Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 18 >> 

Rencon Béndar Babél

1Poli hitu ita laku cengata malékat bana wa’u éta-mai Surgan. Hia manga kuasa mésén, agu lino ho’o ciri géraky ali mengit diha.

2Mai kepok de malékat hitu, “Polig rencon! Polig rencon Babél, béndar mésé hitu! Béndar hitu poli ciri osang ka’éng agu osang tepeng de sanggéd jing da’at agu sanggéd kaka rinek.

3Tara rencon béndar hitu, ai sanggéd wa’u poli inung anggor belek da’atn kudut loma. Sanggéd raja oné lino poli loma agu hiad, agu sanggéd ata dagang poli ciri borad ali toé ngancéng po’é belek da’atn.”

4Dengé kolé laku reweng bana éta mai Surga, “Ngo méu ga! Oé ro’éng Daku, pé’angm nitu-mais, kudut méu néka lut sanggéd ndékokn agu toé hena le copél diham.

5Ai sanggéd ndékok diha moncok caing awang, agu Mori Keraéng toé hémong sanggéd da’at diha.

6Lékos le méu apa ata poli pandé diha latang te méu, agu lékos le méu oné hia suangkali alép lorong pandén, halok kolé oné pialan anggor rani suangkali alép.

7Téing hia wahéng agu walu, cama dod ného mengit ko bora hitut poli dé’it mantén liha. Ai paci mtaung hia: Aku lonto lobo kedéra ného ratuk, toé iné-wai luangk, toé kéta manga dé’it walug.’

8Landing le hitu, oné ca leso kaut sanggéd copél te hena hias, ngong puru, walu, agu darem. Hia te tapa ngkewusy oné api, ai mberesn Mori Keraéng hitut beté-bicar hia.”

9Sanggéd raja oné lino ata poli loma agu manté borad cama agu hia, te rétangs agu walus, du ita lisé kembus nus api hitut tapa hia.

10Isé te hesé tadangs nitu-maid, ai rantang hena le wahéngn, agu mai jéjéngd, “Copél, Copél hau ge, oé béndar mésé Babél, béndar mberes, ai oné ca jam kaut wérét beté-bicar latang te hau!”

11Sanggéd ata dagang oné lino rétangs agu walus landing iné-wai hitu, ai toé manga atan kolé te weli ceca disé.

12Toég manga ata welid emas, pérak, luju, agu mutiara disé. Nenggitu kolé towé lénan hemél, towé lango oné-mai sutera agu towé wara kuntem. Do kolé tarad ceca disé oné-mai haju bengé, lolak, haju wegit, perunggu, beci, pualam,

13loké ndingar, laci, sanggéd cao-ca ata benged, mur, dupa, anggor, mina, sepét, woja, lembu, japi, jimbal, jarang, keréta ata poto le jarang, mendi agu ngot ata taki rampas.

14Mai kolé taéd ata dagang situ, “Sanggéd taung situ te ngoéng ciri maki de hau, toé mangas ga. Nenggitu kolé sanggéd bora agu ceca ata manikd, mora taungs ga, toé ngancéng dumpu kolés le hau!”

15Isét pika ceca situ, ata poli ciri borad le iné-wai hitu te hesé tadangs, ai rantang hena le wahéngn. Isé jéjéngs agu walus, cang agu taéd,

16“Copél, Copél hau ge, oé béndar mésé, ata paké towé lénan hemél, towé lango, towé wara kuntem hitut rimbi-roék le emas, luju agu mutiara, ai ca jam kanang bora do situ mora-meres taungs.”

17Néténg nakhoda, ata léti kepal, ata gori oné kepal agu sanggén ata kawé hangd oné tacik, hesé tadang kétas.

18Itu kali kepokd du ita lisé kembusn nus api oné-mai béndar hitut muntung, “Toé dé’it manga béndar bana ata mésén ného béndar ho’o.”

19Isé wowor kebok oné wuwungd tanda walu, cang agu jéjéng, “Copél, copél, oé béndar mésé, ai lihas tara sanggéd atat manga kepal oné tacik, ciri boras. Maik oné ca jam kaut mora-meres taungs.

20Oé lawa Surga, nakam ga, ai béndar hitu polig rencon! Oé weki serani, sanggéd rasul agu nabi, nakam ga, ai Mori Keraéng poli wahéng hian te léko sanggéd pandé diha latang te méu.”

Béndar Babél Toé To’o Koléy

21Poli hitu cengata malékat ata mberes téti ca watu ata cama mésé ného watu pénang, itu kali peké nggere-oné tacik, mai taén, “Nenggitu dé Babél, béndar mésé hitu, te wewak nggere-way, wiga toé manga tua kolén.

22Bonén hau, toé manga dengé kolé reweng disét labar kecapi, isét déré, isét tebang sunding agu terompét. Toé kéta manga cengatan ata pecing te gori sanggéd ata manikn, toé manga dengé koléd pék watu pénang.

23Gérak de lampum, pesa gi. Ramé kawing toég manga. Ai sanggéd ata dagangm danong ciri tuang mésé oné lino, agu ali mbeko jantom pandé wéléng sanggéd wa’u.”

24Tara wahéngn béndar Babél, ai bonén manga ita dara de sanggéd nabi, dara de weki serani, agu dara de sanggéd ata poli mbeléd oné lino.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Wahyu 18 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran