Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 13 >> 

Kaka Ata Pé’ang Oné-Mai Tacik Délem

1(12-18) Itu kali hesén manunggé hitu oné lupi tacik. (13-1) Poli hitu, ita laku ca kaka ata pé’ang oné-mai tacik délem, cepulud ranggan agu pitud sa’in. Néténg ranggan manga songkok agu oné néténg sa’in manga tulis te loér-lokét Mori Keraéng.

2Kaka hitut ita daku, ného kéta énggo mésé, wa’in ného wa’i de beruang agu mu’un ného mu’u de singa. Manunggé hitu téing oné kaka hitu mberesn, serigan agu kuasa mésén.

3Itug kali itan laku, cay oné-mai sanggéd sa’in, manga réu ata ina gi. Maik émé danong réu hitu ngancéng copél mosén. Sanggén ata oné temu tana lino lenget kéta taungs, itu kali lut kaka hitud.

4Io lisé manunggé hitu, ai hia téing kuasan oné kaka hitu. Ion kolé lisé kaka hitu, mai taéd, “Céing kéta ata cama ného kaka ho’o? Céing kéta lakin te dungkang hia?”

5Kaka hitu tiba kuasa te caro sanggéd taung curup mésé nai agu rendak Mori Keraéng. Hia kolé tiba kuasa latang te perénta tédéng patmpulu sua wulang béhéngn.

6Itu kali kaka hitu pu’ung rendak Mori Keraéng agu loér ngasangN. Nenggitu kolé liha pandé rendak osang ka’éng de Mori Keraéng agu lawa Surga.

7Kaka hitu kolé tiba kuasa te lawang agu pandé kodas sanggéd ro’eng de Mori Keraéng. Tiba kolé liha kuasa te perénta sanggéd wa’u, tana, curup agu uku.

8Sanggén taung ata ka’éng oné temu tana lino te io hias, ngong isé siot du pu’ung dédékn tana lino toé manga ngasangd oné Buku Data Mosé de Anak Jimbal, hitut poli mbelén.

9Céing ata manga tilun, séngét koé liha!

10Céing ata poli wérét te dekong, hia te dekongy; céing ata poli wérét te mbelé le sempilangy, toét toé hia hitu paka mbelé le sempilangy. Landing hitu ata sékékn kéta latang te weki serani, paka imbi agu alus nai.

Kaka Ata Pé’ang Oné-Mai Tanan

11Itu kali itan laku ca kaka ata pé’ang oné-mai tana bonen. Manga suad ranggan ného rangga de anak jimbal, agu rewengn ného reweng de manunggé.

12Sanggéd kuasa ata tiba liha oné-mai kaka hiot laring cain, pandé tu’ungs liha bolo-mai rangan. Wiga lino agu sanggéd ata ka’éng bétan, duduks liha te io kaka hitut laring cain, hiot polig inan réu mbéakn.

13Kaka te suan hitu pandé tanda lenget méséy. Peké liha api éta-mai awang nggere-wa tana lino, bolo-mai ranga data do.

14Hia pandé wéléng isét ka’éng oné lino le tanda lenget hitut sendos te pandé liha bolo-mai ranga de kaka hitut laring cain. Sanggéd isé, jeras liha te hesé ca patung ata taran ného kaka hitut poli réu ali sempilang, maik ngai mosé kin. Patung hitu paka io agu suju lisé.

15Kaka te suan hitu sendong te pur nai nggere-oné patung hitu, wiga patung hitu ngancéng tomboy agu ngancéng mbelé sanggéd atat toé io hias.

16Sanggén taung lawa, étan tu’a wan koé, ata bora ko ata lénggé, ata mendi ko toé mendi, duduks liha kudut tiba palas oné limé wanangd ko oné sa’i galad.

17Néka kéta manga cengatan te weli ko te pika cao-ca émé toé manga palasn, ngong ngasang run de kaka hitu, ko angka te milung toi ngasangn.

18Ata sékékn ho’o ga, nggalas nai. Atat nggalas nain ngancéng rékéng betuad angka de kaka hitu, ai angka hitu betuan ngong ngasang de cengata manusia. Ho’os angka situ: enem ratus enempulu enem.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Wahyu 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel