Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [NET]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Samuel 24 : 21 >> 

NETBible: Araunah said, “Why has my lord the king come to his servant?” David replied, “To buy from you the threshing floor so I can build an altar for the Lord, so that the plague may be removed from the people.”


AYT: Arauna bertanya, “Mengapa Tuanku Raja datang kepada hambamu ini?” Daud menjawab, “Untuk membeli tempat pengirikan ini darimu. Aku akan mendirikan mazbah bagi TUHAN supaya bencana yang menimpa rakyat berhenti.”

TB: Bertanyalah Arauna: "Mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini?" Jawab Daud: "Untuk membeli tempat pengirikan ini dari padamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi TUHAN, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat."

TL: Maka sembah Arauna: Karena apa gerangan tuanku datang mendapatkan patik ini? Maka titah Daud: Yaitu sebab aku hendak membeli tempat mengirik ini dari padamu hendak membangunkan sebuah mezbah akan Tuhan, supaya bala ini dilalukan dari pada orang banyak itu.

MILT: Dan berkatalah Arauna, "Mengapa tuanku raja harus datang kepada hambanya?" Dan Daud berkata, "Untuk membeli tempat pengirikan darimu, untuk membangun sebuah mezbah bagi TUHAN (YAHWEH - 03068); supaya tulah itu disingkirkan dari rakyat.

Shellabear 2010: Arauna bertanya, “Mengapa Tuanku Raja datang kepada hambanya ini?” Jawab Daud, “Aku hendak membeli tempat pengirikan ini darimu. Di tempat ini akan kubangun sebuah mazbah bagi ALLAH, supaya wabah sampar ini berhenti menimpa umat.”

KS (Revisi Shellabear 2011): Arauna bertanya, "Mengapa Tuanku Raja datang kepada hambanya ini?" Jawab Daud, "Aku hendak membeli tempat pengirikan ini darimu. Di tempat ini akan kubangun sebuah mazbah bagi ALLAH, supaya wabah sampar ini berhenti menimpa umat."

KSKK: "Mengapa tuanku raja mendatangi hambamu ini?" Daud menjawab, "Aku ingin membeli tempat pengirikanmu untuk mendirikan altar bagi Tuhan, sehingga wabah penyakit sampar ini dapat hilang dari rakyat kita."

VMD: Arauna mengatakan, “Apa maksud kedatangan Tuanku Raja ke tempat hambamu ini?” Daud menjawab, “Untuk membeli tempat pengirikanmu dari engkau dan membangun satu mezbah bagi TUHAN, sehingga malapetaka penyakit berhenti menimpa rakyat.”

TSI: Arauna bertanya, “Ada keperluan apa sehingga Tuanku datang ke tempat hambamu ini?” Jawab Daud, “Saya mau membeli tempat pengirikanmu untuk mendirikan sebuah mezbah bagi TUHAN. Saya akan mempersembahkan kurban-kurban untuk memohon agar Dia menghentikan wabah penyakit ini.”

BIS: dan bertanya, "Apa maksud kedatangan Baginda?" Jawab Daud, "Untuk membeli tempat pengirikan gandum ini, aku hendak mendirikan mezbah bagi TUHAN di sini, supaya wabah ini berhenti."

TMV: lalu bertanya, "Apa maksud kedatangan tuanku?" Raja Daud menjawab, "Untuk membeli tempat mengirik gandum kepunyaanmu, dan untuk mendirikan mazbah bagi TUHAN, supaya wabak ini berhenti."

FAYH: Arauna bertanya, "Apa sebabnya Baginda raja sudi datang kepada hamba?" Daud menjawab, "Aku datang untuk membeli tempat pengirikanmu ini. Aku hendak mendirikan mezbah bagi TUHAN di sini, supaya TUHAN menghentikan wabah ini."

ENDE: Kata Arauna: "Untuk apa gerangan seri baginda datang kepada hamba ini?" Djawab Dawud: "Untuk membeli penebahan itu dari padamu hendak mendirikan mesbah untuk Jahwe, agar bala itu berhenti menimpa rakjat".

Shellabear 1912: Maka sembah Arauna: "Mengapa gerangan tuanku datang kepada hamba tuanku." Maka titah Daud: "Karena aku hendak membeli halaman ini dari padamu supaya aku membangunkan suatu tempat kurban bagi Allah supaya bala sampar ini dilalukan dari pada kaum ini."

Leydekker Draft: Maka sombahlah 'Arawna; karana 'apa datang Tuwanku Sulthan kapada hambanja? maka sabdalah Da`ud 'akan membilij deri padamu penabahan 'ini, mawu per`usah sabowah medzbeh bagi Huwa, sopaja sijasat 'ini detagahkan deri 'atas khawm 'ini.

AVB: Arauna bertanya, “Mengapakah Tuanku Raja datang kepada hambanya ini?” Jawab Daud, “Aku hendak membeli tempat pembantingan bijirin ini daripada kamu. Di tempat ini akan kudirikan sebuah mazbah bagi TUHAN, supaya wabak sampar ini berhenti menimpa umat.”


TB ITL: Bertanyalah <0559> Arauna <0728>: "Mengapa <04069> tuanku <0113> raja <04428> datang <0935> kepada <0413> hambanya <05650> ini?" Jawab <0559> Daud <01732>: "Untuk membeli <07069> tempat pengirikan <01637> ini dari padamu <05973> dengan maksud mendirikan <01129> mezbah <04196> bagi TUHAN <03068>, supaya tulah <04046> ini berhenti <06113> menimpa <05921> rakyat <05971>."


Jawa: Unjuke Arauna marang Sang Prabu: “Punapa karsanipun gusti kawula Sang Prabu ngrawuhi ingkang abdi?” Paring wangsulane Sang Prabu Dawud: “Arep nuku panutonmu perlu kanggo yasa misbyahe Sang Yehuwah, supaya wewelak iki leren anggone nempuh rakyat.”

Jawa 1994: sarta matur, "Panjenengan kagungan kersa menapa?" Paring wangsulané Dawud, "Arep nuku panuton gandum iki lan ngedhegaké mesbèh kagem Gusti Allah, supaya pageblug iki sirep."

Sunda: pok miunjuk, "Gusti, bade aya pikersaeun naon rurumpaheun sumping ka jisim abdi?" Waler Daud, "Kami hayang meuli ieu pangirikan maneh, rek diadegan altar haturan PANGERAN, sangkan sasalad eureun."

Madura: "Badha ponapa junandalem me’ meyos ka ka’dhinto, guste?" Dhabuna Daud, "Melleya kennengnganna pagebba’anna gandum reya; sengko’ agabaya mezba e dhinna’, eatorragiya ka PANGERAN, sopaja wabah panyaket reya ambuwa."

Bali: sarwi matur asapuniki: “Singgih ratu sang prabu, napi awinan palungguh iratu rauh iriki?” Pasaur Ida Sang Prabu Daud: “Gelahe lakar meli tongos panyosohan caine, lakar anggon gelahe tongos nyujukang pamorboran aturan pabuat Ida Sang Hyang Widi Wasa, apanga grubuge mareren.”

Bugis: sibawa makkeda, "Aga akkatta apolénna Datu?" Nappébali Daud, "Untu’ melliwi onrong addésekeng gandongngéwé, maéloka patettongengngi mézba PUWANGNGE kuwaé, kuwammengngi namappésau iyaé saié."

Makasar: siagang akkuta’nang angkana, "Apa kutaeng paralluta battu mae karaeng?" Appialimi Daud angkana, "Erokka’ amballi anne tampa’ panggilang gandunnu, lanri erokka’ ambangung tampa’ pakkoro’bangngang untu’ Batara anrinni, sollanna ammari anne garring antujuaki’."

Toraja: Nakuami Arauna: Apara natungkanan puangku anna sae umpellambi’i taunna? Nakuami Daud: Iamotu la moraina’ unnalli te inan panglullurammu, la kunii umpabendanan misa’ inan pemalaran PUANG, denno upa’ anna soro’ te kasanggangan dio mai pa’tondokan.

Karo: jenari nungkun ia, "Tuanku Raja, erkai kam ku jenda?" Nina Daud njabapsa, "Nukur ingan pengerikenndu janah majekken sada batar-batar persembahen man TUHAN gelah ngadi penakit sampar e."

Simalungun: Jadi nini si Arapna ma, “Halani aha do ase roh tuannami anjaha rajanami hu bani jabolonmu?” Nini si Daud ma, “Sihol mamboli pardogeian in hunbam, laho pajongjong sada anjap-anjap bani Jahowa, ase andohar laho sampar on hun bani bangsa on.”

Toba: Dung i ninna si Arauna ma: Ala ni aha umbahen ro tuanku manopot ahu naposona? Jadi didok si Daud ma: Naeng manuhor pardegean i sian ho, laho paulihon sada langgatan di Jahowa, asa muli begu masa i sian bangso i.


NASB: Then Araunah said, "Why has my lord the king come to his servant?" And David said, "To buy the threshing floor from you, in order to build an altar to the LORD, that the plague may be held back from the people."

HCSB: Araunah said, "Why has my lord the king come to his servant?" David replied, "To buy the threshing floor from you in order to build an altar to the LORD, so the plague on the people may be halted."

LEB: "Why has Your Majesty come to me?" Araunah asked. David answered, "To buy the threshing floor from you and to build an altar for the LORD. Then the plague on the people will stop."

NIV: Araunah said, "Why has my lord the king come to his servant?" "To buy your threshing-floor," David answered, "so that I can build an altar to the LORD, that the plague on the people may be stopped."

ESV: And Araunah said, "Why has my lord the king come to his servant?" David said, "To buy the threshing floor from you, in order to build an altar to the LORD, that the plague may be averted from the people."

NRSV: Araunah said, "Why has my lord the king come to his servant?" David said, "To buy the threshing floor from you in order to build an altar to the LORD, so that the plague may be averted from the people."

REB: said, “Why has your majesty come to visit his servant?” David answered, “To buy the threshing-floor from you so that I may build an altar to the LORD, and the plague which has attacked the people may be stopped.”

NKJV: Then Araunah said, "Why has my lord the king come to his servant?" And David said, "To buy the threshing floor from you, to build an altar to the LORD, that the plague may be withdrawn from the people."

KJV: And Araunah said, Wherefore is my lord the king come to his servant? And David said, To buy the threshingfloor of thee, to build an altar unto the LORD, that the plague may be stayed from the people.

AMP: Araunah said, Why has my lord the king come to his servant? And David said, To buy the threshing floor from you, to build there an altar to the Lord, that the plague may be stayed from the people.

NLT: "Why have you come, my lord?" Araunah asked. And David replied, "I have come to buy your threshing floor and to build an altar to the LORD there, so that the LORD will stop the plague."

GNB: and asked, “Your Majesty, why are you here?” David answered, “To buy your threshing place and build an altar for the LORD, in order to stop the epidemic.”

ERV: He said, “Why has my lord and king come to me?” David answered, “I came to buy the threshing floor from you. Then I can build an altar to the LORD. Then the disease will stop.”

BBE: And Araunah said, Why has my lord the king come to his servant? And David said, To give you a price for your grain-floor, so that I may put up an altar to the Lord, and the disease may be stopped among the people.

MSG: and saying, "Why has my master the king come to see me?" "To buy your threshing floor," said David, "so I can build an altar to GOD here and put an end to this disaster."

CEV: and said, "Your Majesty! Why have you come to see me?" David answered, "I've come to buy your threshing place. I have to build the LORD an altar here, so this disease will stop killing the people."

CEVUK: and said, “Your Majesty! Why have you come to see me?” David answered, “I've come to buy your threshing place. I have to build the Lord an altar here, so this disease will stop killing the people.”

GWV: "Why has Your Majesty come to me?" Araunah asked. David answered, "To buy the threshing floor from you and to build an altar for the LORD. Then the plague on the people will stop."


NET [draft] ITL: Araunah <0728> said <0559>, “Why <04069> has my lord <0113> the king <04428> come <0935> to <0413> his servant <05650>?” David <01732> replied <0559>, “To buy <07069> from <05973> you the threshing floor <01637> so I can build <01129> an altar <04196> for the Lord <03068>, so that the plague <04046> may be removed <06113> from <05921> the people <05971>.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  2 Samuel 24 : 21 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel