Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Raja-raja 9 : 7 >> 

TB: maka Aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah Kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah Kukuduskan bagi nama-Ku itu, akan Kubuang dari hadapan-Ku, maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa.


AYT: Aku akan menyingkirkan Israel dari hadapan-Ku, dari tanah yang telah Aku berikan kepada mereka. Bait ini yang telah Aku kuduskan bagi nama-Ku akan Aku buang dari hadapan-Ku sehingga Israel menjadi kiasan dan sindiran di antara semua bangsa.

TL: niscaya Kutumpas orang Israel kelak dari dalam negeri yang telah Kukaruniakan kepadanya, dan rumah ini, yang sudah Kusucikan bagi nama-Ku, ia itu akan Kubuang dari hadapan hadirat-Ku, dan orang Israelpun akan menjadi suatu perbahasan dan sindiran di antara segala bangsa.

MILT: maka Aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah Aku berikan kepada mereka dan bait yang telah Aku kuduskan bagi Nama-Ku, Aku akan menjauhkannya dari hadirat-Ku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa.

Shellabear 2010: maka Aku akan menyingkirkan orang Israil dari tanah yang telah Kukaruniakan kepada mereka, dan bait yang telah Kusucikan bagi nama-Ku itu akan Kubuang dari hadirat-Ku. Israil pun akan menjadi suatu ibarat dan sindiran di antara segala bangsa.

KS (Revisi Shellabear 2011): maka Aku akan menyingkirkan orang Israil dari tanah yang telah Kukaruniakan kepada mereka, dan bait yang telah Kusucikan bagi nama-Ku itu akan Kubuang dari hadirat-Ku. Israil pun akan menjadi suatu ibarat dan sindiran di antara segala bangsa.

KSKK: maka Aku akan memutuskan Israel dari tanah yang telah Kuberikan kepada mereka dan Aku akan menyingkirkan dari pandangan-Ku Rumah ini yang telah Kutahbiskan bagi Nama-Ku. Israel akan menjadi hinaan dan cemoohan di antara bangsa-bangsa.

VMD: (9:6)

BIS: maka Aku akan mengusir umat-Ku Israel dari negeri yang telah Kuberikan kepada mereka. Aku juga akan meninggalkan rumah ini yang telah Kutetapkan menjadi tempat ibadat kepada-Ku. Di mana-mana orang Israel akan dihina dan ditertawakan.

TMV: maka Aku akan membuang umat-Ku Israel dari negeri yang telah Aku berikan kepada mereka. Aku juga akan meninggalkan Rumah ini yang telah Kukhaskan sebagai tempat beribadat kepada-Ku. Orang di merata tempat akan mengolok-olok dan menghina umat Israel.

FAYH: maka Aku akan melenyapkan umat Israel dari negeri yang telah Kuberikan kepada mereka. Aku akan mengeluarkan mereka dari rumah yang telah Kukuduskan demi nama-Ku ini dan Aku akan mengusir mereka dari hadapan-Ku. Israel akan menjadi bahan cemoohan dan sindiran bagi bangsa-bangsa lain serta menjadi contoh jelek berkenaan dengan malapetaka yang datang secara tiba-tiba.

ENDE: nistjaja Israil akan Kutumpas dari muka tanah, jang sudah Kuanugerahkan kepada mereka; nistjaja Rumah ini jang sudah Kusutjikan untuk namaKu akan Kutolak dari hadapanKu dan Israil akan mendjadi suatu sindiran dan tjatjian diantara segala bangsa.

Shellabear 1912: niscaya Aku binasakan orang Israel kelak dari pada tanah yang telah Aku karuniakan kepadanya dan rumah ini yang telah Aku kuduskan bagi nama-Ku kelak Aku buangkan dari pada hadirat-Ku dan Israelpun akan menjadi suatu perumpamaan dan sendirian di antara segala bangsa

Leydekker Draft: Sanistjaja 'aku 'akan menompas 'awrang Jisra`ejl deri 'atas maka tanah 'itu, jang 'aku sudah karunjakan padanja, dan khobah 'ini, jang 'aku sudah mengkhuduskan bagi namaku, 'itu pawn 'aku 'akan membowang deri hadapan hadlretku: hataj maka 'awrang Jisra`ejl kalakh 'ada 'akan matzal, dan 'akan sindiran di`antara sakalijen bala.

AVB: maka Aku akan menyingkirkan orang Israel dari tanah yang telah Kukurniakan kepada mereka, dan bait yang telah Kusucikan bagi nama-Ku itu akan Kubuang daripada hadirat-Ku. Antara segala bangsa jua Israel akan menjadi suatu ibarat dan sindiran.


TB ITL: maka Aku akan melenyapkan <03772> orang Israel <03478> dari atas <05921> tanah <0127> yang <0834> telah Kuberikan <05414> kepada mereka, dan rumah <01004> yang <0834> telah Kukuduskan <06942> bagi nama-Ku <08034> itu, akan Kubuang <07971> dari <05921> hadapan-Ku <06440>, maka Israel <03478> akan menjadi <01961> kiasan <04912> dan sindiran <08148> di antara segala <03605> bangsa <05971>. [<06440>]


Jawa: wong Israel bakal Sunsirnakake saka ing tanah kang wus Sunparingake, tuwin padaleman kang wus Sunsucekake kagem asmaningSun iku bakal Sunbucal saka ing ngarsaningSun; ing kono Israel bakal dadi pocapan lan pepoyokan ana ing antarane sakehe para bangsa.

Jawa 1994: Aku bakal mbuwang umat-Ku Israèl saka tanah sing wis Dakparingaké. Lan Pedaleman sing wis Daksucèkaké dadi papan pangibadah marang Aku, kuwi bakal Daktilar. Ana ing endi-endi wong Israèl bakal dirèmèhaké lan dipoyoki déning bangsa-bangsa.

Sunda: umat Kami Israil bakal disingkahkeun ti tanah paparin Kami. Sarta ieu gedong, sanajan ku Kami geus disucikeun baris tempat ngabakti ka Kami ge, tangtu ditinggalkeun. Jalma-jalma di mana-mana bakal moyok jeung mikaceuceub ka urang Israil.

Madura: Sengko’ ngojuga Tang ommat Isra’il dhari nagara se bi’ Sengko’ la ebagi ka Tang ommat jareya. Bariya keya Sengko’ ondura dhari bengko reya se bi’ Sengko’ la eteptebbagi menangka kennengnganna oreng abakte ka Sengko’. E dhimma’a bai, oreng Isra’il bakal eya’-seya’a sarta ekala’-gella’a oreng.

Bali: ditu Ulun lakar ngisidang kaulan Ulune Israel uli di tanahe ane suba paicayang Ulun teken ia. Ulun masih lakar ngutang Perhyangan ane suba suciang Ulun dadi tongos nyungsung Ulun. Bangsa-bangsane makejang lakar ngedekin wong Israele, buina pada marasa seneb.

Bugis: Upaddésu’i matu umma’-Ku Israélié polé ri wanuwa iya puraé Uwéréngngi mennang. Usalai towi matu iyaé bolaé iya puraé Upattette mancaji onrong assompang lao ri Iyya. Kégi-kégi ripakatunai matu tau Israélié sibawa ricawa-cawai.

Makasar: laKubongkai ummakKu Israel battu ri pa’rasangang le’baka Kupassareang mae ri ke’nanga. LaKubokoi tongi anne balla’ le’baka Kupattantu untu’ a’jari tampa’ passambayangannu mae ri Nakke. Kemae-kemae bansa Israel lanihina siagang lanikakkali.

Toraja: manassa la Kuurakki tu to Israel dio mai tu padang Kukamaseanni, sia iate banua mangka Kupamarimbanganan sangangKu, la Kutumpu dio mai oloKu, naurunganni iatu to Israel la dipoparumbasan sia la dadi misa’ kaditellean dio lu mintu’ bangsa.

Karo: emaka la banci lang Kupelawes bangsangKu Israel i bas taneh si nggo Kubereken man bana enda nari. Rumah Pertoton enda pe si nggo Kupebadiaken jadi ingan ersembah man bangKu, Kutadingken. Israel la banci lang igombang-gombangi ras ipedungu-dungu kalak i japa pe pagi.

Simalungun: jadi siapkonon-Ku ma Israel hun tanoh, na dob Huberehon bani sidea; anjaha rumah, na dob Hupapansing bani goran-Ku, padaohon-Ku ma in hun lobei ni bohing-Ku; gabe umpama pakon salig-salig ma Israel i tongah-tongah ni sagala bangsa.

Toba: Jadi ripashononku ma Israel sian tano naung hulehon i tu nasida, jala joro on naung huparbadiai di Goarhu, padaoongku ma i sian jolo ni bohingku, jala bahenonku halak Israel gabe pambuatan umpama dohot bahen alingalingan di tongatonga ni saluhut bangso.


NETBible: then I will remove Israel from the land I have given them, I will abandon this temple I have consecrated with my presence, and Israel will be mocked and ridiculed among all the nations.

NASB: then I will cut off Israel from the land which I have given them, and the house which I have consecrated for My name, I will cast out of My sight. So Israel will become a proverb and a byword among all peoples.

HCSB: I will cut off Israel from the land I gave them, and I will reject the temple I have sanctified for My name. Israel will become an object of scorn and ridicule among all the peoples.

LEB: then I will cut Israel out of the land I gave them. I will reject this temple that I declared holy for my name. Israel will be an example and an object of ridicule for all the people of the world.

NIV: then I will cut off Israel from the land I have given them and will reject this temple I have consecrated for my Name. Israel will then become a byword and an object of ridicule among all peoples.

ESV: then I will cut off Israel from the land that I have given them, and the house that I have consecrated for my name I will cast out of my sight, and Israel will become a proverb and a byword among all peoples.

NRSV: then I will cut Israel off from the land that I have given them; and the house that I have consecrated for my name I will cast out of my sight; and Israel will become a proverb and a taunt among all peoples.

REB: then I shall cut off Israel from the land which I gave them; I shall renounce this house which I have consecrated to my name, and Israel will become a byword and an object-lesson among all peoples.

NKJV: "then I will cut off Israel from the land which I have given them; and this house which I have consecrated for My name I will cast out of My sight. Israel will be a proverb and a byword among all peoples.

KJV: Then will I cut off Israel out of the land which I have given them; and this house, which I have hallowed for my name, will I cast out of my sight; and Israel shall be a proverb and a byword among all people:

AMP: Then I will cut off Israel from the land I have given them, and this house I have hallowed for My Name (renown) I will cast from My sight. And Israel shall be a proverb and a byword among all the peoples.

NLT: then I will uproot the people of Israel from this land I have given them. I will reject this Temple that I have set apart to honor my name. I will make Israel an object of mockery and ridicule among the nations.

GNB: then I will remove my people Israel from the land that I have given them. I will also abandon this Temple which I have consecrated as the place where I am to be worshiped. People everywhere will ridicule Israel and treat her with contempt.

ERV: (9:6)

BBE: Then I will have Israel cut off from the land which I have given them; and this house, which I have made holy for myself, I will put away from before my eyes; and Israel will be a public example, and a word of shame among all peoples.

MSG: then the guarantee is off: I'll wipe Israel right off the map and repudiate this Temple I've just sanctified to honor my Name. And Israel will become nothing but a bad joke among the peoples of the world.

CEV: I will no longer let my people Israel live in this land I gave them. I will desert this temple where I said I would be worshiped. Then people everywhere will think this nation is only a joke and will make fun of it.

CEVUK: I will no longer let my people Israel live in this land I gave them. I will desert this temple where I said I would be worshipped. Then people everywhere will think this nation is only a joke and will make fun of it.

GWV: then I will cut Israel out of the land I gave them. I will reject this temple that I declared holy for my name. Israel will be an example and an object of ridicule for all the people of the world.


NET [draft] ITL: then I will remove <03772> Israel <03478> from the land <0127> I have given <05414> them, I will abandon this temple <01004> I have consecrated <06942> with my presence <06440>, and Israel <03478> will be <01961> mocked <04912> and ridiculed <08148> among all <03605> the nations <05971>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  1 Raja-raja 9 : 7 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran