war upon the saints and to conquer them; the authority given to it extended over every tribe and people and language and nation.

DEIBLER: It was allowed {God allowed it} to fight against God’s people and to conquer them. It was allowed {God allowed it} to have authority to rule over every tribe, over every people-group, over speakers of every language [MTY], and over every nation.

GULLAH: God leh de beast fight God own people dem an win out oba um. An God gii dat beast tority oba people fom all de tribe dem an fom all de diffunt nation dem een de wol, people wa took all de diffunt language dem.

CEVUK: It was allowed to fight against God's people and defeat them. It was also given authority over the people of every tribe, nation, language, and race.

GWV: It was allowed to wage war against God’s holy people and to conquer them. It was also given authority over every tribe, people, language, and nation.


NET [draft] ITL: The beast <846> was permitted <1325> to go <4160> to war <4171> against <3326> the saints <40> and <2532> conquer <3528> them <846>. He <2532> was given <1325> ruling authority <1849> over <1909> every <3956> tribe <5443>, people <2992>, language <1100>, and <2532> nation <1484>,


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Wahyu 13 : 7 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel